Luqaasi 16

1Ebiyee gub, Yesuusi daakkiqqi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Ikka gaannachi uro beehe; biichoo ikka gija yesho beehe.Ikkikka asheena'o ara gaannachi uro waan waaqqi, 'Hini ne gija yesha uro ne gijoon shaccii beetone' iqqi gettiyeete. 2"Hini ara gaannachi uroo ara gija yeshoon ceeggiiqqi, 'Hini ta waayaa beeti ne mooyo amashoone? Giyii beetonaa kechii beeti gijee woraqatoonon taach imbe! Illa ebiyee bek ta gija yesho tunoon hakkaachine' iye. 3"Gija yesho mooyon gabiibee 'Ta doono hini shuunoochee taan kichiyaniye bi ii beeto. Ebich illa aabichishiye ta gettemmo? Gochii mamoyich giidoo taach aalle; guuddiqqi qollaa mamo wotta taach yeelloone' iqqi yiijiibee heechiqqi tiyii 4'Ahaa! Gaawiye! Ta shuunoochee yookkaa ta geti gaata, asheena'o boonoshi kexooch taan boonoshi giddiiyemmi gommon ariito taane' iye. 5"Ebich bi doonochi hiishachina'on boonoshi qelli qelloona ceeggiqqi, batti bat shaggiti hiishachon 'Ne toommooch beeti ta doonochi hiishoo ambichoone?' iqqi echahe. 6"Biyoo 'Balla qondee zayitoone' iye. "Hini ara gija yesho 'Ne hiishee haddoon yechiti woraqatoon ta imee daami, kaata kotaree bara woraqatooch "Aacha qondee zayitoone" getiree kooribe!' iye. 7"Bi hillooch waaton wotta 'Ne toommooch ambichoone beeto?' iqqi echahe. "Biyoo 'Balla daawillee teepphoone' iye. "Gija yesho 'Ne hiishee haddoon yechiti woraqatoon ta imee daami, "Shinna daawillee teepphoone" getiree kooribe!' iye. 8"Aree hillooch hini ara doono biich gibaneyaani gija yeshoon acona bi shuunati shuunoyich gallatahe. Illa hini yemeenooch beeti asheena'o boonoshinaa boonoshina shuunaa beeti shuunoona Yeerichi bekkooch beeti asheena'oyee beshi accachina'one. 9Ta ittoshich gettoye; hini shaweexi gaanno ciyi gaata, bulli yemeenoon ittoshi beeyemmi gabini Yeerichi kexooch ittoshi giyiyooba arooch beetina'o emiremmoyich, ara ittoshi gaannoona de'a shuunoon shuunaree ashoona tookki xibabote! 10"Giishacha mooyona gibaneeto oogati mooyona wotta gibaneeyemmone; giishacha mooyona gibaneyaano oogati mooyona gibaneyaachemmone. 11Illa hini shaweexi gijoyich ittoshi gibaneyaanee gaata, ittoshin gibanaree ibara aaxxi mooyon ittoshi kishooch beshiiree immemmo konine? 12Bara ashi gijoona ittoshi gibaneyaanee gaata, ittoshich tunemmi wojoon konine ittoshich immemmo? 13"Wotta gutta doonoyich hajeyoon hakkemmi aafee bushoo aalloone. Ikkoon bi shuni gaata, baroon shixxemmone; oohee ikkoon bi oogii gaata baroon hoxemmone. Ebich gijoyich hajee beeti uro Yeerich hajeyoon, wotta Yeerich hajee beeti uro gijoyich hajeyoon hakkaache" iye. 14Gijoon oogichii shunnii beeti Fariseena'o hini Yesuusi gettito bullin waayaqqi naaciyeete. 15Ebich Yesuusi boonoshich ishichiye:- "Asheena'o ittoshin beegiree, 'Am shaaha cadiqeena'one!' getoon shunnii beeto ittoshine; tunaballi Yeeri ittoshi mullee gaboon arii beetone. Ashi gaboochaa 'oogatone' gettee beeti mooyon Yeeri ciigemmone. 16"Muusichi calloonaa keemachina'ochi macaafeena'ona Aacona Afaallachi Yowannisichi yemeenooch beddaahee gettee beeheete. Aroochee tiijiqqi ikka getee Yeerichi taatittinee mishiraachee qaaro gettee beetone; asho bulliyoo Yeerichi taatittineech giya qiiccaa beetone. 17Muusichi calloochee gommee kiinoomi mooyi aalloyee shawoonaa shimaayoona bi kotoochee tiyiqqi aallo kettoone. 18"Wotta bi mecheen gawukkiqqi bareen shaaggii beeto bulli, bi mechechi toommooch shunoon maa beetone; bi keno waanee gawukkeetin shaaggii beeto shunoon maa beetone" iye. 19Aree hillooch Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Aaxxi gatiyachi, macacikkiti tahoon tahaa beeti ikka gaannachi uro beehe. Ara uro beemo biich mashaamitoyich, qemi qemona bi gaawa beemona emiriibee beehe. 20"Arooba bi ashittinoon mayoo bajii deqqiti ikka Alazaari gettee beeti girachi uroon ara gaannachochi kakallee baatooch asheena'o deebii qeejiyeete. 21Biyoo ara gaannachochi madee ooyoochee maaya qaatii beehe. Ebi bullichi toommooch kunaaneena'olla waaqqi bi mayoon napphaa biin iritii beeheete. 22"Ebiyee gub, ara giracho qitiye; shimaaji maraakeena'o deenniqqi Abrahamichi sheenooch daammii kotiiheete. Gaannacho wotta qitiqqi duukkahe. 23Qititina'o kiceeti xuuxee xaa'oochaa oogichiqqi xuuxaabee, kaama ogiqqi wohooch beeti Abrahamin ciinniye; bi sheenoochoo Alazaari beemon beeggiye. 24Biyoo cookiibee, 'Abrahami ta nihoocho! Hini qaaqqooch xuuxaa beeti taach ariqqaree Alazaarin ne deejee, bi kishee yapharoon aacooch haciree ta heciyoon aqqiibe' iye. 25"Tunaballi Abrahami wochiqqi, 'Ta bushoocho! Ebiyee aaf shawee toommooch ne beehooba, de'a mooyo bullin ne danoon shalligibe! Ebiyoomon wotta Alazaari shawee toommooch bi beehooba, magga iritee toommooch bi beemonoo shalligibe! Tunaballi Alazaari and hiniichaa bi ayinoon shoottitone; newoo xuuxaa beeto neene. 26Wotta ebi bullichi toommooch hiniichee ittoshi waan kimon qaawemmo bee gaata bi kimaachemmoyich, wotta ittoshi beetoocheenoo hach no waan koniyolla bi kimaachemmoyich, noonnaa ittoshina gutta daggooch Yeeri neechiti ooga qaa'o beetone' iye. 27"Biyoo 'Ishi gaata, ta nihoocho! Alazaarin ta nihoochi kexooch ne daachiiyemmoyich neen qollahoye; 28uucha ta maneena'o beetina'one. Boonoshi wotta hini xuuxee xaa'ooch boonoshi waataachemmoyich, Alazaari hamiree boonoshich gete' iye. 29"Tunaballi Abrahami 'Muusinaa keemachina'ona kooriti macaafeena'o boonoshich beetina'one; ara macaafeena'ooch kooreeton waayabeete' iye. 30"Biyoo 'Ara macaafeena'on waayataachemmina'one; tunaballi Abrahami ta nihoocho! Qitii duukkatina'ochi daggoochee ikkoo kechii hammiqqi boonoshich bi geti gaata, axaaxee gommoochee Yeer waan wottemmina'one' iye. 31" 'Abrahamiyoo Muusinaa keemachina'ona kooriti macaafeena'oochee boonoshi waayataachemmo gaata, qitii duukkatina'ochi daggoochee ikkoo kechii hammii bi gettiteenolla, "Axaaxee gommoochee Yeer waan wotto nooch qaawiihe" getiree ibariyaacheete' iqqi wochiye" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\