Yowannisi 6

1Ebiyee gub, Yesuusi Galiilee Baharoyee beqach kimmiye; biyoo Xibaaridoosee Baharoone. 2Biiyachina'ochi toommooch bi bekkiiti woriganikkiti mallateena'on boonoshi beeggitoyich dofee asheena'o biin dabbiyeete. 3Yesuusi gepooch kechiqqi arooch bi dabbeena'ona tookkii kotahe. 4Ayihudeena'o baarii beeti Beshee Baaroo katinniye. 5Yesuusi kaama wottaa bi ciinniyee, bi waan waa beeti dofee asheena'on beeggiye. Ebich Filipphoosin "Eboshi bulli maayemmi koshon amoochee kemehone?" iye. 6Ishin bi gettito Filipphoosichi noonoochee waayoyichalli, amoon bi shuunemmo gaata arii beetone. 7Filipphoosi "Boonoshi qelli qelloona giishi giishacheenolla boonoshi maa gaata, wodda balla birawoona kosho kematee boonoshich bedaache" iqqi wochiye. 8Bi dabbeena'ochi daggoochee ikkoo, Simoon Pheexiroosichi manoo Indiriyaasi tiyiqqi, 9"Uucha gishiishi xekee sheqee koshonaa gutta haashoonon yechiti bushoo hiniich beetone; tunaballi hinin shaaha asheena'oyich ebi amoon hallehe?" iye. 10Yesuusi bi dabbeena'oyich "Asheena'on kotiibote!" iye. Ara xaa'oo mocachi gabini xaa'oone. Asheena'oo kotaheete; anaamina'ochi haddoo uucha hum bedoone. 11Yesuusiyoo uucha xekee koshon tiijiqqi Yeerin gallatahe; arooch kotati asheena'oyichoo bechiye. Ebiyoomon wotta haashoocheenoo boonoshi qaawiti wottoon bechiye. 12Asheena'o bulli maaqqi michitoyee gub, bi dabbeena'on "Duubiyaanoon gaawichiree echati ooyoon maci kicibote!" iye. 13Ebina asheena'o maati Uucha sheqee koshoochee echati ooyoon kiciqqii aaraa gutta ogooga mokkoona ceechiyeete. 14Arooch beeti asheena'o Yesuusi tuniiti mallatoon beeggiqqi, "Ibaroon hini uro 'Shawee toommooch woyemmone' getteeti keemachone" iyeete. 15Ebichi naboona asheena'o bi waan waaree biin yeshi taatiiya boonoshi gaboon Yesuusi ariiqqi, boonoshi waanee bariqqi wochinnoon gepooch bi ikketo hammiye. 16Shawoo xumahee, Yesuusichi dabbeena'o baharo beetooch hammiyeete; 17marikabooch giyiqqi baharoyee beqach Qifirnaaha wottaqqi hammii beeheete. Aree gaata shawoo mandaroone. Yesuusi bat boonoshi waan waataan beetone. 18Giidachi yongo yongatoyich, baharee aaco oogichii shuuriye. 19Uucha oohee shiritta kiilee metiroon marikabee boojatoona yopaabee boonoshi hammitoyee gub, Yesuusi baharee aachi toommona sha'aabee marikabo waan bi katinee beeggiqqi keqqoona qitiyeete. 20Tunaballi aroo "Taane; shattaahotine!" iye. 21Ebina marikabooch bi giyemmoyich qaawiyeete. Bi giyitoyee gub bekkach marikaboona boonoshi hammii beeti shawooch shaggiyeete. 22Dechara baharoyee haqach echati dofee asheena'o neexaa beeheete; boonoshiyoo bi dabbeena'o ikketo hamonalli Yesuusi boonoshina tookkii marikabooch bi gimi qayon, wotta arooch ikka marikaboyee damba bara marikabo aallo bi tunoon ariiheete. 23Tunaballi [Doono gallatatee] koshon boonoshi maati xaa'ee ga'ooch beeti Xibaaridoosi Katamoochee bara marikabeena'ona hammiyeete. 24Arooba asheena'o Yesuusinaa bi dabbeena'onon arooch muccaqqi tiyii marikabeena'ooch giyiqqi Yesuusin qaawoyich Qifirnaaha hammiyeete. 25Asheena'o baharoyee beqach Qifirnaahaa Yesuusin danaqqi, "Dojachocho! Hiniich ne waato aatoobaniye?" iyeete. 26Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye:- Taan ittoshi qaawii beeto, koshon maaqqi ittoshi michitoyichalli, mallatoon ittoshi beeggitoyich toonoone. 27Bulli yemeenee kashoon immemmi maayoyich shuunabotalli, aallemmi maayoyich shuuniyaahotine! Hini beshataani koshon ittoshich immemmo Ashi Bushoo taane; Ebiyoo Nihoo Yeeri taanna bi emiroon bi miixatoyichiye" iye. 28Ebich asheena'o "Yeeri qaawii beeti shuunoon no shuunemmoyich aabichibona?" iqqi echaheete. 29Yesuusi wochiqqi, "Yeeri qaawii beeti shuunoo, ittoshi mulloon bi wochaa deejitochi toommooch ittoshi too'iyooniye" iye. 30Boonoshiyoo "Illa beegiree neen no ibariiyemmoyich, amee mallatoon bekkiiyenne? Amoon shuuna bekkiiyenne? 31'Boonoshi maayemmoyich shimaayoochee koshon boonoshich immiye' getee bi kooreetoomon, no qaabbachina'o barahooch beebee 'mannoo' getteeti maayoon maatina'one" iyeete. 32Yesuusiyoo "Ibaroon ittoshich gettoye. Shimaayoochee ittoshich koshon immito, Muusi toonoone; tunaballi shimaayoochee ibara koshon ittoshich immii beeto Yeeri ta Nihoone. 33Ebiyoo Yeeri immii beeti kosho, shimaayoochee kinddiqqi shawee toommooch beeti asheena'oyich kashoon immii bi beetoyichiye" iyee. 34Ebich asheena'o "Doonocho! Hini koshon bulli aaboon nooch imbe!" iyeete. 35Yesuusi ishichiqqi boonoshich wochiye:- "Kashee kosho taane; ta waan waa beeto cir shaacataachemmone; bi mulloon ta toommooch too'ii beeto, bulli yemeenoon cir shachawataachemmone. 36Tunaballi ta ittoshich gettatoomon [taan] beeggito ittoshine; tunaballi ittoshi mulloon ta toommooch too'iyaachotine. 37Shimaayoochee ta kindito, taan wochati Yeerichi daaggoon tuniyoyichalli, ta daaggoon tuniyoyich toonoone. Ebich ta Nihoo Yeeri taach immito bulli ta waan woyemmone; ta waan waammo bullin cir maaxooch kichi dufaachemmo taane. 39Taan wochati ta Nihoo qaawii beeto, taach bi immitoochee ikkoonolla ta aalliyaachemmonaa ciireexi aabooba qitii bi duukkatoochee ta kichemmonoyichiye. 40Yeerichi Bushoo taan ariiqqi bi mulloon ta toommooch too'ii beeto bulli, bulli yemeenee kashoon bi danemmoyich ta Nihoochi daaggoo ebine; tawoo ciireexi aabooba qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichemmo taane" iye. 41Arooba Yesuusi "Shimaayoochee kinditi kosho taane" bi itoyich, Ayihudeena'o bi toommooch guruuxeebee, 42"Hini bi nihoonaa bi indeenon no arii beeti Yooseefichi bushoo Yesuusi toona? Ishi gaata, aabichiqqi 'Shimaayoochee kindito taane' iye?" iyeete. 43Yesuusi tiyiqqi boonoshich ishichiye:- "Ittoshinaa ittoshina xuuqqisheyaahotine! 44Taan wochati Nihoo Yeeri yeepphitoyee beshatee, ta waan womon hakkemmo koniyolla aalloone; tawoo ciireexi aabooba qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichemmo taane. 45'Boonoshi bulli Yeer waanee ariitina'o tunemmina'one' getee Keemachina'ochi Macaafooch kooreetone. Illa Nihoo Yeer waanee waayaqqi arii beeto bulli ta waan woyemmone. 46Yeer waanee kinditoyee damba, Nihoo Yeerin beeggito koniyolla aalloone; bi ikketo baachiye Nihoo Yeerin beeggito. 47Ibaroon ittoshich gettoye:- Bi mulloon ta toommooch too'ii beeto, bulli yemeenee kashachone. 48Kashee kosho taane. 49Ittoshi qaabbachina'o barahooch beebee 'mannoo' getteeti maayoon maatina'one; tunaballi qititina'one. 50Hini ta gettaa beeti kosho shimaayoochee kinditone; aroochee maammo koniyolla qitaachemmone. 51Shimaayoochee kinditi bulli yemeenee kashee kosho taane. Asho hini koshoochee bi maa gaata, bulli yemeenoon beeyemmone. Shawee toommooch beetina'o kashoon boonoshi danemmoyich ta immemmi kosho ta meenone" iye. 52Ebich Ayihudeena'o "Hini uro bi meenon aabichiree nooch maanjoon hakkehe?" iqqi boonoshinaa boonoshina hayaheete. 53Ebich Yesuusi boonoshich ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye:- Ashi Bushoo ta meenon ittoshi mamo qayi gaata, ta damoonoo ittoshi uyo qayi gaata, ittoshi qelloona kasho ittoshich aalloone. 54Ta meeno ibara maayo, ta damoo ibara uyo bi tunatoyich, ta meenon maa beeto, ta damoonoo uchii beeto, bulli yemeenee kashachone; tawoo ciireexi aabooba qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichemmo taane. 56Ta meenon maa beeto, ta damoonoo uchii beeto taanna tookkii beetone; tawoo biinna tookkii beeto taane. 57Beeyachi Nihoo Yeeri taan wochatone; tawoo bi naboona beeyacho taane. Ebiyoomon taan maa beeto, ta naboona kashacho tunaree beeyemmone. 58Illa shimaayoochee kinditi kosho ebine; ittoshi qaabbachina'o ara koshon maaqqi boonoshi qititoomon toonoone. Hini koshon maa beeto, bulli yemeenoon beeyemmone" iye. 59Qifirnaaha beeti Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa ishichiqqi dojii beehe. 60Yesuusin dabbitina'oochee meetina'o ishin waayaqqi, "Hini ashoon giirii beeti yibbaatoone; hinin waayoon hakkemmo konine?" iyeete. 61Tunatee Yesuusi biin dabbitina'o ebi mooyoyich boonoshi guruuxoon bi mulloona ariiqqi boonoshich ishichiye:- "Ebi ittoshich xugoona? 62Illa Ashi Bushoo ta, aaf ta waati xaa'ooch wottaree ta keyee ittoshi beegi gaata, ama gettehotine? 63Kashoon immii beeto Yeerichi Ayaanoone; ashi giidoo amoonolla hallaache. Ta ittoshich gettati qaaro ayaanoonaa kashoonaniye. 64Tunaballi ittoshi daggoochee ebin ibariyaaneena'o beetina'one" iye. Yesuusi bi ishichito, boonoshi mulloon bi toommooch too'iyaaneena'o aaboshi gaata, biin beshiiree immemmo aabi gaata, shiichiqqi bi arii beetoyichiye. 65Daakkiqqi ishichiye:- "Ebich ishichiyoye:- 'Nihoo Yeeri biich hakkoon imaan gaata, ta waan womon hakkemmo aalloone' " iye. 66Ebichi naboona biin dabbitina'ochi daggoochee meetina'o gub wottaheete; aroyee gub biin dabbaaneena'one. 67Ebich Yesuusi aaraa gutta bi dabbeena'oyich "Ittoshi wotta hamma qaawii beetotina?" iye. 68Simoon Pheexiroosi wochiqqi, "Ta Doonocho! Koni waaniye no hammeho? Bulli yemeenee kashee qaaro ne waaniye bi beeto. 69Noo, Yeerichi Yaafoo ne tunoon ibariito noone; ariinoo ito noone" iye. 70Yesuusi boonoshich "Ta, aaraa guttoo ittoshin kaacaachota? Tunatee ittoshi daggeexi ikkoo Daabiloosine" iqqi wochiye. 71Bi gettito, Asqorootachi Simoonichi bushoo Yihudichoniye; Ebiyoo aaraa gutta bi dabbeena'ochi daggoochee ikkoo tunato biin beshiiree immemmo bi tunatoyichiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\