Yowannisi 21

1Ebiyee gub, Yesuusi Xibaaridoosee Baharee gashoochaa bi dabbeena'oyich wochinnoon bekkahe; bi bekkatoo eechiqqiniye: 2Simoon Pheexirosinaa "Qaapoo" gettee beeti Toomaasina, Galiilee Shaweexi Qaani Katamoochee tunati Naatinaa'eeliyo, Yabidoosichi bushiisheena'o, bi dabbeena'ochi daggoocheenoo bara gutteena'o eboshi tookkii beeheete. 3Simoon Pheexiroosi boonoshich "Haashoon yecha hammaa beeto taane" iye. Boonoshiyoo "Wotta nowoo neenna tookki hambone" iyeete. Hammiqqi marikabooch giyiyeete; aroobee xum "Haashoo taane" iton amoonolla yeshaanoon hariiheete. 4Haree maaddoona, Yesuusi baharee gashooch neexaa beehe; tunaballi bi dabbeena'o Yesuusi bi tunoon ariyaaneena'one. 5Yesuusi "Ta bushiisheena'ote! Cir haashoon yeshaachotina?" iqqi echahe. Boonoshiyoo "Amoonolla yeshaano noone" iqqi wochiyeete. 6Biyoo "Ittoshi dabboon marikabee qanna bad dufote! Danemmo ittoshine" iye. Boonoshiyoo dabboon dupiyeete; bekkach meeti haashoo yechatoyich, geechi kichemmon mawiiheete. 7Yesuusi shunnii beeti bi dabboo Pheexiroosich "Hini no Doonoalli amoone!" iye. Ebich Simoon Pheexiroosi Doono bi tunoon waayaqqi tiyii shokkaachoon beeto bi tahoon tahaqqi baharee daggooch awureehe. 8Boonoshiyoo aachi gashoochee gutta balla hira bedoalli oogichii wohaaneena'one. Ebich bara Yesuusichi dabbeena'o haashoo ceenniti dabboon marikabee toommooch kotaachii geechiibee aachi gashooch kichiyeete. 9Shawooch boonoshi kinditoyee gub, koshonaa shoohee gechati qaaqqee toommooch beeti haashoonon beeggiyeete. 10Yesuusi "And ittoshi yechiti haashoochee taach deebote!" iye. 11Simoon Pheexiroosiyoo marikabee toommooch kechiqqi balli aachaa keeja ogooga haasheena'o ceenniti dabboon shawooch geechiye; ebi shaahoon haashoo woddateenolla dabbo keexataanoone. 12Yesuusiyoo "Waa mamote!" iye. Doono bi tunoon boonoshi ariitoyich, bi dabbeena'ochi daggoochee ikkolla "Ne koni neene?" iqqi echoyich aafoon kupphato aalloone. 13Yesuusiyoo giddaa koshon tiijiqqi boonoshich immiye; daakkiqqi haashoonoo immiye. 14Yesuusi qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kechitoyee gub, bi dabbeena'oyich bi bekkato hinina keejinnoone. 15Maayoon boonoshi maatoyee gub, Yesuusi Simoon Pheexiroosin "Yoonichi bushoo Simoono! Eboshiye beshoon taan shunnanne?" iqqi echahe. "Eeha ta Doonocho! Neen ta shunon ne arii beeto neene" iye. "Ta bagee bushiisheena'on qiddabe!" iye. 16Wochii guttinnoon "Yoonichi bushoo Simoono! Taan shunnanne?" iqqi echahe. "Eeha ta Doonocho! Neen ta shunon ne arii beeto neene" iye. "Ta bagee hageena'on quyabe!" iye. 17Keejinnoon "Yoonichi bushoo Simoono! Taan shunnanne?" iqqi echahe. Keejinnoon "Taan shunnanne?" iqqi bi echatoyich, Pheexiroosi ayiniqqi, "Ta Doonocho! Bullin arii beeto neene; neen ta shunon ne arii beeto neene" iye. Yesuusiyoo "Ta bageena'on qiddabe! 18Ibaroon neech gettoye; guramaashoo ne beehooba, ne kishoona tahaqqa ne shunnammooch hammaa beehine. Tunaballi ne geenahooba, ne kishoon yaggemmo neene; baroo neech tajemmone; ne shunnaanooch neen daamemmone" iye. 19Ebin bi gettito, Pheexiroosi am shaaha qitoona Yeerin bi oogiiyemmo gaata bekkiyoyichiye. Ishichiqqi tiyii, "Taan dabbibe!" iye. 20Pheexiroosi guuddii wottaqqi Yesuusi shunnii beeti bi dabboo Yesuusin bi dabboon beeggiye; aroo ebiyee aaf xumi maayee mami saatooch Yesuusichi ga'ooch katinniqqi, "Ta Doonocho! Neen beshiiree immemmo konine?" iqqi echatone. 21Pheexiroosiyoo biin beeggiqqi Yesuusin "Ta Doonocho! Ebiyochi aabichiree tunehe?" iqqi echahe. 22Yesuusiyoo "Wottaqqa ta waammi wottoon bi beeyemmoyich ta shuni gaatochi, neen amo qaaqqiye? Ne taan dabbibe!" iye. 23Ebich "Ara bi dabboo qitaachemmone" immi woroo maneena'o waan waayeehe; tunaballi Yesuusi "Wottaqqa ta waammi wottoon bi beeyemmoyich ta shuni gaatochi, neen amo qaaqqiye?" iyalli, "Qitaachemmone" getaanoone. 24Eboshin miixaa beeto, hininoo koorito hini bi dabboone; bi miixato ibaroo bi tunoon arii beeto noone. 25Yesuusi shuunati wodda bara mooyo wotta beetone; bulli ikka gutta getee bi kooreeto gaata, kooreeti macaafeena'oyich shawoo bulli bedaachemmo taach shaahii beete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\