Luqaasi 4

1Arooba Yesuusi Yaafa Ayaanoona ceenniqqi Yooridanoosi Aacoochee wottahe; Yaafa Ayaanoo barahooch biin daammiye. 2Aroochaa aabba qemon Daabiloosi "Biin gondoon shuuniibana" iqqi qiiccaa beehe. Ara aabo bulliich amoonolla maataanoone. Ebiyee gub shaacahe. 3Arooba Yesuusin Daabiloosi "Yeerichi Bushoo ne gaata, eke hini xaqqoon 'Kosho tunabe!' getiree tuniibe!" iye. 4Yesuusiyoo wochiqqi, " 'Asho kosho ikketona beetaachemmone' getee Yaafa Macaafooch kooreetone" iye. 5Aroochee Daabiloosi Yesuusin genja gepooch daammiye; shawee toommooch beeti aagateena'o bullin qillifee yex bedaan beetee bekkiihe. 6Daabiloosiyoo ishichiye:- "Yeeri eboshi bullichi toommooch ukkurittinoonaa oogee yiiroonon taach immitone; konicholla daaggiqqa imoyich ta hakkitoyich, neech immemmo taane. 7Ebich taach ne goyinna gaata, ebi bulli neech tunemmone" iye. 8Arooba Yesuusi wochiqqi, " 'Ne Doono Yeerich goyinnabe! Bi ikketoyich baach maddibe (maddabe)!' gettee Yaafa Macaafooch kooreetone" iye. 9Ebiyee gub, Daabiloosi Yesuusin Yerusalem daammii, Yeerichi Yaafee Kechi guummooch kichii neechiqqi ishichiye:- " 'Yeeri neen boonoshi quyemmoyich bi maraakeena'on ne waan deejemmone; ne baatolla xaqqo bi yexaachemmoyich boonoshi kishoona neen tiijemmina'one' gettee Yaafa Macaafooch kooreetone; ebich Yeerichi Bushoo ne gaata, eke hiniichee dugulla awureeree kindibe!" iye. 12Yesuusiyoo wochiqqi, " ' "Eke Doono Yeeri taan bi wodiyoon beegana" getiree gondoon shuunaaye!' gettee kooreetone" iye. 13Daabiloosiyoo Yesuusin bulli mooyona gondoon shuuniiya, bari bara mooyon giddiibee bi qiiccoon bi ciichitoyee gub, andich Yesuusin qajiqqi hammiye. 14Yesuusiyoo Yaafa Ayaano immiti giidoona Galiilee shawooch wottaa hammiye. Bi shigo ara shawoo bulliich waayeehe. 15Biyoo boonoshi kicee beeti kexina'oochaa Ayihudeena'oyich Yeerichi qaaroon dojii beehe; asheena'o bulliyoo biin naadii beeheete. 16Yesuusiyoo bi dicciti Naazireet waaqqi, bi doyitoomon Shambatooba boonoshi kicee beeti kexooch giyiye; shemmoyich bi tiyiyona, 17keemachi Isiyaasichi macaafoon biich immiyeete; biyoo macaafoon galliqqi, "Iriteetina'oyich mishiraachee qaaroon ta gettemmoyich Yeeri taan bi huuttitoyich, Doono Yeerichi ayaano ta toommoochiye; kecee cuchatina'onoo 'Biicheeyemmo ittoshine', aaf doogeena'onoo 'Wochinnoon ciinnemmo ittoshine' getiree mishiraachoon ta gettemmoyich, xuqqatina'on ta wodiiyemmoyich, 'Doono Yeeri bi de'oon bi bekkiiyemmi nato, ebiyoche!' getiree mishiraachoon ta gettemmoyich taan wochatone" gettee kooreeton shemmahe. 20Bi shemmatoyee gub macaafoon qoddiqqi kellachoyich immiichii kotahe. Ayihudeena'o kicee beeti kexooch beetina'o bulli biin manjiiqqi boonoshi ciinnii beetee, 21biyoo "Hanaach hini Yaafa Macaafee qaaro ittoshi waayaa beetee, ceennitone" iye. 22Asheena'o bulli "Bi gettito ibaroone" ii beeheete. Bi noonoochee kechii beeti yibbaatee shaawon woriganaqqi, "Hini uro Yooseefichi bushoo toona?" iyeete. 23Yesuusiyoo "Ittoshi 'Atti kuxxachocho! Eke ne qelloon wodiibe! Qifirinaahi Katamooch ne shuunato bullin waayato noone; ebiyoomon wotta hini ne hajee shawooch shuunabe!' getiree taan ibaroon ebichi shaahiyoona gettemmo ittoshine" iye. 24Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye; amoomo tunatee keemachochi yibbaatoon bi hajee shawee asheena'o waayataacheete; 25Tunaballi ibaroon ittoshich gettoye; Eliyaasichi yemeenooba keeja natonaa shiritta aganoonon Yeeri shimaayoon hicee, amiyo dihoo qajitoyich, shawoo bulliich shaacoo giyiyooba, Isra'eelee Shawooch meeti xuuma maacheena'o beeheete. 26Bi tunatee Sidoonee shawooch beeti Sarapiti Katameexi ikka xuumee Eliyaasin bi deggemmoyich bi magalli, Isra'eelee xuuma maacheena'ochi daggoochee koni waanolla Yeeri biin wochataanoone. 27Wotta keemachi Elsa'ichi yemeenooba Isra'eelee Shawooch meeti qeddee shaddee biiyachina'o beetina'one; tunaballi Sooriyee shaweexi Na'imaaniyee damba boonoshiichee ikkolla Elsa'i waan waaqqi wodito aalloone" iye. 28Arooba Ayihudeena'o kicee beeti kexooch beetina'o bulli ishin waayaqqi oogichii ipaheete; 29Tiyiqqi boonoshi katamee daggoochee maach biin xuqqiibee kichiichii, "Qaa'ooch dufone" iqqi boonoshi katamoo shuuneeti xaa'ooch beeti gepee cillooch daammiyeete. 30Tunaballi bi boonoshi daggoona kuxxiqqi beshaa tariye. 31Yesuusi ara Naazireetee kindiqqi Galiilee shawooch beeti Qifirinaahi Katamooch hammiye. Aroochaa Shambatooba asheena'oyich dojii beehe. 32Calloon immii beeti taatoochoomon bi yibbaatatoyich, waayatina'o bi dojiti doyoona woriganaheete. 33Arooba Ayihudeena'o kicee beeti kexooch yinno bi toommooch beeti uro beehe. Bi qaaroon oogichii cookiqqi, 34"Ye! Ye! Ye! Naazireetachi Yesuuso! No mooyooch neen amo geddiye? Noon goojiiya waanne? Koni ne gaata arii beeto taane; Yeerichi Yaafoo neene" iye. 35Yesuusiyoo "Ne noonoon yeshe! Hini uroochi toommoochee tibe!" iqqi noggahe. Yinnoo boonoshi daggooch dichiichii, uroon amoonolla hallaanoon bi toommoochee tiyiye. 36Ebich asheena'o bulli oogichii woriganaqqi boonoshinaa boonoshina "Ebi amee hakkoonaa amee giidoona yinneena'on 'Tibote!' iqqi gettiye; bi getee, boonoshiyoo aabichiqqi tiyiyeete?" iqqi yibbaataheete. 37Bi shigoo ara guudoona beeti shawoo bulliich waayeehe. 38Yesuusi Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee kechii hammiqqi Simoonichi kexooch giyiye. Simoonichi amaate kuppha achee gaamee biiyoona bi biiyatoyich, Yesuusin "Hini ureen wodiibe!" iqqi qollaheete. 39Biyoo urechi ga'ooch neexaqqi, hini achee gaamoon " qaye!" bi getee, bekkach qajiye. Aree gaata ure beeroochee tiyaa maayoon qanniiqqa boonoshich giddiihane. 40Woyimikee aabi gimooch ara katameexi asheena'o bari bara biiyoona biiyatina'o bullin Yesuus waan deebiyeete. Biyoo boonoshi bullin bi kishoona yechiqqi wodiihe. 41Yinneena'oo wotta "Ne Yeerichi Bushoo neene!" iqqi cookiibee asheena'ochi toommoochee tiyiyeete. Yesuusiyoo hini ara yinneena'on noggahe; boonoshiyoo Kiristoosi bi tunoon boonoshi ariitoyich, boonoshin "Koni ta gaata, gettaahotine!" iqqi bajiye. 42Shawoo hariyee, Yesuusi tiyiqqi barahooch hammiye. Dofee asheena'oo biin qaawiibee bi waan shaggiyeete. "Noon dufiree hammaaye!" iqqi baja qaawiyeete. 43Tunaballi biyoo "Bara katameena'oochoo wotta Yeerichi taatittinee mishiraachee qaaroon geto taach qaawii beetone; ebichiye Yeeri taan bi wochato" iye. 44Yihudee Shawooch boonoshi kicee beeti kexo bulliich guuddiqqi mishiraachee qaaroon gettii beehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\