Yowannisi 5

1qEbiyee gub, Ayihudeena'ochi baaroo bi tunatoyich Yesuusi Yerusalem hammiye. 2Yerusalemi guudoona gayeeti gayoochee bageena'o giyii beeti kellee ga'ooch Hibiree noonoona Betesidi gettee beeti ikka kota aaco beehe; uucha bashee yambaaro bi guudoona beehe. 3Eboshichi daggooch meeti biiyachina'o, aaf doogeena'o, baata yesheena'o, boonoshi ashittino qititina'oo qeyii beeheete. 4Arooch shaashaa shimmitta naton biiyati ikka uro beehe. 6Yesuusi hini qeyii beeti uroon ciinniqqi, and beddaahee wodda naton eechiqqi bi beemon ariiqqi, "Wodoon qaawii beetine?" iqqi echahe. 7Biiyati uroo "Ta doonocho! Aaco shuuriyee, aacooch taan giijemmi asho aalloone; ta giya iyee, baroo tayee shiichii giyiye" iqqi wochiye. 8Yesuusiyoo "Tiyi ne yeebboon qodi shaagiree hambe!" iye. 9Bekkach aroochee uro wodiye; bi yeebboonoo qoddii shaaggiqqi hammiye. Ara aabo Shambatoone. 10Ebich Ayihudeena'ochi ukkureena'o woditi uroon "Hanaach Shambatoone; Shambatoona yeebboon qoddii shaagon no calloo daaggaanoone" iyeete. 11Tunatee uro wochiqqi, "Taan wodiiti uro 'Ne yeebboon qodi shaagiree hambe!' iqqi taach gettitone" iye. 12Boonoshiyoo " 'Ne yeebboon qodi shaagiree hambe!' iqqi neech gettiti uro aabine?" iqqi echaheete. 13Tunaballi arooch beeti asho meeto bi tunatoyich, wotta Yesuusi asheena'ochi daggoona arichataanoon beshaa bi hammitoyich, woditi uro koni biin wodiito gaata ariyoon hakkaanoone. 14Ebiyee gub, Yesuusi uroon Yaafee Kexoochaa danaqqi, "And wodito neene; ebiyee besha mooyo ne toommooch bi waataachemmoyich, ebiyee bek axaaxoon shuuniyaahine!" iye. 15Uro hammiqqi Ayihudeena'ochi ukkureena'oyich "Taan wodiito Yesuusine" iqqi gettiye. 16Ebich Shambatooba eboshin bi shuunatoyich, Ayihudeena'ochi ukkureena'o Yesuusin du'ii beeheete. 17Tunatee boonoshich Yesuusi "Ta Nihoo hanaach beddaahee shuunaa beetone; tawoo ta qelloona shuunaa beeto taane" iqqi gettiye. 18Ayihudeena'ochi ukkureena'o Shambatoon bi shaaddatoyich baach tunataanoon, bi qelloon Yeerina tachiqqi, "Yeeri ta Nihoone" bi itoyich, biin beshoon wuxiya qaawiyeete. 19Ebich Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye:- Nihoo Yeeri tunii beeto bullin bi Bushoo wotta biichoomon tunii beetone; ebich Nihoo Yeeri tuniitee bi beeggitonalli, Bushoo bi qelloona amoonolla shuunoon hakkaache. 20Ebiyoo Nihoo Yeeri bi Bushoon shunnii bi beetoyichiye; wotta bi shuunaa beeto bullin biich bekkii bi beetoyichiye; ittoshiyoo ittoshi woriganemmoyich ebiyee besha shuunoon biich bekkiiyemmone. 21Nihoo Yeeri qititina'on opoochee kichiqqi kashoon bi imoomon, ebiyoomon bi Bushoo wotta imma bi qaawitina'oyich kashoon immemmone. 22Wotta Nihoo Yeeri ikka ashi toommoocholla nallaachemmone; asheena'o bulli Nihoo Yeerin boonoshi oogii beetoomon ebiyoomon bi Bushoon boonoshi oogiiyemmoyich, nalloo bullin bi Bushoyich immitone; ebich bi Bushoon oogiyaano biin deejiti bi Nihoo Yeerin oogiyaanoone. 24"Ibaroon ittoshich gettoye:- Ta qaaroon waayaa beeto, taanoo deejiti Yeerichi toommooch bi mulloon too'ii beeto, bulli yemeenee kashachone; qitoochee wodooch kimmitalli, nalloo bi toommooch kindaachemmone. 25Ibaroon ittoshich gettoye:- Qititina'o Yeerichi Bushoo qaaroon boonoshi waayemmi aabo woyemmone; ebiyoo andiye; waayammina'o kashoon danemmina'one. 26Ebiyoo Nihoo Yeeri bi qelloona asheena'on kashacho bi tuniyoomon ebiyoomon wotta bi Bushoo asheena'on kashacho bi tuniiyemmoyich bi immitoyichiye. 27Biyoo Ashi Bushoo bi tunatoyich, 'Nallibe' iqqi Nihoo Yeeri biin doonjiitone. 28Qitii duukkatina'o bulli bi qaaroon boonoshi waayemmi aabo woyemmone; de'oon shuunatina'o kashoona boonoshi beeyemmoyich, gondoon shuunatina'oo boonoshi toommooch bi nalleeyemmoyich opoochee kechemmina'one. Ebich woriganiyaahotine!" iye. 30Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Ta, ta qelloona ikka mooyonolla tuniyoon hakkaano taane; Yeer waanee ta waayatoniye ta nallii beeto; ebich ta nalloo tatoone; Ebiyoo taan deejitochi daaggoonalli, ta daaggoon qaawaano ta qajatoyichiye. 31"Ta wochiqqa ta qellichon ta miixa gaata, ta miixoon ibariiyemmo aalloone. 32Taachon miixaa beeti baroo beetone; biyoo taachon miixaa bi beeti miixo ibaroo bi tunoon arii beeto taane. 33"Ittoshiyoo Yowannis waan wochato ittoshine; biyoo taachon bi miixato ibaroone. 34Ishichii ta ii beeto, ittoshi wodemmoyichalli, ta, ta qelloona ashi miixoon qaawaache. 35Yowannisi micciibee aaxxaa beeti bekkoone; ittoshiyoo giishacha yemeenoon bi bekkoona emiriya shunnito ittoshine. 36"Tunatee Yowannisi miixatoyee beshoon miixaa beeto taach beetone. Ebi ta tunii beeti shuunoo Nihoo Yeeri ta ciichemmoyich bi immitone. Biyoo Nihoo Yeeri taan bi deejoon taachon miixaa beetone. 37Wotta taan wochati Nihoo Yeeri taachon miixatone; tunaballi bi qaaroon cir waayataano ittoshine; bi aafoonoo beegaano ittoshine. 38Bi wochaton ittoshi ibariyoo qajitoyich, bi qaaro ittoshi mullooch aalloone. 39Ittoshiyoo 'Yaafa Macaafeena'oochee bulli yemeenee kashoon danemmo noone' iibee, galliqqi boonoshi daggooch qaawiyotine; boonoshiyoo taachon miixaa beetina'one. 40Tunaballi kashoon danoyich ta waan womoyich shunnaachotine. 41"Ta, ta qelloona asho taan bi oogiiyemmoyich qaawaache. 42Tunaballi Yeerin ittoshi mulloona ittoshi shunni qayon ariito taane. 43Ta, ta Nihoochi yakkiracho tunaqqa bi waanee wocheeqqa waato taane; tunaballi ta yibbaatoon ibariyaachotine. Baroo waaqqi bi qellichon bi geti gaata, bi yibbaatoon ibariihotine. 44Ittoshi, ittoshi qelli qelli oogoon daniya qaawiyotine; tunaballi bi ikketo tunati Yeer waanee danemmi oogoon qaawaachotine. Illa aabichiree taan ibariyoon hakkemmotine? 45"Taan 'Nihoo Yeer waan hamiree noon taggemmone' getiree gabiyaahotine! Ittoshin taggemmo beetone; aroo ittoshi gibanaa beeti Muusine. 46Aroo taachon kooritone; ebich biin ittoshi ibariito gaata, taan ibariiyesho ittoshine. 47Bi kooriti Macaafeena'on ibariyaanoon ittoshi qajitoye, ta yibbaatoon aabichiree ibariiyehotine?" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\