Yowannisi 14

1Yesuusi daakkiqqi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Ayini xuuxiyaahotine! Ittoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iibote! Wotta ta toommoochoo too'iibote! 2Ta Nihoochi kexo gabinone; xaa'oon ittoshich qanniiya hammaa beeto taane. Ebi toonee gaata, ittoshich getaachesho taane. 3Hammaqqa xaa'oon ittoshich ta qanniitoyee gub, ta beetooch ittoshi tunemmoyich wottaree waa ta waan ittoshin daammemmo taane. 4Ta hammaa beeti xaa'ooch shaggiiyemmi gommon arii beeto ittoshine" iye. 5Aroochee Toomaasi "Ta Doonocho! Ne hammaa beeti xaa'oon ariyaano noone; aabichiree gommon ariiyehone?" iye. 6Yesuusi wochiqqi, "Gommonaa ibaroona, kashoonoo taane; Nihoo Yeer waan bechii beeti gommo ta ikketo baachiye; koniyolla bara gommona hammiqqi shagon hakkaache. 7Taan ittoshi ariito gaata, wotta ta Nihoon ariiyesho ittoshine. Hanaachina tiijiqqi biin ariito ittoshine; biinoo beeggito ittoshine" iye. 8Filipphoosi "Ta Doonocho! Nihoo Yeerin nooch bekkiibe! Aroo nooch beddiye" iye. 9Yesuusi biich ishichiye:- "Haano Filipphooso! Meeti aaboon neenna tookkii kotato taane; hanaach beddaahee taan ariyaachine? Taan beeggito Nihoo Yeerin beeggitone. Aabichiqqa, 'Nihoo Yeerin nooch bekkiibe!' inne? 10Tawoo Nihoo Yeerina tookkii ta beemon, Nihoo Yeeriyoo taanna tookkii bi beemon ibariyaachine? Ittoshich ta gettaa beeti qaaroon ta waanee toonoone ta gettaa beeto; tunaballi taanna tookkii beeti Nihoo Yeerine ebi bi shuunoon shuunaa beeto. 11Tawoo Nihoo Yeerina tookkii ta beemon, Nihoo Yeeriyoo taanna tookkii bi beemon ibariibote! Ebi tuno qayi gaata, ta shuunati shuunee naboona ibariibote! 12Ibaroon ittoshich gettoye:- Bi mulloon ta toommooch too'iimmo ta shuunaa beeti shuunoon aroo wotta shuunemmone; ta, Nihoo Yeer waan hammaa ta beetoyich ebiyee beshi shuunoonolla shuunemmone. 13Bi Bushoo tawo, Nihoo Yeerichi oogee yiiroon asheena'oyich ta bekkiiyemmoyich, ta shigoona ittoshi qollaa beeto bullin tuniiyemmo taane. 14Amoonolla ta shigoona ittoshi qolla gaata, tuniiyemmo taane" iye. 15"Taan shunnii beeto ittoshi tuna gaata, 'Tuniibote!' iqqa ta gettaton ceechemmo ittoshine. 16Tawoo Nihoo Yeerin qollemmo taane; bulli yemeenoon ittoshina tookki bi beeyemmoyich, bara Kupphiyachon ittoshich deejemmone. 17Biyoo ibaroon bekkii beeti Ayaanoone; Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o biin beegaaneena'onaa ariyaaneena'ona boonoshi tunatoyich, boonoshi mullooch qeejiqqi biich hajeyoon hakkaacheete; tunaballi ittoshi waan beeyemmone; ittoshi mulloochoo qeyemmone; ebich biin arii beeto ittoshine. 18Nihaalli indaalli bushiishoochoomon ittoshin dufaachemmo taane; ittoshi waan wottaree woyemmo taane. 19Ta hammemmo katinnitone; ebiyee gub, Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o guttinnoon taan beegaachemmina'one; tunatee ittoshi taan beeggemmo ittoshine. Kashacho ta tunatoyich, ittoshiyoo kashacho tunemmo ittoshine. 20Ta, ta Nihoona tookkii ta beemon, ittoshiyoo taanna tookkii ittoshi beemon, tawoo ittoshina tookkii ta beemon arooba ariiyemmo ittoshine. 21'Tuniibe!' iqqa ta gettaton de'a iqqi tunii beeto, taan shunnii beeto aroone; taan shunnii beeton ta Nihoo shunnemmone; tawoo shunnemmo taane; biichoo bekkemmo taane" iye. 22Arooba Asqorootachi Yihudiyee bara Yihudi tiyiqqi, "Ta Doonocho! Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'oyich bekkataanoon nooch ne bekkemmo aabichireeshiye?" iye. 23Yesuusi wochiqqi biich ishichiye:- "Taan shunnii beeto koniyolla bi bee gaata, ta gettaton ceechemmone; ta Nihoo biin shunnemmone; bi waanoo woyemmo noone; bi waanoo beeyemmo noone. 24Taan shunnaano ta qaaroon ceechaachemmone. Hini ittoshi waayaa beeti qaaro taan wochati Nihoo Yeerichoalli, taacho toonoone. 25"Ittoshina tookkii beebee, ittoshich ishin gettato taane. 26Tunaballi Nihoo Yeeri ta keroyich bi deejemmi Yaafa Ayaano tunati Kupphiyacho, aroo bulli mooyon ittoshich dojemmone; ittoshich ta gettato bullin ittoshich shalligichemmone. 27Diggoon ittoshich wojii beeto taane; ta diggoon ittoshich immaa beeto taane. Hini ittoshich ta immaa beeti diggoo, shawee toommooch beeti asheena'o immii beetoomo toonoone. Xuuxiyaahotine! Shattaahotine! 28" 'Ta hammemmo taane; ittoshi waanoo wottaree woyemmo taane' iqqa ittoshich ta gettaton waayato ittoshine. Ibaroon taan ittoshi shuni gaata, Nihoo Yeer waan ta hamona emiresho ittoshine; Ebiyoo Nihoo Yeeri tayee besho bi tunatoyichiye. 29Ebi mooyo bi tunahooba taan ittoshi ibariiyemmoyich, waataan bi beetee, and ittoshich gettato taane. 30Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'on hajii beeti taatoo waa beeto bi tunatoyich, ebiyee gub, ittoshina tookkii woddii yibbaatataachemmo taane. Tunatee aroo taan hajoon hakkaachemmone; 31Tunaballi Nihoo Yeerin ta shunon shawee toommooch beeti asheena'o ariiyemmoyich, Nihoo Yeeri 'Tuniibe!' bi ito bullin shuunaa beeto taane. And tibote! Hiniichee hambone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\