Yihudi 1

1Yesuusi Kiristoosichi maddacho, Yaaqoobichi manoo Yihudi taane. Nihoo Yeeri shunnitina'onaa ceeggitina'onoyich, Yesuus Kiristoosina quyee beeti kittinneena'o bullich 2Yeerichi ariqqoonaa diggoona, bi shunoo ittoshich woddabe. 3Ta shunachina'ote! No qoodee beeti wodeechon ittoshich kooroyich oogati gabee toommooch beechaa, Yeeri bi yaafiti asheena'oyich ikka kaalloon bi immiti, shaddeyaani mishiraachee qaaroyich ittoshi qiiccemmoyich, ittoshin ciicciibee kaataa kooroo taach qaawii beeto tunaqqi bekkahe. 4Ikkikka asheena'o ittoshi daggooch shokiibee giyitina'one; hukkachina'o tunaqqi no Nuggushoo Yeerichi wojoon boonoshi meechi qaatoona shaddiyeete; bi ikketo baach no Taatoonaa no Doonona tunati Yesuus Kiristoosin nookkaheete; boonoshi toommooch shaggemmi nalloo wodda yemeenoyee aaf Yaafa Macaafooch kooreetone. 5Tunaballi ebiyee aaf ebi bullin ittoshi ariiteenolla, Doono Yeeri Gibicee Shawoochee Isra'eeleena'on kichii wodiichii, boonoshi mulloon bi toommooch too'iyaaneena'on bi aalliyoon ittoshich shalligichoon shunnaa beeto taane. 6Ebiyoomon wotta boonoshich immati ukkurittinoon qajiqqi boonoshi beeyi xaa'oochee kechiti maraakeena'on dechi mandarooch bulli yemeenoon sansalatoona cuchiqqi, ooga nallee aabooba boonoshi toommooch bi nallimmi wottoon boonoshin quyaa beetone. 7Wotta ebi ara maraakeena'ochoomon shuno maati, hallooch aalli yeellii beeti mooyon tuniiti, Sodoomi, Gamoorinaa boonoshi guudoonooch beeti katameexi asheena'o, bulli yemeenee qaaqqoona micciibee bullich cuu'iyoo tunatina'one. 8Ebiyoomon wotta ebi asheena'o gumon gummiibee boonoshi hajee ashittinoon ee'ii beetina'one; Yeerichi doonjittinoon qallaayii beetina'one; damba shimaayooch beeti oogee yiirachina'on naaggii beetina'one. 9Maraakeena'ochi iraashoo tunati Mika'eeliyolla Daabiloosina tookkii Muusichi caheechon bi taggahooba, "Doono Yeeri neen kaarabe" iyalli, naagaabee nalloyich aafoon kupphataanoone. 10Tunaballi eboshi boonoshi ariyaani amashee mooyonolla naagaa beetina'one; shalligoon hakkaani kubbi cooxochoomon tunaqqi boonoshi halloona boonoshi arii beeti mooyo bi beeteenolla, ciiroochaa ebi ara mooyo shiwaree qaaqqooch boonoshin bechemmone. 11Boonoshich woowo! Qaayeeli tuniitoomon tuniitina'one; gijoon danoyicha iqqi Balaami shuunati muricooch boonoshi qelloon beshiiqqi immitina'one; Qooriyi hukkoon bi shuunoomon hukkoon shuunatina'one; bi aalloomon aallemmina'one. 12Eboshi yeellataanoon woddiiqqi uchii maa boonoshi bee gaata, ittoshi ikkittinee madoochaa kiinoomina'one; boonoshi qellichon baachiye boonoshi gabii beeto; yongo shaccii aallii beeti, amiyo deebaani quboomina'one; bi gooroona aafataani, cammona waaxee ciroona shuuqqiti mixoomina'one; 13yeellii beeti boonoshi shuunoo umboomo tunahona, umboon aapphii beeti giidachi baharee aachi aayoomina'one; boonoshi gommon gawukkiqqi yalyallimii beeti xojaneena'oomina'one; boonoshichoo bulli yemeenoon dunna mandarooch boonoshi beeyemmi xaa'oon Yeeri qanniitone. 14Addaamiichee tiijiqqi shabaattinnee shiijaroo tunati Heenooki wotta eboshichon ishichii keemmiqqi, "Ebiyoche! Doono Yeeri asho bullichi toommooch nalliya, hukkachina'o tunaqqi boonoshi shuunati hukkee shuunoo bullich, hukkachi axaaxachina'oo bi toommooch boonoshi yibbaatati gonda mooyo bullich boonoshi bullichi toommooch nalliya, wodda huma yaafeetina'ona tookkii bi waa beetee beego" iqqi gettiye. 16Eboshi guuqqii guruuxii beetina'one; boonoshi hajee qaatoon dabbii beetina'one; geeciibee boonoshi qellichon yibbaataa beetina'one; ashi waanee gaacoon daniya iqqi ashoon naadii beetina'one. 17Tunaballi ta shunachina'ote! Ittoshi no Doono Yesuus Kiristoosi wochati mishiraachachina'o ebiyee aaf boonoshi gettiti qaaroon gabibote! 18Boonoshiyoo ittoshich "Yemeenee ciirooba asheena'o boonoshi hajee gonda qaatoon dabbibee mishiraachee qaaree toommooch cooqqirachina'o tunemmina'one" itina'one. 19Eboshi kittinnee guuphina'on barbarii beetina'o, meechi qaatoyich hajee beetina'o, Yeerichi Yaafa Ayaano boonoshi toommooch aalli asheena'one. 20Tunaballi ta shunachina'ote! Ittoshiyoo bulliyee beshoon yaafeeti gommona Yeerichi toommooch mullee too'iyoona dico ittoshich bi daakkeeyemmoyich, ittoshinaa itooshina gaacheyoona kupphabote! Yaafa Ayaanoona yaabeeree corootibote! 21No Doono Yesuus Kiristoosi bi ariqqoona bulli yemeenee kashoon ittoshich bi immemmi aaboon quyabee, Yeeri ittoshin shunnii beeto bi tunoon shalligibee beebote! 22Gaabbii beeti ikkikkeena'oyich ariqqabote! 23Shiwaree qaaqqooch hammii beeti ikkikkeena'on shotta kichiree wodiibote! Ikkikkeena'onoo meechi qaatoona ee'ati boonoshi tahoon tiyaarabee, ebiyoomon ittoshi ee'ataachemmoyich shatibee ariqqabote! 24Giinnii dihoochee ittoshin quyabee, kiinaallo tuniiree bi oogee yiiree aafooch oogati emiroona ittoshin neechoon hakkii beeti, 25bi ikketo baach Nuggushoo tunati, noon Wodiyachi Yeerich, bulli yemeenoyee aaf, andoo, bulli yemeenoonoo no Doono Yesuus Kiristoos waanaa oogee yiiroo, oogo, giidoonaa hakkoona tunabe; tookkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\