Yowannisi 2

1Keejinnee qemooba Galiilee Shawooch beeti Qaani Katamooch gaaro geddeehe. Yesuusichi indee ara gaarooch beehan. 2Yesuusinaa bi dabbeena'ona wotta ara gaarooch ceeggeeqqi hammitina'one. 3Woyinee uyo ciiratee, Yesuusichi indee biich "Woyinee uyo boonoshich ciiratoche!" iyan. 4Yesuusiyoo "Hini ureene! Ta shuunee daggooch giyaahine! Shuunoyich ta tiyemmi saato bat bedaan beetone" iye. 5Arooba Yesuusichi indee qoomachina'oyich "Ittoshich bi gettiyo bullin tuniibote!" iyan. 6Ayihudeena'o ceechii beeti xallee doyoyich kotati shiritta xaqqee shareena'o (gaaneena'o) arooch beetina'one; ara shareena'oo boonoshi qelli qelloona gutta oohee keeja geetee aacon yechii beetina'one. 7Yesuusiyoo qoomachina'on "Shareena'ooch aacon ceechibote!" iye. Shareena'ooch aacon cipphaayii ceechiyeete. 8"And kitiree qoomachina'ochi ukkuroyich imbote!" iye. Boonoshiyoo kittiqqi immiyeete. 9Ukkuroo woyinee uyo tunati aacon bi napphahee, amoochee bi waato gaata ariyaanoone; tunaballi aacon kittiti qoomachina'o arii beetina'one. Ebich qoomachina'ochi ukkuroo wo'ee kenoon ceeggiqqi, 10"Asho bulli shiichiqqi bi giddii beeto shaawi wuura uyooniye; iibbeena'o uchii michitoyee gubbiye waaroon bi giddii beeto; tunaballi ebi shaawi woyinee uyoon and beddaahee asheena'oyich imaano neene" iye. 11Yesuusi hini mallatoon shiichiqqi Galiilee Shawooch beeti Qaani Katamoochaa tuniihe; arooba bi oogee yiiroon bekkiihe. Ebich bi dabbeena'o boonoshi mulloon bi toommooch too'iiheete. 12Ebiyee gub Yesuusi bi inde, bi maneena'onaa bi dabbeena'ona tookkii Qifirnaahi Katamooch kindiye; aroochoo giishacha aaboon kotaheete. 13Ayihudeena'ochi Beshee Baaroo katinniye. Ebich Yesuusi Yerusalem hammiye. 14Yaafee Kechi kakallee daggooch gatteena'on, bageena'onaa uggeena'onon kemmii beetina'on, wotta gijoon shaddii beetina'onoo kotaa boonoshi beetee danahe. 15Wodaree yaraafoon yexxiqqi (wodariqqi) bullin, bageena'onoo, gatteena'onoo, Yaafee Kechi kakalloochee kichiye; gijee shaddachina'ochi gijoon shacciye; boonoshi gafatoon yangiye; 16uggoon kemmii beetina'on "Ittoshi uggoon hiniichee kichibote! Ta Nihoochi kexon giixee kexon tuniyaahotine!" iye. 17Bi dabbeena'o "Ne kechi qanaato taan michemmone" getee kooreyoon shalligiyeete. 18Yesuusi ebi bullin yaafee kechi kakallee daggoochaa bi tuniitoyich, Ayihudeena'ochi ukkureena'o tiyiqqi, "Ebin tuniiya Yeer waanee ne womoyich amee mallatoo neech beete? Eke nooch bekkiibe!" iyeete. 19Yesuusi wochiqqi, "Hini yaafee kexon hapibote! Ta keeja qemona wochiree haggemmo taane" iye. 20Ebich Ayihudeena'ochi ukkureena'o "Hini yaafee kexo hagee bi qannito aabbaa shiritta natonaniye; tunaballi ebin keeja qemona wochiree haggenne?" iyeete. 21Arooba Yesuusi "Yaafee kexo" iqqi bi gettito, bi ashittinoonalli hini yaafee kexon toonoone. 22Ebich Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee biin bi kichitoyee gub, bi dabbeena'o ebi bi gettiton shalligiyeete; Yaafa Macaafoochoo kooreetonaa Yesuusi gettiti qaaroonon ibariiheete. 23Beshee Baarooba, Yesuusi Yerusalem beebee bi tuniiti mallateena'on beeggiqqi meeti asheena'o boonoshi mulloon bi toommooch too'iiheete. 24Tunaballi Yesuusi asho bullin arii beetone; ebich boonoshin gibanataanoone. 25Biyoo bi qelloona ashi mullooch beeti mooyon bi arii beetoyich, ashi mooyon biich ashi miixo amolla qaawiyaanoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\