Luqaasi 17

1Yesuusi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Ashich xugo tunaree yexi dichemmi mooyo womo echataachemmone; tunaballi ara xuggoon tunemmi ashich woowo! 2Ara uro hini gishiisheena'ochi daggoochee ikkoyicholla xugo bi tunoyee, ooga yiikka xaqqoon bi qettooch tifee baharee gejooch bi dupato gaata, biich gaawiye. 3Ebich ittoshi qelloon quyabote! "Ne manoo neen bi xu'i gaata, bi waan hamiree 'Ebi ne shuunati shuunoo gaawiya?' getiree ittibatabe! 'Gondo taachone' bi geti gaata, maaribe! 4Heeyooch shabaatta wottoon ne toommooch axaaxoon shuunaachii, heeyooch shabaatta wottoon ne waan waaqqi, 'Gondo taachone; taan maaribe!' bi geti gaata, maaribe!" iye. 5Wocheeti mishiraachachina'o Doono Yesuusin "Ne toommooch mulee too'iyoon nooch daakkibe!" iyeete. 6Doono Yesuusiyoo wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Ta toommooch shanaafee aafeyoomi giishacha mullee too'iyoo ittoshich bi beeto gaata, hini neexaqqi beeti caaree (canee) mixon 'Cammona waaxaree baharooch hamiree becheebe!' ittoshi getee, biyoo ittoshich de'a getteshone" iye. 7Yesuusiyoo daakkiqqi ishichiye:- "Ittoshi daggoochee wochee bushacho, goyoon biinna gochii beeto oohee bagoon biinna quyii beeto goyoon gochiibee goyoochee oohee bagoon quyaabee gaddoochee bi wottahee, 'Kaata hach giddaree madooch kotabe!' gettemmo konine? Koniyolla aalloone. 8Tunaballi 'Xumi maayoon taach qanniibe! Aree hillooch maa uchaa ta iyi wottoon cuyaree ta aafooch wocheebe! Mado wottahona neyo mame! uye!' getaacheha? 9Bi gettiton ceechii bi itoyich, bi doono ara wochee bushoon gallateha? Gallatataache! 10Ebiyoomon ittoshi wotta Yeeri gettito bullin ittoshi shuunatoyee gub, 'Yeer waanee gallatoon danoyich bedaani wochee bushoo noone; no shuun beda shuunoon baachiye no shuunato' getote!" iye. 11Ebiyee gub, Yesuusi Yerusalem hammiibee Shamaaree shawoonaa Galiilee shawee gutta daggoona beshahe. 12Ikka gafooch giyi bi beddiyee, qeddee shaddee biiyachi aashira asheena'o bi waan waaqqi wohooch neexaachii, 13boonoshi qaaroon oogichiqqi, "Yesuusi no Doonocho! Nooch ariqqabe!" iqqi cookiyeete. 14Biyoo ciinnii beeggiqqi, "Hamiree ittoshi ashittinoon qeesheena'oyich bekkiibote!" iye. Boonoshiyoo hammiibee, gommoochaa wodiyeete. 15Arooba boonoshi daggoochee ikkoo bi wodoon bekkach ariiqqi bi qaaroon oogichiqqi, "Yeerich gallato bede!" iibee Yesuus waan wottahe; 16Aree hillooch Yesuusin gallataabee bi baatooch baroona guufahe. Hini ara uroo Shamaaree Shaweexi ashoone. 17Yesuusiyoo tiyiqqi arooch beeti asheena'oyich "Aashireena'o bulli wodaacheeta? Yiixiyeena'ochi amooch giyiyeete? 18Hini ashi shawee ashoyee damba Yeerin gallatiya wottato aallaha?" iye. 19Wotta woditi uroon "Tiyiree hambe! 'Wodiiyemmone' iqqa ne mulloon ta toommooch ne too'iyoo neen wodiitone" iye. 20Ikka araddoon Fariseena'ochi daggoochee ikkikkeena'o Yesuusin "Yeerichi taatittine bullichi toommooch bi beddemmo aataniye?" iqqi boonoshi echahona, Yesuusi wochiqqi, "Yeerichi taatittine bullichi toommooch bi beddemmo mallatee quyoona toonoone; 21Wotta 'Hach hinin beege!' oohee 'Beqach ebin beege!' getteyaachemmone. Yeerichi taatittine and ittoshi daggooch beetine" iye. 22Ebichi hillooch bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Ashi bushoo ta bekkemmi aaboochee ikkoon 'Ikka wottoonoo baach beegata!' getiree ittoshi Kaatemmi aabo woyemmone; tunaballi taan beegaachemmo ittoshine. 23Arooba asheena'o ittoshich 'Hiniichiye!' oohee 'Beqach ebiichiye!' gettemmina'one; tunaballi arooch boonoshina tookkiree hammaahotine! Boonoshinoo dabbiyaahotine! 24Xeeyo shimaayoochaa phaqqiqqi ikka shawee tuggoochee bara shawee tuggooch bekkach bi bedoomon, ashi bushoo ta bekkemmi aabooba ebiyoomon tunemmone. 25Tunaballi ebiyee shiichi wodda xuuxoon beegonaa hini yemeenooch beeti asheena'ona shixxeyoona taach qaawiihe. 26Wonna Noohichi yemeenooba tunatoomon, ashi bushoo ta yemeenooch wotta ebiyoomon tunemmone. 27Noohi ooga marikabooch bi giyemmi aabee wottoon, asheena'o maa uchiibee, anaamo shaaggiibee, maacheyoo shaaggeebee beeheete; diqqoona aalliyee aaco waaqqi asho bullin aalliitone. 28"Ebiyoomon wotta Looxichi yemeenooba, maa uchiibee, kemmii kemaabee, maayoon bechiibee, kexonoo haggiibee beeheete; 29Tunaballi Looxi Sodoomee bi kechiti aabooba shimaayoochee qaaqqoonaa waagaroona dihiqqi hini ara katamooch beetina'o bullin aalliitone. 30"Arooba tunatoomon ashi bushoo ta bekkemmi aabooba wotta ebiyoomon tunemmone. 31Ara aabooba kechi toommooch beeto 'Kindiree kexooch beeti ta qiicoon deebana!' getiree giyaaye! Wotta goyee toommooch beeto, bi qiicoon deeboyich gub wottaaye! 32Gub wottati Looxi mechechi toommooch shaggiton shalligibote! 33Illa bi meechi kashoon qitoochee wodiiya shunniyo bulli aallataani kashoon muccemmone; tunaballi bi meechi kashoon muccammo bulli aallataani kashoon danemmone. 34Ittoshich gettoye; ebiyoobee xum gutta asheena'o ikka qeenooch tokkata boonoshi beetee, ikkoo tiijee hammemmone; ikkoo echemmone. 35Gutta maacheena'o ikkooch xaqqoon yiikka beeyemmina'one; ikkee tiijee hammemmine; ikkeyo echemmine[. 36Wotta gutta asheena'o ikka goyooch beeyemmina'one; ikkoo tiijee hammemmone; ikkoo echemmone]" iye. 37Arooba Yesuusichi dabbeena'o tiyiqqi, "Doonocho! Ebi bulli tunemmi xaa'oo aabichiye?" iqqi echaheete. Biyoo wochiqqi, " 'Meshoo beetooch qufeena'o (aakeena'o) kiceeyemmina'one' getteeton shalligibote!" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\