Luqaasi 24

1Batti batti shabaatee aabo, oogi shambatooba genneena'ochi daggoochee ikkikkeena'o kafee qaadooch tiyii, boonoshi qanniiti qimaamoon yechiqqi Yesuusi duukkati maashee opooch hammiyeete. 2Boonoshi hammii shaggiyee, opee kellooch keppheeti xaqqee qeroo opee kellee noonoochee ikka bad gediraqqi bi wottoon beeggiyeete; 3maac giyiqqi boonoshi ciinniyee, Doono Yesuusichi cahoo aallahe. 4Ebichi naboyich boonoshi shaammii beetee, diqqich gutta asheena'o phaqqi beeti tahoon tahaqqi boonoshi waan waaheete. 5Hini ara genneena'o keqqoona shataqqi shawooch boonoshi ciinnii beetee, ara asheena'o boonoshich ishichiyeete:- " 'Kashachon qitii duukkatina'ochi daggoochee amoyichiye ittoshi qaawii beeto? 6Aroo hiniich aalloone;Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kechitone. Aaf Galiilee Shawooch beebee, ittoshich 'Ashi bushoo ta, axaaxachi asheena'ochi kishooch beshiiree imee, yooddaree keeja qemooba qitii duukkatina'ochi daggoochee ta keyo echataani mooyone' iqqi bi gettiton shalligibote!" iyeete. 8Ishin boonoshi gettiyona, hini ara genneena'o Yesuusi gettiton shalligiyeete. 9Ara maashoochee katamooch wottaa hammiqqi, ebi boonoshi beeggitonaa boonoshi waayato bullinon aaraa ikka Yesuusichi dabbeena'onaa biin dabbii beeti bareena'o bullinoyich gettiyeete. 10Ebin mishiraachachina'oyich hammiqqi gettitina'o, Magidalachi Maariyami, Yowani, Yaaqoobichi indee Maariyaminaa boonoshina tookkii beeti bara genneena'onaniye. 11Hini mooyo boonoshich daayino bi shaahitoyich, ara genneena'ochi yibbaatoon ibariyaaneena'one. 12Tunaballi Pheexiroosi tiyiqqi maashee opooch wocciye; hammii shaggiqqinoo yittii bi ciinniyee, kaafano baach beehe; hini tunati mooyoyich shaammiibee mag wottaa hammiye. 13Arooba Yesuusin dabbii beetina'oochee gutteena'o Yerusalemee, aaraa ikka kiilee metiroon wokkii beeti Mayoosi gettee beeti gafooch hammii beeheete; 14hammiibee ebi tunati mooyo bullin tiijiqqi boonoshinaa boonoshina yibbaataa beeheete. 15Yibbaataabee echee boonoshi beetee, Yesuusi bi qelloona boonoshi waan katinniqqi boonoshina tookkii gommon hammii beehe; 16Tunaballi boonoshich bi tuusheetoyich, koni bi gaata ariyaaneena'one. 17Yesuusi tiyiqqi "Gommon hammiibee hini ittoshi yibbaataa beeti mooyo amoone?" iqqi echahe. Ishichiqqi bi echahona, ayinoona boonoshi aafo maggaa beetee, neexaheete. 18Boonoshi daggoochee Qalayoophi gettee beeti ikkoo "Yerusalem waa beeti iibbeena'oochee ne ikketo baachiya arooch shuuneeti mooyoyich dallaawoo?" iye. 19Yesuusiyoo "Arochi amashoone?" iqqi echahe. Boonoshiyoo wochiqqi ishichiyeete:- "Naazireetachi Yesuusichi mooyone; biyoo Yeerinaa asho bullinochi aafooch gaakkachi shuunoon shuunatonaa kuppha qaaroon gettiti keemachonaniye; 20Qeesheena'onaa bara no nallachina'ona Phelaaxoosi qitee nalloon bi toommooch nallemmoyich, 'Qitibe!' iqqi beshii immii yooddiiheete. 21Tunaballi 'Isra'eeleena'on biisharee wodiiya wocheetone' iqqaaniye no gibanato. Wotta ebi mooyo bulli tunato hanaachi keeja qemoobaniye. 22Wotta no daggooch beeti ikkikka genneena'o gettiti mooyo noon woriganikkiye; boonoshiyoo maaddee kafee qaadooch ara maashee opooch hammiqqi 23bi cahoon muccaheete; aroochee wottaa waaqqi, ' "Yesuusi wochinnoon kashacho tunatone" iqqi gettiti shimaaji maraakeena'on beeggato noone' iyeete. 24Wotta noonna tookkii beetina'ochi daggoochee ikkikkeena'o maashee opooch hammiqqi, genneena'o gettito ibaroo bi tunoon beeggitina'one; tunaballi Yesuusin danataaneena'one" iyeete. 25Yesuusiyoo "Hini mullaalleena'ote! Keemachina'o gettito bullin ibariyaanoon amoyichiye ittoshi yagii beeto? 26Kiristoosi hini xuuxoon beego qaawiyaacha? Oogee yiiree xaa'ooch giyi bedaacha?" iye. 27Aroyee gub Muusichi macaafoochee tiijiqqi keemachina'ochi macaafooch beddaahee kooreeti bi hajee mooyon biichiqqi boonoshich gettiye. 28Hini gutta asheena'o boonoshi hammii beeti gafooch katinniyeete; tunaballi Yesuusi ara gafoon besharee hammemmo boonoshich bi shaahee, 29"Noonna tookkiree qebe! Shawoo beshatone; shawoo xumatone" iqqi manjii ataalliyeete. Ebich boonoshina tookkii qeya giyiye. 30Boonoshina tookkii maayoon maaya madooch kotaabee, koshon tiijiqqi Yeerin gallatahe; tiichiqqinoo boonoshich immiye. 31Aree gaata boonoshi mullo qecheetee, Yesuusi bi tunoon ariiheete; biyoo bekkach boonoshi aafoochee shiwirimmiye. 32Boonoshinaa boonoshina ishichiyeete:- "Gommona tookkiqqa no waa beetee, Yaafa Macaafooch kooreeton biichii nooch bi gettiyona, no mullo am shaahoon qeecciye!" iyeete. 33Bekkach aree gaata hini ara gutta asheena'o tiyii Yerusalem wottaqqi, ikkooch kiceeqqi beeti aaraa ikka Yesuusichi dabbeena'onaa boonoshina tookkii beetina'onon ikkooch danaheete. 34Hini kiceeti asheena'o "Ibaroon Doono qitii duukkatina'ochi daggoochee kechitone! Simoonich bekkatone" iyeete. 35Wotta oha gutteena'oo gommona hammii boonoshi beetee tunati mooyon, wotta koshon tiijii Yeerin gallataqqi tiichii bi immiyee, bekkach biin boonoshi ariyoon gettiyeete. 36Hini ara gutta asheena'o ebin yibbaataa boonoshi beetee, diqqoona Yesuusi boonoshi daggooch neexahe. Boonoshich "Diggoo ittoshich tunabe!" iye. 37Tunaballi keqqoona shataheete; yoogo boonoshich bekkaton shaahiiheete. 38Biyoo "Amoyichiye ittoshi keqqii beeto? Ittoshi mullo amoyichiye meeti gommooch shacaa bi beeto? 39Yesuusi ta tunoon ta kishoonaa ta baatoonon beegote! Taalli, baroo toonoone; taan yeshi beegote! Ittoshi beeggii beetoomon taach meenonaa shaawishona beetone; yoogoyich meenonaa shaawishona aalloone" iye. 40Ishin boonoshich gettiichii bi kishoonaa bi baatoonon bekkiihe. 41Boonoshiyoo emiroochee tiyitona bi gettiti mooyon ibariyoon hakkaaneena'one. Ebich woriganaa boonoshi beetee, "Manjeeyemmi maayo ittoshi waan aalla?" iqqi echahe. 42Boonoshiyoo micheeti haashee qaton immiyeete. 43Aroon yechiqqi boonoshi aafoochaa maahe. 44Boonoshichoo "Ebiyee aaf ittoshina tookkii beebee, 'Muusichi Callee Macaafoonaa Keemachina'ochi Macaafoonooch, Yaafa Shoddee macaafoochoo kooreeti ta mooyo bulli ceeno echataachemmi mooyone' ta ito ebiniye" iye. 45Aree gaata Yaafa Macaafooch kooreeton boonoshi xiishemmoyich, boonoshi mulloon qechiye; 46boonoshich ishichiye:- " 'Kiristoosi xuuxoon beeggemmone; bi keeja qemooba qitii duukkatina'ochi daggoochee kechemmone; 47Bi wochatina'oo Yerusalemee tiijiree aagateena'o bulliichi beddaahee hamiree "Axaaxee gommoochee Yeer waan wottabote! Yeeriyoo ittoshi axaaxoon maaremmone" getiree gettemmina'one' getee kooreetone. 48Ittoshiyoo ebi mooyo bullich miixoo ittoshine. 49Illa ellabote! Ta nihoo Yeeri gibanikkiti gibanoon ta ittoshich deejemmo taane; ebich damba Yeer waanee giidoo ittoshi toommooch bi kindimmi wottoon Yerusalem quyabote!" iye. 50Ebiyee gub, Yerusalemee Bitaani katinooch beddaahee boonoshin dabbiiqqi daammiye; aroochaanoo bi kishoon tiijiqqi boonoshin diiriibee, 51boonoshiyee bariqqi shimaaj hammiye. 52Boonoshiyoo aroochaa biich goyinnaachii, woddoon emiriibee Yerusalem wottaheete; 53kuxaanoon Yeerin gallataabee, Yaafee Kexooch heechii beeheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\