Luqaasi 6

1Ebiyee gub, Yesuusi Shambatooba moochati teepphee daggoona beshahe; bi dabbeena'o hammiibee teepphee moochoon kuxxiqqi boonoshi kishoona kachaa maa beeheete. 2Kuxxii kachaa boonoshi maa beetee beeggiti Fariseena'ochi daggoochee ikkikkeena'o "Amoyichiye Shambatoona Muusichi calloo bajiton ittoshi shuunaa beeto?" iqqi echaheete. 3Yesuusiyoo boonoshich wochiqqi ishichiye:- "Daawitinaa biinna tookkii beetina'ona boonoshi shaacahooba, Daawiti tuniiton shemmataachotina? 4Yeerichi kexooch giyiqqi qeesheena'oyee damba bara asho koniyolla maataachemmoyich, Muusichi calloo bajiti yaaree koshon tiijiqqi maahe; biinna tookkii beetina'oyichoo wotta immiye. 5Ashi bushoo Shambatoyich Doonone" iye. 6Bara Shambatooba wotta Yesuusi Ayihudeena'o kicee beeti kexooch giyiqqi asheena'oyich dojiye. Aroochoo qanna kishoo qomati uro beehe. 7Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'ona "Eke Shambatooba bi wodii gaata . . ." iqqi Yesuusin taggoyich quyaa beeheete. 8Yesuusiyoo boonoshi gaboon ariiqqi kishoo qomati uroon "Tiyi hini gutta daggooch neexabe!" iye. Uroo tiyiqqi neexahe. 9Yesuusiyoo ebin ciinnii beeti asheena'on "Eke ittoshin ikka mooyon echabane. Muusichi calloo Shambatooba de'a shuunoon daaggiyashi, oohee gonda shuunoon daaggiye? Kashee wodiyoonashi, oohee aalliyooniye?" iqqi echahe. 10Aaf beetina'onaa gub beetina'o bullinon ciinniqqi, uroon "Ne kishoon yaggibe!" iye. Biyoo yaggiye; bekkach wottaqqi iiwoo tunahe. 11Ebi mooyo Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'onon ipii shiniihe; boonoshinaa boonoshina "Hini uroochi toommooch amoon hallibona?" iqqi echeeheete. 12Arooba Yesuusi corootiya gepooch kechiye. Bi kechitoyee gub corootiibee qeyiye. 13shawoo hariyee, biin dabbii beetina'on bi waan ceeggiye; boonoshi daggoochee aaraa gutteena'on kaacciye; boonoshinoo "Wocheeti mishiraachachina'o" iqqi shigiihe. 14Boonoshiyoo "Pheexiroosi" iqqi bi shigiiti Simooni, bi manoo Indiriyaasi, Yaaqoobi, Yowannisi, Filipphoosi, Baritelemoosi, 15Maatiyoosi, Toomaasi, Ilifoosichi bushoo Yaaqoobi, bi aagatoyich qanaatacho gettee beeti Simooni, 16Yaaqoobichi bushoo Yihudinaa Yesuusin beshiiqqi immiti Asqorotachi Yihudina eboshine. 17Ebiyee gub, Yesuusi aaraa gutta bi dabbeena'ona tookkii gepoochee kindiqqi gaddooch neexahe; arooch biin dabbii beeti bara dofee asheena'o beeheete; wotta bi waanee waayoonaa boonoshi biiyoochee wodoonoyich Yihudee shawoo bulliichee, Yerusalemee, baharee ga'ooch beeti Xiroosinaa Sidooninoochee waati dofee asheena'o beeheete. 18Yesuusiyoo yinnoona yechaqqi iritee beetina'on wodiihe; 19bi waanee wodiyee giidoo kechiqqi bullin bi wodii beetoyich, asheena'o bulli Yesuusichi achoon yeshon qaawii beeheete. 20Yesuusi bi dabbeena'on ciinniqqi boonoshich ishichiye:- "Hini girachina'ote! Diireeto ittoshine; Yeerichi taatittine itosichine. 21And shaacaa beetina'ote! Diireeto ittoshine; Yeeri ittoshin michiiyemmone. And tuummii beetina'ote! Diireeto ittoshine; emiroona bahemmo ittoshine. 22Asheena'o ashi bushoo ta naboyich ittoshin shixxiteenoo, boonoshi shiqqiiteenoo, boonoshi naagateenoo, ittoshi shigoon tiijoo ciigaqqi boonoshi sheenateenoo, diireeto ittoshine. 23"Ebiyee aaf boonoshi qaabbachina'o ebiyoomon keemachina'on du'iitina'one; ebich hini ara keemachina'ona tookki ooga wojoon shimaayoochaa Yeeri ittoshich immemmo bi tunatoyich, ittoshin boonoshi du'iimmi aabooba emiroona wucwucote! capphabote! 24"Wotta hini gaannachina'ote! and emiroon danato ittoshine; tunaballi gub muccemmo ittoshine. Ebich ittoshich woowo! 25and michii beetina'ote! gub shacemmo ittoshine. ebich ittoshich woowo! and emirii beetina'ote! gub tuummemmo ittoshine; eepemmoo ittoshine. ebich ittoshich woowo! 26asho bulli ittoshin gaawichiqqi bi yibbaatatina'ote! boonoshi qaabbachina'o ebiyoomon koota keemachina'on gaawichiqqi yibbaatatina'one. ebich ittoshich woowo!" iye. 27"Taachon waayaa beetina'ote! Ittoshich gettoye; ittoshi shixachina'on shunote! Ittoshin shixxii beetina'oyich de'oon shuunabote! 28Ittoshin upii beetina'on diiribote! Ittoshin naaggii beetina'on Yeeri maaremmoyich, boonoshich corootibote! 29Ikka ne gaakkoon tapammoyich guttinnee gaakkoon bajaahine! Ne kutoon daammiyoyich ne kootoon bajaahine! 30Du'aqqi neen qollammo bullich imbe! Ne gijoon daammiyoo wochi neech bi immemmoyich echiyaahine! 31'Asho taach tuniibe' iqqi ittoshi shunnii beetoomon, ittoshiyoo wotta ebiyoomon bara ashoyich tuniibote! 32"Ittoshin shunnii beetina'on baach ittoshi shuni gaata, Yeer waanee amee gallatoon danehotine? Yeerich qeyaaneena'olla boonoshin shunnii beetina'on shunnii beetina'one. 33Ittoshich de'oon shuunaa beetina'oyich baach de'oon ittoshi shuuna gaata, Yeer waanee amee gallatoon danehotine? Yeerich qeyaaneena'olla ebin tunii beetina'one. 34'Qoccemmone' iqqi ittoshi gibanatoyich baach ittoshi erattii gaata, Yeer waanee amee gallatoon danehotine? Yeerich qeyaaneena'olla erattoon gaacceeya boonoshiyoomina'oyich erattii beetina'one. 35Tunaballi ittoshin shixxii beetina'on shunote! Boonoshich de'oon shuunabote! 'Amoonolla taach gaaccemmone' getiree gibanaayi, boonoshich erattiibote! Ooga wojoon danemmo ittoshine; Beshoo Yeerichi Bushiishoonoo tunemmo ittoshine; ebiyoo Yeeri biin gallatataaneena'onaa gondeena'onoyich maac de'o bi tunatoyichiye. 36Illa ittoshi nihoo Yeeri ariqqacho bi tunatoomon ittoshiyoo wotta ariqqacho tunabote!" iye. 37"Yeeri ittoshi gondoon bi hadaachemmoyich, ashi gondoon hadiyaahotine! Wotta Yeeri ittoshi toommooch bi nallaachemmoyich, ashi toommooch nalliyaahotine! Yeeri ittoshi xu'oon bi maaremmoyich, ashi xu'oon maaribote! 38Ashich imbote! Ittoshi immitoyee beshoon ceennii beshiqqi aphiraton Yeeri ittoshich degi ciichiree immemmone. Ashich ittoshi qeellaa (shafarii) beetoomon Yeeri wochiree ittoshich qeellemmone (shafaremmone)" iye. 39Wotta Yesuusi ishichiqqi shaahiyoon boonoshich gettiye:- "Aaf doogo aaf doogoon yaaboon hakkeha? Gutteena'o yesharee opooch dojii beetoyee beshaanoone; 40Doyii beeto biin dabbiitoyee beshaanoone; tunaballi bullin ariiqqi bi ciichi gaata, biin dojitona tookki tatemmone. 41"Ne aafooch giyiti ooga giimboon shalligaanoon, amoyichiye ne manoochi aafooch giyati giishacha guudeen ne ciinnaa beeto? 42Wotta ne aafooch giyiti ooga giimboon ciinaanoon, aabichiree ne manoon 'Ta manoocho! Eke ne aafeexi guudeen kichibana' geton hakkenne? Hini ne maacoon xalloo shaahii beeti uroocho! Shiichiree ne aafeexi ooga giimboon kichibe! Ebiyee gub ne manoochi aafeexi guudeen kichoyich manjiiree ciinnemmo neene" iye. 43"Gonda aafoon aafaa beeti de'a mixo aalloone; ebiyoomon wotta de'a aafoon aafaa beeti gonda mixo aalloone. 44Ebich mixo bulli bi aafoona arichahe. Angixoochee balasee michi aafo maceyaache; ebiyoomon wotta garoochee woyinee aafo maceyaache. 45Asho bi gettii beeto bi mullooch ceenniti mooyoocheeniye. de'a asho bi mullooch bi kotiiti de'a mooyoochee kichiye; gonda ashoo bi mullooch bi kotiiti gonda mooyoochee kichiye" iye. 46"Ta gettaa beeton ceechachotine. Illa amoyichiye 'Ta Doonocho! Ta Doonocho!' iqqi taan ittoshi ceeggii beeto? 47ta waan waa hini ta qaaroon waayaqqi ceechii beeto koniyolla, konin bi shaahii beeto gaata ittoshich bekkiibana. 48Biyoo opoon genjii iijichii manja xaqqee toommooch manjiiqqi bi kexon haggiti uroomone. Ambamboo waahooba, aaco ara kexon xuqqiye; tunatee gaawichee bi haggatoyich, shuurikkoon cir hakkaache. 49Wotta hini ta qaaroon waayaqqi ceechaano, opoon genjiiqqi iyaanoon, cikkii toommooch bi kexon haggiti uroomone. Ambamboo waahooba, aaco ara kexon bi xuqqiyee, bekkach ara kexo gugummimmiqqi dihiye" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\