Yowannisi 13

1Beshee Baaroo katinniqqi ikka qemo echahe; Yesuusi hini shawoochee Nihoo Yeer waan bi hammemmi aabo katinon ariihe. Hini shawee toommooch beeti bi dabbeena'on shunniye; ciirooch beddaaheenoo boonoshin shunniye. 2Yesuusinaa bi dabbeena'ona xumi maayoon maa beeheete; Daabiloosiyoo shiichiqqi Asqorootachi Simoonichi bushoo Yihudi Yesuusin beshiiree bi immemmoyich gonda shalligoon bi mullooch giijitone; 3Yesuusi Nihoo Yeeri bi kishooch bulli mooyon bi imon, Yeer waanee bi womonoo, Yeer waanoo wottaree hammemmo bi tunoon arii beetone. 4Ebich madee toommoochee tiyii, toommeexi bi tahoon shoottiqqi kotiichii, hidee qoraddoon tiijii eddahe. 5Aree hillooch aachi kita qiicoona aacon oobbiqqi bi dabbeena'ochi baatoon mayonaa bi eddati qoraddoona hidii shokkiyoonooch giyiye. 6Aroochee Simoon Pheexiroos waan giddahe; biyoo "Ta Doonocho! Ne ta baatoon machaniya ne ii beeto?" iye. 7Yesuusiyoo wochiqqi, "Ta tunii beeton and ariyaano neene; tunatee gub ariiyemmo neene" iye. 8Pheexiroosiyoo "Ta baatoon cir mayaachine!" iye. Yesuusiyoo "Ne baatoon ta mayo qayi gaata, taanna tookkii ikkittino neech aalloone" iqqi wochiye. 9Simoon Pheexiroosiyoo "Ta Doonocho! Ishi gaata, ta kishoonaa ta qelloonon daakkiree mayalli ta baatoo ikketon machaaye" iye. 10Yesuusi "Bi qeddoon machato, bi ashittino bulli xalloo bi tunatoyich, bi baatoon machoyee damba biich baroo qaawiyaache. Ittoshi xalloo ittoshine; tunaballi ittoshi bulli toonoone" iye. 11Biin beshiiree immemmo aabi gaata bi arii beetoyich, "Ittoshi bulli xalloo toono ittoshine" iye. 12Boonoshi baatoon machii bi ciichitoyee gub boonoshi baatoon hidii bi shokkiiti qoraddoon shoottiichii bi tahoon tahaqqi kotahe; boonoshichoo ishichiye:- "And ittoshich ta shuunaton beeggito ittoshi toona? 13Ittoshi taan 'Dojachone; Doonone' iqqi gettii beetotine; eeha taane. Ebich ittoshi gettito ibaroone. 14Illa ta ittoshi Doononaa Dojachona tunaachaa ittoshi baatoon ta machatoye, ittoshinaa ittoshina ittoshi baatoon macheya beddiyotine. 15Ebin ittoshich ta tuniitoomon ebiyoomon wotta ittoshinaa ittoshina ittoshi tuniiyemmoyich bekkiito taane. 16Ibaroon ittoshich gettoye:- Guuno bi doonoyee beshaanoone; wocheetoo biin wochatoyee beshaanoone. 17And ebin ariiqqi ittoshi tunii gaata, diireeto ittoshine. 18"Ittoshi bullichon toonoone ta gettaa beeto; ta kaaccati asheena'o amoomina'o gaata taane arii beeto. Tunaballi ebin ta gettaa beeto, Yaafa Macaafoochaa 'Taanna tookkii geechaqqi maa beeto taan kocha tiyiye' getteeti qaaro ceennemmo bi tunatoyichiye. 19Ebi tunahooba Beeyacho ta tunoon ariiree ittoshi ibariiyemmoyich hanaach mooyo waataan beetee, ittoshich gettato taane. 20Ibaroon ittoshich gettoye:- Ta wochato koninolla shunnii beeto taan shunnii beetone; taanoo shunnii beeto taan wochaton shunnii beetone" iye. 21Yesuusi ishin bi gettitoyee gub, bi kashe xuuxahan; "Ibaroon ittoshich gettoye:- Ittoshi daggoochee ikkoo taan beshiiree immemmone" iqqi xalla gettiye. 22Bi dabbeena'o "Koniniye bi gettii beeto?" iqqi boonoshi gaboon guttiiqqi boonoshinaa boonoshina ciineeheete. 23Bi dabbeena'ochi daggoochee Yesuusi shunnii beeti ikkoo Yesuusichi ga'ooch kotaqqi beehe. 24Ebich Simoon Pheexiroosi ara uroon qillifaqqi, " 'Koniniye ne gettaa beeto?' getiree Yesuusin echabe!" iye. 25Ebich aroo Yesuus waan katinniqqi, "Ta Doonocho! Arochi konine?" iqqi echahe. 26Yesuusi wochiqqi, "And dukkaree ta qapphiiyemmo aroone" iye. Aroochee dukkaqqi Asqorootachi Simoonichi bushoo Yihudich qapphiihe. 27Yihudi bi qapphatoyee gub bekkach Sheexaano bi mullooch giyiye. Arooba Yihudin Yesuusi "Shuuniya ne gabiton kaataree shuunabe!" iye. 28Tunaballi kotatina'ochi daggoochee koniyolla amoyich ebin bi gettito gaata ariito aalloone. 29Yihudi koja yesho bi tunatoyich, ikkikkeena'o Yesuusi "Baaroyich qaawiimmon kemabe!" oohee "Girachina'oyich ikka mooyon imbe!" ito boonoshich shaahiye. 30Yihudi dukkoon bi qapphatoyee gub bekkach kexoochee kechiye; aree gaata shawoo xumoone. 31Yihudi kechitoyee gub Yesuusi ishichiye:- "And Yeeri Ashi Bushoo taach oogoon immitone; biyoo taanna oogatone. 32Yeeri taanna bi ooga gaata, Yeeri bi qelloona oogoon taach immemmone; andoo bekkach oogee yiiroon taach immemmone. 33"Ta bushiisheena'ote! Bat giishacha saatoon ittoshina tookkii beeto taane. Taan qaawemmo ittoshine; Ayihudeena'ochi ukkureena'oyich 'Ta hammaa beetooch womon hakkaachotine' ta itoomon, andoo ittoshich wotta gettoye. 34" 'Ittoshinaa ittoshina shunabote!' iqqa ittoshich andra mooyon gettoye; ta ittoshin ta shunnatoomon, ittoshi wotta ittoshinaa ittoshina shunabote! 35Ittoshinaa ittoshina shuna gaata, ebina ta dabboo ittoshi tunoon asheena'o bulli ariiyemmina'one" iye. 36Simoon Pheexiroosi "Ta Doonocho! Amoochiye ne hammemmo?" iqqi echahe. Yesuusi wochiqqi, "Ta hammaa beetooch and taan dabboon hakkaachine; tunaballi gub taan dabbemmo neene" iye. 37Pheexiroosi "Ta Doonocho! And neen dabboon amoyich hakkaachote? Neecha iqqa qitoyich qannito taane" iye. 38Yesuusiyoo wochiqqi ishichiye:- "Ibaroon taacha getiree qitenne? Ibaroon neech gettoye:- Keeja kaalloon taan nookkataan ne beetee, hanaach baakkoo kuuhaachemmone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\