Yowannisi 20

1Batti batti shabaatee aabo, Oogi Shambatooba maaddoona Magidalachi Maariyami haree yaa'oona maashee opo beetooch hammahan; maasheexi opee kello keppheeti ooga xaqqo aroochee ikka bad bi ikoon beeggahan. 2Wocona hammaqqa Pheexiroosinaa Yesuusichi dabbeena'ochi daggoochee Yesuus shunnii beeti bara bi dabboona waan shaggaqqa, "No Doonon opoochee kichii daammitina'one; amooch boonoshi geddito gaata ariyaano noone" iyan. 3Ebina Pheexiroosinaa bara Yesuusichi dabboona kechiqqi maashee opo beetooch wocaheete. 4Guttaa qaraqqi wocaheete; tunaballi bara Yesuusichi dabboo Pheexiroosin gub dupiichii aaf beshaqqi wocona maasheexi opooch shaggiye; 5opee kelloochaa yittiqqi bi ciinniyee, bi kaapeeti qoraddoo ikketon baach beeggiye; tunaballi opee maac giyaanoone. 6Simoon Pheexiroosi dabbii shaggiqqi opee maac ikkot wocona giyiqqi arooch beeti andra kaafanoon beeggiye; 7Wotta bi qellooch caacceeti kaafanee caaco ikka bad bi qelloona kotaqqi beemonalli kaafanoona tookkii bi beemi qayon beeggiye. 8Arooba shiichiqqi maashee opooch shaggiti Yesuusichi bara dabboo wotta bi hillooch opee maac giyiqqi beeggiye; Yesuusi qitii duukkatina'ochi daggoochee keyon ibariihe. 9Tunaballi "Qitii duukkatina'ochi daggoochee keyo biich qaawiihe" ii beeti Yaafa Macaafee qaaroon bat shalligaaneena'one. 10Aroochee wottaqqi kexooch hammiyeete. 11Tunatee Maariyami eepaabee opee ga'ooch neexaa beehan. Eepaabee yittaqqa opee maac ciinnahan. 12Nacca qoraddoon tahati gutta shimaaji maraakeena'o Yesuusichi cahoo qeyiti xaa'ooch, ikkoo qoyaa, ikkoo baataa kotaqqi boonoshi beetee, beeggahan. 13Boonoshiyoo "Hini ureene! Amoyichiye ne eepaa beeto?" iyeete. Areyoo "Ta Doonon daammitina'one; amooch boonoshi geddito gaata ariyaane taane" iyan. 14Ishin gettaachaa gub guuddaqqa bi ciinnahee, neexaqqi beeti Yesuusin beeggahan; tunaballi Yesuusi tunoon ariyaaneene. 15Yesuusiyoo "Hini ureene! Amoyichiye ne eepaa beeto? Koniniye ne qaawii beeto?" iye. Areyoo becheeti mixina'on quyaa beeti uro biich bi shaahee, "Ta doonocho! Biin ne daammato gaata, amooch ne geddato gaata taach get! Hamiree dambana" iyan. 16Yesuusi "Maariyame!" iye. Areyoo guuddaa wottaqqa Hibiree noonoona "Rabbuni!" iyan; ishi geto "Dojachocho!" getone. 17Yesuusiyoo "Taan yechaahine! Bat Nihoo Yeer waan keyaan beeto taane. Tunaballi hamiree ta maneena'oyich ' "Ta, ta Nihoonaa ittoshi Nihoona waan, ta Nuggushoonaa ittoshi Nuggushoona waan kechemmo taane" itone' getiree gete!" iye. 18Aroochee Magidalachi Maariyami hammaqqa Doonon bi beegonaa biich bi gettitonon bi dabbeena'oyich gettahan. 19Batti batti shabaatee aabo, Oogi Shambatoobee xum, Yesuusichi dabbeena'o Ayihudeena'ochi ukkureena'on boonoshi shattitoyich, kelloon tuggaachii kiceeqqi boonoshi beetee, Yesuusi giyii boonoshi daggooch neexaqqi, "Diggoo ittoshich tunabe" iye. 20Ishin gettiqqi tiyii bi gutta kishoonaa bi naaboonon boonoshich bekkiihe. Bi dabbeena'oo Doonon beeggiqqi emiroona wucwucciyeete. 21Yesuusi wochinnoon "Diggoo ittoshich tunabe. Nihoo Yeeri taan bi wochatoomon ta wotta ittoshin wochaa beeto taane" iye. 22Ishin bi gettitoyee gub boonoshi toommooch kachiichii, ishichiye:- "Yaafa Ayaanoon de'ote! 23Konichi axaaxoonolla ittoshi maari Gaata, Yeeriyoo boonoshin maaremmone; konichi axaaxoonolla ittoshi maaroo qayi gaata, Yeeriyoo boonoshin maaraachemmone" iye. 24Tunaballi aaraa gutteena'ochi daggoochee ikkoo "Qaapoo" boonoshi ii beeti Toomaasi, kexooch waa Yesuusi giyiyooba, boonoshi daggooch aalloone. 25Ebich bara Yesuusichi dabbeena'o biich "No, Doonon beeggato noone" iyeete. Tunatee aroo "Bi kishooch bi xogeeti mallatoon ta beegaan gaata, bi kishooch bi xogeeti mallatooch ta yapharoon (yabaroon) ta giijaan gaata, ta kishoonoo ginoona kocheeti bi naabooch giijiqqa ta beegaan gaata, ibariyaache" iye. 26Bi shabaattoobee Oogi Shambatooba bi dabbeena'o wochinnoon kechi daggooch beeheete; Toomaasiyoo boonoshina tookkii beehe. Kello tuggeechee Yesuusi waahe; boonoshi daggoochoo neexaqqi, "Diggoo ittoshich tunabe" iye. 27Aroyee gub Toomaasin "Ne yapharoon deebiree ta kisheena'on yeshiree beege! Ne kishoon deebiree ta naabooch giijibe! Ibariiton tunaballi ibariyaanoon tuniyaahine!" iye. 28Toomaasi "Ta Doonocho! Ta Nuggushoocho!" iqqi wochiye. 29Yesuusiyoo "Taan ne beeggatoyichiye ne ibariito; beegaanoon ibarii beetina'o diireetina'one" iye. 30Yesuusi hini macaafooch kooreyaani bara wodda mallateena'on bi dabbeena'ochi aafoochaa tuniitone; 31Tunaballi Yesuusi aroo Kiristoosi Yeerichi Bushoo bi tunoon ibariiree ittoshi mulloon bi toommooch too'iyoona kashoon ittoshi danemmoyich, hinoshi kooreetina'one.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\