Yowannisi 9

1Yesuusi gommona hammiibee, aaf doogo tunaqqi shiijati uroon beeggiye. 2Yesuusichi dabbeena'o "Dojachocho! Hini uro aaf doogo tunaqqi bi shiijato, koni axaaxoon shuunateenaniye? Biinnashi oohee biin shiyitina'one?" iqqi echaheete. 3Yesuusiyoo ishichiqqi wochiye:- "Hini uro aaf doogo tunaqqi bi shiijato, Yeerichi shuunoo biinna bi bekkemmoyichalli, bi oohee biin shiyitina'o axaaxoon shuunatoyich toonoone. 4Bekka beetee, taan wochati Yeerichi shuunoon tuniyoo nooch qaawiihe; koniyolla shuunoon hakkaachemmi mandaroo woyemmone. 5Shawee toommooch ta beemmi wottoon, shawee toommooch beetina'oyich bekko taane" iye. 6Ishichiqqi tiyii shawooch cuddiqqi bi dengiiti dengoon aaf doogoochi aafooch huuttiye. 7Aroochee uroon "Hamiree Saloomi gettee beeti kota aacoochaa ne aafoon machabe!" iye. Saloomi geto "Wocheeto" getone. Ebich uro hammiqqi machahe; aroochee bi aafo ciinee wottaqqi bi kexooch hammiye. 8Arooba bi giyeena'onaa aaf goommooch kotaqqi bi qollaa beetee beeggitina'ona "Hini uro gommooch kotaqqi gijoon qollaa beeti uro toona?" iyeete. 9Ikkikkeena'o "Biine" iyeete; tunatee bareena'o "Biin shaahiyalli, bi toonoone" iyeete. Biyoo "Taane" iye. 10"Ishi gaata, ne aafo aabichiqqi ciinniye?" iyeete. 11Biyoo wochiqqi, "Yesuusi gettee beeti uro dengoon dengiiqqi ta aafooch huuttiichii, 'Hamiree Saloomi gettee beeti kota aacoochaa ne aafoon machabe!' iye. Ebina hammaa ta machatee, ta aafo ciinniye" iye. 12Asheena'o "Ara urochi aaye?" iyeete. "Ta ariyaache" iye. 13Asheena'o aaf doogo tunaqqi beebee echati uroon yechiqqi Fariseena'o waan daammiyeete. 14Yesuusi dengoon dengiiqqi dengoona huuttiqqi bi aafoon bi ciinniiti aabo Shambatoone. 15Ebich Fariseena'o wotta bara asheena'ochoomon aabichiqqi bi ciinnito gaata echaheete. Biyoo "aroo ta aafooch dengoon huuttiye; aacona machaho; andoo ta aafo ciinnii beetone" iye. 16Fariseena'ochi daggoochee ikkikkeena'o "Hini uro Shambatoon oogiyaache; ebich Yeer waanee waato toonoone" iyeete. Tunatee bareena'o "Axaaxachi uro ebiyoomon mallateena'on aabichiree tuniyoon hakkehe?" iyeete. Boonoshi daggooch shaco giyiye. 17Ebich Fariseena'o wochiqqi uroon "Ne aafoon ciinniiti uroochon ama gettenne?" iyeete. Biyoo "Keemachone" iye. 18Ayihudeena'ochi ukkureena'o bi nihoonaa bi indeenon boonoshi ceeggimmi wottoon, and ciinnii beeti uro aaf doogo tunaqqi beebee echato bi tunoon ibariyaaneena'one. 19Boonoshinoo "Hini ittoshi bushoona? 'Aaf doogo tunaqqi shiijate' ittoshi ii beetona? Andochi aabichiqqi ciinniye?" iqqi echaheete. 20Bi nihoonaa bi indeena wochiqqi, "Hini no bushoone; aaf doogo tunaqqi bi shiijoon arii beeto noone; 21Tunaballi and aabichiqqi bi ciinnito gaata, wotta bi aafoon koni ciinniito gaata ariyaano noone. Biin echabote! Aroo ooga uroone; aroo bi qellichon geton mawiyaachemmone" iyeete. 22Biin shiyitina'o ishichii boonoshi ito, Ayihudeena'ochi ukkureena'on boonoshi shattitoyichiye. Ebiyoo Ayihudeena'ochi ukkureena'o "Yesuusi aroo Kiristoosine" iqqi miixammo bi dana gaata, aroon Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee boonoshi yookkemmoyich echee boonoshi itoyichiye. 23Ebich biin shiyitina'o "Aroo ooga uroone; biin echabote!" iyeete. 24Ebich aaf doogo tunaqqi beebee and ciinniti uroon wochinnoon ceeggiqqi, "Yeericha getiree ibaroon yibbaatabe! Hini uro axaaxacho bi tunoon no arii beeto noone" iyeete. 25Biyoo wochiqqi, "Axaaxacho tunabe, tunaaye ta ariyaache. ebiyee aaf, aaf doogo ta tunoon, tunaballi and ta ciinon ebi ikka mooyon baach ariihoye" iye. 26Boonoshiyoo daakkiqqi, "Neech amoon halliye? Aabichiqqi ne aafoon ciinniihe?" iyeete. 27Biyoo wochiqqi, "Shiichiqqa ittoshich gettato taane; ittoshi waayataachotine; amoon halliya wochinnoon waayoyich qaawii beetotine? Ittoshiyoo wotta biin dabbiya qaawii beetotina?" iye. 28Boonoshiyoo biin naaggiibee, "Ne bi dabboo neene; tunatee no Muusichi dabboo noone. 29Yeeri Muusich bi geton no arii beeto noone; tunaballi hini uro amoochee bi waato gaatolla ariyaano noone" iyeete. 30Uroo ishichiqqi wochiye:- "Amoochee bi waato gaata ittoshi ariyee qayo woriganikkiti mooyone; tunaballi bi ta aafoon ciinniitone. 31Yeerin shattii beeto, bi daaggoonoo tunii beetochi qolloon Yeeri waayahalli, axaaxoon shuunaa beeti asheena'ochi qolloon bi waayee qayon arii beeto noone. 32Yeeri shawoonaa shimaayoonon bi hallitoochee tiijiqqi, koniyolla 'Aaf doogo tunaqqi shiijati uroochi aafoon ciinniitone' getee waayeyaanoone. 33Hini uro Yeer waanee bi tunataan gaata, amoonolla tuniyoon hakkaacheshone" iye. 34Boonoshiyoo wochiqqi, "Hini axaaxoona qoqqaanneeqqa shiijatocho! Nooch dojiya qaawii beetine?" iyeete. Aroochee Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee biin kichiyeete. 35Yesuusiyoo bi wodiiti aaf dooga uroon Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee boonoshi kichoon waayahe. Biin qaawii danaqqi, "Ne mulloon Ashi Bushoochi toommooch too'iiyenne?" iqqi echahe. 36Biyoo wochiqqi, "Ta doonocho! Ta mulloon bi toommooch ta too'iiyemmi uro bi qelloona aaye?" iye. 37Yesuusiyoo "Biin beeggato neene. Andoo neenna tookkii yibbaataa beeto aroo taane" iye. 38Biyoo "Ta Doonocho! Ta mulloon ne toommooch too'iito taane" iqqi biich yittii goyinnahe. 39Yesuusiyoo "Ciinaaneena'o ciinee, ciinnii beetina'o doogee, nalloona boonoshi baribaremmoyich, ta hini shawooch waato taane" iye. 40Biinna tookkii arooch beetina'ochi daggoochee ikkikka Fariseena'o ishin waayaqqi, "No wotta aaf doogo noona?" iqqi echaheete. 41Yesuusi wochiqqi, "Aaf doogo ittoshi tunato gaata, gondo ittoshi toommoochee danataacheshone. Tunaballi and 'Ciinnaa beeto noone' iyotine; ebich ittoshi toommooch beeti gondo wohaachemmone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\