Yowannisi 18

1Yesuusi ishichiqqi bi corootitoyee gub, bi dabbeena'ona tookkii tiyiqqi becheeti mixina'o beeti xaa'ooch, Qedirooni bamboyee beqach hammiye; biyo, bi dabbeena'oo ara becheeti michi daggooch giyiyeete. 2Yesuusinaa bi dabbeena'ona meeti araddoon arooch kicee beeheete; ebich biin beshiiree immemmi Yihudi ara xaa'oon arii beetone. 3Ebina faanusoonaa ceechoonon, ginoonaa gaachoonon yechiti ginee naayina'on, wotta qeesheena'ochi ukkureena'onaa Fariseena'ona wochati Yaafee Kechi qoomeena'on dabbiiqqi Yihudi waahe. 4Arooba Yesuusi bi toommooch woyemmi mooyo bullin ariiqqi kechii, "Koniniye ittoshi qaawii beeto?" iqqi echahe. 5Boonoshiyoo "Naazireetachi Yesuusiniye" iqqi wochiyeete. "Aroo taane" iye. Beshiiqqi immiti Yihudi wotta boonoshina tookkii arooch neexaa beetone. 6Yesuusi boonoshich "Aroo taane" bi iyona, gub kishaqqi shawooch dihiyeete. 7Wochinnoon Yesuusi "Koniniye ittoshi qaawii beeto?" iqqi echahe. Boonoshiyoo "Naazireetachi Yesuusiniye" iyeete. 8Yesuusi wochiqqi, " 'Taane' iqqa ittoshich getaachota? Illa taan ittoshi qaawii beeto gaata, hinoshin qayote! Hambeete" iye. 9Ishichii bi ito, "Hini taach ne immatina'ochi daggoochee ikkoonolla aalliyaano taane" bi iti qaaro bi ceennemmoyichiye. 10Simoon Pheexiroosi bi cuyati sheefoon kaacciqqi qeeshee guudoochi guunon wuxiya bi daachiito uroochi qanna waamon karii kindiihe; uroochi shigoo Malkoosine. 11Yesuusi Pheexiroosin "Ne sheefoon bi gonanooch wochibe! Nihoo Yeeri taach bi immiti xuuxee xoofoochee uchaayata?" iye. 12Arooba huma ginee iraashoo bi ginee naayina'onaa Ayihudeena'ochi qoomeena'ona tookkii Yesuusin yechii gutta hilloon wochiqqi cuchiyeete; 13shiichiqqi Haan waan daammiyeete; Haanni aroobee natooba qeeshee guudo tunati Qeyaafichi abboone. 14Qeyaafiyoo "Ikka uro asheena'ochi keroyich bi qitoo gaawiye" iqqi Ayihudee ukkureena'oyich kocciti uroone. 15Simoon Pheexiroosinaa bara dabboona Yesuusin dabbiyeete. Ara Yesuusichi dabboo qeeshee guudoona arichaa beetone; ebich qeeshee guudoochi kakallee maac Yesuusin dabbii giyiye; 16Tunatee Pheexiroosi kellooch neexaa beehe. Arooba qeeshee guudoona arichaa beeti bara Yesuusichi dabboo kechi kellachich gettiqqi Pheexiroosin giijiye. 17Ara kelloon quyaa beeti shaajate Pheexiroosin "Ne wotta hini uroochi dabbeena'o daggoochee ikkoo ne toona?" iyan. "Ta toono taane" iye. 18Arooba shawoo aqqoo bi tunatoyich wocheyachina'onaa kellachina'ona qaaqqoon shookkii gechiiqqi neexaa kachii beeheete; Pheexiroosiyoo wotta boonoshi waan giddaa boonoshina tookkii neexaqqi kachii beehe. 19Qeeshee guudo Yesuusin bi arichiyeechonaa bi dabbeena'ochonon echahe. 20Yesuusiyoo wochiqqi, "Asheena'o bullich kaacha gettato taane; Ayihudeena'o kicee beeti kexonaa boonoshi bulli ikkooch kicee beeti Yaafee Kexonoochaa bulli araddoon dojito taane; aashoona gettaa ariyaano taane. 21Illa amoyichiye taan ne echaa beeto? Boonoshich ta gettaa beetee waayati asheena'on echabe! Boonoshich ta gettaton arii beetina'one" iye. 22Yesuusi ishichii bi iyee, arooch neexaa beeti qoomeena'ochi daggoochee ikkoo "Qeeshee guudoyich ishichiqqa wochinne?" iqqi Yesuusin tapahe. 23Yesuusiyoo wochiqqi, "Gondoon ta gettato gaata, ta gondoon miixabe! Ta gettato tato gaata, amoyich taan tapanne?" iye. 24Aroochee Haanni Yesuusin bi cucheetona qeeshee guudo Qeyaaf waan daachiihe. 25Simoon Pheexiroosi andoo neexaqqi qaaqqoon kachii beehe. Arooch neexaa beetina'ochi daggoochee ikkikkeena'o "Ne wotta Yesuusi dabbeexi ikkoo toono neena?" iyeete. Biyoo "Ta toono taane" iqqi nookkahe. 26Bi waamon Pheexiroosi kuxxiti uroochi xiboo tunati qeeshee guudoochi guunina'o daggoochee ikkoo Pheexiroosin "Becheeti michi daggoochaa Yesuusina tookkii ne beetee beegaachota?" iye. 27Pheexiroosi wochinnoon nookkahe; aree gaata bekkach baakkoo kuukkiye. 28Maaddoona Ayihudeena'ochi ukkureena'o Yesuusin Qeyaaf waanee Yihudee iraashoochi kexooch daammiyeete; boonoshiyoo "Iraashoochi kexooch no giyi gaata, ee'emmo noone; no ee'a gaatoo Beshee Baaree maayoon mamon hakkaachemmo noone" iqqi boonoshi shattitoyich, maaxooch neexaheetalli, iraashoochi kexooch giyaaneena'one. 29Ebich Yihudee iraashoo Phelaaxoosi boonoshi beeti maaxooch kechiqqi, "Hini uroon amoyichiye ittoshi taggaa beeto?" iqqi echahe. 30Boonoshiyoo wochiqqi, "Hini uro gondoon bi shuunataan gaata, ne waan deebaachesho noone" iyeete. 31Phelaaxoosiyoo "Wochi daamiree ittoshi calloona nallibote!" iye. Ayihudeena'ochi ukkureena'o "No koninolla no wuxemmoyich, ittoshi calloo daaggaanoone" iyeete. 32Ebi bi tunato, Yesuusi amoomi qitoon bi qitemmo gaata bekkiyoyich bi gettiti qaaro ceennemmoyichiye. 33Iraashoo Phelaaxoosi wochinnoon kexooch giyii Yesuusin ceeggiqqi, "Ne Ayihudeena'ochi taatoo neena?" iqqi echahe. 34Yesuusi wochiqqi, "Ishichii ne taan echaa beeto, ne qelloonashi, asho neech geteenaniye?" iye 35Phelaaxoosiyoo wochiqqi, "Ta Ayihudo taanna? Ne asheena'onaa qeesheena'ochi ukkureena'onaniye neen taach beshiiqqi immitina'o. Halla amooniye ne hallito?" iye. 36Yesuusi wochiqqi, "Ta taatittine hini shaweexi tooneene. Ta taatittine hini shaweexi bi tunato gaata, Ayihudee ukkureena'oyich ta immeyaachemmoyich ta dabbeena'o koyeshina'one; tunaballi ta taatittine hini shaweexi tooneene" iye. 37Phelaaxoosi "Ishi gaata, taatoo neena?" iye. Yesuusi wochiqqi, "Taatoo ta tunoon newolla gettaa beetine. Ta, ibareechon miixiya ebich shiijato taane; shawee toommooch waato taane. Ibaroochee tunato bulli ta qaaroon waayemmone" iye. 38Phelaaxoosiyoo "Ibaroo geto ama getone?" iye. Iraashoo Phelaaxoosi ishichiichii, wochinnoon Ayihudee ukkureena'o waan maach kechiqqi, "Ta bi toommoochee gondoon danataano taane. 39Tunaballi Beshee Baarooba taan echaqqi cuchatina'ochi daggoochee ikkoon biichiyoo ittoshich doyoone. Ishi gaata, Ayihudeena'ochi taatoon ta biishon shunniyotina?" iqqi echahe. 40Boonoshiyoo wochiqqi, "Baribaasi biicheeballi, hini uro biicheyaaye" iibee cookeeheete; ebi Baribaasi bokkoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\