Luqaasi 5

1Ikka araddoon Yesuusi Genshaareexi Baharee gashooch neexaa beehe; ebi baharee gashooch beeti gutta marikabeena'on beeggiye. Haasha yesheena'oo aroochee kindiqqi boonoshi haasha yesha dabboon aacona machii beeheete. Arooba arooch wotta dofee asheena'o Yeerichi qaaroon waayoyich Yesuusin guuddiqqi xu'ee beeheete. 3Ebich Yesuusi marikabeena'oochee Simoonichooch giyiqqi Simoonin "Eke hini marikaboon shawoochee giishachoon gub aaco waan giddiibe!" iye. Aroyee gub Yesuusi ara marikabooch kotaachii asheena'oyich dojiye. 4Yibbaatoon bi ciichitoyee gub, Simoonin "Marikaboon gejo waan katichibe! Haashee yeshoyich ittoshi dabboon dufiree haashoon yeshote!" iye. 5Simooniyoo wochiqqi, "Ta Doonocho! yichi xumo bullin haashee dabboon dupaabee maraataqqaaniye no hariito; tunaballi amoonolla yeshaano noone. Itee ne gettatoyicha getiree haashee dabboon dupehoye" iye. 6Haashee dabboonoo dupiqqi meeti haashoon yechiyeete; boonoshi yechiti haashoo meettitoyich haashee dabbeena'o keexaheete. 7Bara marikabooch beeti boonoshi nuucheena'on waaree boonoshi gaachemmoyich kapiyeete. Areena'oo waaqqi aachi goonooch haashoon ikkooch gutiyeete; ara ikkooch gutteeti haashee maggo gutta marikaboon aaco qoox beddimmi wottoon ikkooch gutiqqi ceechiyeete. 8Simooni gettee beeti Pheexiroosi ebin beeggiqqi Yesuusichi baatooch dihiqqi, "Ta Doonocho! Tayee wohe! Axaaxacho taane" iye. 9Ishin bi gettito, ebiyoomi meeti haashoon boonoshi yeshon biinnaa biinna tookkii beetina'o bullina boonoshi woriganatoyichiye. 10Ebiyoomon wotta Simoonichi nuucheena'o Yabidoosichi bushiisheena'o Yaaqoobinaa Yowannisina woriganaheete. Yesuusiyoo Simoonin "Shattaahine! Ebiyee bek haashoon hashiqqa ne yeshoomon, ashoon ta waan qaawi yeshiree deebemmo neene" iye. 11Boonoshiyoo marikabeena'on shawooch kichii neechiichii bulli mooyon qajiqqi Yesuusichi hillooch hammiyeete. 12Yesuusi ikka katamooch bi beetee, bi ashittino bullin qeddee shaddee biiyoona biiyati ikka uro hini ara katamooch beehe. Hini ara uroo Yesuusin beeggiqqi bi baroona guufaachii, "Ta Doonocho! Ne daaggi gaata, taan wodiyoon hakkihine" iqqi qollahe. 13Yesuusiyoo bi kishoon hini ara uroochi toommooch kotiiqqi, "Daaggiyoye; wodibe!" iye. Ishichii bi iyona, uro bekkach qeddee shaddee biiyoochee wodiye. 14Yesuusi biich "Ebi ne wodoon konicholla gettaahine! tunaballi and hamiree ne ashittinoon qeeshoyich bekkiibe! Ne wodoon asheena'o bulli xiishemmoyich, Muusi bi callooch 'Deejibote!' iqqi bi kooriti deejoon Yeerich deejibe!" iqqi kupphii gettiqqi daachiihe. 15Tunatee aafichoyee beshoon Yesuusichi shuunoo ara katamee guudoona beeti shawooch waayeehe. Ebich dofee asheena'o bi waanee waayoonaa boonoshi biiyoochee wodoonoyich bi waan kiceeheete; 16Tunaballi aroo boonoshiyee wokkii barahooch hammiqqi corootii beehe. 17Ikka araddoon, Yesuusi asheena'oyich dojii bi beetee, Galiilee shawoonaa Yihudee Shawoonooch beeti gafeena'o bulliiche, wotta Yerusalemeenoo waati Fariseena'onaa Muusichi callee dojachina'ona arooch kotaa beeheete. Arooba bi ashittino qititi ikka uroon shaa'oona shaaggaqqi Yesuus waan deebiyeete; Yesuusi beeti kexooch giijiree bi aafooch kotiiya qiiccaheete. Kiceeti asheena'o meettitoyich, boonoshi giijemmi gommon muccaqqi kechi toommooch kechiyeete; kechi aafoon shaqqiqqi ashittino qititi uroon qeyiqqi bi beeti shaa'oona tookkii wodaroona kiceeti ashi daggooch beeti Yesuusichi aafooch kindiiheete. Hini ara uroon wodiiya Doono Yeerichi giido Yesuusichi toommooch beehe. 20Ebich Yesuusi "Wodiiyemmone" iqqi boonoshi mulloon bi toommooch boonoshi too'iyoon beeggiqqi, bi ashittino qititi uroon "Hini uroocho! Ne axaaxoyich maaroon danato neene" iye. 21Aree gaata Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'onochi daggoochee ikkikkeena'o "Ebi Yeerin naaggii beeto konine? Ikka Yeeriyee damba ashi axaaxoon maaroon hakkemmo konine?" iqqi gabiyeete. 22Tunaballi Yesuusi boonoshi mulloona ishichii boonoshi gaboon ariiqqi, "Ittoshi mulloona amoyich ebin shalligiyotine? 23Ashittino qititi uroon 'Ne axaaxoyich maaroon danato neene' getonaa 'Tiyiree hambe!' getonoochee kettoo aabine? 24Tunatee ashi bushoo ta hini shawee toommoochaa ashi axaaxoon maaroyich, damba Yeer waanee daaggeeto ta tunoon ittoshi ariiyemmoyich . . ." iqqi tiyii ashittino qititi uroon "Hini uroocho! And tiyi ne shaa'oon shaagiree ne kexooch hambe!" iye. 25Arooba asheena'o beeggii beetee, ashittino qititi uro bekkach motakkimii tiyiqqi, tokkataa bi beeti shaa'oon tiijii shaaggiqqi Yeerin gallataabee bi kexooch hammiye. 26Ebina asheena'o bulli woriganaheete; Yeerin oogiiqqi, "Hanaach woriganikkiti mooyon beeggato noone" iibee oogichiqqi shattiyeete. 27Ebiyee gub, Yesuusi ara gafoyee maach kechiqqi, Lewi gettee beeti gabiyee guudoon qaraxo kuxxee beeti gabbarooch kotaa bi beetee ciinniqqi, "Taan dabbibe!" iye. 28Aroo bullin qajiqqi Yesuusin dabbiye. 29Aroyee gub Lewi bi kexooch oogati gifiroon Yesuusich qanniihe. Arooba Yesuusinaa Lewina tookkiqqi madooch kotati gabiyee guudeena'onaa bara asheena'ona meetina'one. 30Ebich Fariseena'onaa Muusichi callee dojachina'ona "Amoyichiye gabiyee guudeena'onaa axaaxachina'ona tookkiqqi maa uchii ittoshi beeto?" iqqi Yesuusichi dabbeena'o toommooch guruuxeeheete. 31Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Biiyachina'oyichalli wodeena'oyich atti kuxxacho qaaweyaanoone. 32'Axaaxee gommoochee Yeer waan wottabote!' getiree axaaxachina'on ceegoyichalli, 'Axaaxoon shuunataano noone; axaaxee gommoochee Yeer waan wotto nooch qaawiyaache' ii beeti cadiqo shaahii beetina'on ceegoyich waataano taane" iye. 33Ebi ara asheena'o Yesuusich "Yowannisichi dabbeena'o meeti araddoon coomii corootii beetina'one; wotta Fariseena'ochi dabbeena'o ebiyoomon coomii corootii beetina'one. Tunaballi ne dabbeena'o coomaacheete; cikkii maa uchiyeete" iyeete. 34Yesuusiyoo wochiqqi, "Wo'ee keno boonoshina tookkii bi beetee, miyaateena'on coomiyoon hakkehotina? 35Tunaballi wo'ee keno boonoshi waanee baremmi aabo woyemmone; arooba coomemmina'one" iye. 36Daakkiqqi shaahiyoona boonoshich ishichiqqi gettiye:- "Andira qoraddoochee keexxiqqi geena tahooch xefaa beeto aalloone; tunaballi andra tahoon bi keexi gaata, hini ara andra tahoon duubiiniye bi ito; wotta andra xefo geenoona doyaache. 37Ebiyee wotta geena mollaxxooch gaara woyinee uyoon kotii beeti asho aalloone; bi kotii gaata, ara gaara woyinee uyo kashi gaata, mollaxxoon gaakkemmone; uyo ufemmone; mollaxxoo duubemmone. 38Ebich koniyolla gaara woyinee uyoon andra mollaxxoochiye bi kotii beeto. 39Kachiti woyinee uyoon uchii doyiichii gaara uyoon qaawii beeto koniyolla aalloone; 'Kachiti woyinee uyo shaawone' iye. Ebiyoomon wotta wonnee ariyoon doyiichii hini andra ariyoon qaawii beeto koniyolla aalloone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\