Luqaasi 21

1Ebiyee gub, Yesuusi Yaafee Kexooch gijoo kicee beeti qiicee daggooch gijoon dupii beeti gaannachina'on xiishiqqi ciinnii beehe. 2Wotta ikka girachi xuuma ure waaqqa gutta duudin bi dufon beeggiqqi, 3"Ibaroon ittoshich gettoye; eboshi bulli boonoshich beddiqqi echati gijoocheeniye deebii boonoshi dupito; tunaballi hini girachi bi tunateenolla maaree bi qeyemmon echiyaanoon biich beeti bullinoo deebaa dupatine. Ebich asheena'o bulliyee beshoon dupati hini girachi xuumeene" iye. 5Ebiyee gub, ikkikka asheena'o Yaafee Kechi mooyon tiijiqqi, "Yeerin oogiyoyicha iqqi asheena'o wojiti, hini Yaafee Kexo haggeeti xaqqeena'ochi mallato am shaahoo gaawahe!" iqqi yibbaataa boonoshi beetee, 6Yesuusi "Hini ittoshi beeggii beeti mooyo bulli shixachina'ochi kishoona hapeyaanoon xaqqo xaqqee toommooch kedeeree ebina bi beetaachemmi yemeeno woyemmone" iye. 7Arooba Yesuusin bi dabbeena'o "Dojachocho! Illa hini mooyo bi tunemmo aataniye? Hini mooyo ceen bedon bekkiiyemmi mallatoo amoone?" iqqi echaheete. 8Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Koniyolla ittoshin bi muriciyaachemmoyich ittoshi qelloon quyabote! Meetina'o 'Taane Kiristoosi' wotta 'Kiristoosi woyemmi yemeeno shaggitone' getibee ta shigoona woyemmina'one; ebiyooba ishichimmina'on dabbiyaahotine! 9Ginee woroonaa hukkee woroonon ittoshi waayahooba keqqiyaahotine! Ebi bulli shiichii tuno echataachemmone; tunaballi yemeenee ciiro bekkach tunataachemmone" iye. 10Wotta Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Ikka aagatoo bara aagatoona, ikka shawee taatoo bara shawee taatoona koyemmone. 11Bari bara xaa'oochoo oogati shawee qewo tunemmone; kaataa wuxii beeti biiyoonaa shaacoona giyemmone; keqqichemmi mooyina'onaa shimaayoochaa ogooga mallateena'ona bekkemmina'one. 12"Tunaballi ebi bulliyee shiichiree, ta naboyich ittoshin yechemmina'one; duu'iiyemmina'one; Ayihudeena'o kicee beeti kechi nallachina'oyich ittoshin beshiiree immemmina'one; boonoshiyoo ittoshin cuchiiyemmina'one; taateena'onaa iraasheena'onochi aafoochoo ittoshin neechemmina'one; 13Ebiyoo ta mishiraachee qaaroon ittoshi miixemmoyich gommon qechemmone. 14Arooba ittoshi taggachina'o bulli ittoshin bayonaa ittoshi yibbaatoon nookkoonon boonoshi hakkaachemmi ariyoonaa noonoonon ittoshich immemmo taane. Ebich 'No taggemmi taggoon shiichi gabaayone!' getiree kuxote! 16Ittoshi nihoonaa indeena, maneena'oo, xibeena'onaa shunachina'onolla ittoshi toommooch nallemmina'oyich beshiiree ittoshin immemmina'one; boonoshiyoo ittoshi daggoochee ikkikkeena'on wuxiiyemmina'one. 17Asheena'o bulli ta naboyich ittoshin shixxemmina'one. 18Tunaballi ittoshi qelli eexoochee ikkeyolla aallataachemmine; 19kupphaqqi ittoshi neexa gaata, bulli yemeenee kashoon danemmo ittoshine" iye. 20Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Yerusalemin shixachina'ochi ginee naayina'o guuddii boonoshi giishee ittoshi beegiyooba, arooba biich aallee shagon ariibote! 21Yaafa Macaafooch kooreeto bi ceennemmoyich eboshi Yeeri Isra'eeleena'ochi toommooch nichoon bi kichemmi aabeena'one. Ebich arooba Yihudee Shawooch beetina'o gepoo beetooch maxxabeete! Ara Yerusalem beetina'o tiyi bara keyeete! Bi guudeexi goyachi gafooch beetina'o ara Yerusalem giyaayeete! 23Arooba yeqqafachina'onaa bushoon xaachii beetina'onoyich woowo! Hini shawee toommooch ooga xuuxo, hini aagatee toommoochoo ooga naxo kindemmone. 24Sheefoona qitemmina'one; keccaree aagatoo bulliichoo shacemmina'one; ebi ara boonoshin kecciti aagateena'ochi yemeeno ciirammi wottoonoo Yerusalemin yiikkaree neexi hajemmina'one" iye. 25Wotta Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Ara yemeeno ciirahooba aabeenaa aganeenochi toommooch, xojanoochi toommoochoo mallatoo bekkemmone. Shawoo bullichi toommoochoo baharee gejoonaa aachi aayi timi naboona aagateena'o gaabbibee xuuxemmina'one. 26Shimaaji giideena'o shuuritoyich, shawoo bullichi toommooch kindemmi mooyon quyabee ashi kashoo keqqoona muujemmone. 27Ebiyee gub, ashi bushoo tawoo wodda giidoonaa oogee yiiroona 'Qubee daggoona ta waatee' beeggemmina'one. 28Ebi mooyina'o tiyiyooba, Yeeri ittoshin biisharee bi wodiiyemmi aabo bi katinnitoyich, kaama neexaachi damba wochiree ciinote!" iye. 29Ebichi hillooch Yesuusi bi dabbeena'oyich ishichiqqi shaahiyoona gettiye:- "Balasee mixonaa bara mixina'o bullinon ciinote! 30Quummiqqi boonoshi ataa waajahooba, arooba ebin beeggiqqi yooyo womon ittoshi qelloona arii beeto ittoshine. 31Ebiyoomon wotta hini mooyo bulli tunoon ittoshi beegiyooba, Yeerichi taatittine katinnati bi tunoon ariibote! 32"Ibaroon ittoshich gettoye; hini mooyo bulli tunataanoon hini shiijaroo beshataachemmone. 33shawoonaa shimaayoona beshemmone; tunaballi ta qaaro bulli yemeenooch manjiree beeyemmone" iye. 34"Tunaballi ittoshi mullo miyona, mashoonaa mashaamiti beemi qaatoona dingiraata bi beetee, ashi bushoo ta aabo diqqich ittoshi toommooch bi waataachemmoyich, ittoshi qelloon quyabote! 35Cooxo waaqqi diqqoona ollooch bi yechoomon, ara aabo shawooch beetina'o bullichi toommooch diqqoona shaggemmone. 36Illa hini shag bedditi mooyoochee ittoshi muriccemmonaa ashi bushoo ta aafooch ittoshin neechemmi hakkoon ittoshi danemmonoyich corootibee, bulli araddoon qanniree quyabote!" iye. 37Araddoon Yesuusi Yaafee Kexoochaa asheena'oyich dojiibee, shawoo xumahona Yerusalemee maach kechiqqi, Zayitee michi Guudooch hammii qeyii beehe. 38Asheena'o bulliyoo "Bi dojoon waayabone" iqqi maad maaddoona Yaafee Kexooch bi waan waa beeheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\