Luqaasi 22

1Ebiyee gub, baaroon baariibee shittoo giyaani koshon boonoshi maa beeti, Beshee Baaree aabo katinniye. 2Arooba qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'ona dofee asheena'oyich boonoshi shattitoyich, arichiyaanoon Yesuusin danaree boonoshi wuxiiyemmi gommon qaawii beeheete. 3Arooba aaraa gutta Yesuusichi dabbeena'ochi dageexi ikkoo Asqorotachi Yihudichi mullooch Sheexaanoo ceenniye. 4Biyoo hammiqqi aabichiree Yesuusin boonoshich beshiiree bi immemmo gaata, qeesheena'ochi ukkureena'onaa Yaafee Kechi qoomeena'ochi ukkureena'ona tookkii echeehe. 5Boonoshiyoo emiriibee gijoon biich imoyich kuxxiyeete. 6Yihudiyoo boonoshich de'a iye. Ebich "Yesuusin aabichiree beshii imbate? iibee asho aalli xaa'oochaa beshiiree bi immemmi holloon qaawii beehe. 7Arooba Ayihudeena'o Beshee Baaroon shalligoyich, bagoon guuraanoon boonoshi heeyaani qara kochi baaroo shaggiye. 8Yesuusiyoo Pheexiroosinaa Yowannisinon " no maayemmi baaree maayoon hamiree nooch qanniibote!" iqqi wochahe. 9Boonoshiyoo "Aabichi hamiree no qanniyoon shunnaa beetine?" iqqi echaheete. 10Yesuusiyoo ishichiye:- "Ellabote! Katamooch hammii ittoshi giyiyee, aachi qondoon shaaggiti uroona danemmo ittoshine; hini ara uro giyimmi kexooch dabbiree gibote! 11Ara kechi doonon 'Dojacho "Ta dabbeena'ona tookki Beshee Baaree maayoon ta maayemmi iibbee kexo aabichiye?" itone' getote! 12Biyoo kechi toommeexi kexooch keyiree yaggee qanniti gabini xaa'oon ittoshich bekkiiyemmone; aroochaanoo qanniibote!" iye. 13Boonoshiyoo hammiqqi Yesuusi gettitoomon bullin danaqqi Beshee Baaree maayoon arooch qanniiheete. 14Arooba Yesuusi aaraa gutta mishiraachachina'ona tookkiqqi maayo manjeeya madoo giddatee maaya kotahe. 15Biyoo "Ittoshich gettoye; Yeerichi taatittinee kexooch hini Beshee Baaree maayo manjeeyemmi aabo bi ceennimmi wottoon ebiyee damba Beshee Baaree maayoon maataachemmo taane; ebich iritoon beegaan beechi ittoshina tookkii hini baaree maayoon ta maayemmoyich oogichiqqaaniye ta qaatito" iye. 17Aroochee woyinee uyoon yechiti xoofoon tiijii Yeerin gallataqqi bi dabbeena'oyich "Ittoshich gettoye; Yeeri taatittine waammi wottoon ebiyee damba hini woyinee uyoochee uyaachemmo taane. Ebich ha'ote! Ebin geechabote!" iye. 19Wotta qara koshon tiijiqqi Yeerin gallatahe; tiichiqqi boonoshich immiibee, "[ittoshicha iqqa deejoon tuniiqqa ta immaa beeti] ta meeno ebine ebinoo taan shalligeechon tuniibote!]" iye. 20[Ebiyoomon wotta aroobee xum maayee hillooch woyinee uyoon yechiti xoofoon tiijiqqi ishichiye:- "Hini woyinee uyo ittoshi naboyich ufemmi ta damoone; ebiyoo Yeeri neechemmi andra wogee mallatoone.] 21Tunaballi taan beshiiree immemmi asho taanna tookkii madooch and geechaa maa beetone. 22Ashi bushoo tawoo Yeeri shiichiqqi bi gettiti gommona ta qitoo echataachemmone; tunaballi taan beshiiree immemmi ara uroyich woowo!" iye. 23Ebich bi dabbeena'o boonoshinaa boonoshina "No daggoochee ebin tuniiya ii beeto konine?" iqqi echeeheete. 24Ebiyee gub, wotta "Konine no daggoochee oogo getee ceeggeeyemmo?" iqqi Yesuusichi dabbeena'o boonoshinaa boonoshina gajiteeheete. 25Ebich Yesuusi boonoshich ishichiye:- "Aagateena'ochi taateena'o shawoo bullichi toommooch taataqqi areexi asho bullin hajii beetina'one; boonoshi toommooch doonjaa beetina'o wotta 'Maac de'eena'o' getteeya qaawii beetina'one. 26Tunatee ittoshi daggooch ebiyoomon tunaaye! Ebich ittoshi daggoochee oogo giishachoomon, doonjato wotta bi wochee bushoochoomon tunabe! 27Madooch kotaa beetonaa wochee beetonoochee konine oogo? Madooch kotaa beeto toona? Tunaballi ta ittoshi daggoochee wochee bushoomo taane. 28"Wotta ittoshi ta toommooch shaggiti iritee daggooch taanna tookkii kupphaqqi beeto ittoshine. 29Ebich ta nihoo taan bi taatiitoomon, ta wotta ta taatittinoochaa ta madoochee ittoshi maayemmonaa ta xoofoochee ittoshi uchemmonoyich, taatee qeenoochoo kotaree aaraa gutta Isra'eelee yoodeena'ochi toommooch ittoshi nallemmoyich and ittoshin taatiito taane" iye. 31Ebichi hillooch Doono Yesuusi "Simoono! Simoono! Sheexaanoo teepphoon woqqoomon ittoshin 'Woqqibana' iqqi Yeerin qollatone; 32Tunaballi ta toommooch ne mullee too'iyoon ne qayaachemmoyich Yeerin qollato taane; ebiyee gub ta waan ne wottahooba ne maneena'ochi mulloon kupphiibe!" iye. 33Pheexiroosiyoo "Ta Doonocho! Neenna tookki cucheyoyichoo, qitoyichoo qannito taane" iye. 34Tunaballi Yesuusi "Pheexirooso! Ibaroon eech gettoye! 'Biin ariyaan taane' getiree keeja kaalloon taan nookkataan ne beetee, hanaach baakkoo kuuhaachemmone" iye. 35Wotta Yesuusi bi dabbeena'oyich " 'Gijee kojoonaa shohee kojoonon, wotta ittoshi baatooch ittoshi gedditoyee damba bara caammoon yeshaanoon shokka kishoon hambote!' iqqa ittoshin ta wochahooba ikkolla ittoshich shapita?" iqqi echahe. Boonoshiyoo "Amolla shapaanoone" iyeete. 36Biyoo "Ittoshich gettoye; 'Gondeena'ona tookkii haddeehe' getee Yaafa Macaafooch kooreeto taanna ceenaanoon echataachemmone; eeha, ta toommooch tunemmi mooyo ceen bedditone. Ebich and gijee kojacho bi kojoon yeshiree hambe! Shohee kojachoo ebiyoomon wotta bi shohee kojoon yeshiree hambe! Sheefo biichi aallo bi kutoon kemiree kemabe!" iye. 38Bi dabbeena'o "Doonocho! Hiniyoche, gutta sheefo beetone" iyeete. Yesuusiyoo "Mooyo beddiye illa" iye. 39Ebiyee gub, Yesuusi bi doyitoomon katamoyee maach kechiqqi Zayitee Michi Guudooch hammiye; bi dabbeena'oo biin dabbiqqi hammiyeete. 40Ara xaa'ooch boonoshi shaggiyee, bi dabbeena'oyich "Gondoochi nihoo dachooch ittoshi giyaachemmoyich corootibote!" iye. 41Biyoo boonoshiyee awur guutoon (bedoon) wokkiqqi gurataachii, 42"Ta nihoocho! Ne daaggi gaata, hini xuuxee xoofoon (xuyoon) ta waanee wokkiibe! Tunatee ne daaggoo tunaballi, ta daaggoo tunaaye!" iibee corootiye. 43Aree gaata ikka maraakoo shimaayoochee kindii biich bekkaqqi biin kupphiihe. 44Biyoo oogichii xuuxaabee aafichoyee beshiiqqi corootiye; damoo cotoomon caajo bi achoochee shawooch cotahe. 45Corootoon ciichiqqi tiyii bi dabbeena'o waan wottaqqi bi waahee, woddiiqqi boonoshi ayinitoyich taahiqqi tokkataa beetina'on danaqqi, 46"Amoyichiye ittoshi tokkataa beeto? Gondoochi nihoo dachooch ittoshi giyaachemmoyich tiyiree corootibote!" iye. 47Yesuusi ishin bi noonoochee bi kichiyee, bekkach aaraa gutteexi ikkoo Yihudi meeti asheena'on dabbiiqqi shaggiye; aroochee shumma iqqi Yesuus waan giddahe. 48Tunaballi Yesuusi "Yihudo! Shumona ashi bushoo taan beshiiqqa immane?" iye. 49Arooba bi ga'ooch beeti bi dabbeena'o ebi tunaa beeti mooyon beeggiqqi, "Doonocho! Sheefoona qeccabona?" iqqi echaheete. 50Boonoshi daggoochee ikkoo qeeshee guudoochi guunon wuxiya bi daachiiti sheefo uroochi qanna waamon karii kindiihe. 51Tunaballi Yesuusi "Qayote! Beddiye!" iqqi uroochi waamon yechiqqi wodiihe. 52Yesuusiyoo bi waan waati qeesheena'ochi ukkureena'oyich, Yaafee Kechi qoomeena'ochi ukkureena'oyich, wotta geeneena'oyichoo "Bokkoon yeshoyich womoomon sheefoonaa yeelloonon yechiqqi waahotina? 53Yaafee Kexooch bulli araddoon ittoshina tookkii ta beehooba taan yeshaano ittoshine; tunaballi and ebin ittoshich Yeeri daaggitone; ebiyoo mandaree taatoochi aaboone" iye. 54Arooba waatina'o Yesuusin yechiqqi daammii, qeeshee guudoochi kexooch giijiyeete; Pheexiroosiyoo wokkiibee biin dabbii beehe. 55Gayee maac asheena'o qaaqqoon shookkiqqi ikkooch kotaa boonoshi beetee, Pheexiroosiyoo giyiqqi boonoshi daggooch kotahe. 56Qaaqqee bekko waan kotaa bi beetee, ikka shaajatee biin manjii ciinnaqqa, "Hini uro Yesuusina tookkii beetone" iyan. 57Tunaballi Pheexiroosi tiyiqqi, "Hini ureene! Biin ariyaano taane" iqqi nookkahe. 58Giishachoon yicimmiyee, wotta baroo waa Pheexiroosin beeggiqqi, "Ne wotta boonoshi maggacho neene" iye. Andoo Pheexiroosi "Hini uroocho! Ta toono taane" iqqi wochiye. 59Wotta ikka saat bedoon yicimmiqqi bara ikka uro waa xiishiqqi, "Hini Galiilee shawee ashoone! Ibaroone; hini uro Yesuusina tookkii beetone" iye. 60Tunaballi Pheexiroosi "Hini uroocho! Ne gettaa beeton ariyaano taane" iye. Ebin bi gettiyee, bekkach baakkoo kuukkiye. 61Doono Yesuusiyoo gub wottaqqi Pheexiroosin ciinniye; Wotta "Hanaach baakkoo kuukkaahee, keeja kaalloon taan nookkemmo neene" iqqi Doono Yesuusi biich gettiti qaaro bi mullooch tiphimmiye. 62Aree gaata Pheexiroosi maaxooch kechiqqi tiittaa eepiye. 63Arooba Yesuusin yechiti asheena'o biin coonaabee yexxii beeheete; 64Bi aafoon kaapichii tapaabee, "Konine neen tapato? Eke nooch gete!" iqqi echa beeheete. 65Naagaabee bi toommooch bara meeti mooyon gettiyeete. 66Shawoo hariyee, Ayihudee nallachina'o, eboshiyoo shawee geeneena'o, qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'ona ikkooch kiceeheete. Yesuusi yeshee bi waahee, "Kiristoosi neena? Eke nooch gete!" iqqi echaheete. Tunaballi aroo wochiqqi ishichiye:- "Ittoshich ta gettatee, ibariyaachotine; 68Ta echateenoo, amoonolla wochaachotine. 69Tunaballi hanaachin ikka getiree ashi bushoo ta giidachi Yeerichi qannooch kotemmo taane" iye. 70Bi ishichiyona boonoshi bulli tiyiqqi, "Ishi gaata, ne Yeerichi Bushoo neena?" iqqi echaheete. Biyoo "Ta tunoon gettito ittoshine" iye. 71Boonoshiyoo "No bi noonoochee waayato noone; illa ebiyee damba amashee miixoo nooch qaawiihe?" iyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\