Yowannisi 1

1Shawoonaa shimaayoona halleyaan beehooba, Qaaro beehe; hini Qaaro Yeer waan beehe; biyoo bi qelloona Yeerine. 2Aroo bulliyee aaf Yeerina tookkii beehe. 3Yeeri bulli mooyon biinna halliihe; halleetina'ochi daggoochee ikkolla bi aalloon halleeto aalloone. 4Aroo bi qelloona kashachone; ara kasho ashoyich bekkoone. 5Hini ara bekko mandaroon bekkii beetone; mandaroo biin qeroon hakkaanoone. 6Yeer waanee wocheeti, Yowannisi gettee beeti ikka uro beehe. 7Biyoo asho bulli waayaree bi mulloon bekkoochi toommooch bi too'iiyemmoyich, ara bekkeechon miixiya waahe. 8Ebi bekkeechon miixiya waahalli, aroo bi qelloona ara bekko toonoone. 9Ara bekko shawee toommooch waabee, asho bullich bekkii beeti ibara bekkoone. 10Ara Qaaro shawee toommooch beehe; shawoonaa bi toommooch beeto bullina halleeto biinnaniye; tunatee shawee toommooch beeti asheena'o bi koni gaata ariyaaneena'one. 11Bi hajee shawooch waahe; bi hajee asheena'o "Hini Yeer waanee waato toonoone" iqqi qajiyeete. 12Tunaballi Yeer waanee bi womon ibariiqqi boonoshi mulloon bi toommooch too'iitina'o bullich Yeerichi Bushiishoo tunee hakkoon immiye. 13Yeerichi Bushiishoo boonoshi tunato, Yeer waanee boonoshi shiijoonalli, ashi yarooche, oohee ashi qaatooche, oohee anaamochi gaboochee shiijoona toonoone. 14Ara Qaaro ashoon tunahe; Yeerichi wojoonaa ibaroona bi toommooch meettiqqi bekkaatee noonna tookkii beehe; bi Nihoyich ikka mixxa Bushoo bi tunatoyich, bi waanee bi deqqiti oogee yiiroon beeggahone. 15Ebin Yowannisi bi qaaroon oogichiqqi gettiye; ishichiinoo iye:- " 'And ta hillooch waa beeto, ta shiijataan beehooba beetone; ebich tayee beshoone' iqqa ta gettato ebine" iibee miixahe. 16Bi toommooch meettiqqi bekkati wojoochee no bulli wojee toommooch wojoon deqqato noone. 17Yeerichi calloo Muusina kindiye; tunaballi wojoonaa ibaroona Yesuus Kiristoosina kindiye. 18Yeerin bi aafoona beeggito koniyolla aalloone; tunaballi bi Nihoochi sheenooch beeti ikka bi Bushoo kindiqqi bekkiitone. 19Yerusalem beeti Ayihudeena'ochi ukkureena'o tiyiqqi qeesheena'onaa Leweena'onochi daggoochee ikkikkeena'on "Hamiree Yowannisin 'Ne koni neene?' getiree echabote!" iqqi wochaheete. Arooba wocheetina'oyich Yowannisi ishichiqqi miixahalli, 20nookkataanoone; boonoshich "Kiristoosi toono taane" iqqi xallaayii gettiye. 21"Ishi gaata, ne koni neene? Eliyaasi neena?" iqqi echaheete. "Ta Eliyaasi toono taane" iye. " 'Woyemmone' gettee beeti keemacho neena?" iqqi echaheete. "Toono taane" iqqi wochiye. 22"Ishi gaata, ne koni neene? Noon wochatina'oyich no gettemmon nooch gete! Koni taane gettenne?" iyeete. 23Biyoo wochiqqi, "Keemachi Isiyaasi gettitoomon ' "Doonochi gommon kaachi qaxxabote!" iibee barahoochaa cookii beeti ashi qaaro' taane" iye. 24Arooba Fariseena'o waanee wocheetina'o 25" Ishi gaata, ne Kiristoosi, oohee Eliyaasi, oohee 'Woyemmone' gettee beeti keemacho ne toonee gaata, amoyichiye asheena'on aacona ne afaallii beeto?" iqqi echaheete. 26Yowannisi wochiqqi, "Ta, aacona afaallii beeto taane; tunaballi ittoshi ariyaano ittoshi daggooch neexaa beetone; 27Ta bi caammee cuyoon biich ta bedaani, ta hillooch waa beeto aroone" iye. 28Hini mooyo bulli bi tunato, Bitaani gafoochaananiye; Bitaani bi beeto, Yowanisi aacona afaalliibee bi echati Yooridanoosi Aacoyee beqachiye. 29Bi dechara Yowannisi bi waan Yesuusichi womon beeggiqqi ishichiye:- "Ebiyoche, shawee toommooch beeti asheena'ochi axaaxoon hidi wokkiiyemmi Yeerichi Bago! 30'Ikka uro ta hillooch waa beetone; aroo ta shiijoyee aaf beetone; ebich tayee beshoone' iqqa ta gettato ebine. 31Tawo ameexo bi gaata arooba ariyaano taane; tunaballi Isra'eeleena'o biin boonoshi ariiyemmoyichiye aacona afaalliibee ta waato" iye. 32Daakkiqqi ishichii miixahe:- "Yeerichi Ayaano bi ashittinee halloo uggechoomon tunaqqi shimaayoochee kindii bi toommooch bi kotoon beeggato taane. 33Tawoo koni bi gaata arooba ariyaan beeto taane; tunaballi aacona ta afaallemmoyich shiichiqqi taan deejiti aroo 'Ayaano kindiree bi toommooch bi kotatee ne beeggemmo, Yaafa Ayaanoona afaallemmo aroone' iqqi taach gettiye. 34tawoo ebin ta aafoona beeggato taane; biyoo Yeerichi Bushoo bi tunoon miixato taane" iye. 35Wotta bi dechara Yowannisi gutta bi dabbeena'ona tookkii neexaa beehe. 36Neexaabee, Yesuusin hammii bi beetee beeggiqqi, "Ebiyoche! Yeerichi Bago!" iye. 37Gutta bi dabbeena'o Yowannisi ishichoon waayaqqi Yesuusin dabbii hammiyeete. 38Biin dabbii beeti asheena'on Yesuusi gub wottaa ciinniqqi, "Amooniye ittoshi qaawii beeto?" iye. Boonoshiyoo "Rabbi! Ne beeto aabiichiye?" iqqi echaheete. "Rabbi!" geto "Dojachocho!" getone. 39Yesuusi boonoshin "Waaree beegote!" iye. Boonoshiyoo hammiqqi bi beeti xaa'oon beeggiyeete. Arooba boonoshi hammito aashira saat bedoochiye. Bi waanoo xumaheete. 40Yowannis waanee waayaqqi Yesuusin dabbiti gutteena'oochee ikkoo Simoon Pheexiroosichi manoo Indiriyaasine. 41Biyoo Yesuus waanee kechii hammii shiichii bi hajee manoo Simoon waan shaggii, "Masiihin danato noone" iye. "Masiihi" geto "Kiristoosi" getone. 42Aroochee Indiriyaasi Simoonin Yesuus waan deebiye. Yesuusiyoo beeggiqqi, "Ne Simooni neene; ne nihoochi shigo wotta Yoonine; and Keefi getee ceeggeeyemmo neene" iye. "Keefi" geto "Pheexiroosi" oohee "Xaqqo" getone. 43Bi dechara Yesuusi Galiilee Shawooch hamma tiyiye; Filipphoosinoo danaqqi, "Taan dabbibe!" iye. 44Filipphoosiyoo Indiriyaasinaa Pheexiroosina beeti Beteshayidi Katameexi ashoone. 45Aroo Naatinaa'eelin danaqqi, "Muusi bi callee Macaafooch, keemachina'o wotta biichon boonoshi kooriti Yooseefichi bushoo, Naazireetachi Yesuusin danato noone" iye. 46Naatinaa'eeliyoo "Naazireetee de'a mooyo kecheha?" iqqi echahe. Filipphoosiyoo "Waaree beege!" iye. 47Naatinaa'eeli bi waan womon Yesuusi beeggiqqi ishichiye:- "Dawushoon ariyaani ibara Isra'eelee asho hinine" iye. 48Naatinaa'eeli Yesuusin "Amoochaa taan ariinne?" iqqi echahe. Yesuusiyoo wochiqqi, "Filipphoosi neen ceegaan beetee, balasee michi yiirooch kotaa ne beetee, neen beeggato taane" iye. 49Naatinaa'eeli wochiqqi, "Dojachocho! Ne Yeerichi Bushoo neene; ne Isra'eelee Taatoo neene" iye. 50Yesuusi wochiqqi, " 'Balasee michi yiirooch kotaa ne beetee, neen beeggahoye' iqqa ta gettatoyich ibariinne? Gub ebiyee besha mooyon beeggemmo neene" iye. 51"Ibaroon ittoshich gettoye:- Shimaayoo qecheetee, Yeerichi maraakeena'o Ashi Bushoo ta toommooch keyi kindi boonoshi beetee, beeggemmo ittoshine" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\