Luqaasi 11

1Ikka aaboon Yesuusi ikka xaa'ooch corootii beehe; corootoon bi ciichitoyee gub, bi dabbeena'oochee ikkoo tiyiqqi, "Doonocho! Yowannisi bi dabbeena'on bi dojitoomon ama getiree no corootemmo gaata noon dojibe!" iye. 2Ebich Yesuusi boonoshich ishichiye:- "Ittoshi ishichiree corootibote! 'Shimaayooch beeti no nihoocho! Yaafa ne shigo oogabe! Ne taatittino bullichi toommooch bede! 3Heeyi koshon qemi qemona nooch imbe! 4No wotta noon xuqqitina'o bullin no maarii beetoyich, no gondoon nooch maaribe! Gondoochi nihoo dachooch noon gedaahine!' " iqqi gettiye. 5Ishichiinoo iye:- "Ikka shaahiyoo beete; ittoshi daggoochee shunacho biich beeti asho koniyolla, xumee gutta qellimooch ara bi shunacho waan hammiqqi, 'Ta manoocho! Keeja koshon taach erattiibe! 6Ikka ta shunacho gommoochee ta waan bi waatee, ta immemmo amolla aallahe' bi geti gaata, 7Aroo kechi maac beechii 'Taan iritiyaaye! And kelloon tuggato taane; tawoo, ta bushiisheena'oo tokkatato noone; tiyaqqa neech imon hakkaache' geteha? 8Ittoshich gettoye; shunacho bi tunatoyich tiyii imo bi qayi gaatolla, wochii wochii bi cookoyicha geti tiyiree bi echato bullin immemmone. 9"Tawoo ittoshich gettoye; Yeerin qollabote! Ittoshich immemmone; Yeer waanee qaawibote! Danemmo ittoshine; bi kelloonoo qofote! Ittoshich qechemmone. Yeeri biin qollaa beeto bullich immemmone; qaawii beeto bulliyoo Yeer waanee danemmone; bi kelloon qopii beeto bullichoo qechemmone. 11"Ittoshi daggoochee nihoo tunati asho bi bushoo haashoon maaya bi qollatee, haashee qoodoon dingaroon immeha? 12Oohee gabaxoon maaya bi qollatee, barahee machoon immeha? 13Gondo ittoshi tunateenolla, ittoshi bushiisheena'oyich de'a mooyon imon arii beeto ittoshine. Illa shimaayooch beeti ittoshi nihoo Yeeri biin qollaa beetina'oyich am shaaha beshaa beshiti de'a wojoon tunati Yaafa Ayaanoon immehe!" iye. 14Ebiyee gub, Yesuusi yinno bi toommooch tunaqqi bi noonoon miimiiti uroochi toommoochee yinnoon yookkiye. Bi yookkitoyee gub noona miimo yibbaatahe; dofee asheena'oo woriganaheete; 15Tunatee boonoshi daggoochee ikkikkeena'o "Beelzebuli gettee beeti yinnee taatoochi giidoonaniye yinnoon asheena'ochi toommoochee bi yookkii beeto" iyeete. 16Bareena'oo wotta biin muriciiya iqqi, "Shimaayoochee mallatoon nooch bekkiibe!" iqqi echaheete. 17Tunatee Yesuusi boonoshi gaboon ariiqqi boonoshich ishichiye:- "Ikka taatittineech beeti asheena'o boonoshinaa boonoshina shaca gaata, ara taatittine aallemmine; wotta ikka kexooch beeti asheena'o boonoshinaa boonoshina shaca gaata, ara kexo dihishiye bi gettemmo. 18Taanoo 'Beelzebulichi giidoona yinnoon asheena'ochi toommoochee yookahine' iyotine; illa Sheexaanee naayina'o wotta boonoshinaa boonoshina shaca gaata, bi taatittine aabichiree neexehane? 19Tawoo Beelzebulichi giidoona yinnoon asheena'ochi toommoochee yookkaa beeto ta tuna gaata, ittoshi bushiisheena'ochi konichi giidoonaniye boonoshi yookkii beeto? Ebich boonoshine ittoshi toommooch nallemmina'o. 20Tunaballi ta Yeerichi giidoona yinnoon yookkaa beeto ta tuna gaata, illa Yeerichi taatittine ittoshi waan shaggatine. 21"Ikka giidachi uro gaachoonaa ginoonon yechiqqi bi gayoon bi quya gaata, bi gijoo gaajiyaache; 22Tunaballi biyee besha giidacho waaqqi biin kochiqqi bi yeshi gaata, bi gibanati gaacohonaa ginoonon boggemmone; bi gijoonoo keciree daami bi guuphina'oyich qoodemmone. 23Taanna tookkii neexataano taan shixxii beetone; taanna tookkiinoo kicaano shaccii beetone" iye. 24Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Yinno ashi toommoochee bi tiyitoyee gub, bi kashemmi xaa'oon qaawiibee aachaalli shawoona guuddiye; guuddii muccaqqi, 'Ta kechati kexooch wottaree hami gibana' iqqi 25wottaa bi waahee, ara bi kechiti kexo hidee qanniqqi beeton beeggiye. 26Aroyee gub hammiqqi biyee gonda shabaatta bara yinneena'on kicii dabbii deebiye; boonoshiyoo biinna tookkii arooch giyiqqi kotaheete; ara uroyichoo aafichoyee andi beemo biich beshoon gondahe" iye. 27Yesuusi ebin gettii bi beetee, dofee ashi daggoochee ikka ure bi qaaroon oogichiqqa biich "Neen shiyati maacachi, neen xaachiti xachachi diireetine!" iyan. 28Tunaballi Yesuusi "Beshoon diireetina'o Yeerichi qaaroon waayaqqi ceechi beetina'one" iye. 29Dofee asheena'o bi waan kicee waa beetee, Yesuusi ishichooch giyiye; "Hini yemeenooch beeti asheena'o gondeena'one; mallatoon beegoyich qaawii beetina'one; tunatee Yeeri keemachi Yoonaasichi toommooch bi bekkiiti mallatoyee bara mallatoon boonoshich bekkiyaachemmone. 30Yoonaasi Nanawi Katameexi asheena'oyich mallatoo bi tunoomon, ebiyoomon ashi bushoo ta wotta hini yemeenee ashich mallatoo tunemmo taane. 31Aabi kechaa qanna baddee waati taatee Solomooni gettii beeti de'a mooyon waayoyich shawee tuggoochee bi waatoyich, nallaa gallooba neexaree hini yemeeneexi asheena'on taggemmine. Ebiyoche, Solomooniyee besho hiniich beetone. 32Nanawi Katameexi asheena'o Yoonaasi Yeerichi wochoon bi getee waayaqqi, axaaxee gommoochee Yeer waan boonoshi wottatoyich, nallaa gallooba neexaree hini yemeeneexi asheena'on taggemmina'one. Ebiyoche, Yoonaasiyee besho hiniich beetone" iye. 33"Koniyolla ceechoon bi ceechi gaata, kexooch giyii beetina'oyich bi bekkemmoyich xallooch kotiihalli, aashooch kotiyaache; oohee bi toommooch gafatoon guufaache. 34Ashittinee ceechoo geto aafoone. Illa ne aafo iiwoo bi tuna gaata, ne ashittino bulli wotta biremmone; tunatee ne aafo biiyacho bi tuna gaata, ne ashittino wotta mandaremmone. 35Illa ne waan beeti ashittinee ceechoo bi tahaachemmoyich, ne qelloon quyabe! 36Illa ne ashittinee daggooch beeti bekkoon yiiraa mandarikkii beeti deebo aalla gaata, ne ashittinoo biroo bi tuna gaata, ceechoo aaxxaqqi bi bekkoomon bulla ne ashittino bekkemmone" iye. 37Yesuusi yibbaatee toommooch bi beetee, Fariseena'ochi daggoochee ikkoo bi kexooch hamiree maayoon bi maayemmoyich Yesuusin ataalliye. Ebich uroochi kexooch hammii giyiqqi biinna tookkii kotahe. 38Yesuusi maayoon maataan beechii, Ayihudeena'ochi doyoochoomon machee bi qayon ara Farisoo beeggiqqi woriganahe. 39Tunaballi Doono Yesuusi biich ishichiye:- "Farisoo tunati asho ittoshi bulli xoofoonaa shaatoonochi qeddoon machiyotine; tunaballi ittoshi maacooch bogoonaa gonda gaboona ceennitone. 40Hini mullaalleena'ote! Maachi achoon hallito maacichon wotta hallaacha? 41Ittoshi xoofoonaa shaatoonooch beeton amolla aalloyich wojibote! Arooba bulli mooyo ittoshich xallemmone. 42"Tunaballi hini Fariseena'ote! kefoonaa caddiraamoonooche, daaddeexi cinnachi bechoo bulliichee aashira kishoochee ikka kishoon Yeerichi kichiyotine; tunaballi tachiqqi nalloonaa Yeerin shunonon qajitotine; ara Yeerich ittoshi kichii beeton qayaanoon, ebinoo tuniiya bedo ittoshi aahee, qajitotine. Ebich ittoshich woowo! 43Hini Fariseena'ote! Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa genja gabbaroon, wotta gabiyee godoochaa 'Shawooch qebana' ii beeti diggiyoon shunniyotine. Gayaalli maashoon asho ariyaanoon bi shaadda gaata, 'Ee'ate' iyotine; ittoshiyoo ittoshi qelloona ara maashoomo ittoshine. Ebich ittoshich woowo!" iye. 45Muusichi callee dojachina'ochi daggoochee ikkoo wochiqqi, "Dojachocho! Ishichoo wotta noon naagone" iye. 46Yesuusiyoo ishichiqqi wochiye; "Ittoshi wotta hini Muusichi callee dojachina'ote! Beshi magga shaagoon ashi toommooch minjiyotine; ittoshi ikka yaphareenolla ara shaagoon yeshachotine. Ebich ittoshich woowo! 47"Ittoshi qaabbachina'o wuxiti keemachina'o duukkati maashee opee toommooch kexon haggiyotine. Ebich ittoshich woowo! 48Ebin ittoshi shuunoona ittoshi qaabbachina'ochi shuunoon xiishii beeto ittoshine; boonoshi shuunoon shunnitotine getone. Boonoshiyoo keemachina'on wuxitina'one; ittoshiyoo boonoshi maashee opooch kexon haggii beetotine. 49Ebich 'Yeerichi shalligoo' getteeti macaafoochaa ishicheetone; 'boonoshi waan keemachina'onaa mishiraachachina'onon daachiiyemmo taane; boonoshi daggoochee ikkikkeena'on wuxemmina'one; ikkikkeena'on du'iiyemmina'one' itone. 50Yeeri shawoonaa shimaayoonon bi halliti aaboochee tiijiqqi ufati keemachina'o bullichi damoon Aabelichi damoochee tiijiqqi, deejee xaa'oonaa Yaafee Kechi gutta daggoonoochaa boonoshi wuxiti Zakaariyaasichi damooch beddaahee, ufati keemachina'o bullichi damoon Yeeri hini yemeenee asheena'o waanee echemmone. Andoo ittoshich gettoye; hini yemeenee asheena'o waanee echemmone. 52"Hini Muusichi callee dojachina'ote! Ariyee kelloon qechii beeti qulfoon ashich aachito ittoshine; ittoshiyoo giyaano ittoshine; giya qaawii beetina'oyichoo bajito ittoshine. Ebich ittoshich woowo!" iye. 53Aroochee Yesuusi tiyiqqi bi hammii beetee, Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'ona ipaqqi echoona biin iritiiheete; bi noonoochee mooyon daniya ottiibee, diqqoona biin battiiree yibbaatiiya qiiccaheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\