Luqaasi 10

1Ebiyee gub, Doono Yesuusi aaraa gutta bi dabbeena'oyee bara shabaa gutteena'on ukkuriihe; gutti guttoo tuniiqqi, bi hammemmi katamoonaa gafoo bullinooch biye shiichiree boonoshi shaggemmoyich daachiihe. 2Hamma boonoshi tiyiyee, boonoshich ishichiye:- "Qecceeyemmi maayo woddoone; tunaballi qeccii kicachina'o giishacheena'one. Illa maayi Doono Yeeri qeciree kicemmina'on maayo beeti budooch bi daachiiyemmoyich corootibote! 3Illa tibote! Bagoochoomon okareena'ochi daggooch ittoshin wochemmo taane. 4Gijee kojoonaa shohee kojoonon yechahotine! Wotta ittoshi baatooch ittoshi gedditoyee damba bara caammoon yechahotine! Gommon hamibee koninolla diggiyoyich neexiyaahotine! 5"Konichi kexoocholla ittoshi giyi gaata, shiichiree, 'Yeerichi diggoo hini kexooch beeto bullich tunabe!' getote! 6Ara kexooch beetina'oochee Yeerichi diggoyich bedditi asho bi bee gaata, ittoshi diiroo bi toommooch tunemmone; Yeerichi diggoyich bedditi asho aalla gaata, ara diiroo ittoshi waan wottemmone. 7Shuunacho biin shuuniito waanee maayi beddiye; ebich ara kexoochaa boonoshi giddiimmon maa uyibee kotabote! Ittoshi qeyii beeti kexon qayiree bara kexooch hammaahotine! 8"Ittoshi giyimmi katamoo bulliich beeti asheena'o ittoshin boonoshi iibbii gaata, boonoshi giddiimmon mamote! 9Ara katamooch beeti biiyachina'on wodiibote! Arooch beeti asheena'oyichoo 'Yeerichi taatittine ittoshi kellooch shaggatine' getiree getote! 10Tunaballi ittoshi giyimmi katamoo bulliich beeti asheena'o ittoshin iibbiyoo boonoshi qayi gaata, gommooch keyiree, 11'Ittoshi toommooch miixoo bi tunemmoyich, no baatooch beeti ittoshi katameexi quttoonolla tebbemmo noone; tunaballi ebin ariibote! Yeerichi taatittine ittoshi kelloch shaggatine' getote! 12Ittoshich gettoye; nallaa gallooba ara katameexi asheena'oyee Sodoomi Katameexi asheena'oyich gaawiye" iye. 13"Hini Kuraaji Katamee asheena'ote! Ittoshich woowo! Wotta hini Betashayidi Katamee asheena'ote! Ittoshich woowo! Ittoshich ta bekkiiti gaakkachi shuunoon Xiroosi Katamee asheena'onaa Sidooni Katamee asheena'onoyich ta bekkiito gaata, ebiyee aaf muushanee qoraddoon taharee, tullee toommooch kotaree, axaaxee gommoochee Yeer waan wotteshina'one. 14Tunaballi nallaa gallooba ittoshiyee Xiroosi Katameexi asheena'onaa Sidooni Katameexi asheena'onoyich gaawemmone. 15Hini Qifirinaahi Katamee asheena'ote! Shimaayooch beddaahee ciixato ittoshine; Yeeri ittoshin kindiiree qititina'o kiceeti xaa'ooch dupemmone" iye. 16Ebiyee gub, Yesuusi bi dabbeena'on "Ittoshichon waayaa beeto, taachon waayaa beetone; ittoshin qallaayii beeto, taanoo qallaayii beetone; taanoo qallaayii beeto, taan wochati Yeerin qallaayii beetone" iye. 17Shabaa gutteena'o boonoshi wocheetoochee oogichii emiibee wottaqqi, Yesuusin "Doonocho! Yinneena'olla ne shigoon no ceeggahona nooch yittiqqi hajee beetina'one" iyeete. 18Yesuusiyoo ishichiye:- "Sheexaanoo xeeyoochoomon shimaayoochee kindiqqi bi dihee beeggoye. 19Dingaroonaa barahee machoonon baatoona ittoshi neexxemmoyich, ittoshin shixxii beeti Sheexaanee giidoo bullin yittiiree ittoshi hajemmoyich, ukkurittinoon ittoshich immato taane. ittoshich etto tunemmi mooyo amolla aalloone. 20Tunaballi ittoshi shigo shimaayeexi kashee macaafooch bi kooreetoyich emiribotalli, yinneena'o ittoshich boonoshi yittiqqi hajee beetoyich emiriyaahotine!" iye. 21Arooba Yesuusi Yaafa Ayaanoona ceenniqqi oogati emiroona "Shawoonaa shimaayoonochi Doono tunati ta nihoocho! Ebin ariyachina'onaa shalligachina'ona ariyaachemmoyich ne aachitoyich, tuusheena'oyichoo ne bekkiitoyich neen gallatahoye. Ibaroone, ta nihoocho! Ebin tuniyoyich gaawati ne daaggo tunatone" iqqi Yeerin gallatahe. 22Aree hillooch asheena'oyich "Ta nihoo bulli mooyon taach immitone; nihoo Yeeriyee damba Yeerichi Bushoo taan koni ta gaata arii beeto aalloone. Yeerichi Bushoo tayee damba, wotta Yeerichi Bushoo ta biich bekkiiya ta daaggiti ashoyee damba, nihoo Yeeri koni bi gaata biin arii beeto aalloone" iye. 23Ebichi hillooch Yesuusi bi dabbeena'o waan wottaqqi boonoshi ikketoyich "Ebi bullin ittoshi beeggii beetoyich diireeto ittoshine. 24Ittoshich gettoye; meeti keemachina'onaa taateena'ona ittoshi beeggii beeton beegoyich qaatitina'one; tunaballi beegaaneena'one. Ittoshi waayaa beetonoo waayoyich qaatitina'one; tunaballi waayataaneena'one" iye. 25Aroyee gub ikka Muusichi callee dojacho Yesuusin muriciiya qaawii kotoochee tiyiqqi, "Dojachocho! Bulli yemeenee kashoon ta danemmoyich, amoon hallibate?" iqqi echahe. 26Yesuusiyoo "Muusichi Callee Macaafooch kooreeto amashoone? Aroochee amashooniye ne ciinnaa beeto?" iye. 27Uroo wochiqqi, " 'Doono Yeeri ne Nuggushoon ne ceeni mulloona, ne ceeni kashoona, ne ceeni giidoona, ne ceeni shalligoona shune! Neenoomi ne manoon neenna tachiree shune!' ii beetone" iye. 28Yesuusi "Ibaroon gettahine; ebin ne tunii gaata, bulli yemeenee kashoon danemmo neene" iye. 29Ara uroo bi qelloon de'o tuniiya qaawiqqi Yesuusin "Ta manochi konine?" iqqi echahe. 30Yesuusiyoo wochiqqi ishichiye:- "Ikka uro Yerusalemee Yaariki Katamooch hammii bi beetee, diqqich bokkeena'o biinna danaheete. Biin boggiqqi bi tahoon shoottiyeete; yexxiinoo iyeete; bi kasheyoo kechi bedaachee qajii hammiyeete. 31"Diqqoona ikka qeeshoo ara gommona hammiibee uro dihiqqi beeti xaa'ooch shaggiqqi beeggiichii gommon ikka baddaa kuxxiqqi beshahe. 32"Wotta ikka Lewee asho ara uro dihiqqi beeti xaa'ooch shaggiqqi beeggiichii gommon ikka baddaa kuxxiqqi beshahe. 33"Ebiyoomon wotta ara gommona ikka Shamaaree asho hammiibee uro dihiqqi beetooch shaggiye; beeggiqqinoo ariqqahe; 34bi waan giddaqqi Zayitoonaa woyinee uyoona atto bi tunatoyich, uroochi mayooch ukkiqqi kaapiye; bi hajee kuroon yebbiiqqi gijoo qocee qeyee beeti ikka iibbee kexooch daammiye; aroochaanoo shiimaabee quyaqqi qeyiye. 35Deco haree gijoon kichii iibbee kechi Doonoyich immiqqi, 'Hini uroon gaawichiree shiimabe! Hini ta immati gijoo bedo qayi gaata, ne kichito bullin ta wottahooba qoccemmo taane' iichii hammiye. 36"Illa hini keemina'oochee bokkeena'ochi kishooch dihiti uroyich manoon tunato neech aabi shaahii beete?" iqqi echahe. 37Muusichi callee dojacho wochiqqi, "Ariqqaqqi gaachatone" iye. Yesuusiyoo "Ne wotta hamiree ebiyoomon tuniibe!" iye. 38Yesuusi bi dabbeena'ona tookkii hammiibee ikka gafooch shaggiye; Maariti gettee beeti ikka ure bi kexooch biin iibbiihan. 39Areyoo Maariyami gettee beetichi maneene. Ara Maariyami Yesuusichi baatooch kotaachaa bi gettii beeton waayaa beehan. 40Tunatee Maariti shuunoo biich bi meettitoyich, bi mullo shacahe; Yesuus waan giddaqqa, "Ta Doonocho! Ta manee shuunoo bullin ta toommooch dupaachaa bi qayon beeggaabee, cikkii qajane? Eke ne getee, waaree taan gaachaboyee" iyan. 41Doono Yesuusi wochiqqi, "Ye Maarite! Meeti mooyona ne mulloon xuuxiihine; iriteenoo iyine. 42Tunaballi qaaweeto ikka mooyo baachiye; Maariyamiyoo ara gaawati mooyon yechatine; biichoo bajeyaache" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\