Luqaasi 8

1Aroyee gub Yesuusi Yeerichi wochoon gettiibee, Yeerichi taatittinee mishiraachoon bechiibee, katamoonaa gafoo bullinooch guuddii beehe; aaraa gutta bi dabbeena'o biinna tookkii guuddii beeheete. 2Yesuusi yinneena'on boonoshi toommoochee bi yookkitina'onaa biiyoochee bi wodiiti ikkikka genneena'ona, eboshiyoo shabaatta yinneena'on bi toommoochee bi yookkiti Magidalachi Maariyami, 3Taatoo Heroodisichi kechi guudo kuuzichi mechee Yowani, Susaaninaa bara meeti genneena'ona boonoshi gijoona Yesuusinaa bi dabbeena'onon deggii beeheete. 4Dofee asheena'o boonoshi katami katamoochee Yesuus waan waaqqi boonoshi kiceemmona, shaahiyoona ishichiqqi gettiye; 5"Ikka araddoon Yaree shookkacho bi yaroon yechiqqi shookka kechiye. shookkii bi beetee, ikkikkoo gommi gashooch holliye; aroochaa baatoona neexxahe; kafeena'oo waa maciqqi maaheete. 6Baroo maacaa xaqqachi shawooch holliye; collaqqi bi kechiyee, aachaalli shuu'a shawoo bi tunatoyich, ara collo shuuqqiye. 7Baroo wotta angichi xupo beeti shawooch holliye; ara angichi xupoo naaxii (nocii) kechiqqi maayi colloona tookkii diciqqi maahe. 8Baroo wotta qeemi shawooch holliqqi collahe; diccii kechiqqinoo balla kishoon aafahe" iye. Yesuusi ebin gettiichii bi qaaroon oogichiqqi, "Waayaa beeti waajacho waayabe!" iye. 9Ebiyee gub, Yesuusichi dabbeena'o "Hini shaahiyoo ama getone?" iqqi echaheete. 10Yesuusiyoo wochiqqi ishichiye:- "Yeeri bi taatittinee maacee mooyon ittoshich arichiitone; tunaballi bareena'o ciinniibee boonoshi beegaachemmoyich, waayaabee boonoshi shalligaachemmoyichoo bulli mooyo shaahiyoonaniye bi gettee beeto" iye. 11Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Yaree shookkachochi shaahiyoo ebine; yaroo Yeerichi qaaroone. 12Gommi gashooch holliti yaroomina'o geto, Yeerichi qaaroon boonoshi waayatoyee gub Daabiloosi waaqqi boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iiree boonoshi wodaachemmoyich, ara boonoshi waayati qaaroon boonoshi mulloochee maciqqi bi daammiti asheena'o getone. 13Wotta maacaa xaqqachi shawooch holliti yaroomina'o geto, Yeerichi qaaroon waayaqqi bekkach emiroona deqqi beeti asheena'o getone; tunaballi cammon yeshaaneena'one; boonoshi mulloon Yeerichi toommooch boonoshi too'ii beeto andichalli, Daabiloosi boonoshin gondoon shuuniiya bi qiiccahooba, gub shokiree echemmina'one. 14Angichi xupo beeti shawooch holliti yaroomina'o geto, Yeerichi qaaroon boonoshi waayatoyee gub, beemi gaboo, gaannoonaa mashaamiti beemona kechii bi maatoyich, kashaalli taxxa aafoomi asheena'o getone. 15Wotta qeemi shawooch holliti yaroomina'o geto, ibara gaawa mulloona Yeerichi qaaroon waayaqqi ceechii beeti asheena'o getone; haa'iiqqi aafoon aafaa beetina'one" iye. 16"Koniyolla ceechoon bi ceechi gaata, kexooch giyii beeti ashich bi bekkemmoyich xallooch kotiihalli, qiicoona qeraache; oohee qeechi dambooch kotiyaache. 17Aacheeti mooyo bulli xalla keyo, maaceexi mooyo gaxxeeqqi aricho echataachemmone. 18Illa aabichiree ittoshi waayemmo gaata, ittoshi qelloon ariibote! Beetoyich daakkeeree immeeyemmone; tunaballi amolla aallo waanee biich beeti giishacholla tiijeeyemmone" iye. 19Aroyee gub Yesuusichi indeenaa bi maneena'ona bi waan waaheete. Asho oogichiqqi bi meettitoyich, bi waan shaggiqqi danoon mawiiheete. 20Ebich asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o Yesuusin "Ne indeenaa ne maneena'ona neenna daniya qaawiqqi maaxooch neexaa beeteete" iqqi gettiyeete. 21Yesuusiyoo wochiqqi, "Ta indeenaa ta maneena'ona Yeerichi qaaroon waayaqqi ceechii beetina'one" iye. 22Ikka araddoon Yesuusi bi dabbeena'ona tookkii marikabooch giyiqqi, "Baharee beqach kimbone" iye. Ebich tiyii hammiyeete. 23Hammii boonoshi beetee, Yesuusi tokkatahe. Diqqoona giidachi yongo baharee aachi toommooch tiyiye; marikabooch aaco ceen beddiqqi, boonoshi kashoon aalliiya bi getee, 24bi dabbeena'o giddaqqi, "No Doonocho! No Doonocho! Aallato noone!" iibee tokkatoochee Yesuusin tiijiyeete. Yesuusi tokkatoochee tiyiqqi yongoonaa baharee aachi aayonon noggahe. Bekkach qajiqqi shashawumiye. 25Yesuusiyoo bi dabbeena'on "Ittoshi mulloon ta toommooch ittoshi too'iyoo aaye?" iye. Yesuusichi dabbeena'o shataqqi boonoshinaa boonoshina "Yongoonaa baharee aaconon gettiqqi waayii beeti hini uro am shaaha ashoone?" iqqi woriganaheete. 26Ebiyee gub, Yesuusinaa bi dabbeena'ona Galiilee Baharee beqach beeti Geraashee asheena'ochi shawooch marikaboona shaggiyeete. 27Yesuusi marikaboochee bi kindiyee, meeti yinno bi toommooch beeti ikka uro ara katamoochee kechiqqi biinna danahe. Hini ara uroo meeti yemeenoon shokkaacha achoon beehalli tahoon tahataanoone; maashoochalli kexooch beetaanoone. 28Meeti aaboon ara yinno tiyee, bi kishoon sansalatoona, bi baatoonoo qoqqaannoona cuchiqqi quyaa beeheete; uroo eboshi bullin kuxxii ciichiqqi bi toommeexi yinnoona barahooch tiishaa beehe. Arooba Yesuusi uroona danaqqi, "Hini yinnoocho! Uroochi toommoochee tibe!" iqqi noggahe. Bekkach hini ara uro Yesuusin beeggiqqi bi baatooch dihiye. Oogichii cookiqqi, "Beshoo Yeerich bushoo Yesuuso! Ta mooyooch neen amo geddiye? 'Taan yulliyaahine!' iqqa neen qollahoye" iye. 30Arooba Yesuusi "Ne shigo konine?" iqqi echahe. Meeti yinneena'o bi toommooch boonoshi beetoyich, hini ara uro wochiqqi, "Ta shigo 'Meeto' getteehe" iqqi gettiye. 31Wotta yinneena'o " 'Ciiraalli hoona qaa'ooch hamiree gibote!' getiree noon yookkaahine!" iqqi qollaheete. 32Daakkiqqi Yesuusin "Gudichi toommooch hamiree kotabone; daaggibe!" iqqi qollaheete. Boonoshi qollato, ara gepooch qiddeena'o quyaa beeti meeti gudinina'o beetoyichiye. Yesuusiyoo "Hamiree kotabote!" iye. 33Bekkach yinneena'o uroochi toommoochee tiyiqqi gudinina'ochi toommooch hammii kotaheete. Aroochee gudinina'o giidachi qaa'ooch guufaa kindii baharee gejoona manjaheete. 34Gudinon qiddaa beetina'o tunati mooyon beeggiqqi, woccaabee hammiqqi katamoonaa bi guudeexi goyachi gafoonooch beeti asheena'oyich gettiyeete. 35Ebin waayati asheena'o "Hini mooyo amo gaata beegone" iqqi boonoshi gafoochee kechiqqi Yesuus waan hammiyeete. Yesuusi yinnoon bi toommoochee bi yookkiti uro bi mullo yeshee, bi tahoon tahaqqi Yesuusichi ga'ooch kotaa beeton beeggiqqi keqqoona qitiyeete. 36shiichiqqi boonoshi aafoona beeggiti asheena'o, yinneena'o bi toommooch beeti hini ara uro aabichiqqi bi wodito gaata boonoshich gettiyeete. 37Ara gafee guudooch Geraashee asheena'ochi shawooch beetina'o bulli oogichiqqi boonoshi shattitoyich, "No waanee hambe!" iqqi Yesuusin qollaheete. Ebich Yesuusi marikabee toommooch kechii kotaqqi wottaa hamma tiyiye. 38Yesuusi hamma bi tiyiyee, yinneena'on bi toommoochee bi yookkiti uro "Neenna tookki beebana?" iqqi qollahe. Tunaballi Yesuusi 39"Yeeri am shaaha ooga mooyon neech bi tuniito gaata ne kexooch wotta hamiree gete!" iqqi daachiihe. Uroo hammiqqi Yesuusi am shaaha ooga mooyon biich bi tuniito gaata ara katamoo bulliich guuddiqqi gettiye. 40Yesuusi baharee beqachee bi wottahee, biin quyaa beeti dofee asheena'o emiriibee biinna daniya kechiyeete. 41Arooba Yaaroosi gettee beeti uro waahe. Biyoo Ayihudeena'o kicee beeti kechi ukkuroone; Yesuusichi baatooch dihiqqi, "Ta kexooch wobe!" iqqi qollahe. 42Ishichiqqi bi qollato, ikka mixxa aaraa gutta nati bi bushee biiyaqqa bi mawiitoyichiye. Yesuusi tiyiqqi hammii bi beetee, asho meettiqqi kashi bi wochemmi xaa'oon mucciihe. 43Arooba ara asheena'ochi daggooch aaraa gutta naton damoo ufaa beeti ure beehan. [Aroyee aaf meeti atti kuxxachina'o waan sha'aabee bi gijoon shaccaqqa ciichiyanalli,] koniyolla biin wodiyoon hakkaanoone. 44Yesuusichi gubbaa hammaqqa bi qoraddee caapoon yechan; Yesuusichi tahoon bi yechahee, bekkach ufaa beeti bi damoo neexahe. 45Yesuusiyoo wochiqqi, "Taan yechito konine?" iqqi echahe. Asheena'o bulli "No yeshaano noone" iyeete. Arooba Pheexiroosi tiyiqqi, "Ta Doonocho! Dofee asheena'o neen guuddiqqi boonoshi xuqqii beetee, aabichiqqa ishichinne?" iye. 46Tunatee Yesuusi "Ibaroon ikka asho taan yechitone; biiyachon wodiyee giidoo ta achoochee bi keyo taach arichatone" iye. 47Ureyoo bi shuunato aacheyee bi qayon ariiqqa, qewaabee waa bi baatooch dihiichaa, Yesuusin bi yechati naboonaa bekkach bi wodoonon asheena'o bullichi aafooch gettahan. 48Biyoo "Ta busheene! 'Wodiiyemmone' iqqa ne mulloon ta toommooch ne too'iyoo neen wodiitone; digoona hambe!" iye. 49Yesuusi ebin getooch bi beetee, ikka uro Ayihudeena'o kicee beeti kechi ukkuroochi kexoochee waaqqi Yaaroosin "Ne bushee qititine; illa Dojachon iritiyaahine!" iye. 50Tunaballi Yesuusi ishin waayaqqi Ayihudeena'o kicee beeti kechi ukkuroon "Shattaahine! Yeerich baach kuxe! Ne bushee wodemmine!" iye. 51Aree hillooch Yesuusi uroochi kexooch bi shaggiyee, asheena'o bulli boonoshi getoon qicciibee, "Woowo!" iibee eefaa beeheete. Yesuusiyoo "Eepaahotine! Bushee tokkataanalli bi ito, qitaaneene" iye. Yesuusi ishichiyona, asheena'o bushee qitoon ariiqqi oogichii biin coonaabee miicaheete. Tunaballi Yesuusi bushee qeyaa beeti gatooch giyiye. Pheexiroosi, Yaaqoobi, Yowannisi, bushechi nihoonaa indeenoyee damba koniyolla biinna tookki giyemmoyich daaggaanoone. Aroochee bushechi kishoon yechiqqi, "Hini busheene! Tibe!" iqqi ceeggiye. 55Bushechi kashoo wottahe; bekkach motakkimiqqa tiyahan. Yesuusiyoo "Ittoshi bushech maayoon imbote!" iye. 56Ebi mooyona bushechi indeenaa nihoona woriganaheete; tunaballi Yesuusi boonoshich "Hini mooyon konicholla gettaahotine!" iqqi gettiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\