Yowannisi 11

1Maariyaminaa bi manee Maaritina beeti Bitaana Alazaari gettee beeti ikka uro beehe; biyoo biiyahe. 2Hini ara Maariyami shittoon Doono Yesuusichi baatooch ukkiichaa bi qelli eexona hiditi ureene; wotta biiyati Alazaariyoo bi manoone. 3Ebich bi maneena'o Maritinaa Maariyamina "Ta Doonocho! Ne shunnaa beeti Alazaari biiyatone" iqqi bi waan wochoon daachiiheete. 4Yesuusiyoo ishin waayaqqi ishichiye:- "Alazaari biiyato, Yeerichi Bushoo hini bi biiyee naboona bi oogemmoyich Yeerichi oogoyichalli hini biiyoona qitaachemmone" iye. 5Yesuusi Maaritinaa bi maneenon, Alazaarinoo oogichii shunnii beetone. 6Alazaarichi biiyoon Yesuusi waayatoyee gub, arooba bi beeti xaa'ooch gutta qeyiye. 7Ebiyee gub, bi dabbeena'oyich "Yihudee Shawooch wottaree hambone" iye. 8Bi dabbeena'o "Dojachocho! Arooch beeti Ayihudeena'o giishacha aaboyee aaf neen xaqqoona yexiree wuxiya qaawitina'one; and wottaree boonoshi waan hamma inne?" iyeete. 9Yesuusiyoo wochiqqi, "Ikka heeyo aaraa gutta saato toona? Araddoona sha'aa beeto koniyolla bi bee gaata, hini shaweexi bekkoon beeggemmone; ebich dihaachemmone. 10Tunatee xumoona sha'aa beeto koniyolla bi bee gaata, biich bi mandaratoyich dihemmone" iye. 11Ebin bi gettitoyee gub wochinnoon "No shunachi Alazaari tokkatatone; tunaballi biin tokkatoochee tiijiya hammaa beeto taane" iye. 12Ebich bi dabbeena'o "Doonocho! Tokkatoo biin yechito tuna gaata, wodemmone" iyeete. 13Tunatee Yesuusi "Tokkatatone" iqqi bi gettito, "Qititone" getone; tunaballi tokkateechon bi gettito boonoshich shaahiye. 14Ebich arooba Yesuusi kaacha "Alazaari qititone; 15Ittoshi mulloon ta toommooch too'iyoona ittoshi kupphemmoyich, arooch ta beemi qayoyich emirihoye; ittoshichoo gaawatone. And bi waan hambone" iye. 16Ebich "Qaapoo" gettee beeti Toomaasi bara Yesuusichi dabbeena'oyich "Biinna tookkiree qitibone; hambone" iye. 17Yesuusi Bitaana shaggiqqi, "Alazaari qitii bi duukkato hanaach awudda qemone" geton waayahe. 18Hini Bitaani Yerusalemee bi wokkii beeto keeja kiilee meetir bedoone. 19Boonoshi manoo qititoyich Maaritinaa Maariyaminon goggiyoyich, Ayihudeena'ochi daggoochee meetina'o waaheete. 20Ebiyee gub, Maariti Yesuusi womon waayaqqa biin giijiya kechahan; tunatee Maariyami kexooch kotaa beehan. 21Maaritiyoo Yesuusich "Ta Doonocho! Hiniich ne beeto gaata, ta manoo qitaacheshone. 22Tunaballi Yeeri ne qollammo bullin neech bi tuniiyemmo tunoon arii beeti taane" iyan. 23Yesuusiyoo "Ne manoo qitii bi duukkatoochee kechemmone" iye. 24Maaritiyoo "Ciireexi aabooba qitii duukkatina'ona tookki kechemmo bi tunoon arii beeti taane" iyan. 25Yesuusiyoo "Qitii duukkatina'oyich kashoon imiree kichemmo taane. Bi mulloon ta toommooch too'ii beeto bi qititeenolla kashachon tunemmone; 26kashacho tunaqqi bi mulloon ta toommooch too'ii beeto bulli, bulli yemeenoon qitaachemmone. Ebin ibariinne?" iqqi echahe. 27Areyoo "Eeha, ta Doonocho! Ne 'Hini shawee toommooch woyemmone' getteeti Kiristoosi Yeerichi Bushoo ne tunoon ibariiti taane" iyan. 28Maariti ishichiichaa wottaqqa kexooch giyahan. Bi manee Maariyamin ceeggaa bad wochiqqa, "Dojacho waatone; neen ceeggii beetone" iyan. 29Are ishin waayaqqa afaafinoona tiyaa bi waan hammahan. 30Yesuusi Maaritina tookkii bi danati xaa'oochalli bi beeto bat gafooch giyaanoone. 31Biin goggiya tookkii kexooch kotaa beeti Ayihudeena'o Maariyami afaafinoona tiyaa bi hamon beeggiqqi, "Maashoochaa eepaniye tiyaa bi hammato" iqqi kechii biin dabbiyeete. 32Maariyami Yesuusi beetooch waa biin ciinnaa bi baatooch dihiqqa, "Ta Doonocho! Hiniich ne beeto gaata, ta manoo qitaacheshone" iyan. 33Yesuusi are eefee, wotta biinna tookkii waati Ayihudeena'o eefee ciinniqqi bi giidoo qajaqqi ayiniye; goggemmonoo mawiihe. 34"Aabiichiye ittoshi duukkito?" iye. Boonoshiyoo "No Doonocho! Waaree beege!" iyeete. 35Yesuusi acimoon ukkiye. 36Arooba arooch beeti Ayihudeena'o "Aabichiqqi Alazaarin bi shunnii beeto gaata beegote!" iyeete. 37Tunatee boonoshi daggoochee ikkikkeena'o "Hini aaf doogoochi aafoon ciinniiti uro, hinin wotta bi qitaachemmoyich tuniyoon mawiiha?" iyeete. 38Yesuusi wochinnoon oogichii ayiniqqi Alazaari duukkati maasho beetooch hammiye. Opoo xaqqee kexone; kelloo xaqqoona keppheetone. 39Yesuusi "Xaqqoon tiiji bayote!" iye. Qititi uroochi manee Maariti "Ta Doonocho! Bi duukkato hanaach awudda qemone. Ebich hanaach beddaahee shaa'o qayaachemmone" iyan. 40Yesuusi " 'Ta gettaton ne ibarii gaata, Yeerichi oogee yiiroon beeggemmi neene' getaachota?" iye. 41Asheena'oo xaqqoon tiijiyeete. Yesuusi kaama wottaa shimaayooch ciinniqqi, "Ta Nihoocho! Taachon ne waayatoyich neen gallatahoye. 42Bulli aaboon ne waayoon arii beeto taane; tunaballi taan ne deejoon boonoshi ibariiyemmoyich, hini ta guudoona neexati asheena'oyicha iqqa ishin gettahoye" iye. 43Ishichiqqi bi corootitoyee gub bi qaaroon oogichiqqi, "Alazaaro! Waa keye!" iqqi ceeggiye. 44Qititi uro bi kishoo, bi baatoo kaafee duukkati kaafanoona tookkii, bi aafoo bi kaapatona kechiye. Yesuusi "Biishote! Hambe" iye. 45Arooba Maariyam waan waaqqi Yesuusi tuniiton beeggiti Ayihudeena'oochee meetina'o boonoshi mulloon bi toommooch too'iiheete; 46Tunatee boonoshi daggoochee ikkikkeena'o Fariseena'o waan hammiqqi Yesuusi tuniiton gettiyeete. 47Ebich qeesheena'ochi ukkureena'onaa Fariseena'ona Ayihudee nallachina'on kiciqqi, "Aabichibona? Hini uro meeti mallatoon bekkii beehe amoone! 48Cikkii no qayi gaata, asheena'o bulli bi waan wottemmina'one; Roomee Shawee ukkureena'o waaree Yeerich no goyinnaa beeti yaafee kexo beeti xaa'oon, no aagatoonoo aalliiyemmina'one" iyeete. 49Aroobee natooba qeeshee guudo tunati Qeyaafi gettee beeti, boonoshi daggoochee ikkoo "Ittoshi amoonolla ariyaachotine. 50Asheena'o bulli boonoshi aalloye, ikka uro boonoshi keroyich bi qitoo ittoshich kettoo tunoon shalligaachotina?" iye. 51Ishin bi gettito, bi qelloona ariiqqi toonoone; tunaballi aroobee natooba qeeshee guudo bi tunatoyich, Yesuusi Ayihudeena'ochi keroyich bi qitemmon keemmiye; 52Bi qitemmo, shacaqqi bari bara shawooch beeti Yeerichi Bushiisheena'on wotta ikkooch bi kicemmoyichalli, Ayihudeena'oyich baach toonoone. 53Ebich Qeyaafi nallachina'oyich bi gettiti ara aaboochee tiijiqqi Yesuusin wuxoyich echeeheete. 54Ebichi naboona aroyee gub Yesuusi Ayihudeena'ochi daggooch xalla bekkaqqi sha'ataanoone; tunaballi aroochee tiyiqqi barahee ga'ooch beeti shawoo, Efiremi gettee beeti katamooch hammiye; arooch bi dabbeena'ona tookkii kotahe. 55Ayihudeena'o baarii beeti Beshee Baaroo katinniye. Dofee asheena'o boonoshi qelloon boonoshi xalliiyemmoyich, ebi Beshee Baaroyee shiichiqqi boonoshi beeti shawoochee Yerusalem waaheete. 56Boonoshiyoo Yesuusin qaawii beeheete; Yaafee Kechi kakallee daggooch neexaqqi boonoshinaa boonoshina "Ittoshich amo shaahii beete? Baarooch waataacheha?" iibee yibbaataheete. 57Aroyee aaf qeesheena'ochi ukkureena'o, Fariseena'oo biin yecha qaawiqqi, "Yesuusi beeti xaa'oon arii beeti asho bi bee gata, waaree nooch gete!" itina'one.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\