Luqaasi 23

1Hini ara nallachina'o bulli boonoshi kotatoochee tiyii Yihudee iraashoo Phelaaxoos waan Yesuusin daammiqqi, 2"Hini uro no aagatoon hukacho tuniiya koccii bi beetee, danato noone. Wotta no asheena'on 'Roomi taatoyich qaraxoon qoccaahotine!' iqqi bajitone; ebichi toommooch 'Ta Kiristoosi getteeti taatoo taane' ii beetone" iqqi taggoon yaaqqiyeete. 3Phelaaxoosiyoo Yesuusin "Ne Ayihudeena'ochi taatoo neena?" iqqi echahe. Yesuusi wochiqqi, "Newolla gettaa beetine" iye. 4Phelaaxoosiyoo qeesheena'ochi ukkureena'onaa dofee asheena'onoyich "Hini uroochi toommoochee ikka gondoonolla danataano taane" iye. 5Tunaballi boonoshi mooyon manjiiqqi, "Galiilee shawooche tiijiqqi Yihudee shawoo bullinaa hini Yerusaleminooch beddaahee no asheena'oyich hukkee gommoniye bi koccii beeto" iyeete. 6Tunaballi Phelaaxoosi hini ara taggachina'o "Galiilee shawoo" boonoshi gettee waayaqqi, boonoshin "Hini uro Galiilee shawee ashoona?" iqqi echahe. 7boonoshi waanee Heroodisichi taatee shaweexi asho bi tunoon waayaa ariiqqi Yesuusin taatoo Heroodis waan daachiihe. Arooba Heroodisi wotta Yerusalemiye bi beeto. 8Heroodisi ebiyee aaf asheena'o Yesuusichi mooyon tiijiqqi boonoshi yibbaatatee bi waayatoyich, meeti aaboon Yesuusin beegga iqqi qaatiibee, woriganikkimmi mallatoonoo bi tuniitee beegoyich gibanaa bi beetoyich, and Yesuusin beeggiqqi oogichii emiriye. 9Ebich Yesuusin meeti mooyon echahe; tunaballi Yesuusi minna kanna getaanoone. 10Qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'ona mooyon manjiiqqi taggaabee neexaheete. 11Wotta Heroodisinaa bi ginee naayina'ona Yesuusin qallaayiqqi coonaheete; ebichi hillooch Heroodisiyoo bi ginee naayina'on "Mallatachi tahoon tajiree Phelaaxoos waan wochi daambote!" iqqi daachiihe. 12Ebiyee aaf Heroodisinaa Phelaaxoosina kaarachina'one; tunaballi arooba shunaheete. 13Arooba Phelaaxoosi qeesheena'ochi ukkureena'o, bara nallachina'onaa asheena'onon ikkooch ceeggiqqi 14boonoshich ishichiye:- " 'No aagatoon hukkacho tuniiya koccii beetone' iqqi hini uroon ta waan deebiyotine. Ebiyoche, ittoshi aafoochaa wochii wochiqqa ta echatee, biin ittoshi taggati mooyoochee hini uroochi toommoochee ikka gondoonolla danataano taane. 15Ta ikketo toonoone; Heroodisiyoo hini Yesuusichi toommoochee amee gondoonolla muccaqqi no waan wochitone. Illa qitooch biin bechemmi amashee gondoonolla hallaanoone; 16Ebich sheeriree biichemmo taane" iye. [ 17Ebin bi gettito, hini baaree aaboona Yerusalemi asheena'o "Biichabe!" iqqi boonoshi echati cuchaton biisho biich doyoo bi tunatoyichiye.] 18Tunaballi boonoshi bulli ikkooch "Hini uroon no aafoochee wokkiibe! Baribaasin nooch biishe!" iibee cookiyeete. 19Ebi Baribaasi getteeti uro ebiyee aaf katamee daggooch hukkoon tiijiqqi ashoon bi wuxitoyich, Phelaaxoosi cuyee kexooch cuchiiti uroone. 20Phelaaxoosiyoo Yesuusin biicha qaawiqqi wochii asheena'on echahe; 21Tunaballi boonoshi "Yooddiibe! Yooddiibe!" iqqi cookiyeete. 22Keejinnoon "Amoyichiye? bi gondochi amoone? 'Qitibe!' getiree ta nallemmoyich bi toommoochee ta danati gondo aalloone; ebichi sheeriree biichemmo taane" iye. 23Tunaballi Yesuusin bi yooddiiyemmoyich manjiiqqi, "Yoodiibe! yoodiibe!" iibee boonoshi qaaroon oogichiqqi cookiyeete. Boonoshi cookee naboona Phelaaxoosichi mullo doojiye. 24Phelaaxoosi asheena'o echati mooyon ceechoyich Yesuusichi toommooch nalliye. 25Hukkee bi tiijoonaa ashoon bi wuxoonoyich cuchati, ara boonoshi echati Baribaasin bichiihe; aroochee Yesuusin Ayihudeena'o qaawitoomon yooddemmi bi ginee naayina'oyich beshiiqqi immiye. 26Ebiyee gub, Phelaaxoosichi ginee naayina'o Yesuusin boonoshi yooddemmi xaa'ooch daammii boonoshi beetee, Simooni gettee beeti Qereenachi uro goyachi gafoochee Yerusalem waa bi beetee yechiqqi, "Yesuusichi hilloon dabbibee bi yooddeeyemmi masqaloon shaage!" iqqi shaaggiiheete. 27Dofee asheena'oo Yesuusin dabbii beeheete; ebosichi daggooch wotta "Woowo!" iibee shooshaa eefaa beeti genneena'oo beetina'one. 28Tunaballi Yesuusi gub wottaa ciinniqqi boonoshich ishichiye:- "Hini Yerusalemi genneena'ote! Ittoshi qelloyich, ittoshi bushiishoonoyichoo eefotalli, taach eepaahotine! 29Ebiyoche, asheena'o 'Shiyii xaachii ariyaani xaafeena'o diireetina'one' boonoshi gettemmi aabo woyemmone. 30Arooba asheena'o 'Guuddina'ote! No toommooch dihibote! 'Hini gepeena'ote! Noon qooxote!' gettemmina'one. 31Gara aacoomi ta toommooch eechii beeti asho, quda aacoomi ittoshi toommooch aabichehe?" iye. 32Bikkeena'o tunati bara gutta asheena'on wotta biinna tookkii yoodoyich daammiyeete. 33"Qellee koofee xaa'oo" gettee beeti xaa'ooch shaggiyeete; aroochaa Yesuusinaa hukkachina'onon xuuree xogoona xogiqqi yooddiyeete; boonoshi yooddiyooba, hukkachina'on ikkoon Yesuusichi qanna bad, ikkoon bi yoocha bad geddiqqiniye boonoshi yoodito. 34[Yesuusiyoo "Ta nihoocho! Boonoshin maaribe! Ebi boonoshi shuunaa beeton ariyaaneena'one" iye.] Ebiyee gub, bi tahoon ixo kuxxiqqi qoodeeheete. 35Aroochaa meeti asheena'o neexaqqi ciinaa beeheete. Ayihudee nallachina'o wotta "Bareena'on wodiihe; eke Yeeri doonjiiti Kiristoosi bi gaata, bi qelloon wodiibe!" iibee noonoon wuuqqiibee xayisheeheete. 36Ginee naayina'o wotta bi waan katinniqqi kiikkaroon daammii, "Uye!" iqqi biich giddiichii, 37"Ayihudeena'ochi taatoo ne gaata, ne qelloon wodiibe!" iqqi coonaheete. 38Biyee took wotta "Hini Ayihudeena'ochi taatoone" ii beeti cuufo xogeetone. 39Biinna tookkiqqi yooddati hukkachina'ochi daggoochee ikkoo "Ne Kiristoosi toono neena? Amoyich neennaa noonnon wodiyaachine?" iibee naagahe. 40Tunaballi bara ikkoo tiyiqqi, "Bi toommooch nalleeti qitee nalloo ne toommooch wotta nalleetone. Illa amoyich Yeerin shattaachine? 41Noolla no shuunooniye no deqqaa beeto; ebich no toommooch nalleeti nalloo tatoone; tunaballi hini uro bi shuunati gonda mooyo amolla aalloone" iqqi noggahe. 42Aree hillooch Yesuusin "Doono Yesuuso! Ne taatittineech ne giyiyooba, taan battiyaahine!" iye. 43Yesuusiyoo wochiqqi, "Neech ibaroon gettoye; hanaach yannatooch giyiree taanna tookki kotemmo neene" iye. 44Hare shiritta saat bedoone; aree gaata aabee bekko mandarahe; yiixiya saatee wottoon ara shawoo bullichi toommoochee bekko aallahe. Arooba Yaafee Kexooch tipeeti maccillaatoo gutta daggoochaa kappheeqqi keexaa kechiye. 46Yesuusiyoo oogichii cookiqqi, "Ta nihoocho! Ta kasheen ne kishooch beshiiqqa immato taane" iye. Ebin bi gettiyee, bi kasho abbatahe. 47Aree gaata balla ginee iraashoo ebi tunati mooyon beeggiqqi, "Hini uro ibaroon cadiqoone" iqqi Yeerin oogiihe. 48Tunemmi mooyon beegoyich dofee asheena'o kiceeqqi neexaa beeheete; ara asheena'o bulli ebi mooyon beeggiqqi boonoshi getoon qicciibee kexooch wottaheete. 49Tunaballi Yesuusin arii beeti asheena'o bullinaa Galiilee shawoochee biin dabbiqqi waati genneena'ona ebi mooyon beeggiibee wohooch neexaa beeheete. 50Arooba Ayihudee nallachina'ochi dageexi ikkoo, Yooseefi gettee beeti de'a cadiqa uro beehe; 51Ara uro nallachina'ochi koceyoonaa boonoshi shuunoonooch bacceyaani ashoone; biyoo Arimaati gettee beeti Ayihudeena'ochi katameexi ashoone; aroo Yeerichi taatittinoon quyaa beeti uroone. 52Biyoo Yihudee iraashoo Phelaaxoosichi aafooch giddaqqi, "Yesuusichi cahoon taach imbe!" ii qollaqqi daaggiihe. 53Aroochee hammii Yesuusichi cahoon kindiiqqi muttee tupoochee shipati kaafanoona (macawoona) kaapiye; koniyolla bat duukkataani, ebiyee aaf xaqqee guudoochee gooshiiqqi bi shuuniiti opooch daammiye. 54Daammii bi beetee, Galiilee shawooche Yesuusina tookkii waati genneena'o Yooseefin dabbii hammiqqi maashee opoon beeggiyeete; wotta cahoo aabicheeqqi bi duukkato gaata beeggiyeete. Wottaqqi boonoshi qeyii beeti kexooch hammiqqi qimaamoonaa huutoonon qanniiheete. Ayihudeena'ochi qanniyee aabo bi tunatoyich, dechra boonoshi Shambatoo giyi beddiye; shawoo xumahe. Muusichi calloochaa bi getteetoomon Shambatooba kashaqqi heechiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\