Maariqoosi 14

1Ebiyee gub, qara koshon boonoshi maa beeti Beshee Baaree aabo katinniqqi gutta qemo echahe. Qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'ona Yesuusin maroona yeshiree boonoshi wuxemmi gommon qaawiyeete. 2Tunatee "Hini baaree aaboona tunaaye; asheena'o kaaroon tiijemmina'one" iyeete. 3Arooba Yesuusi Bitaana, qeddee shaddee biiyoona biiyati Simoonichi kexooch beehe. Ara kexoochee maayo giddatee madee toommooch bi beetee, ikka ure elibaaxiroosi gettee beeti xaqqoochee shuuneeti firiqaadee ceeni Naaridoosi gettee beeti, aaxxi gatiyachi, gaawa cinnachi shittoon yechaqqa waahan. Waa firiqaadoon tiichaqqa ara shittoon Yesuusichi shimbooch ukkiyan. 4Arooch beeti asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o ipaqqi, "Hini shittoon cikkii bi duubii beeto amoyichiye? 5Ebi shitto keeja balla birawoyee beshi gatiyoona kemee iriteetina'oyich amoyich immeyaache?" iqqi boonoshinaa boonoshina yibbaataheete; ureenoo kaaraheete. 6Tunatee Yesuusi ishichiye:- "Qayote! Hini ureen amoyich iritii beetotine? Biyoo taach de'a shuunoon shuunatine. 7Girachina'o bulli araddoon ittoshina tookkiiniye boonoshi beeto; ittoshi qaawimmi aaboon aatolla boonoshin gaachoon hakkiyotine. Tunaballi ta bulli araddoon ittoshina tookki beetaachemmo taane. 8Hini ure bi hakkee wottoon taach shuunatine; duukkeyaan ta beetee shiichiqqa ta ashittinoon huuttatine. 9Ibaroon ittoshich gettoye; asheena'o hini mishiraachoon boonoshi gettimmii shawee toommo aabiicholla, biin shalligoyich are shuunaton wotta gettemmina'one" iye. 10Ebiyee gub, aaraa gutta bi dabbeena'ochi daggoochee ikkoo Asqorootachi Yihudi Yesuusin beshiiqqi imoyich, qeesheena'ochi ukkureena'o waan hammiye. 11Boonoshiyoo ishin waayaqqi emiriibee, "Nooch beshii ne imi gaata, gijoon neech immemmo noone" iqqi gibanikkiyeete. Yihudiyoo "Yesuusin aabichiree beshii imbate?" iibee beshiiree bi immemmi holloon qaawii beehe. 12Beshee Baaroon shalligoyich, bagoon boonoshi guurii beeti qara kochi baaree batti batti aabooba, bi dabbeena'o Yesuusin "Beshee Baaree maayoon ne maayemmoyich aabiich hamiree qanniibona?" iqqi echaheete. 13Arooba Yesuusi bi dabbeena'ochi daggoochee gutteena'on ishichiqqi wochahe; "Katamooch hambote! Hammii ittoshi giyiyee, aachi qondoon shaaggiti uroon danemmo ittoshine; biin dabbi hambote! 14Hamiree bi giyimmi kexooch giyiree kechi doonon 'Dojacho "Ta dabbeena'ona tookki Beshee Baaree maayoon ta maayemmi iibbee kexo aabichiye?" itone' getote! 15Biyoo kechi toommeexi kexooch keyiree yaggee qanniti gabini xaa'oon ittoshich bekkiiyemmone. Aroochaanoo nooch qanniibote!" iye. 16Aroochee gutta bi dabbeena'o kechiqqi katamooch hammiyeete. Yesuusi gettitoomon bullin danaqqi Beshee Baaree maayoon arooch qanniiheete. 17Aroobee xum aaraa gutta bi dabbeena'ona tookkii Yesuusi arooch waahe. 18Ikkoochoo kotaqqi maayo giddatee maa boonoshi beetee Yesuusi ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye; ittoshi daggoochee ikkoo taan beshiiree immemmone; biyoo and taanna tookkii maa beetone" iye. 19Boonoshiyoo ebi mooyona ayiniqqi boonoshi qelli qelloona "Ta tunehota?" iqqi Yesuusin echooch giyiyeete. 20Yesuusi wochiqqi, "Hini aaraa guttoo ittoshi daggoochee ikkoo taanna tookkii ikka shaatooch dukkaa beetone taan beshiiree immemmo. 21Ibaroon ashi bushoo tawoo Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon qitaanoon echataachemmo taane; tunaballi ashi bushoo taan beshiiree immemmi ara uroyich woowo! Ara uro shiijataanoon bi dooggito gaata biich gaawiye" iye. 22Aree hillooch boonoshi maa beetee, Yesuusi qara koshon tiijiqqi Yeerin gallatahe; tiichiqqi bi dabbeena'oyich immiibee, "Ha'ote! Hini ta meenone" iye. 23Wotta woyinee uyo yechiti xoofoon tiijii Yeerin gallataqqi boonoshich immiye. Boonoshi bulliyoo ara xoofoochee uchiyeete. 24Biyoo "Hini meetina'oyich ufemmi ta damoo Yeeri neechemmi [andira] wogee mallatoone. 25Ibaroon ittoshich gettoye; Yeerichi taatittineecha androon ta uchemmi aabee wottoon ebiyee damba hini woyinee uyoochee uyaachemmo taane" iye. 26Boonoshiyoo Yeerich shoddoon boonoshi shoddatoyee gub tiyiqqi, Zayitee Michi Guudooch hammiyeete. 27Arooba Yesuusi bi dabbeena'oyich ishichiye:- " 'Yeeri "Qiddoon xoobbemmo taane; bageena'oo shacemmina'one" iqqi gettitone' getee Yaafa Macaafooch kooreetone. Ebich [hanaach xum] ittoshi bulli taan qajemmo ittoshine. 28Tunaballi qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri taan bi kichitoyee gub, ittoshiyee shiichiree Galiilla hammemmo taane" iye. 29Arooba Pheexiroosi tiyiqqi, "Bareena'o bulli neen boonoshi qayi gaatolla, ta neen cir qayaache" iye. 30Yesuusi "Ibaroon neech gettoye; hanaach xum baakkoo guttaa kuukkaahee, keeja kaalloon taan nookkemmo neene" iye. 31Pheexiroosi wochiqqi, "Qitolla tuna gaata, neenna tookki qitehalli cir neen nookkataache" iqqi kupphiiqqi gettiye. Bareena'o bulliyoo ebiyoomon gettiyeete. 32Aroyee gub Yesuusi bi dabbeena'ona tookkii Getesemaana hammiye. Yesuusi boonoshin "Ta ok ebiich hamiree corootibana; ittoshi hiniich kotabote!" iye. 33Pheexiroosin, Yaaqoobinaa Yowannisinon dabbiiqqi hammiye. Bi kasho keyaano giyaano yullahe. 34Boonoshin "Ta kashee ayinoona xuuxaqqa kech beddatine. Hiniich beebote! Tokkataayi kuppharee quyabote!" iye. 35Boonoshi aafoochee giishachoon wokkiqqi hammiye. Shawooch baroona guufaachii, tunesho gaata, hini saatooch tunemmi mooyo echemmoyich corootiye. 36Ishichiye:- "Taabo! Ta nihoocho! Bulli neech hakkeehe. Hini xuuxee xoofoon ta waanee wokkiibe! Tunatee ne daaggoo tunaballi, ta daaggoo tunaaye" iye. 37Aroochee keeja bi dabbeena'o waan wottaqqi bi waahee, tokkataqqi beetina'on danahe. Pheexiroosinoo "Simoono! Tokkatane? Ikka saatoonolla kupphaqqa quyoon hakkaachine?" iye. 38Daakkiqqi, "Gondoochi nihoo dachooch ittoshi giyaachemmoyich kuppharee quyabote! Corootibote! Asho bi mulloona de'oon shuunoyich gabii beetone; tunatee meenoyich yiingoo aalloone" iye. 39Wotta hammiqqi shiichii bi corootitoomon daakkiqqi corootiye. 40Guttinnoon wottaqqi bi waahee, gwwpphirona daadeeqqi tokkataa boonoshi beetee danahe. Boonoshiyoo aree gaata boonoshi gettemmon muccaheete. 41Daakkii keejinnoon wottaa waaqqi, "Andoo bat tokkataa kashaqqiniya ittoshi beeto? Beddiye; saato bedditone. And ashi bushoo taan axaaxachina'ochi kishooch beshiiree immemmina'one. 42Tibote! Hambone. Andoo taan beshiiree immemmo shaggitone" iye. 43Yesuusi ishin yibbaataa bi beetee, bekkach aaraa gutteexi ikkoo Yihudi shaggiye. Biinna tookkii dofee asheena'o sheefoonaa yeelloonon yechiqqi waaheete. Boonoshiyoo qeesheena'ochi ukkureena'o, Muusichi callee dojachina'onaa geeneena'ona waanee wochatee waatina'one. 44Ebiyee aaf "Yesuusin beshiiree imbana" ito, boonoshich ishichiqqi mallatoon immitone; "Ittoshi yechemmo, diggiiqqa ta shummammoniye. Ebi ittoshich mallatoo tunabe. Aroon manjii yeshiree daambote!" itone. 45Yihudi shaggii bekkach Yesuus waan giddaqqi, "Dojachocho!" iqqi yechii shummiye. 46Ebiyee gub, asheena'o Yesuusin yechiyeete. 47Tunatee arooch neexaqqi beetina'ochi daggoochee ikkoo sheefoon kaacciqqi qeeshee guudoochi guunon wuxiya bi daachiito uroochi waamon karii kindiihe. 48Tunaballi Yesuusi boonoshich ishichiye:- "Bokkoon yeshoomon taan yecha sheefoonaa yeelloonon yechiqqi waahotina? 49Yaafee Kexooch bulli araddoon dojii ta beehooba taan yeshaano ittoshine. Tunaballi ebi tunato, Yaafa Macaafooch kooreeti mooyo bi ceenemmoyichiye" iye. 50Arooba bi dabbeena'o bulli biin dupiichii aallaheete. 51Aree gaata bullikkoo ikketon gammannati ikka gurimaashoo Yesuusin dabbii bi beetee, asheena'o biin yechiyeete. 52Boonoshi yechiyee, bullikkoon boonoshi getee toommooch shoottii dupiichii shokkaachoon muricciye. 53Aroochee Yesuusin qeeshee guudo waan daammiyeete. Qeesheena'ochi ukkureena'o, geeneena'onaa Muusichi callee dojachina'ona bulli arooch kiceeheete. 54Arooba Pheexiroosi qeeshee guudoochi kakallooch beddaahee wokkiibee Yesuusin dabbiye. Hammii gayee maac giyii kellachina'ona tookkii kotaqqi qaaqqoon kachii beehe. 55Arooba qeesheena'ochi ukkureena'onaa kaacceeti Ayihudee nallachina'o bullina Yesuusin wuxiiya bi toommooch miixemmon qaawiyeete; tunatee danataaneena'one. 56Ebiyoo meetina'o bi toommooch boonoshi miixati mooyo kooto bi tunatoyichiye. Boonoshi miixati miixee qaaro ikkottataanoone. 57Ikkikkeena'o tiyii kootoon ishichiqqi miixaheete; 58"Ta hini ashi kishoona haggeeti yaafee kexon hapiich ashi kishoona haggeyaani bara yaafee kexon keeja qemona haggemmo taane' iqqi bi gettee waayato noone" iyeete. 59Tunatee boonoshi qaaro ikkottataanoone. 60Aree hillooch qeeshee guudo boonoshi daggoochee tiyii neexaqqi Yesuusin "Ebi ne toommooch miixaa beetina'oyich noonoo wochaachemmo neena?" iqqi echahe. 61Tunatee Yesuusi cikkii qajiye; minna kanna getaanoone. Wotta wochiqqi qeeshee guudo "Gallateeti Yeerichi Bushoo Kiristoosi neena?" iqqi echahe. 62Yesuusi wochiqqi, "Eeha taane. 'Ashi bushoo ta, giidachi Yeerichi qanna bad ta kotatee, wotta shimaaji qubee daggoona ta waatee' beeggemmo ittoshine" iye. 63Arooba qeeshee guudo bi tahoon getoochaa keexxiqqi, "Ebiyee damba amee miixoo qaawiihe? 64Bi naagon gaata, waayato ittoshine. Illa ama getiree nallehotine?" iye. Boonoshi bulliyoo "Qita beddiye" iqqi nalliyeete. 65Boonoshi daggoochee ikkikkeena'o bi toommooch cuddiyeete; bi aafoon kaapiichii xoobbiibee, "Eke konine neen xoobbito? Ne arii beeto gaata, nooch gete!" iyeete. Aree hillooch kellachina'o tapaabee daammiyeete. 66Aree gaata Pheexiroosi gayee maac baata bi beetee, qeeshee guudoochi shaajateena'ochi daggoochee ikkee bi beetooch waahan. 67Pheexiroosi qaaqqoon kachii bi beetee beeggaqqa, giddaa manjii ciinnahan; biyoo "Ne Naazireetachi Yesuusina tookkii beeto ne toona?" iqqa echan. 68Tunatee Pheexiroosi wochiqqi, "Ne gettaa beeton ariyaache; ne yibbaatoo taach giyaache" iqqi nookkahe. Ishichiqqi tiyii kakallee kellooch bi kechiyee, [baakkoo kuukkiye]. 69Wotta hini ara shaajatee Pheexiroosin ciinnaqqa arooch neexaa beetina'oyich "Hini uro boonoshi daggeexone" iqqa daakkii gettahan. 70Tunatee Pheexiroosi andoo wotta nookkahe. Giishachoon yiccimmiqqi arooch neexaa beetina'o wochinnoon Pheexiroosin "Halla ne Galiilee shawee asho neene. Ibaroon boonoshi daggeexo neene" iyeete. 71Tunatee Pheexiroosi "Hini ittoshi gettii beeti uroon ariyaano taane" iqqi bi kashoon upii wogahe. 72Bekkach guttinnoon baakkoo kuukkiye. Pheexiroosi "Baakkoo guttaa kuukkaahee keeja kaalloon taan nookkemmo neene" Yesuusi iti qaaroon gabiqqi tiittaa eepiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\