Luqaasi 7

1Yesuusi biin ellaa beeti meeti asheena'oyich bi yibbaatoon bi ciichitoyee gub, Qifirinaahi Katamooch giyiye. 2Aroochoo ikka Roomachi balla ginee iraashoo beehe; bi shunnii beeti bi aafee bushoo biiyaqqi qitooch beddiye. 3Yesuusichi shuunoon waayaqqi Ayihudee geeneena'on "Hamiree Yesuusin 'Balla ginee iraashoo "Ta aafee bushoon waaree wodiibe!" iqqi qollatone' getiree taach qollabote!" iqqi wochahe. 4Hini ara wocheeti geeneena'oo Yesuus waan hammii shaggiqqi, "No aagatoon shunniqqi no kicee beeti kexon nooch haggiitone; ebichi bi qollati qolloon waayi ne bedda uroone" iqqi kupphii qollaheete. 6Yesuusiyoo de'a iqqi boonoshina tookkii hammiye. Yesuusi hammiqqi balla ginee iraashoochi kexooch bi katinniyee, hini ara iraashoo bi shuunachina'on ishichiqqi wochahe; "Ta Doonocho! Ta waan waaree iriteyaahine! Ta kexooch ne giyi bedda uro toono taane; 7Ebi qayee ne waan womoyicholla bedaani uro taane; tunaballi ikka qaaroon baach gete! Ta aafee bushoo wodemmone. 8Ta wotta tayee dambeena'oyich hajee beeto taane; tayee desh beeti ginee naayina'o wotta taach hajee beetina'one; ikkoon 'Hambe!' ta geti gaata, hammii beetone; baroon wotta 'Wobe!' ta geti gaata, waa beetone; ta aafee bushoonoo 'Ebin tuniibe!' ta geti gaata, tunii beetone" iye. 9Yesuusi ishin waayaqqi uroon woriganahe; gub wottaqqi biin dabbii beeti dofee asheena'oyich "Ittoshich gettoye; Isra'eelee Shawooch beeti Ayihudeena'ochi daggoochee koninolla ebiyoomon bi mulloon ta toommooch too'iiti ashoon danataano taane" iye. 10Wocheeti asheena'o hini ara balla ginee iraashoochi kexooch boonoshi wottahee, bi aafee bushoo wodiqqi bi beetee danaheete. 11Dechra Yesuusi Naayini gettee beeti katamooch hammiye; bi dabbeena'onaa dofee asheena'ona biinna tookkii hammiyeete. 12Ara katamee kelloch bi katinniyee, asheena'o dubanoon shaaggaqqi kechiyeete; qititi gurimaashoo bi indech ikka mixxoone; indeyoo xuumeene. Ara katameexi dofee asheena'o dabbii beeheete. 13Doono Yesuusiyoo ureen ciinniqqi ayiniye; bi waan giddaqqi "Eepaahine!" iqqi goggiihe. 14Giddaqqi shaa'oon yechiye. Shaaggitina'oo neexaheete. Yesuusiyoo qititi gurimaashoon "Hini gurimaashoocho! Neen 'Tibe!' ii beeto taane' iye. 15Qititi gurimaashoo bekkach motakkimii tiyii kotaqqi yibbaatahe. Aree gaata Yesuusi bushoochi indech "Ebeege ne bushoo!" iqqi immiye. 16Asheena'o bulli oogichii shattiqqi boonoshinaa boonoshina "Yeeri ooga keemachon no daggoochee kaacciqqi neechitone" iyeete. Wotta "Yeeri bi asheena'on ciinnitone" iibee Yeerin gallataheete. 17Ebich Yesuusichi shigo Yihudee Shawoonaa bi guudeexi shawoo bullinooch waayeehe. 18Yowannisichi dabbeena'o Yesuusi shuunati mooyo bullin biich gettiyeete. Yowannisi bi dabbeena'oochee gutteena'on bi waan ceeggiqqi, 19" ' "Woyemmone" getteeti Kiristoosi neenashi, oohee baroon quyabona?' getiree echbote!" iqqi Doono Yesuus waan daachiihe. 20Wocheetina'oo bi waan hammiqqi, "Aacona Afaallachi Yowannisi ' "Woyemmone" getteeti Kiristoosi neenashi, oohee baroon quyabona?' iqqi ne waan noon wochahe" iyeete. 21Arooba Yesuusi meeti asheena'on iritii beeti biiyoonaa naxo bullinoochee wodiihe; yinneena'onoo meetina'ochi toommoochee yookkiye; meeti aaf doogeena'ochi aafoonoo ciinniihe. 22Yesuusi ara wocheetina'oyich wochiqqi, "Hamiree ittoshi aafoona ittoshi beeggitonaa ittoshi waamona ittoshi waayatonon Yowannisich getote! Aaf doogeena'o ciinnii beetina'one; baata yesheena'o sha'aa beetina'one; qeddee shaddee biiyoona biiyatina'o wodii beetina'one; ulleena'o waayaa beetina'one; qititina'o wodii beetina'one; girachina'oyichoo Yeerichi mishiraachee qaaro gettee beetone; 23Ta shuunoo biich xugo tunataani asho bulli diireetone" iye. 24Yowannis waanee wocheetina'o wottaqqi boonoshi hammii beetee, Yesuusi Yowannisichi mooyon dofee asheena'oyich getooch giyiye; boonoshichoo ishichiye:- "Amoon beegga barahooch hammiyotine? Yongoona koho shuuroomon shuurii beeti ashoon beegga hammiyotinash, 25oohee amoon beegga hammiyotine? De'a tahoon tahati urooniya? Macacikkiti tahoon tahaqqi mashaamiti beemona beetina'o beeto taateena'ochi kexoochiye. 26Ishi gaata amoon beegga hammiyotine? Keemachoniya? Eeha, ittoshich gettoye; keemacho bulliyee beshoon beegganiye ittoshi hamito. 27" 'Yeeriyoo "Ebiyoche, ne gommon qaxxemmi ta wocheyachon neyee shiichiree daachiiyemmo taane" itone' getee kooreeto ebine. 28Ittoshich gettoye; shawee toommooch shiijatina'ochi daggoochee Aacona Afaallachi Yowannisiyee beshi asho koniyolla aalloone; tunaballi Yeerichi taatittineecha bulliyee desho tunato biyee beshoone" iye. 29Ebin waayati asheena'o bulli, gabiyee guudeena'olla echataanoon Yowannis waan waaqqi aacona afaalleebee Yeeri cadiqo bi tunoon miixaheete. 30Tunaballi Fariseena'onaa Muusichi callee dojachina'ona "Ebi nooch toonoone" iqqi Yeerichi daaggoon hoxaqqi Yowannisina afaalleyoon qajiyeete. 31Aree hillooch Yesuusi ishichiye:- "Hini yemeenooch beeti asheena'on amoona shaahiibate? Koniniye boonoshi shaahii beeto? 32Gabiyee godooch kotaa beeti bushiisheena'oniye boonoshi shaahii beeto; boonoshinaa boonoshina ceegeebee, 'Emiree shumburoon ittoshich huggahone; tunaballi ittoshi duubaachotine; muushanee shooshoon shooshahone; tunaballi ittoshi eefaachotine' ii beeti bushiishoomina'one. 33Aacona Afaallachi Yowannisi koshon maataanoon, woyinee uyoon uyaanoon bi waatee, ittoshi 'Hini yinnachone' iyotine. 34Ashi bushoo ta maabee, uchaabee ta waatee, 'Hini maayoonaa uyoonochi buujoone; wotta gabiyee guudeena'onaa axaaxachina'onochi shunachone' iyotine. 35Tunatee Yeerichi ariyoo bi bushiisheena'ochi tata shuunoona arichatone" iye. 36Ebiyee gub, Fariseena'ochi daggoochee ikkoo Yesuusin "Ta kexooch ne waatee, tookki maayoon mamone!" iqqi ataalliye. Yesuusiyoo hini ara Farisoochi kexooch giyiqqi kotahe; madoo giddahe. 37Arooch bi beetee, ara katamooch beeti axaaxachi ikka ure Yesuusi Farisoochi kexooch giyii madee toommooch bi beemon waayaqqa, Elibaaxiroosi gettee beeti xaqqoochee shuuneeti firiqaadee ceeni gaawa cinnachi shittoon yechaqqa bi waan waahan. 38Waa bi gubbaa Yesuusichi baatee ga'ooch yittaachaa eepaabee acimoon bi baatooch ukkiyan; bi qellee gofaroonoo Yesuusichi baatoon hidiyan; hidiqqa shummahan; ara cinnachi shittoonoo bi baatooch huuttahan. 39Yesuusin ataalliti Farisoo ebin beeggiqqi, bi mulloona "Hini keemacho bi gaata, hini bi baatoon yechaa beeti ure koni bi gaata, bi shuunoo amoomo gaata ariiyeshone; biyoo axaaxachine" iqqi gabiye. 40Yesuusiyoo hini ara Farisoon "Simoono! Neech ta gettemmi mooyo beete" iye. Biyoo "Dojachocho! gete!" iye. 41Yesuusi ishichiye:- "Ikka koyitiyachoyich gutta koyitachina'o beeheete. Ikkoochi toommooch uucha balla birawoo, guttinnoochi toommoochoo aacha birawoo beehe. 42Gutteena'olla qoccemmon boonoshi mawiitee, ara gijoon boonoshich maariye. Eke taach gete! Hini gutta asheena'ochi daggoochee oogichiree ara koyitiyachon shunemmo aabine?" iqqi echahe. 43Simooni wochiqqi, "Wodda gijoon bi qajiti hiishaacho shaahiye" iye. Yesuusiyoo "Ibaroon nallitine" iye. 44Aroochee ure waan guuddiqqi Simoonichi ishichiye:- "Hini ureen beeggaa beetine? Ne kexooch iibboo tunaqqa ta waatee, aaconolla ta baatoyich giddiyaano neene; tunaballi hini ure bi acimoon ta baatee toommooch ukkitine; bi qellee gofaroonoo hiditine. 45Ne taan shumaano neene; tunaballi hini ure batti bat ta giyahee, bi shummati ta baatoon and beddaahee qayaaneene. 46Iibboyich immee beeti doyee zayitoon ta qellooch ne huutaano neene; tunaballi hini ure ta baatooch shittoon ukkitine. 47Ebich neech gettoye; ceeni bi mulloona taan shunnatine; ebina bi toommooch beeti meeti axaaxoyich maaroon danatine; tunaballi giishacha axaaxoyich maaroon danati asho giishachooniye bi shunnii beeto" iye. 48Ureyichoo "Yeeri ne axaaxoon maaritone" iye. 49Arooba Yesuusina tookkiqqi madooch kotatina'o boonoshi mulloona "Ashi axaaxoonolla maarii beeto, hini konine?" iqqi gabiyeete. 50Tunaballi Yesuusi ureen "Ne mulloon ta toommooch ne too'iyoo neen wodiitone. Diggoona hambe!" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\