Maariqoosi 13

1Ebiyee gub, Yesuusi Yaafee Kexoochee bi kechiyee, bi dabbeena'ochi daggoochee ikkoo "Dojachocho! Hinin beegganne? Hini xaqqeena'onaa xaqqee kexina'ona am shaaho ogoogaheete!" iye. 2Yesuusi wochiqqi, "Hini ogooga xaqqee kexina'on beeggaa beetine? Shixachina'ochi kishoona hapeyaanoon xaqqo xaqqee toommooch keddeeree ebina beetaachemmoone" iye. 3Ebiyee gub, Yesuusi Yeerichi Yaafee Kechi ciinooch beeti Zayitee Michi Guudooch kotaa bi beetee, Pheexiroosi, Yaaqoobi, Yowannisi, Indiriyaasi eboshi baach Yesuus waan giddaqqi, 4"Hini mooyo bi tunemmo aataniye? Hini mooyo bulli ceen bedon bekkiiyemmi mallatoo amoone? Eke nooch gete!" iqqi echaheete. 5Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Koniyolla ittoshin muciyaachemmoyich ittoshi qelloon quyabote! 6Meetina'o 'Taane Kiristoosi' getibee ta shigoona waaree meeti asheena'on muriciiyemmina'one. 7Woheexonaa katineexi ginee woroonon ittoshi waayahooba keqqiyaahotine! Ebi tuno echataachemmone; tunaballi yemeenee ciiro bekkach tunataachemmone. 8Arooba ikka aagatoo bara aagatoona, ikka shawee taatoo bara shawee taatoona koyemmone; bari bara xaa'oochoo shawee qewo tunemmone; shaacoo giyemmone. Eboshi bekkii beeto bat xuuxee gimoniye. 9"Illa ittoshi qelloon quyabote! Nallachina'oyich ittoshin beshiiree immemmina'one; Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa arangoona xoobbeeyemmo ittoshine; ta miixoo ittoshi tunemmoyich ta naboyich iraasheena'onaa taateena'onochi aafooch neexemmo ittoshine. 10Ebi bulliyee shiichiree ta mishiraachee qaaro aagateena'o bullich getteyoo qaawiihe. 11Wotta asheena'o ittoshin beshii imiyooba, 'Ama gettehone?' getiree shiichi iritiyaahotine! Tunaballi aree gaata Yeeri ittoshich immimmi mooyon getote! Gettemmo Yaafa Ayaanoalli ittoshi toonoone. 12"Arooba manoo bi manoon, nihoo bi bushoon wuxemmi asheena'oyich beshiiree immemmone; wotta bushiisheena'o boonoshi niheena'onaa boonoshi indeena'onochi toommooch tiyiree wuxiiyemmina'one. 13Asheena'o bulli ta naboyich ittoshin shixxemmina'one; tunatee ciirooch beddaahee manjiqqi kupphammo wodemmone" iye. 14"Tunaballi [ebiyee aaf keemachi Daaneli gettiti] aalliyachi ee'acho bi neex bedaani xaa'ooch neexatee, beeggemmo ittoshine. Ebiyooba shemmammoo shalligibe; arooba Yihudee Shawooch beetina'o gepoo beetooch maxxabeete. 15Kechi toommooch beeto 'Kindiree kexooch beeti ta qiicoon deebana' getiree giyaaye. 16Wotta goyee toommooch beeto bi qoraddoon deeboyich gub wottaaye. 17Arooba yeqqafachina'onaa bushoon xaachii beetina'onoyich woowo! 18Ebi bulli yooyooba bi tunataachemmoyich corootibote! 19Arooba Yeeri shawoonaa shimaayoonon hallitoochee tiijiqqi hanaach beddaahee bekkataani, gubbichoo wotta bekkataachemmi xuuxo tunemmone. 20Doono Yeeri ebi ara aabeena'on bi qamichaan gaata, koniyolla wodaacheshone; tunaballi bi kaacciti asheena'oyicha iqqi ebi ara aabeena'on qamichitone. 21Arooba koniyolla ittoshich 'Hini beege! Kiristoosi hiniich beetone', oohee 'Ok ebiich beetone' bi geti gaata, ibariyaahotine! 22'Taane Kiristoosi', wotta 'Taane keemacho' getibee muriciiyachina'o tiyemmina'one. Boonoshiyoo 'Yeeri kaaccitina'on muriciyoyich qiiccabone' getibee mallatoonaa woriganikkiti mooyonon tuniiyemmina'one; tunatee Yeeri kaaccitina'on muriciyoon hakkaachemmina'one. 23Illa bullin shiichiqqa ittoshich gettato taane; ittoshi qelloon quyabote!" iye. 24Wotta Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Ebiyooba ebi ara xuuxoyee gub, 'Aabe mandaremmine; aganeyoo aaxxataachemmine; 25xojaneena'o shimaayoochee hollemmina'one; shimaaji giideena'o shuuremmina'one' 26Ebiyee gub, ashi bushoo ta wodda giidoonaa oogee yiiroona 'Qubee daggoona ta waatee' beeggemmina'one. 27Arooba tawoo shimaaji maraakeena'on wochemmo taane; boonoshiyoo hamiree awudda kelloona shawee tuggoochee, shimaayee tuggoocheenoo Yeeri kaaccitina'on kicemmina'one" iye. 28"Wotta balasee mixoochee mallatoon beegote! Balasee mixo quummiqqi ataa bi waajahooba arooba yooyo womon arii beeto ittoshine. 29Ebiyoomon wotta hini mooyina'o tunoon ittoshi beegiyooba, ashi bushoochi womo katinniqqi kelloch shaggito bi tunoon ariibote! 30Ibaroon ittoshich gettoye; hini mooyina'o bulli tunataanoon hini shiijaroo beshataachemmone. 31Shawoonaa shimaayoona beshemmone; tunaballi ta qaaro bulli yemeenooch manjiree beeyemmone" iye. 32Tunatee ara aaboonaa ara saatoonon nihoo Yeeriyee damba arii beeto aalloone. Shimaaji maraakeena'o tunabeete, Yeerichi Bushoo tunabe, arii beeto aalloone. 33Ara aabo aata bi tunemmo gaata ariyaano ittoshine. Ebich qaalliree quyabote! [Corootibote!] 34Ebiyoo bi kexoochee kechiqqi wohi gommon hammii beeti uroomone. Aroo bi wochee bushiisheena'oyich boonoshi qelli qelloona shuunoon qoodii immiichii wotta kellachon 'Gaawichireeshiye kelloon ne quyemmo' iqqi gettiichii hammiye. 35"Ara kechi Doono illa shawoo xumaache tunabe, xumee gutta qellimooch tunabe, qaabba baakkee kuuhooch tunabe, haree gaari gaarooch tunabe, aata bi woyemmo gaata ariyaano ittoshine. Ebich diqqich tokkatooch ittoshi beetee, bi waataachemmoyich kuppharee quyabote! 37Ittoshich ta gettaa beetoomon bullich gettoye; kuppharee quyabote!" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\