Luqaasi 15

1Gabiyee guudeena'onaa axaaxachina'onochi daggoochee meetina'o "Yesuusi gettiyon waayabone" iibee bi waan waa beeheete. 2Arooba Fariseena'onaa Muusichi callee dojachina'ona "Hini uro axaaxachina'on bi waan katichii beete; boonoshina tookkiinoo maa beete" iqqi boonoshinaa boonoshina guruuxeeheete. 3Ebich Yesuusi hini shaahiyoon boonoshich ishichiqqi gettiye; 4"Ittoshi daggoochee balla bagachi uro, aree daggoochee ikka bago aalla gaata, echati yixanaa yiixiyeena'on gaddooch dupiichii ara aallaton bi danammi wottoon qaawooich hamaacheha? 5Bi dana gaata, emiriree bi gogoochiye shaagiree bi deebemmo; 6kexooch bi shagi gaata, bi shunachina'onaa bi giyeena'onon ikkooch ceegiree, 'Aallati ta bagoon danato taane; ebich taanna tookki emiribote!' gettemmone. 7Ittoshich gettoye; ebiyoomon 'Axaaxoon shuunataano noone; axaaxee gommoochee Yeer waan wotto nooch qaawiyaache' ii beeti yixanaa yiixiya cadiqo shaahii beetina'oye, axaaxee gommoochee Yeer waan wottaa beeti ikka axaaxachochi naboona shimaayooch beetina'o emiremmina'one" iye. 8Yesuusiyoo daakkiqqi ishichiye:- "Wotta aashira shilinkachi ure ikka bi shilinko aalla gaata, ceechoon ceechiqqa kexon hidiibee bi danammi wottoon manjiiree qaawaachehana? 9Bi dana gaata, bi shunachina'onaa bi giyeena'onon ikkooch ceegiree, 'Aallati ta shilinkoon danati taane; ebich taanna tookki emiribote!' gettemmine. 10Illa ittoshich gettoye; ebiyoomon axaaxee gommoochee Yeer waan wottaa beeti ikkaa axaaxachochi naboona Yeerichi maraakeena'o emirii beetina'one" iye. 11Wotta Yesuusi ishichiye:- "Ikka uroyich gutta bushiisheena'o beeheete. 12Ikka araddoon guucha bushoo tiyiqqi bi nihoon 'Ta nihoocho! Ne gijoochee ta qoodoon taach imbe!' iye. Ebich nihoo biich beeti gijoon boonoshich qoodiqqi bi qoodoon immiye. 13"Giishacha qemoyee gub ara guucha bushoo bi gijoo bullin kicii yechiqqi wohi shawooch hammiye; aroochaanoo bi mullo gabito bulliich bi gijoon kichiibee shacciqqi aalliihe. 14Bi gijoo bullinoo ciichii bi iti xaa'ooch, gonda shaacoo ara shawoo bulliich giyiye; bi maayemmonoo muccahe. 15Ebich tiyii ara shaweexi ashi daggoochee ikkoo waan hammiqqi gichooch giyiye; ara uroo 'Gudinon quyabe!' iqqi gaddooch daachiihe. 16Aroochaa gudinina'o maa beeti guudoochee maaya qaatiibee shaacoona xuuxaa beehe; tunaballi ebinolla biich immemmo aalloone. 17"Bat ciiroochaa bi mullo yeshee, ishichiye:- 'Ambicha ta nihoochi gichachina'o maa michiqqi boonoshi wochii beeti maayo beetee, amoyichiye ta hiniich kotaachaa shaacona qitii gittaqqa ta beeto! 18Illa tiyi ta nihoo waan hamiree, "Ta nihoocho! Yeerinnaa neennon xuqqato taane; 19gubbichoo ne bushoo getteeya bedaache; ne gichachina'ochi daggoochee ikkoomon taan tuniiree ciine!" gettehoye' iye. 20"Bekkach tiyiqqi bi nihoo waan hammii shag bi beddiyee, bat wohooch bi beetee, bi nihoo ciinniqqi oogichii ariqqahe; woccii hammii bi qettoona tiqqaqqi shummiye. 21"Bushoo 'Ta nihoocho! Yeerinoo neenoo xuqqato taane; gubbichoo ne bushoo getteeya bedaache' iye. 22"Tunaballi nihoo bi aafee bushiisheena'on ishichiye:- 'Kaataree bulliyee beshi gaawati tahoon deebiree biich tajibote! Bi kishoochoo axxaamittoon, bi baatoochoo caammoon deebiree gedote! 23Awujiti gubbanoonoo deebiree bashibote! Mamone! Nooch emiroo tunabe! 24"Qititone" iqqa ta gabiti ta bushoo kashoona wottatone; "Aallatone" iqqa ta gabiti ta bushoo danatone' iye. Emiroochoo giyiyeete. 25"Ebi emiree daggooch qaabba bushoo goyoochiye bi beeto; aroochee wottaa waaqqi kexooch shag bi beddiyee, kexeexi ximboonaa duubbi qaaroonon waayahe. 26Bi nihoo aafee bushiishoochi daggoochee ikkoon ceeggiqqi, 'Hini duubo ameechone?' iqqi echahe. 27"Biyoo wochiqqi, 'Wonna hammiti ne manoo wottaa bi waatoyichiye. Ne aabiyoo diggoona bi waatee bi beeggitoyich, emiriqqi awujiti gubbanoon bashiitone' iye. 28"Arooba qaabba bushoo kaaraqqi 'Kexooch giyaache' iqqi qajiye. "Ebich bi nihoo maaxooch kechiqqi, 'Hach kexooch gibe!' iqqi qollahe. 29"Tunaballi qaabba bushoo wochiqqi bi nihoon 'Eke ebi shaaha meeti naton neech guunochoomon hajeeqqa shuunato taane. Ne gettatoochee ikkoonolla shapiyaano taane; tunaballi ta shunachina'ona tookki ta emiremmoyich ikka emmishee bushoonolla taach imaano neene; 30Tunatee hini ne bushoo ne gijoon daammii maachee toommoochaa aalliiqqi wottaa bi waahona, awujiti gubbanoon biich bashiihine' iye. 31"Nihoo wochiqqi 'Ta bushoocho! Ne bulli araddoon taanna tookkiiniye ne beeto; taacho tunato bulli neechone. 32Tunaballi "Qititone; aallatone" iqqa ta gabiti hini ne manoo kashoona wottaqqi danatone; ebichi gifiree maayoon gediree emiraanoon aabichiree qajehone?' iqqi gettiye" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\