Yowannisi 7

1Ebiyee gub, Yesuusi Ayihudeena'ochi ukkureena'o biin wuxiya boonoshi qaawii beetoyich, Yihudee Shawoona sha'oon shunnaanoone; ebich Galiilee Shawoona sha'aa beehe. 2Ayihudeena'ochi Bashee Yambaaree Baaroo katinnii giishacha aabo echahe. 3Ebich Yesuusichi maneena'o biich "Ne tunii beeti mooyon neen dabbii beetina'o boonoshi beeggemmoyich, hiniichee tiyiree Yihudee Shawooch hambe! 4Bi qelloon arichiyoo qaawii beeti asho aashoona shuunataanoone. Hini mooyina'on ne tunii beeto bullich, ne qelloon shawee toommooch beetina'o bullich arichiibe!" iyeete. 5Bi maneena'o boonoshi ishichito, boonoshi mulloon bi toommooch too'iyoo boonoshi qajitoyichiye. 6Yesuusi boonoshich ishichiye:- "Arooch ta hammemmi aabo battiye; tunaballi amee aabolla bi tunatee, ittoshich kaamoone. 7Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o ittoshin boonoshi shixxemmi naboo aalloone; tunatee boonoshi shuunoo gondo bi tunoon ta miixaa beetoyich, taan shixxiyeete. 8Ittoshi hini baarooch hambote! Ta hammemmi aabo battiye. Ebich hini baarooch and hamaache" iye. 9Ishichiqqi boonoshich gettiichii Galiilee Shawooch echahe. 10Tunaballi bi maneena'o baarooch boonoshi hammitoyee gub, Yesuusi wotta xalla bekkataanoon aashoona ara baarooch hammiye. 11Ayihudeena'ochi ukkureena'o "aroo aaye?" iibee ara baaree xaa'oochaa qaawii beeheete. 12Dofee asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o bi toommooch oogichii guruuxii beeheete. Ikkikkeena'o "Gaawa uroone" iyeete; tunaballi bareena'o wotta "Gaawataanoone; asheena'on muricii beetone" ii beeheete. 13Tunatee Ayihudeena'ochi ukkureena'on boonoshi shattitoyich, koniyolla biichon xalla kichii yibbaatataanoone. 14Baaree shabaattee daggooch Yesuusi Yaafee Kexooch hammiqqi asheena'oyich dojooch giyiye. 15Ayihudeena'ochi ukkureena'o "Asho biich dojaanoon, hini uro eboshi bullin aabichiqqi ariihe?" iqqi woriganaa beeheete. 16Ebich Yesuusi tiyiqqi boonoshich ishichiye:- "Ta dojii beeti mooyo taan wochato waaneenalli ta waanee toonoone. 17Koniyolla Yeeri shunniton tuniyoyich bi qaawi gaata, aroo hini ta dojii beeto Yeer waanee bi tunoon oohee ta, ta qelloona ta geton ariiyemmone. 18Bi qellee gaboona gettii beeto, ashi waanee oogoon qaawii beeti uroone; tunatee biin wochaton oogiiya qaawii beeto, aroo ibara moochachone; xummittino bi mullooch aalloone. 19Muusi Yeerichi calloon ittoshich imaacha? Tunaballi ittoshi daggoochee ara calloon quyaa beeto ikkolla aalloone. Taan wuxoyich akkiya qaawii beetotine?" iye. 20Asheena'o wochiqqi, "Yinno ne toommooch beetone. Konine neen wuxoyich qaawii beeto?" iyeete. 21Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Ikka shuunoon shuunahoye; ittoshi bulli aroon woriganahotine. 22Ittoshich, Shambatooba bushiishoon dokirii beeto ittoshine. Ebiyoo Muusi dokiriyee doyoon ittoshich bi immitoyichiye; tunatee hini doyoon ittoshich immitina'o, ittoshi qaabbachina'oalli Muusi toonoone. 23Muusichi calloon quyoyich ittoshi bushiishoon Shambatooba dokirii beeto ittoshi tuna gaata, ashoon ceeni bi ashittinoon Shambatooba ta wodiitoyich, amoyich taan kaarahotine? 24Kaachiree nallibotalli shafoona nalliyaahotine!" iye. 25Arooba Yerusalemee asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o ishichiyeete:- "No ukkureena'o wuxiya boonoshi qaawii beeto, hini uroon toona? 26Ebiyoche! Kaacha gettii beehe amoone! Boonoshiyoo amoonolla getaacheete amoone! Ibaroon ukkureena'o hini uro Kiristoosi bi tunoon ariiqqi tuneha? 27Tunaballi hini amoochee gaata ariito noone; tunatee Kiristoosi waahooba, bi woyemmo amoochee gaata koniyolla ariyaachemmone" iyeete. 28Ebich Yesuusi Yaafee Kexoochaa dojiibee bi qaaroon oogichiqqi ishichiye:- "Taanoo arii beeto ittoshine; amoochee ta waato gaata arii beeto ittoshine. Ta, ta qelloona waataano taane; tunaballi taan wochato gibaneetone; ittoshi biin ariyaano ittoshine; 29Tunatee ta bi waanee waato taane; biyoo taan wochatone; ebich biin arii beeto taane" iye. 30Ebich asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o biin yecha qaawii beeheete; tunatee bi yecheeyemmi aabo bat shago bi qajitoyich koniyolla biin yeshaanoone. 31Tunatee asheena'ochi daggoochee meetina'o boonoshi mulloon bi toommooch too'iiqqi, "Kiristoosi waahooba, hini Yesuusi bekkiiti mallateena'oyee beshoon bekkiiyeha?" iyeete. 32Asheena'o Yesuusichi mooyon tiijii ishichiqqi boonoshi guruuxee beetee, Fariseena'ochi daggoochee ikkikkeena'o waayaheete. Ebich qeesheena'ochi ukkureena'o, Fariseena'oo biin yechiiya Yaafee Kechi qoomeena'on wochaheete. 33Yesuusiyoo "Bat giishacha aaboon ittoshina tookki kotemmo taane; aroochee taan wochato waan hammemmo taane. 34Ittoshiyoo taan qaawemmo ittoshine; tunaballi danataachemmo ittoshine; ta beetoochoo womon hakkaachotine" iye. 35Ebich Ayihudeena'ochi ukkureena'o boonoshinaa boonoshina "No biin danataachemmoyich, hini uro amooch hammaniye bi ii beeto? No asheena'o shacaqqi beeti Giriikkeena'ochi gafeena'ooch hamiree Giriikkee asheena'oyich arichiyoyich tuneha? 36Biyoo 'Taan qaawemmo ittoshine; tunaballi danataachemmo ittoshine; ta beetoochoo womon hakkaachemmo ittoshine' bi ii beeti hini bi yibbaatoo amoone?" iqqi yibbaataheete. 37Baaree ciiroochee qaabba aabooba Yesuusi neexaa bi qaaroon oogichiqqi, "Koniyolla shachawato bi bee gaata, ta waan waaree uye. 38Bi mulloon ta toommooch too'ii beeto, Yaafa Macaafoochaa bi getteetoomon, 'Kashee aachi tunoo bi maacoochee xuupphemmone' "iye. 39Ishin bi gettito, boonoshi mulloon bi toommooch too'iitina'o bat boonoshi danemmi Yaafa Ayaaneechoniye; ebiyoo Yesuusi oogoyich bat shimaaj keyaan bi beetoyich, Yaafa Ayaano kindaano bi tunatoyichiye. 40Ebich dofee asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o hini bi yibbaatoon waayaqqi, "Ibaroon hini uro quyaa no beeti keemachone" iyeete. 41Bareena'o "Hini uro Kiristoosine" iyeete. Tunatee bareena'o "Kiristoosi Galiilee Shawoochee waataachemmone. 42Yaafa Macaafoochaa 'Kiristoosi Taatoo Daawiti yaroochee, Daawiti dicciti katamoo Betelemee kechemmone' getteyaacha?" iyeete. 43Ebich Yesuusichi naboona asheena'ochi daggooch shaaco tunahe; 44Boonoshi daggoochee ikkikkeena'o biin yecha qaawiyeete; tunaballi koniyolla yeshon hakkaanoone. 45Yaafee Kechi qoomeena'o wottaqqi qeesheena'ochi ukkureena'onaa Fariseena'ona waan boonoshi waahee, "Amoyich yechiqqi deebaachotine?" iyeete. 46Qoomeena'oo "Hini uroochoomon koniyolla yibbaatatee beeggaa ariyaano noone" iqqi wochiyeete. 47Ebich Fariseena'o "Ittoshi wotta dacheetotina? 48Ayihudee nallachina'o oohee Fariseena'ochi daggoochee ikkolla bi waan wottato beeta? 49Tunaballi Muusichi calloon ariyaani hini asho Yeerina upatone" iqqi wochiyeete. 50Arooch beeti Fariseena'ochi daggoochee ikkoo xumoona shiichiqqi Yesuus waan waati Niqoodimoosi 51"Nallacho shiichiqqi taggeetochi noonoochee waayataanoon, amoon bi shuunato gaata ariyaanoon, ashi toommooch bi nallemmoyich no calloo daaggiita?" iqqi echahe. 52Boonoshiyoo wochiqqi, "Newoo wotta Galiilacho neena? Keemacho Galiilee Shawoochee keyaachemmone. Yaafa Macaafoochee qaawiree beege!" iyeete. 53[ebiyee gub, boonoshi kexi kexooch hammiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\