Luqaasi 12

1Arooba meeti humaa xuma asheena'o ikkooch kiceeqqi xu'eebee baatoona boonoshinaa boonoshina ariyaanoon neexee beetee, Yesuusi shiichii bi dabbeena'oyich ishichiqqi getooch giyiye; "Fariseena'ochi bukee shittoochee ittoshi qelloon quyabote! Ebiyoo maacoon xalloo shaahiyoocheeniye. 2Qereeto bulli gaxxeyoo, aacheeto bulliyoo aricho echataani mooyone. 3Ebich qeroochaa ittoshi yibbaatato bulli bekkooch keyi waayeeyemmone. Gatee daggoochaa ashi waamooch shaashikkoona ittoshi yibbaatato, asho bullich ceegee getteeyemmone" iye. 4"Ta shunachina'ote! Ittoshich gettoye; meenon wuxii beetina'on shattaahotine! Boonoshi wuxitoyee gub boonoshi hallemmi bara mooyo amolla aalloone. 5Tunaballi ittoshi shattemmon ta ittoshich gettemmo taane; aroo bi wuxitoyee gub, shiwaree qaaqqooch dufon hakkemmi Doonoyich shatote! Andoo ittoshich gettoye; biich shatote! 6Uucha gishiishi kafeena'o gutta duudina kechee beetaacheeta? Tunaballi boonoshi daggoochee ikkeenolla Yeeri battataanoone. 7Ebiyoomon Yeerichi aafoochaa ittoshi qelli eexo haddeetone. Illa shattaahotine! Meeti kafeena'oyee beshoo ittoshine" iye. 8"Ittoshich gettoye; ashi aafoochaa taacho bi tunoon miixaa beeto bullich, ashi bushoo ta wotta Yeerichi maraakeena'o aafoochaa 'Taachone' getiree miixemmo taane; 9Ashi aafoochaa taacho bi tunoon nookkaa beeton tawoo Yeerichi maraakeena'o aafoochaa 'Taacho toonoone' getiree nookkemmo taane. 10Ashi bushoo ta toommooch gondoon yibbaatahon Yeeri maaremmone; tunaballi Yaafa Ayaanoon naagiyon maaraachemmone. 11"Ittoshin Ayihudeena'o kicee beeti kechi nallachina'o, shawee iraasheena'onaa ukkureena'ona waan boonoshi geechiyooba, arooba ittoshi gettemmi mooyon Yaafa Ayaano ittoshich arichiiyemmo bi tunatoyich 'Aabichiree oohee ama getiree wochehone?' oohee 'Ama gettehone?' getiree xuuxiyaahotine!" iye. 13Arooba dofee asheena'ochi daggoochee ikka uro Yesuusich "Dojachocho! Eke no nihoo dupiichii qititi shawoonaa gijoonon ta qaabba manoo taach bi qoodemmoyich gete!" iye. 14Yesuusiyoo "Hini uroocho! Ittoshi toommooch shawoonaa gijoonon qoodachonaa nallachona ta tunemmoyich, konine taan ukkuriito?" iye. 15Wotta Yesuusi daakkiqqi dofee asheena'oyich ishichiye:- "Ikka uro meeti bi gaannee toommooch doonon tuno hakkiye; tunaballi bi hajee kashoyich doonon tuno hakkaache; ebichi ittoshi qelloon ariibote! Qaatoo bulliicheenoo ittoshi qelloon quyabote!" iye. 16Ishichiqqinoo shaahiyoon boonoshich gettiye:- "Ikka gaannachi uro gochiti maayo gaawichiqqi shaggiye. 17Bi shagee, biyoo 'Hini ta maayoon ta geddemmi gotoo bedaache; ebich aabichibate?' iqqi woddoo gaabbiibee, 18ciiroochaa 'Eechehoye' iye. 'Hini ta goteena'on hapiiree bara besha gabini goteena'on gotiiyemmo taane; aroochoo ta maayoonaa ta qiico bullinon kicemmo taane. 19Ta kasheenoo "Haane ta kasheene! Meeti yemeenooch beddemmi wodda adduunoo neech kiceetone; kashabe! Mame! Uye! Emiribe!" gettemmo taane' iye. 20"Tunaballi Yeeri 'Hini mullaalloocho! ne kasheen ta kotiitoochee hanaachi xum tiijemmo taane; hini ne kicitochi, konich tunehe?' iye. 21"Bi qellich gijoon kiciichii Yeeri aafoochaa giracho tunati asho ebiyoomone" iye. 22Ebichi hillooch Yesuusi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Ebin ittoshich gettoye; 'Amoon maayehone?' getiree ittoshi kashoyich, oohee 'Amoon tahehone?' getiree ittoshi qeddoyich qaawii beeti mooyoyich xuuxiyaahotine! 23Kashoo maayoye, ashittinoo tahoyee beshaacha? 24Eke kuracheena'on ciinote! Shoohaacheete; qecaacheete; oohee phallee kexo (afoo) oohee gotoo boonoshich aalle; tunatee Yeeri boonoshich maanjii beetone. Ittoshi boonoshiyee oogichiqqi beshaachotina? 25Ittoshi daggoochee konine xuuxaree bi neexooch ikka hiroon daakkoon hakkeho? 26Illa ebiyoomi giishacha mooyonolla tuniyoon hakkaachemmo ittoshi tunatoye, amoyichiye bara mooyoyich ittoshi xuuxaa beeto? 27"Eke mocee bungoo aabichiqqi bi diccii beeto gaata manjiiree ciinote! Huttoon yokkataache; qoraddoonoo shifaache. Tunatee ittoshich gettoye; taatoo Solomooniyolla ebi wodda bi oogee daggoochee hini ikka mocee bungechoomon tahataanoone. 28Illa ittoshi mulloon Yeerichi toommooch amoyich too'iyaachotine? Hanaach bekkaa beeti yaach qaaqqee gudooch dupeeyemmi gaddeexi mocoon Yeeri eechiqqi tajii beeto bi tunatoyee, ittoshich aabichiree beshoon tajoo qajehe? 29Ittoshi gaboon ittoshi maayemmonaa ittoshi uchemmonoyich tuniyaahotine! Ittoshi mulloon xuuxiyaahotine! 30Eboshi bullin shawee toommooch beeti aagateena'o bulli qaawii beetina'one. Ebi ittoshich qaawii beeto bi tunoon ittoshi nihoo Yeeri arii beetone. 31Tunaballi Yeerichi taatittineen qaawibote! Arooba ebi bullin ittoshich daakkemmone" iye. 32"Hini giishacha ta shiisheena'ote! Shattaahotine! Bi taatittineen ittoshich imoyich ittoshi nihoo Yeeri oogichiqqi emiritone. 33Ittoshi gijoo beetooch ittoshi mullo tunemmone; ebich ittoshich beemmon kemiree iriteeti ashich imbote! Gaayo shagaachemmi, pilo aalliyaachemmi shimaaji kexooch ciyaani gijoo kicee beeti geenataani kojoon ittoshich qanniibote!" iye. 35"Illa cuyaree qannibote! Ittoshi ceechoonoo ceechibote! 36Ittoshiyoo kechi doono gaaroochee bi wottammi wottoon, waaree kelloon bi qofee, bekkach qechiya iqqi quyaa beeti ashoon shaahibote! 37Boonoshi doono waahee, tokkatataanoon quyaabee danammi wochee bushiisheena'o diireetina'one. Ibaroon ittoshich gettoye; bi shuunee tahoon taharee madooch boonoshin kotiichi qoomaree maanjemmone. 38Diqqich xumi tokkatee gacooch oohee yaa'ooch bi waa gaata, eechibee danammi wochee bushiisheena'o diireetina'one. 39Tunaballi ebin ariibote! Kechi Doono gaayo amee saatooch bi woyemmo gaata ariyaanoone; bi ariito gaata, bi kexon gaayoona iijiyaacheshone. 40Ebich ittoshi wotta qanniree beebote! Ashi bushoo ta ittoshi gabaani xaa'ooch woyemmo taane" iye. 41Arooba Pheexiroosi Yesuusin "Doonocho! Ebi ne gettati shaahiyoo no ikketoyichashi oohee bullichiye?" iqqi echahe. 42Doono Yesuusiyoo ishichiye:- "Illa heeyi maayoon boonoshich qaawiimmi saatoona bi qoodemmoyich, doono bi kechi asheena'ochi toommooch bi ukkuriiti gibaneeti mullachi wochee bushoo konine? 43Bi doono waahee, bi shuunee toommooch beebee danammi wochee bushoo diireetone. 44Ibaroon ittoshich gettoye; biich beeto bullichi toommooch ukkuriiyemmone. 45Tunatee ara wochee bushoo 'Ta doono kaata waataachemmone; yagemmone' iqqi bi mulloona bi gabi gaata, bi doonoyich maddii (maddaa) beeti anaamina'onaa maacheena'onon yexooch, mamooch, uyooch, mashoochoo bi giyi gaata, 46ara wochee bushoochi doono bi gabaani aabooba, bi ariyaan beetee woyemmone; biin yeshiree gutti beera gaakkemmone; bi ixoonoo boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iyaani asheena'ona tookki tuniiyemmone. 47"Bi doonochi daaggoon ariibee qanniyaano, bi daaggitonoo tuniyaani ara wochee bushoo oogichi xoobbeeyemmone; 48Tunaballi ariyaanoon biin xoobiiya bedoon shuunati wochee bushoo ariyaanoon bi shuunatoyich, giishachoon xoobbeeyemmone. Yeeriyoo meeton biich bi immiti asho bulli waanee meeton qaawemmone; beshiiqqi bi immiti ashi waanee beshoon echemmone" iye. 49Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Shawoo bullichi toommooch qaaqqoon dupa waato taane; and kaataree bi aaxxemmoyich amoomon qaatii beetote! 50Tunaballi ta afaalleeyemmi xuuxee afaalleyoo beetone; ara afaalleyoo beshammi wottoon ta kasheyich kasha xaa'oo aalloone. 51Shawee toommooch beeti kaaroon wokkiiya waaton ittoshich shaahii beetota? Ittoshich gettoye; toonoone, shacoon tiijoyichalli. 52Hanaachina ikka getiree ikka kexooch beeti uucha asheena'o qoodeeree keemina'o gutteena'ochi toommooch, gutteena'oo keemina'ochi toommooch tiyiree kaaremmina'one. 53Nihoo bi bushoochi toommooch, bushoo bi nihoochi toommooch, indee bi bushechi toommooch, busheyoo bi indechi toommooch, amaatee bi naamachechi toommooch, naamacheyoo bi amaatechi toommooch tiyiree kaaremmina'one" iye. 54Wotta Yesuusi dofee asheena'oyich ishichiye:- "Aabi gimoochaa yiibo yiibee ittoshi beegi gaata, bekkach 'Amiyo dihemmone' iyotine; ittoshi gettitoomonoo dihiye. 55Aabi kecha qanna baddee yongo yongatee beeggiqqi, 'Shawoo biremmone' iyotine; ittoshi gettitoomonoo tunahe. 56Hini ittoshi maacoon xalloo shaahii beeti asheena'ote! Shawoonaa shimaayoonon aafoona ciinniqqi xiishoon arii beehotine; tunaballi hini yemeenoon ittoshi xiishoo qajii beeto amoyichiye?" iye. 57"Wotta ittoshi qellichi tata mooyon kichii kindiiqqi amoyich kuxaachotine? 58Ne taggachona tookkiree ukkuroo waan hamibee, gommoochaa 'Neennaa taanna shunabone!' getiree qollabe! Ebin ne qayi gaata, ukkuroo waan neen geechiiyemmone; ukkuroo bi ginee naayoyich beshiiree neen immemmone; bi ginee naayoo cuyee kexooch neen dupemmone. 59Illa neech gettoye; ciireexi ikka duudinolla ne qoccammi wottoon aroochee ciroona keyaachemmo neene" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\