Luqaasi 1

1Iraano Teefilooso! batti bat boonoshi hajee aafoona hini mooyina'on beeggiqqi mishiraachee qaaroon gettachina'o nooch boonoshi arichiitoomon, ebiyee aaf no daggooch tunati mooyon meetina'o yaari yaaroona koorooch giyitina'one. 3Ebich ta wotta ne waayati mooyina'o gibaneetina'o boonoshi tunoon ne ariiyemmoyich, hini mooyina'o bullin xepphoochee tiijii xiishoona yaariqqi neech kooroo gaawato shaahiqqi taach bekkahe. 5Yihudee taatoo Heroodisi taataa beehooba, Yeerichi maddii (maddaa) beeti Aabiyaahi gettee beeti uroochi guuphi daggooch Zakaariyaasi gettee beeti ikka qeeshoo beehe; bi mechee Haaroonichi yareene; bi shigoo Elsabeexi getteehe. 6Gutteena'oo Doono Yeerichi getoonaa cadiqee shuunoonochi daggoochee ikkoonolla shapiyaanoon ceechii beetina'one; Yeerichi aafoochoo cadiqeena'one. 7Elsabeexi shiyaani xaafee bi tunatoyich, bushaalleena'one; ebiyeenoo geenatina'one. 8Ikka araddoon Zakaariyaasi beeti guuphoyich Yeerich maddee kaalo shaggee, Zakaariyaasi Yeerich maddii (maddaa) bi beetee, 9qeesheena'ochi doyoomon Doono Yeerichi Yaafee Kexooch giyiqqi ixaanee shookki ixoo biin yechiye. 10Ebich Zakaariyaasi ixaanoon shookkii bi beetee, dofee asheena'o bulli maaxooch neexaqqi corootii beeheete. 11Arooba Doono Yeerichi maraakoo ixaano shookkee beeti xaa'oochaa qanna bad neexaqqi biich bekkahe. 12Zakaariyaasiyoo beeggiqqi keqqiye; oogati shatoo biin yechiye. 13Tunaballi ara maraakoo ishichiye:- "Yakaariyaaso! Shattaahine! Yeeri ne corootiti corootoon waayatone. Ne mechee Elsabeexi anaami bushoon neech shiyemmine; bi shigoonoo 'Yowannisi' getiree shigiiyemmo neene. 14Emiremmo neene; oogati emiroon danemmo neene; bi shiijoo meetina'on oogichi emirikkemmone. 15Biyoo Doono Yeerichi aafooch oogemmone; wotta woyinee uyoonaa mashii beeti bara uyo bullinon uyaachemmone; shiijataanoon bi indee maacooch beebee, Yaafa Ayaanoona ceennemmone. 16Isra'eelee yoodoochee meetina'on boonoshi Doono Yeer waan wochemmone. 17Biyoo 'Doono Yeerich maddiya beddimmi aagatoon qanniibana' getiree niheena'onaa bushiisheena'ona shunemmoyich, Yeerich de'a getaaneena'o cadiqeena'ochi ciicoon boonoshi waayemmoyich, Eliyaasichi toommeexi ayaanoonaa giidoona bi toommooch kindee, Doonochi aafooch shiichemmone" iye. 18Zakaariyaasiyoo ara maraakoyich "Ebin amoona ariiyehote? Ta gaata geenato taane; ta mecheyoo geenatine" iye. 19Maraakoo wochiqqi, "Ta Yeerichi aafooch neexaa beeti Gabireeli taane; neech ta gettemmoyich, hini mishiraachoonoo neech ta bechemmoyich Yeeri taan ne waan wochatone. 20Illa ellabe! Ebi aabo ceenee Yeeri ceechemmi, ta gettati qaaroon 'Ibariyaache' ne itoyich, hini mooyo ceennimmi aabee wottoon yibbaatataani miimato tunemmo neene; yibbaatoonoo hakkaachemmo neene" iye. 21Ebi bulli tunammi wottoon asheena'o Zakaariyaasin quyaa beeheete; "Yaafee Kechi maacooch amoyich yagiye?" iqqi shaammiyeete. 22Aroochee kechiqqi boonoshich yibbaatemmon mawiihe. Ebich Yaafee Kexoochaa yaa'oon beeggito bi tunoon ariiheete. Biyoo bi kishoona mallataa bekkii beehe; miimaton tunaqqi beehe. 23Yeerich bi maddii (maddaa) beeti aaboon ciichiqqi bi kexooch wottahe. 24Ebiyee gub, Zakaariyaasichi mechee Elsabeexi yeqqafahan; areyoo "Yeerine ebin taach tuniito; ashi aafooch ta yeellaa beeti yeelloon beeggiqqi ta achoochee shoottitone" iqqa uucha aganee wottoon maach kechaa ashoona danataanoon kexooch kotahan. 26Ebiyee gub, Elsabeexi yeqqafati shirittinee aganooba Yeeri bi maraakoo Gabireelin Galiilee shawooch beeti Naazireet, 27Daawiti yaroochee tunati Yooseefi gettee beeti uro shaagga bi maakkiiti ikka gidiiree (giddiidee) waan wochahe; gidiirechi shigoo Maariyami getteehe. 28Ara maraakoo bi waan waaqqi, "Digoo neech tunabe! Doono Yeeri neen gaawati aafoona ciinnitone; biyoo neenna tookkii beetone" iye. 29Maariyamiyoo ara maraakoo gettiton waayaqqa keqqiyan; "Ebi amashee diggiyoone?" iqqa bi mulloona kichii kindiiqqa gabiyan. 30Maraakoo biich ishichiye:- "Maariyame! Shattaahine! Yeeri gaawa aafoona neen ciinnitone. 31Ebin waayabe! Yeqqafaree anaami bushoon shiyemmi neene; bi shigoonoo 'Yesuusi' getiree shigiiyemmi neene. 32Biyoo oogo tunemmone; Beshoo Yeerichi Bushoo getteeyemmone; bi qaabbachi taatoo Daawitichi taatee qeenonoo Doono Yeeri biich immemmone; 33Biyoo bulli yemeenoon Yaaqoobichi yaroo bullichi toommooch taatemmone; bi taatittinoyich ciiro aalloone" iye. 34Maariyamiyoo ara maraakoon, "Anaamona danaa ariyaache; ebi aabichiree tunehe?" iqqa echan. 35Wotta hini ara maraakoo wochiqqi ishichiye:- "Yaafa Ayaano ne toommooch woyemmone; Beshoo Yeerichi giidoo ne toommooch yiiremmone; ebich wotta ne shiyemmi bushoo 'Yaafoo' getteeyemmone; 'Yeerichi Bushoo' getteeyemmone. 36Ebiyoomon ne xibee Elsabeexiyolla wotta geenoochaa anaami bushoon yeqqafatine; ebiyee aaf xaafee getteeti and bi yeqqafato shirittinee agan bedditone. 37Yeerin mawemmi mooyo amolla aalloone" iye. 38Maariyamiyoo wochiqqa, "Ne gettato tunabe; tawoo Yeerichi gone taane" iyan. Hini ara maraakoo bi waanee wottaqqi hammiye. 39Arooba Maariyami tiyaa Yihudee shaweexi gepachi katamooch kaataqqa hammahan. 40Zakaariyaasichi kexooch giyaqqa Elsabeexin diggiihan. 41Elsabeexiyoo Maariyamichi diggiyee qaaroon bi waayahee, yeqqafoo bi maacoochaa tuguceeqqi capphiye; bekkach Elsabeexi Yaafa Ayaanoona ceenaqqa, 42Bi qaaroon oogichiqqa ishichiyan; "Haane ta Doonochi indeene! Aabichiqqa ta waan waanne? Maacheena'o bullichi daggoochee Yeeri neen diiritone; ne shiyemmi bushoonoo diiritone. 44Ne diggiyee qaaroon bekkach ta waayahee, yeqqafoo ta maacoochaa emiroona capphitone. 45Doono Yeeri wochati maraakoo neech bi gettiti wochoon ara wochati Yeeri neech ceechemmo bi tunoon ibariiti neene; ebich Yeeriyoo neen diiritone" iyan. 46Arooba Maariyami ishichiyan; "Ta kashoona Yeerin oogiihoye; taan wodiyachi Nuggushoo Yeeri hoxeeti bi gonnee taan ciinniqqi ta ayaanoon oogichiqqi emirikkitone. ooga giidacho, biyoo yaafoo tunati Yeeri, ta toommooch woriganikkiti shuunoon tuniitone; ebichi hanaachina ikka getiree shiijaroo bulli taan 'Yeeri neen diiritone' gettemmone. 50shiijaa shiijarooch beddaahee Yeerichi ariqqo biich shattii beetina'oyich beeyemmone. 51bi kishoona giidachi shuunoon shuunatone; "oogo noone" iqqi geecii beetina'on shaccitone; 52giidachina'on boonoshi taatee qeenoochee kindiitone; boonoshi qelloon giishii beetina'onoo oogiitone; 53shaacatina'onoo de'a mooyona michiitone; gaannachina'onoo shokka kishoon echiitone. 54wonna no qaabbachina'oyich bi gettitoomon, 'Abrahaminaa bi yareena'onoyich bulli yemeenooch ariqqemmo taane' iqqi Yeeri bi gibanikkiti gibanoon gabiqqi biich maddii (maddaa) beeti Isra'eelee yaroo noon gaachatone" iyan. 56Aroochee Maariyami keeja agan bedoon Elsabeexi waan bi kotatoyee gub, bi kexooch wottahan. 57Elsabeexiyoo bi shiyemmi aabo shagee, anaami bushoon shiyahan. 58Bi giyeena'onaa bi xibeena'ona Doono Yeeri biich wojiti ooga ariqqoon waayaqqi waa biinna tookkii emiriyeete. 59Hini ara bi giyeena'onaa bi xibeena'ona bushoo shiijati shabaatta qemooba bushoon dokiriyoyich waaheete; bi nihoochi shigoona "Zakaariyaasi" iqqi shigiyoon shunniyeete. 60Tunaballi bushoochi indee tiyaqqa, "Tunataache; Yowannisi getee shigabe" iyan. 61Boonoshiyoo "Ne xiboochee koniyolla hini shigoon shigato aalloone" iyeete. 62Bushoochi nihoo Zakaariyaasinoo "Bushoon koni getiree shigiyoon shunnaa beetine?" iqqi mallatoona echaheete. 63Bi kooremmi kooree qiicoon kishoona kapiqqi "Bi shigo Yowannisine" iqqi kooriye. Ebich boonoshi bulli woriganaheete. 64Aree gaata bekkach Yeeri Zakaariyaasichi noonoon qechiye; tipati bi heciyoonoo biichiye; ebich Zakaariyaasi Yeerin gallataabee yibbaatahe. 65Ebich boonoshi giyeena'o bulli oogichiqqi shattiyeete. Ebi mooyo bulli Yihudee shaweexi gepachi katamoo bulliich waayeehe. 66Ebin waayatina'o bulli "Ishi gaata, hini bushoo gub amoon tunehe?" iibee hini mooyon boonoshi mullooch kotiiheete; ebiyoo Doono Yeerichi giido biin gaachaa bi beetoyichiye. 67Arooba bushoochi nihoo Zakaariyaasiyoo Yaafa Ayaanoona ceenniqqi ishichii keemoon keemmiye; 68"Isra'eelee Nuggushoo Doono Yeeri gallateebe! wonna yaafeeti keemachina'ochi noonoona bi gettitoomon, bi aagatoon wodiyoyich waaqqi boonoshi qoodoon qocciichii biishatone; biich maddii (maddaa) beeti Daawitichi yaroochee giidachi wodiyachon nooch tiijitone. 71Ebin bi shuunato, noon shixxii beetina'onaa noonna koyaa beetina'o bullinochi kishoochee noon bi wodiiyemmoyichiye; 72no qaabbachina'oyich bi gibanikkitoomon, nooch bi ariqqeeyemmoyichiye; no qaabbacho Abrahamich bi giyiti wogoon, ebiyoo bi yaafa wogoon gabiree bi ceechemmoyichiye; 74wotta noon shixxii beetina'ochi kishoochee noon wodiiree, no beemi yemeeno bulliich shataanoon yaafoonaa cadiqoona tunaree beebee, biich no mademmon bi hakkiiyemmoyichiye. 76wotta hini gaggaroocho! Doonochi gommon Kaxxiya bi aafooch shiichemmo ne tunatoyich, Beshoo Yeerichi keemacho getteeyemmo neene; 77Yeeri boonoshi axaaxoon bi maaroona boonoshin bi wodiyoon bi aagatoyich arichiiyemmo neene. 78no Nuggushoo maaco shaacaani ariqqachone; ebich maaddee aabo keyoomon damba shimaayoochee keyiree no waan woyemmone; 79no waan bi woyemmo, mandaroonaa qitee yiiroonooch kotaa beeti nooch bekkiiya, diggee gommoochoo noon yaabiyaniye" iye. 80Ebina ara bushoo dicciye; ayaanoona kupphahe. Isra'eelee ashi aafooch xalla bi kechemmi aabo beddimmi wottoon barahooch beehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\