Luqaasi 18

1Ebiyee gub, taahaanoon bulli araddee corooteechon Yesuusi ishichiqqi bi dabbeena'oyich hini shaahiyoona gettiye; 2"Ikka katamooch Yeerich shataani, asho konicholla yeellataani ikka nallachi uro beehe. 3Wotta ara katamooch ikka xuuma ure beehan; ara nallachi uro waan bulli araddoon hammaqqa, 'Taannaa ta taggachonochi daggeexi mooyon beegiree taach nallibe!' ii beehan. 4"Tunatee hini ara nallachi uro meeti aaboon de'a gettemmon qajiye; tunaballi ciiroochaa bi mulloona 'Yeerich shatonaa ashich yeelloonon ta qajateenolla, 5hini xuumee taan bi iritii beetoyich, biich nallehoye; nallii ta kuxo qayi gaata, bulli araddoon wochi wochi waabee taan shuu'iiree maraatiiyemmine' iye" iqqi gettiye. 6Daakkiqqi Doono Yesuusi ishichiye:- "Ara nallacho tunati xumma uro gettiton waayatotina? 7Illa Yeeri araddoonaa xumoonon biin qollaabee cookii beeti bi kaacciti bi aagatoyich nallaacheha? Boonoshin gaachataanoon yageha? 8Ittoshich gettoye; boonoshich kaataree nallemmone. Tunaballi ashi bushoo ta waahooba, shawee toommoochee boonoshi mulloon ta toommooch too'iiqqi taan quyaa beetina'on danehota?" iye. 9Wotta daakkiqqi Yesuusi "Cadiqo noone" iqqi boonoshi qelloon gibanaachii bareena'on hoxaa beetina'oyich ishichiqqi hini shaahiyoon gettiye; 10"Gutta asheena'o corootiya Yaafee Kexooch hammiyeete; boonoshiyoo ikkoo Farisoo, ikkoo gabiyee guudoone. 11Hini ara Farisoo Yaafee Kexooch neexaachii ishichiqqi bi mulloona corootiye; "Yeero! Bara asho bullichoomon, boggacho, xumma moochachonaa shuni maayachona, oohee hini gabiyee guudoomonolla tuno ta qajatoyich, neen gallatahoye. 12Shabaattee daggooch gutta wottoon coomii beeto taane; ta danaa beeto bulliichee aashira kishoochee ikka kishoon neech kichii beeto taane" iqqi corootiye. 13"Wotta hini ara gabiyee guudo Yaafee Kexooch neexaa beetina'oyee wohooch neexaachii bi aafoon kaama tiijiqqi shimaaj ciinonolla shunaanoone; tunaballi bi getoon qicciibee, "Yeero! Axaaxachi taan maaribe!" iibee Yeerin qollahe. 14Ittoshich gettoye; oha Farisoyee hini gabiyee guudo Yeerichi aafoochaa cadiqo tunaqqi bi kexooch wottahe. Bi qelloon oogii beeto bulli giishemmone; bi qelloon giishii beeto bulli oogemmone" iye. 15Arooba ikkikka asheena'o "Yesuusi bi kishoon boonoshi shimbooch kotiibe" iqqi gaggara bushiisheena'on bi waan deebiyeete; bi dabbeena'o ebin beeggiqqi bushiisheena'on deebiti asheena'on noggaheete. 16Tunaballi Yesuusi bushiisheena'on bi waan ceeggiqqi, bi dabbeena'on " qayote! Yeerichi taatittine eboshiyoomina'ochine; ebich gishiishi bushiisheena'o ta waan wobeete; bajaahotine! 17Ibaroon ittoshich gettoye; giishacha bushoochoomon bi qelloon yittiiqqi, 'Yeeri ta toommooch taatabe!' getaano koniyolla ara Yeerichi taatittineech cir giyaachemmone" iye. 18Ebiyee gub, Ayihudee ukkureena'ochi daggoochee ikkoo tiyiqqi Yesuusin "De'a Dojachocho! Bulli yemeenee kashoon ta danemmoyich amoon hallibate?" iqqi echahe. 19Yesuusi wochiqqi, "Amoyich taan de'o ii beetine? Ikka Yeeriyee damba de'o koniyolla aalloone. 20Muusichi calloon arii beeto neene; aroo 'Shuno maayaahine! Wuxiyaahine! Gaajaahine! Kootoon miixiyaahine! Ne nihoonaa ne indeenon oogiibe!' ii beetone" iye. 21Aroo wochiqqi, "Ebi bullin asho tunaqqa ebiich ta beddati wottooch ceechoonaniye ta beeto" iye. 22Yesuusi ebin waayaqqi, "Bat ikka mooyo neech shapitone; hamiree neech beeto bullin kemiree iriteetina'oyich imbe! Neech shimaaji kexooch kiceeree beeyemmone. Aroyee gub waaree taan dabbibe!" iye. 23Tunaballi hini ara uro oogati gaannacho bi tunatoyich, ebin waayaqqi oogichii ayiniye. 24Yesuusiyoo oogichii bi ayinoon beeggiqqi, "Gaannachina'oyich Yeerichi taatittineech gimo amoomi iritoone! 25Gaalleyich napee aahoona besho maggoone; tunaballi wotta gaannachi uroyich Yeerichi taatittineech gimo ebiyee beshoon maggoone" iye. 26Ishin waayatina'oo "Ishi gaata, wodoon hakkemmo konine?" iyeete. 27Yesuusi wochiqqi, "Ashich mawiton Yeeri tuniyoyich hakkachone" iye. 28Arooba Pheexiroosi tiyiqqi, "Ebiyoche, bullin qajaqqa neen dabbito noone" iye. 29Yesuusiyoo boonoshich wochiqqi ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye; Yeerichi taatittineyicha iqqi bi kexon oohee bi mecheen, oohee bi maneena'on, oohee bi nihoonaa bi indeenon, oohee bi bushiishoon qajito koniyolla, beshoon danemmone; 30hini yemeenooch beshaa beshoon daakkee danemmone; wotta woyemmi yemeenoochoo bulli yemeenee kashoon danemmone" iye. 31Ebiyee gub, Yesuusi aaraa gutta bi dabbeena'on bi waan kiciqqi ishichiye:- "Ebiyoche, and Yerusalem hammaa beeto noone; aroochaa keemachina'o kooriti ashi bushoo ta mooyo bulli ceennemmone. 32Aagateena'oyich taan beshiiree immemmina'one; boonoshiyoo taan coonemmina'one; naagishoo gettemmina'one; ta toommoochoo cuddemmina'one; 33Aroyee gub arangoona taan xoobbemmina'one; wuxishoo gettemmina'one; tunaballi keeja qemooba qitii duukkatina'ochi daggoochee kechemmo taane" iye. 34Arooba ebi bi gettiti mooyoochee amolla boonoshi mullooch giyaanoone; bi gettiti moochi aafo boonoshich bi aacheetoyich, ebi ama geto gaata ariyaaneena'one. 35Ebiyee gub, Yesuusi Yaariki Katamooch bi katinniyee, ikka aaf doogo gijoon qollaabee gommi gashooch kotaa beehe. 36Ara uroo dofee asheena'ochi beshoon waayaqqi, "Ishi amashoone?" iqqi echahe. 37Asheena'oo "Naazireetachi Yesuusine beshaa hammii beeto" iqqi biich gettiyeete. 38Aaf doogoo "Daawitichi bushoo Yesuuso! Taach ariqqabe!" iqqi cookiye. 39Arooba aaf shiichiqqi hammii beetina'o ara aaf doogoon "Cookaaye!" iqqi noggaheete. Tunaballi aaf doogo "Daawitichi bushoocho! Taach ariqqabe!" iibee beshoon cookiye. 40Aree gaata Yesuusi neexaachii asheena'on "Ara uroon taach deebote!" iqqi gettiye. Yesuus waan bi waahee, 41Yesuusi ara uroon "Amoon neech ta tuniiyemmoyichiye ne qaawii beeto?" iqqi echahe. Aaf doogoo wochiqqi, "Ta Doonocho! Ta aafoon ne ciinniiemmoyichiye!" iye. 42Yesuusiyoo "Ne aafo ciine! 'Taan wodiiyemmone' iqqa ne mulloon ta toommooch ne too'iyoo neen wodiitone" iye. 43Hini ara aaf doogo bekkach ciinniye; aroochee Yeerin gallataabee Yesuusin dabbiye. Asheena'o bulliyoo ebin beeggiqqi Yeerin gallataheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\