Luqaasi 14

1Shambatooba Yesuusi Fariseena'ochi ukkureena'o daggoochee ikkoochi kexooch maayoon maaya bi giyiyee, arooch beetina'o biin manjiiqqi quyaa beeheete. 2Arooch bi giyiyee, bi ashittino bulli nafiti uro bi aafooch beehe. 3Yesuusiyoo tiyiqqi Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'onon "Shambatooba biiyaton wodiyoon Muusichi calloo daaggii beetashi, daaggaache?" iqqi echahe. 4Tunaballi boonoshi cikkii qajiyeete. Ebich Yesuusi hini ara biiyachon yechii bi biiyoochee wodiiqqi daachiihe. 5Arooch beetina'onoo " Bi bushoo oohee bi gattoo aachi opooch bi dihi gaata, Shambatoo bi tunateenolla, bekkach ara opoochee geechi kichaachemmo Ittoshi daggoochee konine?" iqqi echahe. 6Ebi echoon biich wochemmon mawiiheete. 7Ikka araddoon Yesuusi gifirooch ataalleeti asheena'o oogee xaa'oon boonoshi hepii yeshon beeggiqqi ishichii shaahiyoon gettiye; 8"Koniyolla gaaree maayoon mamoyich neen bi ataalli gaata, hamiree kotee xaa'oon hepiree ogoogee xaa'ooch kotiyaahine! Diqqich neyee beshi oogoo ataalleeto tunemmone; 9Ittoshi guttin ataallito ara kexooch giyiqqi, 'Ebi oogee xaa'oon hini uroyich gawukkibe!' bi geti gaata, arooba yeellabee tiyi desh qach kotemmo neene. 10Ebich asho neen gifirooch neen bi ataalli gaata, hini ara neen ataalliti uro waaqqi, 'Ta xiboocho! Damba ebiich hami kotabe!' getiree bi ataallemmoyich hami desh qach kotabe! Arooba neenna tookkii kotatina'o bullichi aafoochaa oogemmo neene. 11Illa bi qelloon oogii beeto bulli giishemmone; bi qelloon giishii beeto wotta oogemmone" iye. 12Aree hillooch Yesuusi gifiroon ataalliti uroon wotta ishichiye:- "Araddoonoo tunabe, xumoonoo tunabe gifiree maayoon ne qanniihooba, boonoshi wotta diqqich ataalliree keroon neech boonoshi wochaachemmoyich, ne shunachina'onaa ne maneena'onon, ne xibeena'onaa gaannachi ne giyeena'onon ataalliyaahine! 13Tunaballi gifiree maayoon ne qanniihooba, girachina'on, kisha kuxxeena'onaa baata kuxxeena'onon, baata yesheena'onaa aaf doogeena'onon ataallibe! 14Eboshi aree keroon wochoo hakkaaneena'o boonoshi tunatoyich, Yeeri neen diiremmone; wotta cadiqeena'o qitiqqi boonoshi duukkatoochee boonoshi keyiyooba, Yeeri neech ebichi keroon wochemmone" iye. 15Arooba arooch Yesuusina tookkii kotatina'ochi daggoochee ikkoo bi gettiton waayaqqi, "Yeerichi taatittineech giyiree gifiroon maayemmo diireetone" iye. 16Tunaballi Yesuusi ishichiqqi wochiye; "Ikka uro oogati gifiree maayoon qanniiqqi meeti asheena'on ataalliye. 17Gifiree maayo manjeeyemmi saatooch bi wochee bushoon 'Ataalleeti asheena'o waan hamiree, "Gifiree maayo qannitone; wobote!" getiree gete!' iqqi wochahe. 18Tunaballi hini ara wochee bushoo hammiqqi bi gettitee, boonoshi bulli qayi echiya maroon halliyeete. "Batti bat ataalleeti uro ' " 'Shawoon kemato taane. Ara ta kemati shawoon beegoyich hammaa beeto taane; ebich taan maaribe!' itone" gete!' iye. 19"Bi hilleexi ataalleeto wotta ' " 'Uucha kashee gatteena'on kemato taane; xandiree beegga daammaa beeto taane; ebich taan maaribe!' itone" gete!' iye. 20"Baroo wotta 'Mecheen shaaggato taane; wo'ee ikketin dupaachaa hamon hakkaache' iye. 21"Ebich ara wochee bushoo kexooch wottaa hammiqqi ebi bullin bi doonoyich gettiye. Arooba kechi doono kaaraqqi tiyii, wochee bushoon 'Wochinnoon kaataree katamee dageexi keeja kaattoonaa gommo bullinooch keyiree girachina'on, kisha kuxeena'onaa baata kuxeena'onon, aaf doogeena'onaa baata yesheena'onon ataalliree hach deebe!' iqqi daachiihe. 22"Ara wochee bushoo bi wocheetooch hammii shaggii wottaqqi, 'Ta doonocho! Ne wocho bullin ceechito taane; tunaballi bat kexooch ceenaan beetina'one' iye. 23"Ebich doono bi wochee bushoon 'Ta kexooch asho ceennemmoyich hini katamoochee maach keyiree gommonaa gayee gashoonoochee qaawi manjaayi getiree deebe! 24Ittoshich gettoye; batti bat ataalleeti asheena'oochee ikkolla ta gifiree maayoochee mamo qayee, nappharee beeggaachemmone' iqqi gettiye" iye. 25Ikka araddoon dofee asheena'o Yesuusina tookkii hammii boonoshi beetee, Yesuusi gub wottaa ciinniqqi boonoshich ishichiye:- 26"Ta waan woyemmo koniyolla bi bee gaata, bi nihoonaa bi indeenoyee, bi mecheenaa bi bushiisheena'onoye, bi anaami maneena'onaa bi maacha maneena'onoye, bi hajee kashoyeenolla beshiiqqi taan shuno bi qayi gaata, taan dabboon hakkaache. 27Koniyolla ta masqaloon ta shaaggemmoomon bi masqaloon shaagiree taan dabaachemmo ta dabboo tunoon hakkaache. 28"Ittoshi daggoochee konine ooga xaqqee kexon hagga gabiqqi ara shuunoon shuuna bi ciichemmi gijee beemonaa aalloonon xiishoyich shiichii kotaqqi gabaano? 29Tunaballi baashiichii haggii ciichoo biin bi mawi gaata, ebin beeggiyoo bulli 'Hini uro hagga baashiichii ciichoo mawiihe' getiree coonemmone. 31"Wotta 'Bara taatoona koyabana!' iqqi hiya huma ginachon yechiqqi waa beeti taatoon aashira huma ginachona kechii koyaqqi wochoyich, shiich kotaree bi giidoon qopataachemmi taatoo konine? 32Bi hakkaachemmo tuna gaata, bat wohooch bi beetee, geenoon wochaqqi shunoon qollahe. 33Illa ebiyoomon ittoshi daggoochee koniyolla biich beeto bullin bi qayaan gaata, taan dabboon hakkaache" iye. 34"Ittoshi arii beetoomon wotta kiiho gaawatone; tunaballi kiiho noocon bi qayi gaata, ara kiihon amoona noociiyehotine? 35Ara kiiho guudoona tookkii dupaqqinoo shawoon yee'iyaache; iboona tookkii dupiteenoo shawoon qeejiyaache; ebich maaxoochiye kichiree ittoshi dupemmo. "Illa waayaa beeti waajacho waayabe!" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\