Luqaasi 20

1Ikka araddoon Yesuusi Yaafee Kexooch giyiqqi dofee asheena'oyich dojiibee Yeerichi mishiraachee qaaroon gettii bi beetee, qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'ona shawee geeneena'ona tookkii bi waan giddaqqi, 2"Hini mooyina'on ne tunii beeto, amoochee ukkurittinoon danaqqaaniye? Oohee konine neen wochato? Eke nooch gete!" iqqi echaheete. 3Yesuusi wochiqqi "Ta wotta ikka mooyon ittoshin echbana! Ittoshiyoo taach getote! 4Yowannisin 'Aacona afaallibe!' iqqi wochato konine? Yeerinashi, ashoone?" iye. 5Arooba boonoshinaa boonoshina " 'Yeerine' no geti gaata, 'Ishi gaata, bi gettiton amoyich ibariyaachotine?' getiree noon echemmone; 6Wotta 'Ashoone' no geti gaata, asheena'o bulli Yowannisin keemachone iqqi boonoshi ibarii beetoyich, xaqqoona noon yexiree wuxemmina'one" iyeete. 7Ebich wochiqqi Yesuusich, "Koni wochato gaata no ariyaano noone" iyeete. 8Yesuusiyoo wochiqqi, "Illa tawoo wotta amoochee ukkurittinoon danaqqa hini mooyina'on ta tunii beeto gaata ittoshich getaache" iye. 9Ebichi hillooch Yesuusi hini shaahiyoon dofee asheena'oyich ishichiqqi getooch giyiye; "Ikka uro woyinoon bi budooch bechiye; aree hillooch goyi shiimaree quyemmina'oyich quyiichii bara shawooch hammiqqi yagiye. 10"Ebiyee gub, woyinee aafee macee gooroo shagee, hini ara uro 'Woyinee aafoon maci qoodeeree ta qoodoon deebe!' iqqi ikka bi wochee bushoon hini ara quyachina'o waan wochahe. Quyachina'oo ara bi wochati wochee bushoon yechii xoobbiqqi shokka kishoon wochii daachiiheete. 11"Bara wochee bushoon daakkiqqi bi wochatee, boonoshiyoo wotta aroon xoobbii coonaqqi shokka kishoon wochii daachiiheete. 12Daakkiqqi keejinnoon bi wochatee, aroon wotta yexxii mayiiqqi goyee maach kichii dupiyeete. 13"Ciiroochaa woyinee goyee doono 'Aabichibate? Eke ta shunnaa beeti ta bushoon daachiiyehoye; diqqich biin beegiree yeellemmina'one' iye. 14"Tunatee hini ara quyachina'o bin bushoon bi waatee beeggiqqi boonoshinaa boonoshina 'Bi woraasho hinine; hini bi shawoo nooch bi tunemmoyich ittoshi waatee, wuxibone!' iqqi echeeheete. 15Ebina bushoon yechiqqi woyinee goyee maach kichiqqi wuxiyeete. "Illa woyinee goyee doono boonoshin aabichishiye bi gettemmo? 16Bi hajee baatoona quyachina'o waan hamiree boonoshin aalliiyemmone; woyinee goyoonoo bara goyi shiimmemmi quyachina'oyich immemmone" iye. Asheena'o ebin bi getee waayaqqi, "Ebin Yeeri noyee wokkiibe!" iyeete. 17Tunaballi Yesuusi boonoshi waan ciinniqqi, "Ishi gaata, Yaafa Macaafooch 'Xaqqee kechi haggachina'o hoxaa dupiti xaqqo, aroo kexon deggii neechii beeti giimbee guummon tunatone' getee kooreeto ama getone? 18Ara xaqqee toommooch dihiyoo bulli buricemmone; tunatee ara xaqqo bi toommooch dihiyoo bulli yiikkeeyemmone" iye. 19Arooba qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'ona "Ebi shaahiyoona noonalli bi gettii beeto" iqqi, aree gaata Yesuusin yecha qaawiyeete; tunatee dofee asheena'oyich shattiqqi qajiyeete. 20Hini ara qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'ona Yesuusichi toommooch nallemmi Yihudee iraashoochi kishooch beshiiqqi imoyicha iqqi holloon quyabee, ibaroon shaahiibee, bi noonoochee hollimmi gonda mooyon macemmina'on bi waan daachiiheete. 21Boonoshiyoo hammiqqi, "Dojachocho! Tatoon ne yibbaatoonaa ibaroon ne dojoonon ariihone; ibaroon Yeerichi gommon dojihinalli, konicholla beshii shapiiqqa dabbiyaachine. 22Illa Roomi taatoyich qaraxee qocon Muusichi calloo daaggii beetashi, daaggaache?" iqqi echaheete. 23Tunaballi marachina'o boonoshi tunoon Yesuusi ariiqqi, 24"Eke taach ikka Roomi shilnkoon bekkiibote!" iye. Boonoshi bekkiitee, "Hini shilnkee toommooch beeti mallatoonaa kooreeti shigoona konichone?" iqqi echahe. Boonoshiyoo "Roomi taatoochone" iyeete. 25Yesuusiyoo "Ishi gaata, Roomi taatoochon Roomi taatoyich, Yeerichon Yeerichi imbote!" iye. 26Ebich dofee ashi aafooch bi noonoochee kechiti gonda mooyo aallatoyich, boonoshi danemmi mooyon muccaqqi bi wochiti wochoyich woriganaabee cikkii qajiyeete. 27Ebichi hillooch "Qitii duukkatina'o keyaachemmina'one" ii beeti Saduuqeena'ochi daggoochee ikkikkeena'o Yesuus waan waaqqi ishichii echaheete; 28"Dojachocho! Muusi 'Ikka uro mecheen shaaggiqqi bushoon shiyaanoon bi qiti gaata, bi manoo ara ureen shaagiree qititi bi manoyich bushoon keribe!' iqqi Callee Macaafooch nooch kooriye. 29Illa shabaatta maneena'o beeheete; boonoshi daggoochee qaabboo mecheen shaaggiqqi bushoon shiyaanoon qitiye. 30Ebina bi hilloo ara ureen woraashiye; 31keejinnoo woraashiye; shabaattinnee ciireexooch beddaahee bulli ara ureen woraashiqqi bushoon shiyaanoon qitii ciiraheete. 32Ciiroochaa ure wotta qitiyane. 33Illa hini shabaateena'o bulli ara ureen shaaggitina'one. Ebich qitii duukkatina'o kechiyooba mechee bi tunemmo aabichiye ?" iqqi echaheete. 34Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Hini yemeenooch beeti asheena'o shaaggiyeete; shaageeheete. 35Tunaballi ara yemeeno shagiyooba, 'Qitii duukkatina'ochi daggoochee kech beddiyeete' iqqi Yeeri gettitina'o shaagaacheete; shaaggeyaacheete; 36, Ebiyoo shimaaji maraakoomina'o boonoshi tunatoyichiye; illa qitii duukkatina'ochi daggoochee kechiqqi Yeerichi Bushiisheena'o boonoshi tunatoyich, gubbich qitoonolla qitaacheete. 37Wotta qitii duukkatina'ochi keyon Muusiyolla ittoshich arichiitone; ebinoo bi arichiito, tushee qaaqqee ga'ooch nexaa bi beetee tunati mooyon bi kooriyooba, Doono Yeerin 'Abrahamichi Nuggushoo, Yisaaqichi Nuggushoo, Yaaqoobichi Nuggushoo' iqqi bi getonaniye. 38Illa asho bulli kashoona beeto tunabe, qititoo tunabe, Yeerich beeti kashachina'one; ebich kashachina'o Nuggushoalli qititina'ochi Nuggushoo toonoone" iye. 39Arooba Muusichi callee dojachina'ochi daggoochee ikkikkeena'o wochiqqi, "Dojachocho! Gaawichii gettatine" iyeete. 40Boonoshi ishichito, wochiqqi biin echoon boonoshi shattitoyichiye. 41Ebichi hillooch Yesuusi Muusichi callee dojachina'oyich ishichiye:- " 'Kiristoosi Daawitichi bushoone' iqqi aabichii gettiyeete? 42Daawiti bi qelloona Yaafa Shoddee Macaafoochaa 'Doono Yeeriyoo ta Doonon "Neenna koyaa beetina'on ne baatee dechiich ta dichimmi wottoon ta qanna bad kotabe!" itone' iye. 44Illa Daawiti biin 'Doono' itone; ishi gaata, aabichiree Daawitichi bushoo tunahe?" iqqi echahe. 45Arooba asheena'o bulli waayaa boonoshi beetee, Yesuusi bi dabbeena'on 46"Genja tahoon tahaqqi guudon qaawii beeti Muusichi callee dojachina'oyee ittoshi qelloon quyabote! Gabiyee godoochaa 'Shawooch qebana' ii beeti diggiyoon, Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa genja gabbaroon, gifiree kexoochaanoo oogee xaa'oon qaawii beetina'one. 47Boonoshiyoo wotta xuuma maacheena'ochi kexon tiichiibee, cadiqo shaahi bekkiya iqqi corootoon geechii genjii beetina'one. Ebosichi toommooch Yeeri beshi shattii giiriiti nalloon kindiiyemmone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\