Luqaasi 13

1Arooba asheena'o Yesuus waan waaqqi, "Galiilee shawee asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o Yeerich deejoon boonoshi deejii beetee, Phelaaxoosi boonoshin wuxiiqqi boonoshi damoon ukkitone" iqqi gettiyeete. 2Yesuusiyoo wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Hini ara Galiilee Shawee asheena'o ebiyoomona boonoshi qititoyich, bara Galiilee Shawee asheena'o bulliyee beshi axaaxachina'o ittoshich shaahii beeteeta? 3Ittoshich gettoye; ebi toonoone; tunaballi axaaxee gommoochee Yeer waan ittoshi wottoo qayi gaata, ittoshi bullin Yeeri ebiyoomon aalliiyemmone. 4Wotta Saloomi gettee beeti kota aachi ga'ooch haggeeti ooga xaqqee dilaaloo shekiraqqi wuxiti aaraa shimmita asheena'o Yerusalem beeti bara asheena'o bulliyee beshi gondoon shuunatina'o ittoshich shaahii beeteeta? 5Ittoshich gettoye; ebi toonoone; tunaballi axaaxee gommoochee Yeer waan ittoshi wottoo qayi gaata, ittoshi bullin Yeeri ebiyoomon aalliiyemmone" iye. 6Yesuusi ebi shaahiyoon ishichiqqi gettiye:- "Ikka uroyich bi bechiti meeti woyinee goyee daggooch becheeti ikka balasee mixi beehan. 'Ara balasee mixichi aafo beeyemmone' iqqi bi hammiyee, amolla aallahe. 7Biyoo woyinee goyee quyachon 'Hini balasee mixiichee aafoon daniya beshati keeja naton bi aafemmi goorooch sha'aabee amoonolla danataano taane. Kuxiree baye! Amee naboyichiye gabini xaa'oon baad yechaa bi duubii beeto?' iye. 8"Tunaballi woyinee goyee quyacho wochiqqi, 'Doonocho! Bi guudoon goyiree iboon ta tiqqiitee, eke bekkaboyee. Hini naton wotta haa'iibe! 9Gubbich bi aafa gaata, beeboyee. Qajaa bi mawi gaata, arooba kuxxaboye' iqqi gettiye" iye. 10Shambatooba Ayihudeena'o kicee beeti kexina'oochee ikkoochaa Yesuusi boonoshich dojii beehe. 11Arooba maachi biiyoona yechaqqa aaraa shimitta nattati ure ara ashi daggooch beehan; ureyoo ara biiyee naboona goobatine; kaamaqqa neexoonoo hakkaaneene. 12Yesuusiyoo hini ara ureen ciinnii ciinniqqi, "Hini ureene! Ta waan wobe!" iye. Bi waahona, "Ne biiyoochee wodibe" iye. 13Bi kishoonoo urechi toommooch bi kotiitee, kaamaqqa neexahan; aroochee Yeerin gallatahan. 14Tunaballi Ayihudeena'o kicee beeti kechi guudo, Yesuusi Shambatooba ureen bi wodiitoyich ipaqqi tiyii arooch beeti dofee asheena'on "Muusichi calloo ikka shabaattee daggooch shiritta qemon no shuunemmoyich daaggitone; ebi ara shiritta araddee daggooch waaree ittoshi biiyoochee wodibotalli, Shambatooba tunataachemmone" iye. 15Arooba Doono Yesuusi tiyiqqi, "Hini ittoshi maacoon xalloo shaahii beeti asheena'ote! Ittoshi daggoochee Shambatooba bi gattoon bi tipati gophalloochee, oohee bi kuroon bi tipati magadoochee biichiqqi aaco uchiya daamaano konine? 16Aaraa shimitta nati wottoon sheexaanoo cuchiti hini Abrahami yoodeexi ureen Shambatooba biich bedaachota?" iye. 17Ebin Yesuusi yibbaataa bi beetee, bi shuunoon bayoyich qiiccatina'o bulli yeellaheete; tunaballi ebi shaaha woriganikkiti mooyon bi shuunatoyich, asheena'o bulli emiriyeete. 18Ebiyee gub, Yesuusi ishichiye:- "Yeerichi taatittine am shaaheene getate? Oohee amee shaahiyoona shaahiibate? 19Asho daammii bi daaddooch shookkiti shanaafee aafeeniye bi shaahii beeto. Collaqqa bi diccahooba mixochoomon gaf gapahan; shimaayoona yoobbii beeti kafeena'o waaqqi bi atooch kotaheete" iye. 20Wotta Yesuusi "Yeerichi taatittine am shaaheene getate? 21Ikka ure bukoo tiyimmi wottoon daammaqqa keeja qunnee buddinoona tookkii xiriqqaqqa bi kotiiti bukee shittoomine" iye. 22Ebiyee gub, Yesuusi Yerusalem hammiibee, katameena'onaa gafeena'onooch beetina'oyich dojiibee beshahe. 23Arooba ikka uro Yesuusin "Doonocho! Wodemmina'o giishacheena'ona?" iqqi echahe. Yesuusiyoo wochiqqi arooch beeti asheena'oyich ishichiye:- 24"Xebba kelloona gimoyich qiiccabote! Ittoshich gettoye; meetina'o gimoyich qaawemmina'one; tunaballi hakkaacheete. 25Kechi doono kotoochee tiyii kelloon bi tuggahona, ittoshi maaxooch neexaachi, 'Doonocho! Doonocho! Nooch qechibe!' getiree kelloon qopemmo ittoshine. "Biyoo ittoshich wochiree, 'Ameexo ittoshi gaata ariyaano taane' gettemmone. 26"Arooba 'Neenna tookkii maato noone; uchato noone; no katameexi gommoochaa nooch dojito neene' getooch giyemmo ittoshine. 27"Biyoo 'Ittoshich gettoye; ameexo ittoshi gaata ariyaano taane; hini hukkachina'ote! Ittoshi bulli ta waanee wohote!' gettemmone. 28Abrahaminaa Yisaaqina, Yaaqoobinaa keemachina'o bullina Yeerichi taatittineech giyii boonoshi kotoon ittoshi beegiyooba, ittoshiyoo maaxooch duparee echaachi, aroochaa eefonaa gashee qaayona ittoshich tunemmone. 29Wotta asheena'o deshee, dambee, okkee, hachee, Yeeri halliti shawee tuggo bulliicheenoo woyemmina'one; Yeerichi taatittineech giyiree gifiree maayoon maaya kotemmina'one. 30Illa ellabote! And 'Shiichitina'o' getteetina'ochi daggoochee ikkikkeena'o arooba gubbemmina'one; And 'gubbatina'o' getteetina'ochi daggoochee ikkikkeena'o arooba shiichemmina'one" iye. 31Arooba Fariseena'ochi daggoochee ikkikkeena'o Yesuus waan giddaqqi, "Heroodisi neen wuxiiya qaawii beetone. Ebich hiniichee tiyiree hambe!" iyeete. 32Boonoshichoo ishichiye:- "Hamiree beqach ebi dawishachon ' "Hanaachinaa yaachinon asheena'ochi toommoochee yinneena'on yookkemmo taane; biiyatina'onoo wodiiyemmo taane; sharittaniye hini shuunoon ta ciichemmo" itone' getote! 33Tunaballi keemacho Yerusalemaanalli maachaa qitaachemmone; ebich 'Hanaachinaa yaachina, sharittinonoo ne gommon yeshe!' getteeto taane. 34"Keemachina'on wuxii beeti hini Yerusalemi asheena'ote! Ittoshi waan wocheetina'on xaqqoona yexxii wuxii beetina'ote! Baakkee bi bushiishoon bi qoshee daggooch bi guufoomon, tawoo ittoshin kicoyich ambicha kaalloon shunatote! Tunatee ittoshi qaawaano ittoshine. 35Ebiyoche, Yeeri ittoshi yaafee kexonon qajitone. Ittoshich gettoye; 'Doono Yeerichi shigoona waa beeto diireeto tunabe!' ittoshi immi wottoon cir taan beegaachemmo ittoshine" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\