Yowannisi 19

1Arooba Phelaaxoosi Yesuusin daammiqqi arangoona xoobbiihe. 2Ginee naayina'o taatee mallatoon tunati gubbichoon angixoochee gengiqqi bi qellooch ukiiheete; ceella tahoon biich tajiyeete; 3Aroochee bi waan ikki ikka giddaqqi, "Ayihudeena'ochi taatoocho! Ne taatittino manjibe!" iibee cooqqiree diggiyoon diggiiheete; biinoo tapaheete. 4Phelaaxoosi wochinnoon maaxooch kechiqqi dofee asheena'oyich "Bi toommooch nalliiya beddimmi amee gondoonolla danee ta qayon ittoshi ariiyemmoyich, biin maach ittoshich kichito taane" iye. 5Arooba Yesuusi angichi gubbichoon bi ukatonaa ceella tahoon bi tahatona maaxooch kechiye; Phelaaxoosi boonoshich "Ebiyoche, ittoshi uro!" iye. 6Qeesheena'ochi ukkureena'onaa qoomeena'ona beeggiqqi, "Yoode! Yoode!" iibee cookeeheete. Phelaaxoosiyoo "Ittoshi daamiree yoodote! Bi toommooch ta nallemmi amee gondoonolla danataano taane" iye. 7Ayihudeena'o wochiqqi, "No calloo beetone; no calloochaa qita beddiye; bi qelloon Yeerichi Bushoo tuniitone" iyeete. 8Phelaaxoosi ishin waayaqqi aafichoyee beshoon oogichii shattiye; 9Wottaa bi kexooch giyiqqi Yesuusin "Amoocheeniye ne waato?" iqqi echahe. Tunaballi Yesuusi minna kanna getaanoone. 10Phelaaxoosi "Amoyich taach getaachine? 'Yooddabe' oohee 'Biichabe' geto ta kishooch tunoon ariyaachine?" iye. 11Yesuusiyoo wochiqqi, "Yeeri daaggaan gaata, ta toommooch amoonolla tuniyoon hakkaachesho neene; ebich neech taan beshiiqqi immitochi axaaxoo beshoone" iye. 12Arooba Phelaaxoosi Yesuusin biicha qaawiye; tunaballi Ayihudeena'o "Hinin ne biishi gaata, Roomi Taatoochi xiboo toono neene; bi qelloon taatii beeto bulli Roomi Taatoon bii'iya itone" iqqi cookeeheete. 13Phelaaxoosi ishin waayaqqi Yesuusin maaxooch kichiye; aroochee Hibiree noonoona "Gabata" gettee beeti oohee "Xaqqee godo" gettee beeti xaa'ooch beeti nallee gabbarooch kotahe. 14Ebi aabo, Beshee Baaroon baaroyich boonoshi qannii beeti aaboone; araddee shiritta saat bedoone. Phelaaxoosi Ayihudeena'on "Ebiyoche, ittoshi taatoo!" iye. 15Tunatee boonoshi "Wokkiibe! Wokkiibe! Yoode!" iibee cookeeheete. Phelaaxoosi "Ittoshi taatoon yoodata?" iye. Qeesheena'ochi ukkureena'o "Roomi Taatoyee damba bara taatoo nooch aalloone" iqqi wochiyeete. 16Ebich arooba Phelaaxoosi Yesuusin boonoshi yooddemmoyich beshiiqqi immiye. 17Aroochee Yesuusin yechiqqi daammiyeete; bi yooddeeyemmi masqalloon shaaggii katamoochee kechiqqi Hibiree noonoona "Golgooti" oohee "Qellee Koofee Xaa'oo" gettee beetooch shaggiye. 18Aroochaa biin masqalee toommooch xuuree xogoona xogiqqi yooddiyeete; biinna tookkii bara gutteena'on qanninaa yoochinooch, Yesuusin daggooch tuniiqqi yooddiyeete. 19Phelaaxoosi wotta "Naazireetachi Yesuusi, Ayihudeena'ochi Taatoo" ii beeton kooriiqqi masqalee toommooch xogiihe. 20Yesuusi yooddeeti xaa'oo Yerusalem katino bi tunatoyich, Ayihudeena'ochi daggoochee meetina'o hini ara kooreeton shemmaheete; ara cuufo Hibiree noonoona, Roomee noonoonaa Giriikkee noonoona kooreetone. 21Ebich qeesheena'ochi ukkureena'o Phelaaxoosin " 'Hini aroo "Ayihudeena'ochi taatoo taane" iqqi itone' getiree kooriballi, 'Ayihudeena'ochi Taatoo' getiree kooriyaahine!" iyeete. 22Phelaaxoosiyoo "Ta kooriton koorito taane" iqqi wochiye. 23Ginee naayina'o Yesuusin boonoshi yoodditoyee gub, bi taheena'on daammii awuddaqqi qoodeeheete. Kocheyaanoon baad shipeeti genja bi tahoon wotta daammiyeete. Hini ara genja taho ikka guud gawoalli, gutto xaaqqee kocheeto toonoone. 24Ebich ginee naayina'o boonoshinaa boonoshina "Ixoon (koshoon) kuxee konich bi kechemmo gaata, beegonalli keexxaayone" iyeete. Ebi bi tunato, "Ta tahoon boonoshinaa boonoshina qoodeeheete; Genja ta tahoochoo ixoon kuxxiyeete" ii beeti Yaafa Macaafee qaaro bi ceennemmoyichiye. Ginee naayina'oo tuniito ebiniye. 25Yesuusi yooddeeti masqalee ga'ooch bi inde, bi indee mane, qelliyoopphichi mechee Maariyaminaa Magidalachi Maariyamina neexaa beeheete. 26Wotta bi indeenaa bi dabbeena'ochi daggoochee bi shunniti ikkoona bi ga'ooch neexaa beetina'on beeggiqqi, bi indeen "Ta indeene! Ebi ne bushoone" iye. 27Ebiyee gub, ara bi dabboon "Bini ne indeene" iye. Aroochee tiyiqqi ara bi dabboo Yesuusichi indeen bi kexooch daammiye; ara bi kexooch beehan. 28Ebiyee gub, Yesuusi mooyo bulli ceenon ariiqqi, Yaafa Macaafee qaaro ceennemmoyich "Shachawahoye" iye. 29Kiikkara uyoona ceenniti qiico arooch kotaqqi beehe; boonoshiyoo kiikkara uyee daggooch isponjoon hacciqqi deebii "Husoopho" gettee beeti michi waamona bi noonooch giddiiheete. 30Yesuusiyoo kiikkaroon shuuciqqii bi uchitoyee gub, "Mooyo bulli ceennitone" iye; qelloochaa yittiye; bi kashoo abbatahe. 31Ayihudee ukkureena'o boonoshi Shambatoyich Qanniyee Aabo bi tunatoyich, wotta ara Shambatoo bareena'oochee besho bi tunatoyich, "Yooddeetina'o masqalee toommooch qebeete" geton shunnaaneena'one. Ebich Phelaaxoosin "Boonoshi doshoo tiishee, dubanoon masqalee toommoochee kindiibone" iqqi qollaheete. 32Ginee naayina'o aafichochi doshoon, biinna tookkii yooddeeti baroochi doshoonoo tiichiyeete; 33Tunatee Yesuus waan boonoshi giddahee, shiichiqqi bi kasho abbatoon beeggiqqi bi doshoon tiishaaneena'one. 34Tunaballi ginee naayina'ochi daggoochee ikkoo Yesuusichi naaboon ginoona kochiye; bekkach aroochee damoonaa aacona kechiye. 35Ebin beeggito miixatone; ittoshiyoo wotta ittoshi mulloon Yeerichi toommooch ittoshi too'iiyemmoyich miixatone; bi miixato ibaroone; bi gettitoo ibaroo bi tunoon arii beetone. 36Ebi bi tunato, "Bi shaawushoochee ikkoolla tiishataachemmone" getteeti Yaafa Macaafooch kooreeti qaaro ceennemmoyichiye. 37Wotta bara xaa'oochaa Yaafa Macaafooch kooreeti qaaro "Boonoshi kochiton beeggemmina'one" ii beetone. 38Ebiyee gub, Ayihudeena'ochi ukkureena'on bi shattitoyich, aashoona Yesuusichi dabboo tunati Arimaatachi Yooseefi Yesuusichi cahoon daamma Yihudee iraashoo Phelaaxoosin qollahe; Phelaaxoosiyoo Yooseefich daaggiye. Ebich Yesuusichi cahoon hammii kindiiqqi daammiye. 39Wotta ebiyee aaf xumoona Yesuus waan waati Niqoodimoosi shaasha kiila beda haraboonaa ereetoonon yechiqqi waahe. 40Yesuusichi cahoon daammiqqi Ayihudeena'o duukkee beeti doyoomona hini ara haraboonaa cinnachi bara buddinoonon geddiqqi andra kaafanoona kaapiyeete. 41Yesuusi yooddeeti xaa'ooch becheeti mixina'o beetina'one; ara michi daggooch konichi dubanolla duukkeyaani andra opo beehe. 42Ayihudeena'ochi Qanniyee Aabo bi tunatoyich, wotta ara opo katino bi tunatoyich, Yesuusichi cahoon arooch duukkiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\