Yowannisi 4

1Arooba Doono Yesuusi Yowannisiyee beshoon dofee asheena'on bi dabbiyoonaa aacona bi afaalloonon Fariseena'o waayaheete; 2Tunaballi aacona afaallii beetina'o bi dabbeena'oalli, bi toonoone. 3Yesuusi asheena'o biichon boonoshi yibbaatoonoo ariiqqi, Yihudee Shawoochee tiyii Galiilee Shawooch wottaqqi hamma tiyiye. 4"Shamaaree Shawooch shagaanoon hamaache" iqqi 5aroona Shamaaree Shawooch beeti Sikaari Katamooch shaggiye. Ara katamoo Yaaqoobi bi bushoo Yooseefich bi immiti shawee ga'oochiye. 6Arooch Yaaqoobichi aachi opo beetone. Yesuusiyoo gommi sha'oona maraataqqi arooch kashiya aachi opee gashooch kotahe; arooba araddee shiritta saat bedoone. 7Bi dabbeena'o manjeeyemmi maayoon kemiya katamooch hammiyeete. Aree hillooch ikka Shamaarachi ure aacon kitta, ara aachi opo beetooch waahan. Yesuusi ara ureen "Aacoochee kitiree taach imbe! Uyane" iye. 9Shamaarachi ure wochiqqa, "Ne Ayihudee asho tunaachaa, Shamaarachi ure ta waanee aabichiqqa aacon ucha qollanne?" iyan. Ishichiqqa bi gettato, Shamaaree asheena'o kishoona boonoshi yechiti qiicoon Ayihudeena'o qeshaa beetoyichiye. 10Yesuusi wochiqqi ureyich "Yeeri immii beeti wojoonaa 'Aacon taach imbe! Uyana' ii beeti ta koni ta tunoonon ne ariito gaata, ne taan qolleshi neene; tawoo kashee aacon neech immesho taane" iye. 11Ure "Ta Doonocho! Ne kittemmi qiico neech aalloone; aachi opoo genjoone. Illa kashee aacon amoochee deebenne? 12Hini aachi opoon nooch immito no qaabbachi nihoo Yaaqoobine; biyoo, bi bushiishoo, bi miimo bulliyoo hiniichee uchitina'one. Newochi biyee besho neena?" iyan. 13Yesuusiyoo wochiqqi, "Hini aacoochee uchii beeto bulli wochinnoon shachawemmone; 14Tunaballi ta immaa beeti aacoochee uchii beeto koniyolla bulli yemeenoon shachawataachemmone. Ta immaa beeti aaco bi maacooch bulli yemeenee kasho xuupphii beeti kashee tunoo tunemmone" iye. 15Ure "Ta Doonocho! Ta shachawataachemmoyich, wochinnoon aacon kitta hiniich ta waataachemmoyich, ara aacon taach imbe!" iyan. 16Yesuusi "Hamiree ne kenoon ceegiree deebe!" iye. 17Ure wochiqqa, "Keno taach aalloone" iyan. Yesuusiyoo " 'Keno taach aalloone' ne geto ibaroone. 18Ebiyee aaf uucha kenachi neene; tunaballi and neenna tookkii beeto ne keno toonoone. Ebich ne gettato ibaroone" iye. 19Ure "Ta Doonocho! Keemacho ne tuno taach bekkaa beete. 20No qaabbachina'o hini guudoochaa Yeerich goyinnaheete. Ayihudo ittoshiyoo 'Asho Yeerich goyinni beda xaa'oo Yerusalem ikketoalli, baroo aalloone' iyotine" iyan. 21Yesuusi ureyich ishichiye:- "Hini ureene! Ta gettaa beeton ibariibe! Hini guudoochaa tunabe, Yerusalemaa tunabe, Nihoo Yeerich ittoshi goyinnataachemmi yemeeno woyemmone. 22Ittoshi gaata, ittoshi ariyaanoyich goyinnaa beeto ittoshine; Yeeri Ayihudeena'ochi gommona asheena'o bullich wodoon imma bi gibanikkitoyich, Ayihudo no, no arii beetoyich goyinnaa beeto noone. 23Tunaballi ibarittinoona goyinnaa beetina'o, Nihoo Yeerich Yaafa Ayaanee hakkoonaa ibarittinoona boonoshi goyinnemmi yemeeno woyemmone; andoo waatone; Nihoo Yeeri biich boonoshi goyinnemmoyich eboshiyoomina'on qaawii beetone. 24Yeeriyoo ayaanoone; biich goyinnaa beetina'o Yaafa Ayaanee hakkoonaa ibarittinoona goyinno boonoshich qaawiihe" iye. 25Ure "Kiristoosi gettee beeti Masiihi bi woyemmon arii beeti taane; bi waahooba bullin kaachiree nooch gettemmone" iyan. 26Yesuusiyoo "And neech gettaa beeto, aroo taane" iye. 27Arooba bi dabbeena'o boonoshi hammitoochee wottaa waaqqi, Yesuusi ureena tookkii bi yibbaatoyich, woriganaheete; tunaballi boonoshi daggoochee koniyolla ureen "Amoon qaawii beetine?" oohee Yesuusin "Amoyichiye ureena tookkii ne yibbaataa beeto?" ito aalloone. 28Ure ara xaa'ooch aachi qondoon dupaachaa katamooch hammahan. Arooch beeti asheena'oyich 29"Ta tuniito bullin taach gettiti uroon waaree beegote! Aroo Kiristoosi tuneha?" iyan. 30Ebina waayatina'o katamoochee kechiqqi ara Yesuusi beetooch hammiyeete. 31Ebi tunaa beetee, bi dabbeena'o "Dojachocho! Maayoon mame!" iqqi ataalliyeete. 32Tunaballi aroo "Ittoshi ariyaani maayo taach beetone" iye. 33Ebich bi dabbeena'o boonoshinaa boonoshina "Bi maayemmi maayoon asho biich deebito tuneha?" iyeete. 34Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Taach maayo geto, taan wochatochi daaggoon ceechoonaa bi shuunoon ciichoonaniye. 35Ittoshi 'Bat maayi qecoyich awudda agano echate' ii beetaachotina? Ittoshich gettoye:- Gochati maayoon manjii ciinote! Maayo qecceeya bedditone. 36Andolla qeccii beeto bi caajee gatiyoon deqqii beetone; shookkachonaa qeccachona ikkooch tookkiree boonoshi emiremmoyich, qeccii beeto aafati maayoon bulli yemeenee kashoyich kicii beetone. 37Ebich 'Ikkoo shookkiye; ikkoo qecciye' immi yibbaatoo ibaroo tunatone. 38Tawoo ittoshi maraatataanoon ittoshi qeccemmoyich ittoshin daachiihoye. Bareena'o maraataheete; ittoshiyoo boonoshi maraataton qecciyotine" iye. 39Arooba ure "Ta tuniito bullin taach gettiye" iqqa bi miixati qaaroona ara katamooch beeti Shamaaree asheena'ochi daggoochee meetina'o boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete. 40Shamaaree asheena'o Yesuus waan waaqqi, "no waan kotabe!" iqqi qollaheete. Yesuusiyoo arooch gutta qeyiye. 41Aaf urechi noonoochee waayatina'oye, Yesuusichi noonoochee waayatina'ochi daggoochee meetina'o boonoshi mulloon bi toommooch too'iiheete. 42Ureyichoo "And no mulloon bi toommooch no too'iito, ne noonoochee no waayatoyich toonoone; no no qelloona bi noonoochee waayaqqa, ibaroon shawee toommooch beetina'o bullin Wodiyacho bi tunoon no ariitoyichiye" iyeete. 43Gutta qemoyee gub Yesuusi aroochee kechiqqi Galiilee Shawooch hammiye. 44Ebiyee aaf Yesuusi "Keemachon bi shiijee shaweexi asheena'o oogiyaachemmina'one" iqqi gettitone. 45Galiilee Shawooch bi waahee, Galiilee Shawee asheena'o kechiqqi biin giijiyeete. Ebin boonoshi tuniito, boonoshi qelloona wotta baaroyich Yerusalem boonoshi hammiyooba Yesuusi aroochaa bi shuunato bullin boonoshi beeggitoyichiye. 46Yesuusi aacon woyinee uyo bi tuniiti, Galiilee Shawooch beeti, Qaani Katamooch wochinnoon wottaqqi hammiye. Arooba Qifirnaaha bi bushoo biiyati ikka taatee naayo beehe. 47Biyoo Yesuusi Yihudee Shawoochee Galiilee Shawooch bi womon waayahe; bi bushoo qitiya bi mawiitoyich Yesuus waan hammiqqi, "Ta kexooch waaree, biiyati ta bushoon wodiibe!" iqqi qollahe. 48Ebich Yesuusi "Mallatoonaa woriganikkiti mooyonon ittoshi beego qayi gaata, cir ittoshi mulloon ta toommooch too'iyaachotine" iye. 49Taatee naayoo "Ta Doonocho! Ta bushoo qitaan beetee, hambone" iye. 50Yesuusiyoo "Hambe! Ne bushoo woditone" iye. Uroo Yesuusichi qaaroon ibariiqqi hammiye. 51Aroo hammii bi beetee, bi aafee bushiisheena'o gommoochaa biinna danaqqi, "Ne bushoo woditone" iyeete. 52Biyoo "Ambicha saatoochiye ta bushoo wodito?" iqqi echahe. Boonoshiyoo "Yiich shabaatta saatoochiye bi achee gaamoo aqqato" iyeete. 53Nihoo "Ne bushoo woditone" Yesuusi ito aree gaata bi tunoon shalligiye. Ebich biinnaa bi kechi asheena'o bullina boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete. 54Ebiyoo Yesuusi Yihudee Shawoochee Galiilee Shawooch wottaa waaqqi bi tuniiti guttinnee mallatoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\