Maariqoosi 11

1Ebiyee gub, Yesuusinaa bi dabbeena'ona Yerusalem katinniqqi, Zayitee Michi Guudi ga'ooch beeti Beetefaaginaa Bitaaninooch shaggiyeete. Aroochee Yesuusi bi dabbeena'ochi daggoochee gutteena'on ishichiqqi wochahe; 2"Ittoshiyoo aaf beeti gafooch hambote! Hammii ittoshi shaggiyee, bat koniyolla yebbataani kuree bushoo tipeeqqi beeton danemmo ittoshine; aroon biishiree taach deebote! 3Asho koniyolla tiyiqqi ittoshin 'Amoyichiye ittoshi bichii beeto?' iqqi bi echa gaata, 'Doonoyich bi qaaweetoyichiye. "Kaata wochiree deejemmo taane" itone' getote!" iye. 4Aroochee gutta bi dabbeena'o hammiqqi gommi gashooch, kechi gaaddaafooch tipeeqqi beeti kuree bushoon danaqqi bichii boonoshi beetee, 5arooch neexaa beeti asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o "Kuree bushoon amoyichiye ittoshi bichii beeto?" iqqi echaheete. 6Boonoshiyoo wochiqqi Yesuusi gettiton asheena'oyich gettiyeete; asheena'oo cikkii qajiyeete. 7Aroochee bi dabbeena'o kuree bushoon Yesuus waan deebiyeete. Deebiqqi bi toommooch boonoshi tahoon boonoshi gedee, Yesuusi yebbahe. 8Arooba meeti asheena'o boonoshi tahoon gommooch yaggiyeete. Bareena'o wotta goyee daggeexi michi waamon kuxxii gommooch yaggiibee hammiyeete. 9Aaf shiichii beetina'onaa gub dabbii beetina'ona yubbaabee, "Yeeri gallateebe! Doono Yeerichi shigoona waa beeto diireebe! 10woyemmi no nihoo Daawitichi taatittine diireeboye! shimaaji shimaayooch beeti Yeeri gallateebe!" iibee cokeeheete. 11Ebiyee gub, Yesuusi Yerusalem shaggiqqi Yaafee Kexooch giyiye. Bulli mooyon guuddii bi beeggitoyee gub shawoo xumatee aaraa gutta bi dabbeena'ona tookkii kechiqqi Bitaana hammiye. 12Aroobee dechra Bitaanee boonoshi wottahee, Yesuusin shaacoo yechiye. 13Ebich waajachi balasee mixin wohoochaa ciinniqqi, 'Diqqich bi aafato gaata' iqqi ara mixi beetooch hammiye. Giddaa bi ciinniyee, balasee aafee gooro tuno bi qajitoyich waamoalli aafo aallahe. 14Ebich balasee mixin "Guttinnoon ne waanee aafo danaree manjeyaaye" iye. Ishichii bi geton bi dabbeena'o waayaheete. 15Ebiyee gub, Yesuusinaa bi dabbeena'ona Yerusalem shaggiyeete. Boonoshi shaggitoyee gub Yesuusi Yaafee Kechi kakallee daggooch giyiye. Arooch giyiqqi, gabiyoo geddii kemmii kemaa beeti asheena'o bullin gashaa kichiye. Boonoshin kichiibee, gijoon shaddii beetina'ochi qeenon, uggon kemmii beeti asheena'ochi gabbaroonoo yangiye. 16Wotta asheena'oyich "Yaafee Kechi godoona koniyolla qiicoon shaagiree beshaaye" iqqi bajiye. 17Aree hillooch ishichiqqi dojiye; " Yeeri 'Ta kexo "Aagateena'o bullichi corootee kexo" getteeyemmone' iqqi bi gettito Yaafa Macaafooch kooreyaanoona? Tunaballi ittoshi 'Bokkeena'ochi gofoon' tuniito ittoshine" iye. 18Aroochee qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'ona ishin waayaqqi, "Hini uroon aabichiree wuxibona?" iqqi gommon qaawiyeete. Ebiyoo asheena'o bulli Yesuusi dojiti doyoona woriganaabee boonoshi emiritoyich shattiqqiniye. 19Arooba shawoo xumatee, Yesuusinaa bi dabbeena'ona ara katamoochee kechiyeete. 20Dechra maaddoona gommona boonoshi beshahee, balasee mixi waamoochee tiijiqqa cammooch beddaahee shuuqqaqqa beetin beeggiyeete. 21Pheexiroosi shalligiqqi Yesuusin "Dojachocho! Beeggatine? Ne upati balasee mixi shuuqqatiyoche!" iye. 22Yesuusiyoo wochiqqi ishichiye:- "Ittoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iibote! 23Ibaroon ittoshich gettoye; asho koniyolla mulloon guttiyaanoon bi gettimmi mooyon Yeeri tuniiyemmoyich ibariiqqi, hini gepoon 'Waaxaree baharee gejooch awureebe!' bi geti gaata, tunemmone. 24Ebich corootoona amee mooyonolla ittoshi qollaton Yeer waanee ittoshi danato tunoon ibariibote! Ittoshich tunemmone. 25Wotta corootiya ittoshi neexahooba, shimaayooch beeti ittoshi nihoo ittoshi axaaxoon bi maaremmoyich, ittoshi shuutati asho bullin maaribote! 26[Tunaballi bareena'ochi xu'oon ittoshi maaroo qayi gaata, shimaayooch beeti ittoshi nihoo ittoshi axaaxoon maaraachemmone" iye.] 27Ebiyee gub, Yesuusinaa bi dabbeena'ona Yerusalem wottaqqi waaheete. Aree hillooch Yesuusi Yaafee Kexooch giyii guuddii bi beetee, qeesheena'ochi ukkureena'o, Muusichi callee dojachina'onaa geeneena'ona bi waan giddaqqi, 28"Hini mooyina'on ne tunii beeto, amoochee ukkurittinoon danaqqaaniye? Oohee hini mooyina'on ne tuniiyemmoyich konine neen wochato?" iqqi echaheete. 29Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Ikka mooyon ittoshin echbana; ittoshiyoo wochi gaata, ta hini mooyina'on amoochee ukkurittinoon danaqqa ta tunii beeto gaata ittoshich gettemmo taane. 30Yowannisin 'Aacona afaallibe!' iqqi wochato konine? Yeerinashi, ashoone? Eke taach wochibote!" iye. 31Arooba boonoshinaa boonoshina "Ama getona?" iqqi echeeheete. " 'Yeerine' no geti gaata, 'Ishi gaata, bi gettiton amoyich ibariyaachotine?' getiree noon echemmone. 32'Ashoone' no geti gaatoche?" iyeete. Ishichi boonoshi getaachemmoyich, Yowannisin asheena'o bulli "Ibaroon keemachone" iqqi boonoshi gabii beetoyich shattiyeete. 33Ebich wochiqqi Yesuusich "No ariyaano noone" iyeete. Yesuusi wochiqqi, "Wotta amoochee ukkurittinoon danaqqa hini mooyina'on ta tunii beeto gaata ittoshich getaache" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\