Yowannisi 16

1Daakkiqqi Yesuusi ishichiye:- "Xugo ittoshin bi dichaachemmoyich ebi bullin ittoshich gettato taane. 2Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee ittoshin yookkemmina'one; ebiyeenoo wotta ittoshin wuxemmina'o bullich boonoshi shuunoo Yeerich gaachaa beeto bi shaahemmi aabo woyemmone. 3Ebin ittoshi toommooch boonoshi tuniiyemmo, Nihoo Yeerinoo taanoo boonoshi tuushitoyichiye. 4Tunaballi ebin boonoshi tuniiyemmi aabo waahooba, ittoshich ta gettaton ittoshi shalligemmoyich, ebin ittoshich gettato taane" iye. "Ittoshina tookkii bat ta beetoyich, shiichiqqa ittoshich ebin getaano taane. 5Tunatee and taan wochati ta nihoo waan hammaa beeto taane; ittoshi daggoocheenoo 'Amoochiye ne hammaa beeto?' getiree taan echemmo aalloone. 6Tunaballi ebin ittoshich ta gettatoyich, ittoshi maacoona oogichii ayinito ittoshine. 7Tunatee ibaroon ittoshich gettoye:- Ta hamo qayi gaata, Kupphiyacho ittoshi waan waataachemmone; ebich ta hamo ittoshich gaawiye. Ta hammatoyee gub biin ittoshich deejemmo taane. 8Aroo waaree, shawee toommooch beeti asheena'on axaaxeechon, cadiqo ta tuneechonaa Yeer waanee kindemmi nallaa galleechonon boonoshin ittibatemmone. 9Bi ittibatemmo axaaxeechon, boonoshi mulloon ta toommooch too'iyoon boonoshi qajitoyich, boonoshi toommooch axaaxee beemoniye; 10cadiqeechon, Nihoo Yeer waan ta hammaa beetoyich, ebiyee gub, ittoshina tookki ta danataachemmoyich cadiqo ta tunooniye; 11nallaa galleechonoo, Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'on hajii beeti taatoochi toommooch Yeerichi nalloo bi kinditoyichiye. 12"Bat ittoshich ta gettemmi wodda mooyo beetone; tunaballi and ittoshich ta geti gaata, ittoshich maggemmone. 13Tunaballi ibaroon bekkii beeti Ayaano bi waahooba, ibaroo bullin ittoshich bekkiiyemmone. Nihoo Yeer waanee bi waayato bullin gettehalli, bi qellee aalloona getaachemmone; woyemmi mooyon ittoshich gettemmone. 14Aroo ta waanee bi waayaton ittoshich gettemmone; ebina taan oogiiyemmone. 15Nihoo Yeerich beeto bulli taachone; ebich 'Ta waanee bi waayaton ittoshich gettemmone' iyoye" iye. 16Ebichi hillooch Yesuusi 'Giishacha aaboyee gub taan beegaachemmo ittoshine; aree hillooch wotta giishacha aaboyee gub taan beeggemmo ittoshine" iye. 17Bi dabbeena'ochi daggoochee ikkikkeena'o boonoshinaa boonoshina " 'Giishacha aaboyee gub taan beegaachemmo ittoshine; wotta giishacha aaboyee gub taan beeggemmo ittoshine; ebiyoo Nihoo Yeer waan ta hammaa beetoyichiye' iqqi nooch bi gettii beeto ebi mooyo amoone?" iyeete. 18"Illa 'Giishacha aabo' bi ii beeto ebi amoone? Ama bi ii beeto gaata nooch arichataache" iyeete. 19Yesuusiyoo ebi mooyon bi waanee echiya boonoshi qaawoon ariiqqi boonoshich ishichiye:- " 'Giishacha aaboyee gub taan beegaachemmo ittoshine; wotta giishacha aaboyee gub taan beeggemmo ittoshine' ta itoyich, ittoshinaa ittoshina amoyich echeemmotine? 20Ibaroon ittoshich gettoye:- eepemmo ittoshine; muushanemmo ittoshine; tunaballi Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o emiroona wucwuccemmina'one. Ittoshi muushanemmo ittoshine; tunaballi gub emiremmo ittoshine. 21Shiyemmi ure maaxoo biin maahona maacarahane; tunaballi bushoon bi shiyatoyee gub 'Ta bushoo ashi daggooch shiijaqqi bacceetone' iqqa bi emiritoyich, aafi bi iritoon battahan. 22Illa ittoshi and ayinii beeto ittoshine; tunaballi wochinnoon ittoshin beeggemmo taane; arooba emiroona wucwuccemmo ittoshine; ittoshi emiroonoo boggemmo aalloone. 23Arooba amoonolla taan echataachemmo ittoshine. Ibaroon ittoshich gettoye:- Nihoo Yeeri ta shigoona ittoshi qollammo bullin ittoshich immemmone. 24Hanaach beddaahee ta shigoona amoonolla qollaataano ittoshine; ittoshi emiroo bi ceennemmoyich, qollabote! Ittoshi qollammon danemmo ittoshine" iye. 25"Hini mooyo bullin shaahiyoona ittoshich gettato taane; tunaballi Nihoo Yeerichon ittoshich kaacha ta gettemmi aabo woyemmone; ebiyee gub, shaahiyoonoo getaachemmo taane. 26Arooba Nihoo Yeerin ta shigoona qollehotinalli, ta ittoshi keroyich qollemmo taane getiree getaache; 27Ebiyoo taan ittoshi shunnitoyich, Yeer waanee ta womon ittoshi ibariitoyich, Nihoo Yeeri bi qelloona ittoshin bi shunnii beetoyichiye. 28Nihoo Yeer waanee kechaqqa shawee toommooch waato taane; wochinnoon hini shawoochee wottaree Nihoo Yeer waan hammemmo taane" iye. 29Bi dabbeena'o "And kaacha gettaa beeto neene; hini ne gettaa beeto shaahiyoona toonoone. 30Bullin arii beeto neene; asho 'Ta mullooch beeton ariibe!' iqqi neen echo qaawiyaache; and no ebin ariito noone; ebich Yeer waanee ne womon ibariito noone" iyeete. 31Yesuusiyoo boonoshich ishichiqqi wochiye:- "And ibariitotina? 32Waayabote! Ittoshi qelli qelloona ta ikketon dufiichi ittoshi kexi kexooch ittoshi shacemmi aabo woyemmone; andoo shaggitone; tunaballi Nihoo Yeeri taanna tookkii bi tunatoyich, ta ikketo toono taane. 33"Taanna tookkii ittoshich beeti ikkittinoona diggoo ittoshich bi tunemmoyich, ebi bullin ittoshich gettato taane. Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o ittoshin du'iiyemmina'one; tunaballi kupphabote! Ta boonoshin kochaa wochito taane" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\