Maariqoosi 1

1Yeerichi Bushoo Yesuus Kiristoosichon miixaa beeti mishiraachee qaaro hinine. 2Shiichiqqi Yeeri wochati keemachi Isiyaasi ishichiye:- "Yeeri 'Ebiyoche! Ne gommon qaxemmi ta wocheyachon neyee shiichiree daachiiyemmo taane' itone. 3Ebiyoo 'Doonochi gommon qanniibote! Bi woratoonoo kaachi qaxabote!' iibee barahoochaa cookii beeti ashi qaaro" iqqi kooritone. 4Ebich Aacona Afaallachi Yowannisi barahoochaa aacona afaalliibee, "Ittoshi axaaxee gommoochee Yeer waan wottaree aacona afaalleebote! Yeeriyoo ittoshi axaaxoon maaremmone" iqqi dojiibee waahe. 5Arooba Yihudee Shawoonaa Yerusaleminooch beeti aasheena'o bi waan conjiqqi waa beeheete; boonoshi axaaxoon aannii boonoshi miixatee, Yowannisi boonoshin Yooridanoosi Aacona afaallii beehe. 6Biyoo gaallee eexoochee shipeeti qoraddoon tahaqqi gooqqoocee shuuneeti shachoon cuyaa beehe; gecheenaa bobiyee eeyonon maa beehe. 7Wotta arooba "Bi caammee cuyoon biich ta bedaani tayee besho ta hillooch waa beetone. 8Ta ittoshin aacona afaalliyoye; tunaballi aroo ittoshin Yaafa Ayaanoona afaallemmone" ii gettii beehe. 9Arooba Yesuusi Galiilee Shawooch beeti Naazireetee bi waatee, Yowannisi Yooridanoosi Aacona biin afaalliye. 10bekkach Yesuusi aacooche bi kechiyee, shimaayo qeceeqqi Yaafa Ayaano bi ashittinee halloo uggeechoomon tunaqqi Yesuusichi toommooch bi kindoon Yowannisi beeggiye. 11Wotta shimaayoochee "Ta shuni bushoo neene; neenna emirito taane" ii beeti qaaro waayeehe. 12Bekkach Yaafa Ayaano Yesuusin "Barahooch hambe!" iye. Yesuusiyoo hammiqqi, 13cooxina'o beeti barahoochaa Sheexaanoo gondoon biin shuunniiya qiicaa bi beetee, aabba qemon kotahe. Shimaaji maraakeena'oo waaqqi biin deggii beeheete. 14Yowannisi yeshee cucheetoyee gub, Yesuusi Yeerichi mishiraachee qaaroon gettiibee, 15"Yemeeno katinnitone; Yeerichi taatittine ittoshi kellooch shaggatine; ebich ittoshi axaaxee gommoochee Yeer waan wottaree, Yeerichi wocho tunati mishiraachee qaaroon ibariibote!" iibee Galiilee Shawooch waahe. 16Yesuusi Galiili baharee gashoona bi beshahee, haashoon yechii beeti gutta maneena'o Simooninaa Indiriyaasina haashee yesha dabboon baharooch boonoshi dupii beetee ciinniye. 17Arooba Yesuusi "Ta hillooch wobote! Haashoon hashiqqi ittoshi yeshoomon ashoon yeshiree ta waan ittoshi deebemmoyich tuniiyemmo taane" iye. 18Boonoshiyoo bekkach boonoshi dabboon dupiichii biin dabbiyeete. 19Wotta aroochee giishachoon beshaqqi Yabidoosichi bushiisheena'o gutta maneena'o Yaaqoobinaa Yowannisina marikabee toommoochaa, keexati boonoshi dabboon boonoshi shipii beetee ciinniye. 20Bekkach "Ta hillooch wobote!" iqqi ceeggiye. Boonoshiyoo boonoshi nihoo Yabidoosin gijoo qocee shuunaa beeti asheena'ona tookkii marikabooch dupiichii biin dabbiyeete. 21Yesuusinaa biin dabbii beetina'ona Qifirinaahi Katamooch shaggiyeete. Aroyee gub Shambatoo shagee, Ayihudeena'o kicee beeti kexooch giyiqqi dojiye. 22Boonoshich bi dojito calloon immii beeti taatoochoomonalli, Muusichi callee dojachina'o dojii beetoomon toonoone. Ebinoo waayatina'o bi dojiti doyoona woriganaheete. 23Arooba Ayihudeena'o kicee beeti kexooch yinno bi toommooch beeti uro beehe; 24Biyoo "Naazireetachi Yesuuso! No mooyooch neen amo geddiye? noon goojiiya waane? Koni ne gaata arii beeto taane; Yeerichi yaafo neene" iqqi cookiye. 25Yesuusi tiyiqqi, "Ne noonoon yeshe! Uroochi toommoochee tibe!" iqqi noggahe. 26Yinnoo nagixiiqqi oogichii cookii bi itoyee gub uroochi toommoochee tiyiye. 27Ebin beeggiti asheena'o bulli "Ebi amoone? Doonjittinoona yinneena'on noggahe; bi noggatee, boonoshiyoo de'a iyeete. Hini bi dojii beeto andra mooyone" iqqi boonoshi echeemmi wottoon oogichiqqi woriganaheete. 28Bekkach bi shigo ara guudoona beeti Galiilee Shawoo bulliich waayeehe. 29Yesuusi wotta Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee kechiqqi Yaaqoobi, Yowannisinaa bara asheena'ona tookkii gutta maneena'o Simooninaa Indiriyaasinochi kexooch giyiye. 30Simoonichi amaate achee gaamee biiyoona biiyaqqaa qeyaa bi beemon bekkach Yesuusich gettiyeete. 31Ebich Yesuusi qeyaa bi beetooch hammii urechi kishoona yechii tiijiqqi kotiihe; bi achee gaamoo bekkach aqahe. Beeroochee tiyaqqaa maayoon qannii boonoshich giddiihan. 32Xumee aabi gimooch biiyachina'onaa yinno boonoshi toommooch beeti asheena'o bullinon Yesuus waan deebiyeete. 33Ara katamooch beeti asheena'o bulli waaqqi Yesuusi beeti kechi kellooch ceenniyeete. 34Bari bara giidachi biiyoona biiyati meeti asheena'on wodiihe; wotta meeti yinneena'on asheena'ochi toommoochee yookkiye. Yinneena'oo aroo koni bi gaata ariiheete; tunatee boonoshin "Gettaahotine!" iqqi bajiye. 35Maaddoona shawoo haraan beetee, Yesuusi tiyii barahooch hammiqqi aroochaa corootiye. 36Aree hillooch Simooninaa biinna tookkii beetina'ona tiyiqqi biin qaawiibee bi beetooch shaggiyeete. 37Yesuusin danaqqi, "Asheena'o bulli neen qaawii beetina'one" iyeete. 38Yesuusi wochiqqi, "Ta waato Yeerichi mishiraachee qaaroon bechoyich bi tunatoyich, katinooch beeti bara katamooch hambone" iye. 39Aroyee gub Ayihudeena'o kicee beeti kexooch Yeerichi mishiraachee qaaroon gettiibee, yinnoon ashi toommoochee yookkiibee Galiilee Shawoo bulliich beddiye. 40Ebichi hillooch qedee shaddee biiyachi uro Yesuus waan waa gurattaqqi, "Ne daaggi gaata, taan wodiyoon hakkihine" iqqi Qollahe. 41Yesuusi ariqqaqqi bi kishoon yagii yechiichii, "Daaggiyoye; wodibe!" iye. 42Ishichii bi iyona, uro bekkach qeddee shaddee biiyoochee wodiye. 43Ara woditi uroon Yesuusi "Ebin konicholla kachaahine! Ne qelloon ariibe! And hamiree ne aahittinoon qeeshoyich bekkiibe! ne wodoon asheena'o bulli xiishemmoyich, Muusi bi callooch 'Deejibote!' iqqi bi kooriti deejoon Yeerich deejibe!" ii kupphii gettiqqi daachiihe. 45Tunatee hini ara uro hammiqqi xalla yibbaatoonaa woroonooch giyiye. Ebichi naboona Yesuusi xalla bekkaqqi katamee daggooch gimo biich iritoo tunahe; tunaballi katamoyee maach barahooch beehe; arooch bi beetee, bulli xaa'oochee asheena'o bi waan waa beeheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\