Luqaasi 19

1Ebiyee gub, Yesuusi Yaarika giyiqqi aroona beshaa beehe. 2Arooch Zakiyoos gettee beeti gabiyee guudeena'ochi ukkuroo beehe; biyoo gaannachone. 3Aroo dofee ashi daggoochee Yesuusin aabi gaata beegga qaawiye; tunaballi bi neexo qabinnitoyich, xiishoon hakkaanoone. 4Ebich Yesuusi hammemmo caaree (canee) michi baateexi gommona bi tunatoyich, biin beegoyich ashoyee aaf shiichiqqi woccii hammii ara caaree michi toommooch kechiye. 5Bi kechitoyee gub Yesuusi ara caaree michi ga'ooch shaggiichii kaama ciinniqqi, "Zakkiyooso! Kaataree kindibe! Hanaach ne kexooch taan heechiiyemmi mooyo beetone" iye. 6Ebich Zakiyoos kaataa kindiqqi emiriibee Yesuusin bi kexooch daammiqqi iibbiihe. 7Arooba ara asheena'o bulli beeggiqqi, "Axaaxachochi kexooch iibbiitee giyitone" iqqi xuuqqishiyeete. 8Tunaballi Zakiyoosi bullichi aafooch neexaqqi Doono Yesuusin "Ta Doonocho! Taach beeto bulliichee qaton girachoyich wojemmo taane; koninolla kootoon taggaqqa ta deqqato bee gaata, awudda kishoon tuniiree wochemmo taane" iye. 9Yesuusiyoo biich ishichiye:- "Ne wotta ibaroon Abrahamichi bushoo ne tunatoyich, hanaach neennaa ne kechi ashoonoyich Yeeri wodoon immitone. 10Ashi bushoo ta waato, Yeerichi gommoochee aallaton qaawii danaqqi wodiyoyichiye" iye. 11Ebichi hillooch ara dofee asheena'o Yesuusichi yibbaatoon waayaabee, gommon biinna tookkii hammii beeheete; Yesuusi Yerusalem bi katinnitoyich, wotta "Yeeri bi taatittinoon and kaata neechiree bekkiiyemmone" iqqi boonoshi gabitoyich, ebi shaahiyoon daakkiqqi boonoshich gettiye. 12Ishichiinoo iye:- "Ikka taatoochi yaroo bi shawee toommooch taatittinoon de'iree wottiya iqqi wohi shawooch hamma tiyiye. 13Bi wochee bushiisheena'oochee aashireena'on ceeggii balli balla birawoon boonoshich immiqqi, 'Wottaa ta waammi wottoon ebina giixaree shiiji beebote!' iye. 14"Tunaballi ara shawee asheena'o biin boonoshi shixxitoyich, 'Hini uro no toommooch bi taatoon shunnaachone' iqqi bi hillooch biin taatiiyemmo waan wochoon daachiiheete. 15"Tunatee taatoo biin taatiitee, aroochee taatittinoon deqqiqqi wottaa waahe. Ebichi hillooch balli balla birawoon bi immiti bi wochee bushiisheena'o giixaqqi ambichoon boonoshi shiijito gaata ariya iqqi ceeggiihe. 16"Shichiqqi shaggito 'Ta doonocho! Ne balla birawoo humoon shiyitone' iye. 17"Doono tiyiqqi, 'Gaawiye; hini de'a ta wochee bushoocho! Giishachoona ne gibaneetoyich, aashira katameena'ochi toommooch neen ukkuriito taane' iye. 18"Guttinnee wochee bushoo wotta waaqqi, 'Ta doonocho! Ne balla birawoo uucha balla birawoon shiyitone' iye. 19"Hini wochee bushoonoo 'Neenoo wotta ebiyoomon uucha katameena'ochi toommooch ukkuriito taane' iye. 20"Aree hillooch bara wochee bushoo wotta waaqqi, 'Ta doonocho! Maac manja asho neene; ne shoohaanoochee qeccaa beeto, ne bushaanoochee shafarii beeto ne tunatoyich, shattaqqa qoraddee buroona kaapaqqa ta quyati ne balla birawoo hiniyoche!' iye. 22"Arooba doono tiyiqqi, 'Hini gonda wochee bushoocho! Ta shoohaanoochee qeccaa beeti, ta bushaanoochee shafarii beeti, maac manja asho ta tunoon ariitine? Ishi gaata, ne gettati ne noonoo ne toommooch nallitone. 23Ta gijoon giixemmina'oyich amoyich imaachine? Tawoo waaree ta gijoon shimona tookkiree deqqesho ta toona?' iye. 24"Arooba arooch neexaa beetina'on 'Andoo hini balla birawoon bi kishoochee tiijiree huma birawachoyich imbote!' iye. 25"Boonoshiyoo woriganaqqi, 'doonocho! Biich huma birawoo beetoche!' iyeete. 26"Tunaballi doono boonoshich ishichiqqi wochiye; 'Ittoshich gettoye; beetoyich daakkeeree immeeyemmone; tunatee amolla aallo waanee biich beeti giishacheella tiijeeyemmine. 27Wotta boonoshi toommooch ta taatemmoyich shunaani ta shixachina'on yeshiree taach hach deebote! Ta aafoochaanoo boonoshin guuribote!' iye" iqqi gettiye. 28Yesuusi ebin bi gettiti hillooch tiyii, Yerusalem hammiibee biinna tookkii hammii beeti asheena'oyee aaf aaf shiichiqqi hammiye. 29Zayitee michi Guudi ga'ooch beeti Beetefaaginaa Bitaaninooch katinniichii, bi dabbeena'oochee gutteena'on ishichiqqi wochahe; 30"Ittoshiyee aaf beeti gafooch hambote! Hammii ittoshi shaggiyee, koniyolla yebbataani kuree bushoo tipeeqqi beeton danemmo ittoshine; aroon biishiree deebote! 31Asho koniyolla tiyiqqi ittoshin 'Amoyichiye ittoshi biichii beeto?' iqqi bi echa gaata, 'Doonoyich bi qaaweetoyichiye' getote!" iye. 32Aroochee wocheeti gutta bi dabbeena'o hammiqqi Yesuusi gettitoomon danaheete. 33Boonoshiyoo kuree bushoon biichii boonoshi beetee, kuree doonina'o "Kuree bushoon amoyichiye ittoshi biichii beeto?" iqqi echaheete. 34Boonoshiyoo wochiqqi, "No Doonoyich bi qaaweetoyichiye" iyeete. 35Aroochee hini ara gutta bi dabbeena'o kuree bushoon yaabiqqi Yesuus waan deebiyeete. Aroochee ara kuree bushoochi toommooch boonoshi tahoon yaggiqqi Yesuusin yebiiheete. 36Ara kuree bushoon yebbaqqi hammii bi beetee, asheena'o aaf aaf shiichiqqi bi hammemmi gommooch boonoshi tahoon yaggiibee hammiyeete. 37Yesuusinaa dofee asheena'ona Yerusalem katinniqqi Zayitee Michi Guudi dugulloon boonoshi wottahee, biin dabbii beetina'o bulli emiriqqi boonoshi beeggiti gaakkachi shuunoo bullich boonoshi qaaroon oogichiqqi Yeerin gallatiya tiyiqqi, 38"Doono Yeerichi shigoona waa beeti taatoo diireebe! Shimaayooch diggoo, shimaaji shimaayooch beeti Yeerich oogee yiiroo tunabe!" ii beeheete. 39Arooba dofee ashi daggooch beeti Fariseena'ochi daggoochee ikkikkeena'o tiyiqqi, "Dojachocho! Neen dabbii beetina'on 'Qayote!' gete!" iyeete. 40Yesuusi wochiqqi "Ta waanee ella waayabote! Hinoshi cikkii qayi gaata, xaqqeena'olla cookemmina'one" iye. 41Yesuusi Yerusalem shag beddiqqi katamoon ciinniichii eepiibee ishichiye:- 42"aaboon diggoo danaa beeti gommon hanaachi ittoshi shalligito gaata, gaawatone; tunaballi bi arichataachemmoyich ittoshich aacheetone. 43Gonda moochachi aabo ittoshi toommooch woyemmone; ittoshi shixachina'o ittoshin kocha getiree ittoshi katamee guudoon iijati shawee guttoona gayaachi ittoshin kaapemmina'one; ittoshi guudoona guudiree bulli gommon hiccemmina'one. 44Ittoshi kexina'onaa xaqqee gayoonon dichemmina'one; hini katameexi asho ittoshinoo, ittoshi bushiishoonoo kaam kaama tiijiree shawooch ceqqemmina'one; kexina'on ittoshi haggiti xaqqeena'onaa ittoshi katamoon guudiiqqi ittoshi gayati xaqqeena'onochi daggoochee ikkoonolla baroochi toommooch echiyaanoon shekillemmina'one. 'Ebichi naboo amoone?' ittoshi geti gaata, Yeeri ittoshin wodiiya bi waati aaboon shalligii de'o ittoshi qajitoyichiye" iye. 45Aroyee gub Yesuusi Yeerichi Yaafee Kechi kakallee daggooch giyiye. Giyiqqi arooch gabiyoo geddiqqi kemmii beeti giixachina'o bullin gashaa kichiye. 46"Yeeri 'Ta kexo corootee kexo tunemmone' iqqi bi gettito Yaafa Macaafooch kooreetone; tunaballi ittoshi 'Bokkeena'ochi gofoon' tuniito ittoshine" iye. 47Ebiyee gub, qemi qemona asheena'oyich Yaafee Kexoochaa dojii beehe; tunaballi qeesheena'ochi ukkureena'o, Muusichi callee dojachina'onaa Ayihudeena'ochi ukkureena'ona Yesuusin wuxiya qaawii beeheete; 48Tunatee dofee asho bulli ottiqqi bi gettiti mooyon boonoshi ellaa beetoyich, boonoshi hallemmi mooyon muccaheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\