Luqaasi 2

1Aroobee yemeenooch Awugisixoosi gettee beeti Roomi taatoo "Taach hajee beeti asheena'ochi shigo bulli haddee kobareebe!" iqqi bi taataa beeti aagatoo bulliich wochoon bechiye. 2Ebiyoo Qareenoosi Sooriyee shawooch iraashoo tunaa bi beehooba, batti bat ashi shigo haddeeqqi kobareehe. 3Ebich asho bulli haddeyoyich bi katami katamooch hammiye. 4Yooseefi wotta Daawitichi yaroonaa yoodoona bi tunatoyich, Galiilee shawooch beeti Naazireetee tiyiqqi, Yihudee Shawooch beeti Beet Lehemi gettee beeti Daawitichi Katamooch, 5bi shigo kobareeyemmoyich, shaagga bi maakkiiti Maariyamina tookkii hammiye; areyoo gutta kashachine. 6Boonoshiyoo Beet Lehem shaggiqqi arooch boonoshi beetee, Maariyami bi shiyemmi aabo shaggiye. 7Aroochaa bi qaabba bushoonoo shiyahan. Arooba iibbeena'och kexooch boonoshi qeyemmi xaa'oo aallatoyich, gaggaroon buroomi qoraddoona caaccaqqa yagallooch (yegillooch) tokkatiihan. 8Arooba ara shawooch xumoona bagoon quyaabee gaddooch qeyii beeti bagee qiddeena'o beeheete. 9Diqqoona Doono Yeerichi maraakoo boonoshi waan waahe; Doono Yeerichi oogee yiiree bekko boonoshi guudoona waccii bekkahe; boonoshiyoo oogichii shattiyeete. 10Ara Yeerichi maraakoo boonoshich ishichiye:- "Shattaahotine! Asho bullich oogati emiroo tunemmi mishiraachoon ittoshich and gettemmo taane; 11Hanaach Daawitichi Katamooch wodiyacho ittoshich shiijatone; biyoo Kiristoosi getteeti Doonone. 12Ebi ittoshich mallatoo tunemmone; gaggaroo buroomi qoraddoona caacceeqqi, yagallooch (yegillooch) tokkataqqi beeton danemmo ittoshine" iye. 13Bekkach meeti mat qutta shimaaji maraakeena'o ara maraakoona tookkii bekkaheete; Yeerin gallataabee ishichiyeete:- 14"Shimaaji shimaayooch beeti Yeerich oogee yiiroo tunabe! shawoochoo Yeeri boonoshina emiriti asheena'oyich diggoo tunabe!" iyeete. 15Hini ara shimaaji maraakeena'o qiddeena'o waanee shimaayooch boonoshi hammiichee, qiddeena'o boonoshinaa boonoshina "Eke illa Beet Lehem beddaahee hambone; Doono Yeeri nooch bi arichiiti hini tunati mooyon beegone" iyeete. 16Ebina qiddeena'o bekkach tiyii afaafinoona hammiqqi Maariyaminaa Yooseefinon, gaggaroonoo danaheete; gaggaroo yagallooch tokkataa beetone; 17Beeggiqqi, shimaaji maraakeena'o boonoshich gettiti hini gaggaroochi mooyon asheena'oyich arichiiheete. 18Waayatina'o bulliyoo ara bagee qiddeena'o boonoshich gettiti mooyon woriganaheete. 19Tunatee Maariyami hini mooyo bullin bi mullooch kotiichaa kichii kindii beehan. 20Qiddeena'oyich shimaaji maraakoo gettiti mooyo ceenniye; ebich boonoshi waayatonaa boonoshi beeggiti mooyo bullinoyich Yeerin oogiibee, gallataabeenoo wottaheete. 21Gaggaroo shiijati shabaatta qemo ceenee bi dokireehooba, bi indee maacooch yeqqafeyaani bi beetee shimaaji maraakoo gettitoomon, bi shigoon "Yesuusi" iqqi shigiiheete. 22Ebiyee gub, Muusichi callee doyoomon xallitinee aabo ceenniyona, "Bi indee maacoochee shiichii shiijati anaamo bulli Doono Yeerich diireto getteeyemmone" gettee Doono Yeerichi Callee Macaafooch bi kooreetoomon Yooseefinaa Maariyamina bushoon Doono Yeerichi aafooch giddiyoyich, wotta boonoshi giddiihooba Doono Yeerichi callee doyoomon "Gutta daabbicho oohee gutta uggee cobballoo" getteeti deejoon deejoyich bushoon Yerusalem daammiyeete. 25Arooba ara Yerusalem Simooni gettee beeti ikka uro beehe; aroo Yeeri Isra'eeleena'on bi goggiiyemmi aaboon quyaa beehe; biyoo cadiqo tunaqqi Yeerich qeyii beeti uroone; wotta Yaafa Ayaanachone. 26Ebiyee aaf Yaafa Ayaano "Doono Yeeri doonjiiti Kiristoosin beegaanoon qitaachemmo neene" iqqi biich gettiye. 27Arooba Yaafa Ayaano mallatatee, tiyii hammiqqi Yaafee Kexooch giyiye. Aroyee gub Yesuusichi indeenaa Yooseefina Muusichi callee doyoon biich ceechiya gaggaroo Yesuusin boonoshi giijiyee, 28bekkach Simooni yechiqqi tiqqahe; Yeerinoo gallataabee ishichiye:- 29"Doono Yeero! Aagateena'o bullichi aafooch qanniiqqaa ne doonjiiti wodiyachon ta aafoona beeggato taane; ebiyoo aagateena'o bullich ibaroon bekkiiyemmi bekko, ne aagatoo tunati Isra'eeleena'oyich oogee yiiroone; taach ne gettatoomon and ne guuno taan kashiibe!" iye. 33Arooba Yooseefinaa gaggaroochi indeena Simooni yibbaatati gaggaroochi mooyon waayaqqi woriganaheete. 34Simooniyoo boonoshin diiriye; gaggaroochi indee Maariyamichoo ishichiye:- "Hini bushoo meetina'ochi maaceexi mooyon bi gaxemmoyich, Isra'eelee Shaweexi meetina'on Yeerichi aafoochee wokkiyoonaa katichoonoyich, asheena'o biin boonoshi coonemmi mallatoo bi tunemmoyich, Yeeri biin kaaccitone; ebichi naboyich ne hajee kasho maacaremmone" iye. 36Ebiyoomon wotta Aseeri yoodeexi Faaneelichi bushee Haanni gettee beeti ikka keemachi ure beehan; biyoo gidiirittinoona bi shaaggeeti shabaatta nati wottoon bi kenoona tookkii beehan. 37Ebiyee gub, bi eeno shinnaa awudda nato beddimmi wottoon xuumee tunaqqa beebee geenahan; xumoonaa araddoonon coomoonaa corootoona Yeerichi maddiibee, Yaafee Kexoochee barii ariyaaneene. 38Bekkach aree gaata Yooseefinaa Maariyamina waan waaqqa Yeerin gallatahan; aroochee Yeeri Yerusalem beeti asheena'on xuuxoochee biisharee bi wodiiyemmi aaboon quyaa beetina'o bullich ara gaggara bushoochi mooyon gettahan. 39Yooseefinaa Maariyamina Doono Yeerichi Callee Macaafooch kooreeto bullin boonoshi ceechitoyee gub, Galiilee Shawooch beeti boonoshi katamoo Naazireet wottaheete. 40Aroochaa gaggaroo dicciye; ariyoo ceenniti mullacho tunaqqi kupphahe; Yeerichi diiroo bi toommooch beehe. 41Beshee Baarooba, Yesuusichi indeenaa Yooseefina boonoshi doyoomon Yerusalem hammii beeheete; 42Ebich Yesuusin bi shiijati aaraa gutta natooba yechiqqi ara baaree doyoomon Yerusalem hammiyeete. 43Aroochaa baaree aabeena'on boonoshi beshiitoyee gub kexooch wottaa boonoshi beetee, Yooseefinaa bushoochi indeena ariyaan beetee, bushoo Yesuusi Yerusalem kuxaa echahe. 44Bi echaachee, "Bushoo gommachina'ona tookkii yeshaqqi hamo qayaanoone" iqqi boonoshi shalligitoyich, ikka heeyi gommon hammiqqi boonoshi xibeena'onaa boonoshi arii beeti asho bullinochi daggooch qaawii 45muccaheete; ebich qaawiibee Yerusalem wottaheete. 46Keeja qemoyee gub dojachina'ochi daggooch kotaqqi ellaabee wochii boonoshin echaa bi beetee, Yaafee Kexoochaa danaheete. 47Bi yibbaatoon waayatina'o bulli gaawa bi shalligoonaa tata bi wochoonoyich woriganaheete. 48Yooseefinaa Maariyamina wotta boonoshi bushoon beeggiqqi woriganaheete. Indeyoo "Ta bushoocho! Amoyich ebi shaahoon noon iritiine? Ne nihoonaa taanna xuuxaqqa neen qaawii toona no beeto?" iyan. 49Biyoo boonoshich "Amoyichiye taan ittoshi qaawii beeto? Ta nihoochi kexooch tun ta bedon ariyaachotina?" iye. 50Boonoshiyoo boonoshich bi gettito amo gaata shalligaaneena'one. 51Aroochee boonoshina tookkii wottaqqi Naazireet hammiye. Boonoshichoo de'a iqqi wochee beehe. Bi indeyoo hini mooyo bullin bi mullooch kotii beehan. 52Yesuusiyoo Yeerinaa asheena'ona naadeebee, ariyoonaa neexoonon daakkii beehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\