Yowannisi 8

1Aroochee Yesuusi Zayitee Michi Guudooch hammiye. 2Haree maaddoona wotta Yaafee Kechi kakallee daggooch wottaqqi hammiye. Asheena'o bulli bi waan waaheete. Kotaqqinoo boonoshich dojiye. 3Dojii bi beetee, Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'ona shunoon maabee yechati ureen bi waan deebiyeete; boonoshi daggooch biin neechiqqi, 4Yesuusin "Dojachocho! Hini ure shunoon maabee danaqqa yechatine. 5Muusiyoo bi calloochaa ebiyoomina'on 'Xaqqoona yexi wuxibote!' iqqi gettitone. Newochi ama gettenne?" iyeete. 6Ishichii boonoshi ito, bi toommoochee mooyon danaree biin taggiya boonoshi qaawitoyichiye. Tunaballi Yesuusi yittiqqi bi yapharoona (yabaroona) shawee toommooch kooriye. 7Wochii wochiqqi biin boonoshi echahona, kaamaqqi, "Ittoshi daggoochee axaaxaallo xaqqoona shiichi biin yexe" iye. 8Wotta yittiqqi bi yapharoona (yabaroona) shawee toommooch kooriye. 9Boonoshiyoo ishin waayaqqi geeneena'oochee tiijiqqi ikki iqqaabee bulli kechiyeete. Yesuusi arooch bi ikketo echahe; ureyoo daggooch neexaa beehan. 10Yesuusi kaamaqqi ureen "Haane! Neen taggatina'o aayeete? Ne toommooch nallito aalla?" iqqi echahe. 11Ureyoo "Ta Doonocho! Koniyolla aalloone" iyan. Yesuusiyoo "Tawo wotta ne toommooch nallaache. Hambe! Ebiyee damba guttinnoon axaaxoon shuuniyaahine!" iye.] 12Wotta Yesuusi asheena'oyich "Tawoo shawee toommooch beeti ashich bekko taane; taan dabbiyoyich kashoon immemmi bekko bekkehalli, cir mandaroona sha'ataachemmone" iqqi gettiye. 13Ebich Fariseena'o "Ne, ne qellichon miixahine; ne miixo ibaroo toonoone" iyeete. 14Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Ta, ta qellichon amoonolla ta miixatee, amoochee ta waato gaata, amooch ta hammemmo gaata arii beeto taane; ebich ta miixo gibaneetone. Tunatee ittoshi amoochee ta waato gaata, amooch ta hammemmo gaata ariyaachotine. 15Ittoshich shaahiton nalliyotine; ta, ta qelloona konichi toommoocholla nallaache. 16Taan wochati Nihoo Yeeri taanna tookkiinalli ta ikketo toono taane; ebich ta nalli gaata, ta nalloo ibaroone. 17Ittoshi callee daggooch wotta 'Gutta asheena'o miixammi miixo manjoone' getee kooreetone. 18Ta, ta qellichon miixaa beeto taane; wotta taan deejiti Nihoo Yeeri taachon miixaa beetone" iye. 19Ebich boonoshi "Ne nihoo aabiichiye?" iqqi echaheete. Yesuusi wochiqqi, "Taan, oohee ta Nihoon ariyaachotine. Taan ittoshi ariito gaata, ta Nihoon wotta ariiyesho ittoshine" iye. 20Yesuusi eboshi bullin bi gettito, Yaafee Kexooch beeti gija kicee qiicee ga'oochaa dojiibeeniye. Tunaballi bi yecheeyemmi aabo shagaano bi tunatoyich, koniyolla biin yeshaanoone. 21Yesuusi wochinnoon boonoshich "Ta hammemmo taane. Taanoo qaawemmo ittoshine; tunatee ittoshi axaaxoona qitemmo ittoshine. Ebich ta hammaa beetooch hamon hakkaachemmo ittoshine" iye. 22Ebich Ayihudeena'ochi ukkureena'o boonoshinaa boonoshina " 'Ta hammaa beetooch hamon hakkaachotine' bi ii beeto, amoyichiye? Bi kishoona qitiya tuneha?" iyeete. 23Yesuusi "Ittoshi hiniixo ittoshine; tunaballi ta damba shimaayeexo taane. Ittoshi hini shaweexo ittoshine; ta hini shaweexo toono taane. 24Ebich ittoshich 'Ittoshi axaaxoona qitemmo ittoshine' iyoye; 'Amoyicha?' bi gettee gaata, ta koni ta gaata ta tunoon ariiqqi ittoshi ibariyoo qayi gaata, ittoshi axaaxoona qitemmo ittoshine" iye. 25Boonoshiyoo "Ne koni neene?" iqqi echaheete. Yesuusiyoo "Shiichii ittoshich ta gettatoomon taane. 26Ittoshich ta gettemmo, ittoshi toommoochoo ta nallemmi wodda mooyo beetone; tunatee taan deejito ibara moochachone; tawoo bi waanee ta waayaton hini shawooch beeti ittoshich gettahoye" iye. 27Arooba waayati asheena'o Nihoo Yeerichon boonoshich bi geton shalligaaneena'one. 28Ebich Yesuusi boonoshich "Ashi Bushoo taan kichii ittoshi yoodiyooba, beeyacho ta tunoon, wotta ta gettaa beeto ta Nihoo gettiton baachalli, ta qelloona amoonolla ta tuniyee qayon arooba ariiyemmo ittoshine. 29Taan deejito taanna tookkiiniye bi beeto; biin emirikkii beeton bulli araddoon ta tunii beetoyich, ta ikketon dufaanoone" iye. 30Ebin bi getee, waayatina'ochi daggoochee meetina'o boonoshi mulloon bi toommooch too'iiheete. 31Yesuusiyoo boonoshi mulloon bi toommooch too'iiti Ayihudeena'on "Ittoshi ta qaaroon ceechii ittoshi bee gaata, ibaroon ta dabboo ittoshine; 32ibaroonoo ariiyemmo ittoshine; ibaroo guuchittinoochee ittoshin kichemmone" iye. 33Boonoshiyoo wochiqqi, "Abrahamichi yaroo noone; konicholla cir guuno tunataano noone. 'Guuchittinoochee kechemmo ittoshine' iqqa aabichiqqa noon gettanne?" iyeete. 34Yesuusi ishichiqqi boonoshich wochiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye:- Axaaxoon shuunaa beeto bulli axaaxee guunone. 35Guuno magi bushoo tuno bi qajitoyich, bulli araddoon tookki beetaachemmone; tunaballi magi bushoo bulli araddoon tookki beeyemmone. 36Illa magi bushoo ittoshin guuchittinoochee bi kichi gaata, ibaroon guuchittinoochee kechemmo ittoshine. 37Abrahamichi yaroo ittoshi tunoon arii beeto taane; tunaballi ta gettati qaaroon ibariyoo ittoshi qajitoyich, taan wuxoyich qaawiyotine. 38Ta, ta Nihoo taach bekkiiton gettahoye; ittoshiyoo wotta ittoshi nihoo waanee ittoshi waayaton tuniihotine" iye. 39Boonoshiyoo wochiqqi, "No nihoo Abrahamine" iyeete. Yesuusiyoo "Abrahamichi bushiishoo ittoshi tunato gaata, Abrahami shuunatoomon shuunesho ittoshine. 40Andoo Yeer waanee ta waayati ibaroon ittoshich gettato taane; tunaballi taan wuxiya qaawiyotine. Abrahami ebiyoomon shuunataanoone. 41Ittoshi, ittoshi nihoo shuunatoomon shuunaa beeto ittoshine" iye. Boonoshiyoo "No arichataani nihoona shiijataano noone. Ikka Nihoo baachiye nooch beeto; aroo Yeerine" iyeete. 42Yesuusiyoo boonoshich ishichiye:- "Ta Yeer waaneeniye ta waato. Ebich Yeeri ittoshi Nihoo gaata, taan shunnesho ittoshine. Bi taan wochateenalli, ta, ta aalloona (ta qellee daaggoona) waataano taane. 43Ta qaaroon waayo ittoshi qajitoyichiye ta gettaa beeton ittoshi shalligoo qajito. 44Ittoshiyo, ittoshi nihoo Daabiloosichi bushiishoo ittoshine; ittoshi nihoochi qaatoon ceechoon shunniyotine. Biyoo shiichiqqi kashee kichachone; ibaroo bi maacooch bi aallatoyich, ibaree gommooch neexataanoone. Biyoo kootacho, kooto bullichi nihoone; ebich kootoon bi gettii bee gaata, bi mullooch beeton gettiye. 45Tunatee ta ibaroon gettaa beeto ta tunatoyich, taan ibariyaachotine. 46Ittoshi daggoochee taan 'Axaaxoon shuunato neene' gettemmo aabine? Ibaroon gettaa beeto ta tuna gaata, ittoshiyochi amoyich taan ibariyaachotine? 47Yeericho tunato, Yeerichi qaaroon waayahe; tunaballi Yeericho ittoshi tuno qajitoyich, bi qaaroon waayataachotine" iye. 48Ayihudeena'o wochiqqi, " 'Shamaaracho neene; yinnoo ne toommooch beetone' no ii beeto tato toona?" iyeete. 49Yesuusiyoo ishichiqqi wochiye:- "Ta toommooch yinno aalloone; ta Nihoon oogii beeto taane; tunaballi ittoshi taan giishiihotine. 50Tunatee ta 'Asho taan oogiibe' getaache; taan oogiiya qaawii beeto beetone; aroo taach nallii beetone. 51Ibaroon ittoshich gettoye:- Ta gettaa beeton ceechii beeto koniyolla bi bee gaata, bulli yemeenoon qitaachemmone" iye. 52Ayihudeena'o "And ne toommooch yinno beemon xiishii ariito noone. Abrahami qititone; wotta keemachina'oo qititina'one. Tunatee ne 'Ta gettaa beeton ceechii beeto koniyolla bi bee gaata, bulli yemeenoon qitaachemmone' ii beetine. 53Ibaroon ne no nihoo Abrahamiyee beshenne? Bi qititone; keemachina'o wotta qititina'one; ne koni taane iiniye ne beeto?" iyeete. 54Yesuusi ishichiqqi boonoshich wochiye:- "Ta, ta qelloon ta oogii gaata ta oogo duuboone. Taan oogii beeto, ittoshi 'No Nuggushoone' ii beeti ta Nihoone. 55Biin ariyaano ittoshine; tunatee ta arii beeto taane. 'Biin ariyaano taane' ta geti gaata, ittoshichoomon kootacho tunesho taane; tunaballi biin arii beeto taane; bi gettitonoo ceechii beeto taane. 56Ittoshi nihoo Abrahami ta woyemmi aaboon bi beeggitoyich oogichii emiriye; beeggiqqinoo emiroona wucwucciye" iye. 57Ayihudeena'oo "Bat aacha nat bedaachine. Abrahamin amoochaa beegganne?" iyeete. 58Yesuusiyoo "Ibaroon ittoshich gettoye; Abrahami shiijataan beehooba, ta beeto taane" iye. 59Ebich biin xaqqoona yexiree wuxiya iqqi xaqqoon tiijiyeete. Tunatee Yesuusi boonoshich tuusheehe; Yaafee Kexoocheenoo kechiqqi hammiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\