Luqaasi 3

1Xibaaroosi gettee beeti Roomi taatoo bi taatati aaraa uucha natooba, Faantoosachi Phelaaxoosi Yihudee Shawee iraashoo tunaqqi bi beehooba, Heroodisiyoo Galiilee shawee iraashoo tunaqqi bi beehooba, bi manoo Filipphoosiyoo Xuraashee shawoonaa Xiraakoosee shawoonochi iraashoo tunaqqi bi beehooba, Lisaanoosiyoo Abilaanee Shawee iraashoo tunaqqi bi beehooba, 2Haanninaa Qeyaafina Qeeshee guudeena'o tunaqqi boonoshi beehooba, Zakaariyaasichi bushoo Yowannisi barahooch bi beetee, Yeeri biich gettiqqi wochahe. 3Ebich Yowannisi tiyiqqi asheena'on "Axaaxee gommoochee Yeer waan wottaree aacona afaalleebote! Yeeri ittoshi axaaxoon maaremmone" iqqi dojiibee Yooridanoosi Aachi guudooch beeti shawoo bulliich hammiye. 4Arooba keemachi Isiyaasi " 'Doonochi gommon qanniibote! bi woratoonoo kaachi Kaxxabote! qaa'o bullin Yeeri ceechemmone; guudoonaa gepoo bullinon yittiiree yimaaniiyemmone; wotta xumma Xaaeena'on tachemmone; iritii beeti gommonoo gaawichemmone; arooba ashi bushoo bulli Yeerichi wodiyoon beeggemmone' iibee barahoochaa cookii beeti ashi qaaro" iqqi aaf bi macaafooch bi kooriti qaaro ceenniye. 7Ebich Yowannisi aacona afaalleeya bi waan waati dofee asheena'oyich ishichii beehe; "Hini xekarechi bushiisheena'ote! Yeer waanee kindemmi kaaree shiixxoochee ittoshi muriccemmoyich, konine ittoshich gettito? 8Illa ittoshi axaaxee gommoochee Yeer waan ittoshi wottoon bekkii beeti shuunoon shuunabote! Wotta ittoshinaa ittoshina 'Abrahamichi bushiishoo noone' getiree yebaniyaahotine! Ittoshich getana; hini shawee toommooch beeti xaqqeena'oochee Yeeri Abrahamich bushiishoon halloon hakkiye. 9Andolla asho gonda mixon cammona waaxxii bi aalliyoomon, Yeeri biich de'a getaaneena'on waaxiree aalliiya qannitone. Illa asho de'a aafoon aafataani mixo bullin kuxxiqqi qaaqqee daggooch bi dufoomon, Yeeriyoo boonoshin ebiyoomon dupehemmone" iye. 10Ishin waayati dofee asheena'o "Illa amoon hallibona?" iqqi echaheete. 11Yowannisi wochiqqi, "Gutta tahacho tubbatoyich ikkoon imbe! Maayacho maayaalloyich imbe!" ii beehe. 12Arooba gabiyee guudeena'o wotta aacona aafaalleeya bi waan waaqqi, "Dojachocho! No wotta amoon hallibona?" iqqi echaheete. 13Biyoo "Ittoshich getteetoyee besha qaraxoon ashi waanee echaayote!" iye. 14Ginee naayina'o wotta "Noochi, amoon hallibona?" iqqi echaheete. Yowanisiyoo "Bokkoochoomon guufichiree ashoon boggaahotine! Kootoon taggaree ashoon xuqqaahotine! Ittoshich immaa beeti damoojo ittoshich beddiye" iye. 15Asheena'o tunemmi mooyon quyaabee, bulliyolla Yowannisichi mooyon gajiteebee, "Hini uro Kiristoosi tuneha?" iqqi boonoshi mulloona yexiiheete. 16Yowannisi tiyiqqi bullich "Tawoo aacona ittoshin afaallii beeto taane. Tunaballi bi caammee cuyoon biich ta bedaani tayee beshi kuppho waa beetone; aroo Yaafa Ayaanoonaa qaaqqoona ittoshin afaallemmone. 17Maayoon yoopii beeti yoopoo bi kishoochiye; maayo bullin yoopiree xalliiyemmone; ara yoopee xallati teepphoon bi gotooch geddemmone; tunaballi echati guudoo bullin tahaani qaaqqoona michemmone" iye. 18Ebich asheena'on bari bara wodda ciicoona ciicciibee mishiraachee qaaroon gettii beehe. 19Asheena'o aacona afaalleeheete; aree hillooch Yesuusi wotta aacona afaalleeqqi kechii corootii bi beetee, shimaayoo qecheehe; aroochee Yaafa Ayaano bi ashittinee halloo uggeechoomon tunaqqi Yesuusichi toommooch kindiye. Wotta shimaayoochee "Ta shunnaa beeti ta bushoo neene; neenna emirito taane" ii beeti qaaro waayeehe. Yihudee iraashoo Heroodisi, bi manoochi mechee Heroodiyaadin bi shaaggitoyich, wotta bara meeti gonda mooyina'on bi shuunatoyich, Yowannisi biin kaarahe; Tunaballi Heroodisi ebi bulli gonda mooyina'ochi toommooch daakkiqqi Yowannisin yechii cuchiihe. 23Yesuusi batti bat Yeerichi qaaroon dojooch bi giyiyooba, bi shiijato shaasha nat bedoone. Asheena'oyich Yooseefichi bushooniye bi shaahito; Yooseefichi nihoo Eeli, 24Eelichi nihoo Maatati, Maatatichi nihoo Lewi, Lewichi nihoo Miliki, Milikichi nihoo Yaani, Yaanichi nihoo Yooseefi, 25Yooseefichi nihoo Maatatiyaasi, Maatatiyaasichi nihoo Amoosi, Amoosichi nihoo Naahoomi, Naahoomichi nihoo Esili, Esilichi nihoo Nagaayi, 26Nagaayichi nihoo Maati, Maatichi nihoo Maatatiyaasi, Maatatiyaasichi nihoo Simeeni, Simeenichi nihoo Yoseeki, Yoseekichi nihoo Yoodi, 27Yoodichi nihoo Yowanaani, Yowanaanichi nihoo Reesi, Reesichi nihoo Yerubaabeli, Yerubaabelichi nihoo Salaatiyaasi, Salaatiyaasichi nihoo Neeri, 28Neerichi nihoo Miliki, Milikichi nihoo Adi, Adichi nihoo Qoosami, Qoosamichi nihoo Elimadaami, Elimadaamichi nihoo Eeri, 29Eerichi nihoo Yaasi, Yaasichi nihoo Elezeeri, Elezeerichi nihoo Yooraami, Yooraamichi nihoo Maatati, Maatatichi nihoo Lewi, 30Lewichi nihoo Simooni, Simoonichi nihoo Yihudi, Yihudichi nihoo Yooseefi, Yooseefichi nihoo Yoonaami, Yoonaamichi nihoo Elaaqimi, 31Elaaqimichi nihoo Meeli, Meelichi nihoo Menaami, Menaamichi nihoo Maataafi, Maataafichi nihoo Naataani, Naataanichi nihoo Daawiti, 32Daawitichi nihoo Iseyi, Iseyichi nihoo Obeedi, Obeedichi nihoo Bo'eezi, Bo'eezichi nihoo Saalimooni, Saalimoonichi nihoo Nahishooni, 33Nashoonchi nihoo Aminadaabi, Aminadaabichi nihoo Adimi, Adimichi nihoo Araami, Araamichi nihoo Esaroomi, Esaroomichi nihoo Fereesi, Fereesichi nihoo Yihudi, 34Yihudichi nihoo Yaaqoobi, Yaaqoobichi nihoo Yisaaqi, Yisaaqichi nihoo Abrahami, Abrahamichi nihoo Teraahi, Teraahichi nihoo Nakoori, 35Nakoorichi nihoo Seroogi, Seroogichi nihoo Raagayi, Raagayichi nihoo Faaleegi, Faaleegichi nihoo Abeeri, Abeerichi nihoo Shelaahi, 36Shelaaichi nihoo Qayinaami, Qayinaamichi nihoo Akishoodi, Akishoodichi nihoo Sheemi, Sheemichi nihoo Noohi, Noohichi nihoo Lameeki, 37Lameekichi nihoo Matusaali, Matusaalichi nihoo Heenooki, Heenookichi nihoo Yaareedi, Yaareedichi nihoo Malaaleli, Malaalelichi nihoo Qeenaami, 38Qeenaamichi nihoo Henoosi, Henoosichi nihoo Seeti, Seetichi nihoo Addaami, Addaamichi nihoo Yeerine.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\