Yowannisi 12

1Yesuusi, Beshee Baaroon shiritta qemooch geddiichii, qitii bi duukkatoochee bi kichiti Alazaari beeti Bitaana hammiye. 2Aroochaanoo xumi maayoon qanniiheete; Maaritiyoo boonoshich giddiihan; Alazaariyoo biinna tookkii kotatina'ochi daggoochee ikkoone. 3Maariyami qachi neetira beda naaridoosi gettee beeti oogati aaxxi shittoon deebaqqa Yesuusichi baatooch ukkiyan; bi qelli eexona bi baatoon hidiyan. Ebi shittee cinno kechi ikkotahe. 4Tunaballi Yesuusi dabbeena'ochi daggoochee ikkoo, biin beshiiree immemmi Asqorootachi Yihudi 5"Hini shittoon wodda balla birawoona kemee, iriteetina'oyich amoyich immeyaache?" iye. 6Ishin bi gettito, gaayo bi tunatoyichalli, iriteetina'oyich ariqqaqqi toonoone; gija yesha kojoon kallaqqi kojee daggooch kicee beetoochee bi qellich bi deqqi beetoyichiye. 7Yesuusiyoo "Qayote! Hini shittoon ta duukkeeyemmi aaboyich qanniiqqa quyatine. 8Girachina'o bulli araddoon ittoshina tookkiiniye boonoshi beeto; tunaballi ta bulli araddoon ittoshina tookki beetaachemmo taane" iye. 9Ayihudeena'ochi daggoochee meeti asheena'o Yesuusi Bitaana bi beemon ariiqqi waaheete; boonoshi waato, qitii bi duukkatoochee bi kichiti Alazaarinoo beeggalli Yesuusi ikketon baach toonoone. 10Ebich qeesheena'ochi ukkureena'o Alazaarin wotta wuxiya echeeheete; 11Ebiyoo Ayihudeena'ochi daggoochee meetina'o bi naboona boonoshin qajiichii boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch boonoshi too'iitoyichiye. 12Dechara Beshee Baaroon baaroyich waati meeti asheena'o "Yesuusi Yerusalem woyemmone" getee waayaqqi, 13yeebbee waamon dapii yechii Yesuusin giijiya kechiqqi, "Yeeri gallateebe! Doono Yeerichi shigoona waa beeti Isra'eelee Taatoo diireebe!" iibee cookeeheete. 14Ebiyee aaf "Yerusalemi asheena'ote! Shattaahotine! Ebiyoche, ittoshi taatoo kuree bushoon yebbaree woyemmone" getee bi kooreetoomon Yesuusi kuree bushoon danaqqi yebbahe. 16Yesuusichi dabbeena'o arooba ebin shalligaaneena'one; tunaballi Yesuusi shimaayooch bi kechitoyee gub, "Hini biichon Yaafa Macaafooch kooreeton ceechito noone" iqqi shalligiyeete. 17Ebiyee aaf Yesuusi Alazaarin qitii bi duukkati opoochee ceeggiqqi bi kichiyooba, biinna tookkii beeti asheena'o tunati mooyon miixaa beeheete. 18Ebich hini mallatoon bi tuniyoon waayati dofee asheena'o wotta biin giijiya kechiyeete. 19Ebichi naboona Fariseena'o boonoshinaa boonoshina "Andoo ikka mooyonolla tuniyoon hakkaachone! Ebin beegote! Ashoo bulli bi waan wottatone" iyeete. 20Ebi baarooba Yeerich goyinniya Yerusalem hammiti asheena'ochi daggooch ikkikka Giriikkeena'o beeheete. 21Boonoshiyoo Galiilee Shawooch beeti Beteshayidachi Filipphoos waan giddaqqi, "No doonocho! Yesuusin nooch bekkiibe!" iqqi qollaheete. 22Ebina Filipphoosi hammiqqi Indiriyaasich gettiye; aroochee guttaqqi hammii Yesuusich gettiyeete. 23Yesuusiyoo ishichiqqi boonoshich wochiye; "Ashi Bushoo ta, Yeer waanee oogoon ta deqqemmi aaboo katinnitone. 24Ibaroon ittoshich gettoye:- Ikka teepphee aafe shawooch holliqqa bi qitaan gaata, bi ikketi echemmine; tunatee bi qiti gaata, wodda aafoon aafemmine. 25Bi kasheen wodiyoyich shunnii beeto bulli muccemmone; hini shawee toommooch beebee bi kasheen wodiyoyich shunnaano, bulli yemeenee kashoon danemmone. 26Koniyolla bi tunatee ta wocheyacho tunoon bi qaawi gaata, taan dabbibe! Ta beetooch hini ta wocheyacho wotta beeyemmone. Koniyolla ta wocheyacho bi tuna gaata, Nihoo Yeeri biin oogiiyemmone" iye. 27"And ta kashe xuuxatine; ama getate? 'Ta Nihoocho! Hanaach ta toommooch woyemmi xuuxoochee taan wodiibe!' getata? Tunatee hini hanaachi xuuxoon beegoyichiye ta waato. 28Ta Nihoocho! Ne shigoon oogiibe!" iye. Arooba shimaayoochee "Ebiyee aaf oogiito taane; andoo oogiiyemmo taane" immi qaaro waayeehe. 29Arooch neexaa beeti asheena'o hini qaaroon waayaqqi, "Xeeyoone gigaa beeto" iyeete. Bareena'oo "Shimaaji maraakoone waa biich yibbaataa beeto" iyeete. 30Yesuusi ishichiye:- "Ebi qaaro waayeeto, ittoshi naboyichalli ta naboyich toonoone. 31And Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'ochi toommooch nalloo kinda bedditone; and boonoshin hajii beeti taatoo maach yookkeeyemmone. 32Taanoo shawoochee boonoshi tiiji gaata, bullin ta waan yeepphemmo taane" iye. 33Yoodee bi qitemmon bekkiyoyich ishin gettiye. 34Ebich dofee asheena'o "No, Kiristoosi bulli yemeenoon bi beeyemmo tunoon Yeerichi Callee Macaafoochee shemmatee waayato noone. Newochi 'Ashi Bushoon shawoochee tiijemmina'one' iqqa aabichiqqa gettanne? Ishi Ashi Bushochi konine?" iqqi echaheete. 35Yesuusiyoo "Bat giishacha aabee wottoon bekko ittoshina tookki beeyemmone. Mandaroona sha'aa beeto amooch bi hammii beeto gaata ariyaanoone; ebich ittoshich bi mandarataachemmoyich, bekka beetee sha'abote! 36Bekkoochi bushiishoo ittoshi tunemmoyich, bi bekka beetee, ittoshi mulloon hini bekkoochi toommooch too'iibote!" iye. Yesuusi ishin bi gettitoyee gub boonoshi daggoochee kechiqqi ikka qera xaa'ooch hammiye. 37Tunaballi ebin shaaha mallatoon boonoshi aafoochaa bi bekkiiteenolla, boonoshi mulloon bi toommooch too'iyaaneena'one; 38Ebich keemachi Isiyaasi "Doono Yeero! No miixaton koni ibariite? Doono Yeerichi giidochi konich bekkaate?" iqqi bi gettiti qaaro ceenniye. 39Isiyaasi wotta "Yeeri ishichitone:- 'Ta waan boonoshi wottatee boonoshin ta wodiyaachemmoyich, boonoshi aafoona boonoshi ciinaachemmoyich, boonoshi mulloona boonoshi shalligaachemmoyich, boonoshi aafoon daayiito taane; boonoshi mulloonoo muumiitoo taane' itone" iye; ebich boonoshi mulloon bi toommooch too'iiyemmon mawiitina'one. 41Isiyaasi ishichiqqi bi gettito, Yesuusichi oogee yiiroon shiichiqqi bi beeggitoyichiye; wotta Yesuusichon gettiye. 42Arooba Ayihudeena'ochi ukkureena'o daggoocheenolla meetina'o boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete; tunaballi Fariseena'o Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee boonoshi yoohaachemmoyich, xalla kichii getaaneena'one; 43Ebiyoo Yeeri boonoshin oogiyoyee beshoon asho boonoshin oogiiyemmoyich boonoshi qaawitoyichiye. 44Ebichi hillooch Yesuusi bi qaaroon oogichiqqi ishichiye:- "Bi mulloon ta toommooch too'ii beeto, taan wochatochi toommooch too'iitalli, ta ikketo toommooch toonoone; 45Taanoo beeggii beeto, taan wochaton beeggii beetone. 46Bi mulloon ta toommooch too'ii beeto bulli, mandarooch bi beetaachemmoyich, ta, bekko tunaqqa hini shawee toommooch waato taane. 47"Hini shawee toommooch beetina'on wodiyoyichalli, boonoshi toommooch nalloyich waataano taane. Ebich koniyolla ta qaaroon waayaqqi ebi bi waayati qaaroon quyo bi qayi gaata, bi toommooch nallemmo ta toono taane. 48Taanoo qaje iqqi ta qaaroon ibariyaanoochi toommooch nallemmo beetone; ciireexi aabooba hini ta gettati qaaro bi toommooch nallemmone. 49'Amoyicha?' bi gettee gaata, ta qellee shalligoona getaano taane; tunaballi taan deejiti Nihoo Yeeri aroo ama ta gettemmo gaata taach gettitone. 50Aroo 'Hamiree gete!' iqqi taach bi gettiti qaaro, bulli yemeenee kasho bi tunoon arii beeto taane. Illa ta gettaa beeton Nihoo Yeeri taach gettitoomon ebiyoomon gettahoye" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\