Maariqoosi 10

1Yesuusi aroochee tiyii Yihudee Shawooch shaggiqqi, wotta aroochee Yooridanoosi Aacoyee beqach hammiye. Wochinnoon meeti asheena'o bi waan kiceehona aafichoomon boonoshich dojii beehe. 2Aree hillooch Fariseena'ochi daggoochee ikkikkeena'o Yesuusin muriciyoyich bi waan giddaqqi, "Muusichi calloo asho bi mecheen bi gawukkemmoyich daaggita?" iqqi echaheete. 3Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Muusi hini mooyon ama iqqi ittoshich gettite?" iye. 4Boonoshiyoo " 'Bi gawukkeyoon miixaa beeti woraqatoon koori imiree gawukkibe' iqqi daaggitone" iyeete. 5Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Muusi ittoshi mullee muumon beeggiqqi hini calloon kooritone. 6Tunaballi shiichiqqi Yeeri shawoonaa shimaayoonon bi halliyooba, ashoon anaamoonaa maacheenon tuniiqqi halliye. 7'Ebich asho bi nihoonaa bi indeenon qayiich bi mecheena tookki ikkoo tuemmone. 8Gutteena'oo ikka meeno tunemmina'one. Ebich ara aaboochee tiijiqqi ikkeena'oalli gubbich gutteena'o tooneena'one. 9Illa Yeeri xaaqqiton asho bariyaaye" iye. 10Ebiyee gub, Yesuusinaa bi dabbeena'oona kexooch boonoshi wottahee, bi dabbeena'o hini mooyon echaheete. 11Biyoo "Bi mecheen gawukkiqqi bareen shaaggii beeto bulli bi mechechi toommooch shunoon maatone. 12Areyoo bi kenoon gawukkiqqa baroon bi shaagi gaata, bi toommooch shunoon maatine" iye. 13Aree hillooch asheena'o "Yesuusi bi kishoon boonoshi shimbooch kotiibe" iqqi gishiishi bushiisheena'on bi waan deebiyeete. Tunatee Yesuusichi dabbeena'o bushiishoon deebiti asheena'on noggaheete. 14Yesuusi ebin beeggii kaaraqqi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Qayote! Yeerichi taatittine eboshiyoomina'ochine. Ebich gishiishi bushiisheena'o ta waan wobeete. Bajaahotine! 15Ibaroon ittoshich gettoye; giishacha bushoochoomon bi qelloon yittiiqqi, 'Yeeri ta toommooch taatabe' getaano koniyolla ara Yeerichi taatittinee daggooch cir giyaachemmone" iye. 16Ebiyee gub, gishiishi bushiisheena'on tiqqaa bi kishoon boonoshi shimbooch kotiiqqi diiriye. 17Yesuusi aroochee tiyiqqi bi hammii beetee, ikka uro bi waan woccii waaqqi bi baatooch goyinnaachii, "De'a Dojachocho! Bulli yemeenee kashoon ta danemmoyich amoon hallibate?" iqqi echahe. 18Yesuusi wochiqqi, "Amoyich taan de'o ii beetine? Ikka Yeeriyee damba de'o koniyolla aalloone. 19Muusichi calloon arii beetine; 'Wuxiyaahine! Shunoon maayaahine! Gaajaahine! Kootoon miixiyaahine! Ashi gijoon tuushiiree maayaahine! Ne nihoonaa ne indeenon oogiibe!' "iye. 20Uroo wochiqqi, "Dojachocho! Ebi bullin asho tunaqqa ebiich ta beddammi wottooch ceechoonaniye ta beeto" iye. 21Yesuusiyoo hini ara uroon ciinniqqi biin shunniye. "Illa ikka mooyo neech shapitone; hamiree neech beeto bullin kemiree iriteetina'oyich imbe! Neech shimaaji kexooch kiceeree beeyemmone. Aroyee gub waaree taan dabbibe!" iye. 22Tunaballi hini ara uro wodda gijoo biich beeto bi tunatoyich, ebi mooyon waayaqqi ayiniibee wottaqqi hammiye. 23Aree hillooch Yesuusi guuddii wottaa ciinniqqi bi dabbeena'oyich "Gaannachina'oyich Yeerichi taatittineech gimo amoomi iritoone!" iye. 24Ebina bi dabbeena'o woriganaheete. Tunatee Yesuusi wotta ishichiye:- "Ta bushiisheena'ote! [Boonoshi gaannoon gibanaa beetina'oyich] Yeerichi taatittineech gimo amoomi iritoone! 25Gaalleyich napee aahoona besho maggoone; tunaballi wotta gaannachi uroyich Yeerichi taatittineech gimo ebiyee beshoon maggoone" iye. 26Bi dabbeena'o oogichii woriganaabee, "Ishi gaata, wodoon hakkemmo konine?" iqqi boonoshinaa boonoshina yibbaataheete. 27Wotta Yesuusi boonoshin ciinniqqi, "Hini mooyon tuniyoyich hakkemmo Yeeriyalli asho hakkaache. Yeeri bulli mooyon tuniyoyich hakkachone" iye. 28Pheexiroosi tiyiqqi, "Ebiyoche! Bullin qajaqqa neen dabbito noone" iye. 29Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye; taannaa ta mishiraachee qaaroonoyicha iqqi bi kexon, oohee bi anaami maneena'on, oohee bi maacha maneena'on, oohee bi indeen, oohee bi nihoon, oohee bi bushiishoon, oohee bi gochii beeti shawoon qajito koniyolla beshoon danemmone. 30And hini yemeenooch du'aree beebee, kexina'on, anaami maneena'on, maacha maneena'on, indeena'on, bushiisheena'on, bi gochii beeti shawoon balla kishoon daakkee danemmone; wotta woyemmi yemeenoochoo bulli yemeenee kashoon danemmone. 31Tunaballi and 'Gubbatina'o' getteetina'ochi daggoochee meetina'o arooba shiichemmina'one; and 'Shiichitina'o' getteetina'ochi daggoochee meetina'o arooba gubbemmina'one" iye. 32Ebiyee gub, Yesuusinaa biinna tookkii beetina'ona Yerusalem kichii beeti gommona hammii boonoshi beetee, Yesuusi boonoshiyee aaf beshaa shiichiqqi hammiye. Bi dabbeena'o "Bi qitemmon ariibee aabichiqqi Yerusalem hammiye?" iqqi gabiyeete. Biin dabbii beeti bara asheena'o wotta shataheete. Aaraa gutta bi dabbeena'on bi waan kiciqqi bi toommooch woyemmi mooyon wochinnoon ishichiqqi gettiye; 33"Ebiyoche! And Yerusalem hammaa beeto noone. Aroochaa ashi bushoo taan qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'onoyich beshiiree immemmina'one. Boonoshiyoo 'Qitibe' getiree ta toommooch nallemmina'one; Aagateena'oyichoo beshiiree immemmina'one. 34Boonoshiyoo taan coonemmina'one; ta toommoochoo cuddemmina'one; arangoonoo taan yexxemmina'one; aroyee gub taan wuxishoo gettemmina'one; tunaballi keeja qemooba qitii duukkatina'ochi daggoochee kechemmo taane" iye. 35Ebiyee gub, Yabidoosichi bushiisheena'o Yaaqoobinaa Yowannisina Yesuus waan giddaqqi, "Dojachocho! Neen no qollammo bullin nooch ne tuniiyemmoyich qaawii beeto noone" iyeete. 36Biyoo wochiqqi, "Ittoshich amo ta tuniiyemmoyichiye ittoshi qaawii beeto?" iqqi echahe. 37Boonoshiyoo wochiqqi, "Ne taatahooba, no guttoochee ikkoo ne qanna bad, ikkoo ne yoocha bad tunaree no kotemmoyich daaggibe!" iyeete. 38Tunaballi Yesuusi ishichiye:- "Ittoshi qollaa beeton ariyaachotine. Ta uchemmi xuuxee xoofoochee uyon, ta afaalleeyemmi afaalleyoon afaalleyo hakkehotina?" iqqi echahe. 39Boonoshi wochiqqi, "Eeha hakkemmo noone" iyeete. Yesuusi wotta "Ta uchemmi xoofoochee uchemmo ittoshine; ta afaalleeyemmi afaalleyoon afaalleeyemmo ittoshine. 40Tunaballi ta qanna badinaa ta yoocha baddinooch ittoshi kotemmoyich immemmo ta toono taane. Ebi ara xaa'eena'on Yeeri qanniiree bi immemmo, bi kaacciti asheena'oyichiye" iye. 41Aree hillooch echa aashira bi dabbeena'o waayaqqi hini Yaaqoobinaa Yowannisinon kaaraheete. 42Aroochee Yesuusi boonoshi bullin bi waan ceeggiqqi ishichiye:- "Aagateena'ochi daggooch 'Taateena'o' getee ceeggee beetina'o, boonoshin qaaqqo michoomon boonoshi michoon arii beetotine; wotta eboshi bullich toommooch iraasheena'o doono boonoshi tunoon tuushaachotine. 43Tunatee ittoshi daggooch ebiyoomon tunaaye! Ittoshi daggoochee koniyolla 'Oogo tunabana' ito, ittoshi wochee bushoo tunabe. 44Ittoshi daggoochee koniyolla 'Ukkurabana' ito, shiichiree bullichi guuno tunabe. 45Ashi bushoo tawolla wocheyoonaa ta kashoon meetina'ochi keroyich deejoonoyich waahoalli, 'Boonoshi taach wocheebeete' iqqa waataano taane" iye. 46Ebiyee gub, Yesuusinaa bi dabbeena'ona Yaariki katamooch shaggiyeete. Wotta boonoshi dofee asheena'ona tookkii Yaariki Katamoochee kechii boonoshi beetee, Xemoosichi bushoo aaf dooga Barixemoosi gettee beeto, gijoon qollaabee gommi gashooch kotaa beehe. 47Aroo Naazireetachi Yesuusi aroona beshoon waayaqqi, "Daawitichi bushoo Yesuuso! Taach ariqqabe!" iqqi cookooch giyiye. 48Meeti asheena'o "Cookaaye!" iqqi noggaheete. Tunaballi aaf doogo "Daawitichi bushoocho! Taach ariqqabe!" iibee beshoon cookiye. 49Aree gaata Yesuusi neexaachii asheena'on "Ebi uroon taach ceegote!" iye. Bekkach hini ara asheena'o aaf doogoon "Kupphabe! Tibe! Yesuusi neen 'Wobe!' itone" iqqi ceeggiyeete. 50Biyoo capphii tiyiqqi bi qoraddoon dupiichii Yesuusi waan hammiye. 51Yesuusiyoo aaf doogoon "Amoon neech ta tuniiyemmoyichiye ne qaawii beeto?" iqqi echahe. Aaf doogo wochiqqi, "Dojachocho! Ta aafoon ne ciinniiyemmoyichiye!" iye. 52Yesuusiyoo "Hambe! 'Taan wodiiyemmone' iqqa ne mulloon ta toommooch ne too'iyoo neen wodiitone" iye. Hini ara aaf doogo bekkach ciinniye; aroochee Yesuusin dabbiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\