Luqaasi 9

1Ebiyee gub, Yesuusi aaraa gutta mishiraachachina'on ikkooch ceeggiqqi yinneena'o bullin asheena'ochi toommoochee boonoshi yookkemmoyich, biiyachina'onoo boonoshi wodiiyemmoyich giidoonaa ukkurittinoonon boonoshich immiye. 2Yeerichi taatittinee mishiraachee qaaroon boonoshi gettemmonaa biiyachina'on boonoshi wodiiyemmonoyich wochahe. 3Ishichiinoo iye:- "Gumbo tunabe, kojoo tunabe, shoho tunabe, gijoo tunabe, gommoyich amashoonolla yechahotine! Ittoshi tahatoyee bara tahoon yechahotine! 4Amee xaa'oocholla shaggiqqi ashi kexooch ittoshi giyi gaata, ara gafoon gawukkiqqi ittoshi hamimmi wottoon ara kexooch kotabote! 5Aabiicholla beeti asheena'o ittoshin iibbiyaano boonoshi qayi gaata, 'Miixoo boonoshi toommooch tunabe' getiree ittoshi baateexi quttoon tebbaach ara gafoon gawukkiree keyote!" iye. 6Ebich tiyii bulli xaa'ooch Yeerichi mishiraachee qaaroon gettiibee, biiyachina'onoo wodiibee gafoo bulliich guuddii beeheete. 7Arooba Galiilee shawee iraashoo Heroodisi Yesuusi tunii beeti mooyo bullin waayaqqi, ikkikka asheena'o " Yowannisi qitii duukkatina'ochi daggoochee kechite", 8bareena'o "Eliyaasi bekkate", bareena'oo "Ikka wonnee keemacho qitii duukkatina'ochi daggoochee kechitone" iibee boonoshi yibbaataa beetoyich, gaabbiye. 9Heroodisi "Yowannisi gaata, bi qettoon kuxxiihoye; ishi gaata, ebi shaaha mooyo getee ta waayaa beeti hini uro konine?" iqqi biinna bi danemmi gommon qaawiye. 10Aroyee gub wotta mishiraachachina'o boonoshi hammitoochee wottaqqi boonoshi shuunati mooyo bullin Yesuusich gettiyeete. Boonoshin baach dabbiiqqi Betashayidi Katamee ga'ooch beeti xaa'ooch hammiye. 11Tunatee dofee asheena'o ebin ariiqqi biin dabbiyeete; bi waan giddiiqqi Yeerichi taatittineechon boonoshich gettiye; biiyoona iritee beetina'onoo wodiihe. 12Shawoo woyimikkoo wottahee, Yesuusichi aaraa gutta dabbeena'o bi waan giddaqqi, "No beeto gafoo aalli xaa'oone; hini dofee asheena'on guudeexi goyachi gafooch hamiree boonoshi qeyemmi xaa'oonaa boonoshi maayemmi maayoonon boonoshi danemmoyich diggiiree daachiibe!" iyeete. 13Tunatee Yesuusi wochiqqi, "Ittoshi maanjibote!" iye. Boonoshiyoo "Uucha xekee koshonaa gutta haashoonoyee damba nooch aalloone; hamiree daakki no kemo qayi gaata, hini dofee asho bullich bedaache" iyeete. 14Ebin boonoshi gettito, arooch beeti anaamina'o baach uucha hum boonoshi bedditoyichiye. Yesuusi bi dabbeena'oyich "Asheena'on aachi aacha qoodiree kotiibote!" iye. 15Ebich boonoshich bi gettitoomon tuniiqqi asheena'o bullin kotiiheete. 16Aroochee Yesuusi uucha xekee koshonaa gutta haashoonon tiijii yechiqqi, shimaaj ciinniqqi Yeerin gallatahe; koshonaa haashoonon tiichiqqi bi dabbeena'oyich "Ebin asheena'o bullich qoomabote!" iqqi immiye. 17Boonoshiyoo daammiqqi qoomatee, bulliyoo maaqqi michiyeete. Boonoshi maatoyee gub bi dabbeena'o aaraa gutta ogooga mokkee ceeni koshonaa haashoonochi ooyoon tiijiyeete. 18Ebiyee gub, Yesuusi bi ikketo corootii bi beetee, bi dabbeena'o biinna tookkii beeheete. Arooba boonoshin "Asheena'o taan konine ii beeteete?" iqqi echahe. 19Boonoshiyoo wochiqqi, "Ikkikkeena'o 'Hini Aacona Afaallachi Yowannisine' ii beeteete; echeena'o 'Eliyaasine', echeena'oo wotta 'Wonnee keemacho qitii duukkatina'ochi daggoochee kechitone' ii beetina'one" iyeete. 20Biyoo "Ittoshiyoochi taan konine ii beetotine?" iye. Pheexiroosi tiyiqqi, "Ne, Kiristoosi neene" iye. 21Yesuusi wochiqqi bi dabbeena'oyich "Ebin konicholla gettaahotine!" iye. 22Yesuusi daakkiqqi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Ashi bushoo ta wodda xuuxoon beego taach echataani mooyone. Geeneena'onaa qeesheena'ochi ukkureena'ona, Muusichi callee dojachina'oo taan shixxemmina'one; wuxiishoo gettemmina'one; tunaballi Yeeri keeja qemooba qitii duukkatina'ochi daggoochee taan kichemmone" iqqi manjii gettiye. 23Wotta boonoshi bullich ishichiye:- "Bi kasheen wodiyoyich shunnii beeto bulli muccemmone; tunaballi taacha iqqi bi kasheen muccammo bulli danemmone. Ebich taan dabboon shunnii beeto koniyolla bi tuna gaata, bi qelloon nookkabe; aree hillooch ta yooddeeyemmi masqaloon ta shaaggemmoomon, bi yooddeeyemmi masqaloon qemi qemona shaagiree taan dabbibe. 25Koniyolla shawee toommooch beeto bullin biicho tuniichii bi kasheen bi mucca gaata, oohee shiwaree qaaqqoona bi xuuxa gaata, amoon biich hallehe? 26Ashi bushoo ta, ta oogee yiiroona, ta nihoonaa yaafa maraakeena'onochi oogee yiiroona ta waahooba, taannaa ta gettati qaaroonoyich yeellammo bullina yeellemmo taane. 27Ibaroon ittoshich gettoye; hiniich neexaa beetina'oochi daggoochee ikkikkeena'o Yeerichi taatittinoon boonoshi beeggimmi wottoon qitaachemmina'o beetina'one" iye. 28Yesuusi ebin bi gettiti shimmitta qemoyee gub Pheexiroosi, Yowannisinaa Yaaqoobinon yechiqqi corootiya guudi toommooch kechiye. 29Aroochaa corootii bi beetee, bi mallato tuusheehe; bi tahati tahoo naccaqqi phaqqiye. 30Diqqichi gutta asheena'o boonoshiyoo Muusinaa Eliyaasina, oogee yiiroona bekkaqqi Yesuusina tookkii yibbaataa beeheete; boonoshi yibbaataa beetoo, Yerusalemaa qitiree Yeerichi daaggoon bi ceechemmoniye. 32Tunaballi Pheexiroosinaa biinna tookkii beetina'ona geephirona daadeeqqi tokkataheete; tokkatoochee tiyiqqi Yesuusichi oogee yiiroonaa biinna tookkii neexaa beeti gutta asheena'onon beeggiyeete. 33Ara gutta asheena'o Yesuus waanee boonoshi hammiyona, Pheexiroosi tiyiqqi Yesuusin "Ta Doonocho! Hiniich beemo nooch gaawiye. Ebich keeja bashoon, ikkoon neech, ikkoon Muusich, ikkoonoo wotta Eliyaasich bashibone" iye. Tunaballi ama bi ii beeto gaata ariyaanoone. 34Ishin getooch bi beetee, qubo shimaayoochee kindiqqi boonoshin yiirahe; quboo boonoshin kaapiyona shattiyeete. 35qubee daggoochaa "Ta doonjiiti ta bushoo hinine; bi waanee waayabote!" immi qaaroon waayaheete. 36Ishi qaaroon boonoshi waayati hillooch, Yesuusi ikketon baach beeton beeggiyeete. Arooba boonoshiyoo cikkii qajiyeete; boonoshi beeggiti mooyoochee ikkoonolla ashich getaaneena'one. 37Dechra Yesuusinaa hini ara keeja bi dabbeena'ona guudi toommoochee boonoshi kindiyee, dofee asheena'o Yesuusina danaheete. 38Ara asheena'ochi daggoochee ikka uro ishichiqqi cookiye; "Dojachocho! Hini bushoo taach ikka mixxoone; taach ne beeggemmoyich neen qollahoye. 39Biin maachi biiyoo yechiqqi diqqich cookii beetone; umboonoo aapphiibee qafarii beetone; qicciibee bi achoon kachiichii iritichiiniye bi gawukkii beeto. 40Ne dabbeena'on 'Ta bushoon hini maachi biiyoochee wodiibote!' iqqa ta qollatee, boonoshiyoo mawiitina'one" iye. 41Yesuusi wochiqqi, "Hini ittoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iyaani xumma asheena'ote! Aati wottoon ittoshina tookki beebee haa'iiyehote? Eke ta waan ne bushoon deebe!" iye. 42Bushoo bat Yesuus waan hammii bi beetee, hini ara yinno shawooch dichiichii biin qafariihe; Yesuusi yinnoon noggaqqi bushoochi toommoochee yookkiye; bushoonoo wodiiqqi bi nihoyich "Ebeege ne bushoo!" iye. 43Asheena'o bulli Yeerichi ooga giidoon boonoshi beeggitoyich woriganaheete. Asheena'o bulli Yesuusi shuunaa beeto bullin woriganaa boonoshi beetee, Yesuusi bi dabbeena'oyich 44"Ittoshi hini mooyon ittoshi mulloona manjiiree yeshote! Ashi bushoo taan ashi kishooch beshiiree imma ii beetina'one" iye. 45Tunatee bi dabbeena'o hini mooyon ama geto gaata shalligaaneena'one; boonoshich bi aacheetoyich, boonoshi mullooch giyaanoone. Ebich hini mooyon wochiqqi biin echoon shattiyeete. 46Ebiyee gub, Yesuusichi dabbeena'o "No daggoochee konine besho?" iqqi gajiteyooch giyiyeete. 47Yesuusiyoo boonoshi mullee gaboon ariiqqi ikka giishacha bushoon deebii bi ga'ooch neechiqqi, 48boonoshich ishichiye:- "Koniyolla taacha iqqi ebiyoomi giishacha bushoon bi shuni gaata taan shunnii beetone; wotta koniyolla taan bi shuni gaata, taan deejiti Yeerin shunnii beetone; ittoshi bullichi daggoochee bi qelloon giishii beeto ittoshi bulliyee beshoone" iye. 49Wotta Yowannisi tiyiqqi Yesuusin "Ta Doonocho! Ikka uro ne shigoona ashi toommoochee yinnoon yookkii bi beetee beeggaqqa, noochoomon neen dabboo bi qajitoyich bajahone" iye. 50Tunaballi Yesuusi wochiqqi "Ittoshin mooyona koyaano ittoshi guuphone; ebich bajaahotine!" iye. 51Yesuusi hini shawoochee shimaayooch bi kechemmi aabo katinee, Yerusalem hamoyich kuxxii tiyiye. 52Shiichiqqi wocheyachina'on bi aaf daachiihe. Boonoshiyoo bulli mooyon biich qanniyoyich Shamaaree Shaweexi ikka gafooch hammiqqi giyiyeete. 53Yesuusichi gaboo Yerusalem hammi qanna bi tunatoyich, ara Shamaaree asheena'o biin "Iibbiyaachone" iqqi qajiyeete. 54Bi dabbeena'o Yaaqoobinaa Yowannisina ebin beeggiqqi Yesuusin "Doonocho! 'Qaaqqoo shimaayoochee kindiree boonoshin aalliibe' getona?" iqqi echaheete. 55Yesuusiyoo boonoshi waan wottaqqi boonoshin noggahe. 56Aree hillooch Yesuusinaa bi dabbeena'ona bara gafooch hammiyeete. 57Yesuusinaa bi dabbeena'ona gommon hammii boonoshi beetee, ikka uro Yesuusin "Ne hammammo bulliich neen dabbemmo taane" iye. 58Yesuusiyoo "Boqqalleena'oyich opo, shimaaji kafeena'oyichoo kexo beetone; ebi tunahona ashi bushoo taach giyi ta qeyemmi xaa'oo aalloone" iye. 59Yesuusi bara uroon "Taan dabbibe!" iye. Aroo "[ta Doonocho!] Neen dabbemmo taane; tunaballi shiichi wottaree hami ta nihoon ta duukkemmoyich taan daaggibe!" iye. 60Yesuusi wochiqqi, "Kashoon danataani qiteena'o boonoshi xibeena'on duuheete; tunatee ne Yeerichi taatittineechon ashich hamiree gete!" iye. 61Wotta bara uro "Ta Doonocho! Neen dabbemmo taane; tunaballi shiichi ta kechi asheena'on ta diggiiyemmoyich taan daaggibe!" iye. 62Tunatee Yesuusi "Koniyolla gattee kashoon yechii gochiibee, gub beeton ciinna wuuqqeechii gochii beeti uro goyoyich bedditi asho toonoone; ebiyoomon wotta koniyolla gub beeton ciinna guuddichii Yeerichi taatittineech gimoyich bedditi ashoon toonoone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\