Yowannisi 17

1Yesuusiyoo bi dabbeena'oyich ebi bullin bi gettitoyee gub, kaama shimaaj ciinniqqi ishichiye:- "Ta Nihoocho! Saato katinnitone; ne Bushoo ta neen oogiiyemmoyich taan oogiibe! 2Ne oogiiyemmoo, taach ne immati asheena'o bullich bulli yemeenee kashoon ta immemmoyich, asho bullichi toommooch taan doonjiiqqa ne ukkuriitoyichiye. 3Ne baach ibara Nuggushoo ne tunoon boonoshi ariyo, wotta ne deejiti Yesuus Kiristoosin boonoshi ariyoo, ebi bulli yemeenee kashoon danoone. 4Shawee toommoochaa neen oogiito taane; 'Tuniibe!' iqqa taach ne immati shuunoon ciichito taane. 5Ta Nihoocho! Shawoonaa shimaayoona halleyaan beetee, neenna tookkii ta beehooba taan ne oogiyoomon andoo ne beetoochaa taan oogiibe! 6"Hini shawee toommeexi asheena'ochi daggoochee taach ne immati asheena'oyich ne shigoon arichiito taane. Neechina'o aahee, taach immahine; boonoshiyoo ne gettati qaaroon ceechitina'one. 7Taach ne immato bulli ne waanee bi tunoon and ariitina'one. 8Ebiyoo taach ne gettato bullin boonoshich ta gettatoyichiye; boonoshiyoo waayatina'one; ne waanee ta womon xiishoona ariitina'one; taan wochaa ne deejoonoo ibariitina'one. 9"Eboshich neen qollahoye; taach ne immati asheena'o neechina'o boonoshi tunatoyich, boonoshich neen qollahoalli, shawee toommooch beetina'o bullich qollataache. 10Taacho tunato bulli neechone; neecho tunatoo taachone; tawoo boonoshina oogato taane. 11Tawo ne waan hammaa beeto taane; ebiyee gub, shawee toommooch beetaachemmo taane; tunaballi boonoshi shawee toommooch beeyemmina'one. Yaafa ta Nihoocho! Eboshi noochoomon boonoshi ikkottemmoyich, hini taach ne immatina'on ne shigoona quyabe! 12Boonoshina tookkii shawee toommooch ta beehooba, taach ne immati ne shigoona ta boonoshin quyato taane; shiwato taane; Yaafa Macaafooch kooreeto ceennemmoyich, shiwaree qaaqqooch hammemmi ara uroyee damba koniyolla aallataanoone. 13"Andoo ne waan hammaa beeto taane; ta emiroo ceeno bi tunoomon boonoshi emiroo ceeno bi tunemmoyich, shawee toommooch ta beehooba ebi bullin gettato taane. 14Taach ne gettaton boonoshich gettato taane. Tawoo neech de'a getaani hini shawee toommeexina'ocho ta tunee qayoomon, boonoshiyoo wotta tooneena'one; ebichi naboona shixxeeheete. 15Gondoochi nihoo kishoochee boonoshin ne quyemmoyichalli, hini shawee toommoochee boonoshin ne kichemmoyich neen qollataache. 16Tawoo neech de'a getaani hini shawee toommeexina'ocho ta tunee qayoomon boonoshiyoo tooneena'one. 17Ne ibaroona boonoshin yaafibe! Ne qaaro ibaroone. 18Shawee toommooch beeti asheena'o waan taan ne wochoomon, ebiyoomon tawoo hini shawee toommooch beeti asheena'o waan boonoshin wochato taane. 19Boonoshiyoo wotta ibarittinoona boonoshi qelloon neech boonoshi diiremmoyich ta boonoshicha iqqa ta qelloon neech diirito taane. 20"Eboshi ikketina'oyich baach tunataanoon, hini boonoshi noonoochee kechiti qaaroona boonoshi mulloon ta toommooch too'iiyemmina'oyich wotta neen qollaa beeto taane; 21Ta qollaa beeto, boonoshi bulli ikkottemmoyichiye; taan ne deejoon shawee toommooch beeti asheena'o ibariiyemmoyich, ta Nihoocho! Ne taanna ne beemoomon, tawoo neenna ta beemoomon, ebiyoomon wotta boonoshi noonna beebeete. 22Nowoo ikkoo no tunoomon boonoshi ikkottemmoyich, taach ne immati oogee yiiroon tawoo boonoshich immato taane; 23hini oogee yiiroon ta immato, 'Tawoo boonoshina ta tunoona, newoo taanna ne tunoona bulli ikkoo tunabeete' getoyichiye; shawee toommooch beeti asheena'o taan wochaa ne deejoon, taanoo ne shunnatoomon boonoshin ne shunon boonoshi ariiyemmoyichiye. 24"Ta Nihoocho! Shawoonaa shimaayoona halleyaan beehooba, taan ne shunnatoyich, oogee yiiroon taach immahine; hini oogee yiiroon boonoshi beeggemmoyich, ebi taach ne immati asheena'o wotta taanna tookki ta beetooch boonoshi beeyemmoyich shunnahoye. 25"Cadiqa ta Nihoocho! Neech de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o neen ariyaaneena'one; tunatee ta neen ariito taane; eboshiyoo taan ne deejoon ariitina'one. 26Taanoo ne shunnati shunoona bareena'on boonoshi shunnemmoyich, tawoo boonoshina ta beeyemmoyich neechon boonoshich arichiito taane; battoo arichiiyemmo taane" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\