Yowannisi 10

1"Ibaroon ittoshich gettoye:- bageena'ochi maggooch maggee kelloona giyaano, bara gommona capphiqqi giyiyo, aroo gaayoonaa bokkoonaniye. 2Tunatee kelloona giyiyoo bageena'ochi qiddoone. 3Biich kellacho qechemmone. Bageena'oo bi qaaroon waayemmina'one; bi bageena'on boonoshi shigi shigoona ceegiree kichemmone. 4Bi bageena'o bullin bi kichitoyee gub boonoshi aafooch shiichemmone; bi bageena'oo bi qaaroon boonoshi arii beetoyich, biin dabbemmina'one. 5Tunaballi baroo waanee xuuppheheetalli biin dabbaachemmina'one; Ebiyoo baroochi qaaroon ariyaano boonoshi qajitoyichiye" iye. 6Yesuusi ishin arooch beeti asheena'oyich shaahiyoona gettiye; tunatee bi gettito ama geto gaata boonoshich giyaanoone. 7Ebich Yesuusi daakkiqqi boonoshich ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye:- Ta, bageena'ochi kello taane. 8[Taye aaf] waatina'o bulli gaayeena'onaa bokkeena'onaniye; tunatee bageena'o boonoshi qaaroon waayataaneena'one. 9Kello taane. Taanna giyiyoo koninolla wodiiyemmo taane. Giijemmo taane; kichemmo taane; quya maanjemmo taane. 10Gaayo bi waa beeto gaayoyich, guuroonaa aalliyoonoyichalli, baroon halloyich toonoone; tunaballi ta waato, kashoon boonoshi danemmoyich, ebiyoo ceeni kashoon boonoshi danemmoyichiye. 11"De'a qiddoo taane. De'a qiddoo bi bageena'o keroyich qitemmone. 12Tunaballi gijoon deqqiqqi qiddaa beeto biicho tunati bagee qiddoo tuno bi qajitoyich, okaroo waa gaata bageena'on dufiichi woccemmone; arooba okaroo bageena'on yechemmone; boonoshinoo shaccemmone. 13Ara qiddoo bi woccito, gijoon deqqiqqi qiddaa beeto bi tunatoyichiye; bageena'oyichoo maaxo bi qajitoyichiye. 14"De'a qiddoo taane. Nihoo Yeeri taan bi arii beetoomon, tawoo Nihoo Yeerin ta arii beetoomon ta bageena'on arii beeto taane; boonoshiyoo taan arii beetina'one; boonoshi keroyichoo qitemmo taane. 16Hini maggooch giyaani bara bageena'o taach beetina'one. Boonoshinoo wotta deebo taach qaawiihe; ta qaaroonoo waayemmina'one; ikka qiddoo boonoshin ikkochiree quyemmone. 17"Qitii duukkatina'ochi daggoochee wochinnoon ta kechemmoyich, ta daaggoona qitemmo taane; ebich Nihoo Yeeri taan shunnii beetone. 18Ta shunniree qitehoalli, ta shunnaanoon taan wuxemmo aalloone. Qitoonaa qitii duukkatina'ochi daggoochee keyonoyich hakkoo taach beetone; ta Nihoo 'Ebin tuniibe!' itone" iye. 19Arooba hini yibbaatee naboona Ayihudeena'ochi daggooch wochinnoon shaco giyiye. 20Boonoshi daggoochee meetina'o "Yinnachone! Geyatone! Amoyich bi yibbaatoon waayaa beetotine?" iyeete. 21Bareena'o "Bi yibbaatoo yinnachi ashi yibbaatoomo toonoone. Yinno aaf doogeena'ochi aafoon ciinniyoon hakkeha?" iyeete. 22Yerusalem beeti yaafee kexon Yeerich boonoshi diirii beeti baaroo katinniye. Shawoo yooyone. 23Yesuusi Yaafee Kechi kakallooch Solomoonichi genja gaaddaafoona sha'aa beehe. 24Ikkikka Ayihudeena'o biin giichii guuddiqqi, "Aati wottoon nooch aachenne? Ne Kiristoosi ne gaata, kaacha nooch gete!" iyeete. 25Yesuusiyoo ishichiqqi boonoshich wochiye:- "Ta ittoshich gettato taane; tunaballi ibariyaachotine. Ta, ta nihoo waanee wocheeqqa ta tunii beeti shuunoo taachon miixaa beetone; 26Tunatee ittoshi ta bago ittoshi tuno qajitoyich ibariyaachotine. 27Ta bageena'o ta qaaroon waayaa beetina'one; tawoo boonoshin arii beeto taane; boonoshiyoo taan dabbii beetina'one. 28Tawoo boonoshich bulli yemeenee kashoon immemmo taane; bulli yemeenee shiwaree qaaqqooch giyaachemmina'one. Boonoshin ta kishoochee boggemmo koniyolla aalloone. 29Boonoshin taach immiti ta Nihoo bulliyee beshoone; ta Nihoochi kishoochee bogon koniyolla hakkaachemmone. 30Taannaa Nihoo Yeerina ikkoo noone" iye. 31Arooba Ayihudeena'o biin yexiree wuxiya wochinnoon xaqqoon tiijiyeete. 32Yesuusi boonoshich "Ta nihoo waanee wocheeqqa wodda de'a mooyon ittoshich bekkiito taane; hini ta shuunati shuunoochee aabichiye taan xaqqoona ittoshi yexxemmo?" iye. 33Ayihudeena'o wochiqqi, "Ne naagoyichalli de'oon ne shuunatoyich neen yexaachone; ne ashi bushoo tunaachaa ne qelloon Yeeri ne tuniitoyichiye" iyeete. 34Yesuusi ishichiqqi boonoshich wochiye:- "Yeeri ' "Ittoshiyoo nuggushoo ittoshine" ito taane' iqqi bi gettito ittoshi callooch kooreyaanoona? 35Yaafa Macaafee qaaro shaddeyoon hakkaache; hini bi qaaroon waayatina'on, Yeeri 'Ittoshiyoo nuggushoo ittoshine' bi itoyeena, 36'Yeerichi Bushoo taane' ta itoyich Nihoo Yeeri yaafiton, shawee toommoochoo bi deejiton 'Naaggaahine!' iyotina? 37Illa ta, ta Nihoo shunniti shuunoon ta shuuno qayi gaata, taan ibariyaayote! 38Tunatee ta shuuna gaata, taanolla ittoshi ibariyoo qayi gaata, Nihoo Yeeri taanna tookkii bi tunoon, tawoo Nihoo Yeerina tookkii ta tunoon xiishiree ittoshi ariiyemmoyich, ta shuunoon ibariibote!" iye. 39Ebich wochiqqi biin yecha qaawiyeete; tunatee boonoshi kishoochee muricciye. 40Arooba Yesuusi shiichiqqi Yowannisi aacona afaalliibee echati xaa'oo Yooridanoosi Aacoyee beqach wochinnoon hammiqqi arooch kotahe. 41Wodda asheena'o bi waan waaheete. Boonoshinaa boonoshina "Yowannisi ikka mallatoonolla bekiyaanoone; tunaballi Yowannisi hini uroochon bi gettito bulli ibaroone" iyeete. 42Aroochaa meeti asheena'o boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\