Maariqoosi 15

1Dechra maaddoona qeesheena'ochi ukkureena'o, shawee geeneena'onaa Muusichi callee dojachina'ona, Ayihudee nallachina'o bullina tookkii boonoshi echeetoyee gub, Yesuusin cuchiiqqi daammii Yihudee iraashoo Phelaaxoosich beshiiqqi immiyeete. 2Phelaaxoosi Yesuusin "Ne Ayihudeena'ochi taatoo neena?" iqqi echahe. Yesuusi wochiqqi, "Newolla gettaa beetine" iye. 3Arooba qeesheena'ochi ukkureena'o bi toommooch tagoon yaaqqiyeete. 4Yihudee iraashoo Phelaaxoosi wotta guttinnoon Yesuusin "Noonoo wochaachemmo neena? Ambicha taggoon ne toommooch boonoshi yaaqqi beeto gaata waayataachine?" iqqi echahe. 5Tunaballi Phelaaxoosi "Hini amee uroone?" iqqi bi woriganammi wottoon Yesuusi minna kanna getaanoon qajiye. 6Wotta Yihudee iraashoo Phelaaxoosi nati natona hini baaree aabooba cuchaqqi beetina'ochi daggoochee asheena'o "Biishe!" iqqi boonoshi qollammi ikka uroon bichii beetone. 7Arooba shawee toommooch gino tiijii ashoon wuxiqqi hukkachina'ona tookkii cuchati Baribaasi gettee beeti uro cuyee kexooch beetone. 8Ebiyee gub, dofee asheena'o giddaqqi Phelaaxoosin "Aafichoomon cucheetina'ochi daggoochee ikkoon nooch biishe!" iqqi qollooch giyiyeete. 9Yihudee iraashoo Phelaaxoosi wochiqqi asheena'on "Ayihudeena'ochi taatoon biishata? Shunniyotina?" iqqi echahe. 10Ebiyoo asheena'o bulli Yesuusin shunniqqi bi waan boonoshi wottatee, qeesheena'ochi ukkureena'o qanaataqqi beshii boonoshi imon bi ariitoyichiye. 11Tunaballi qeesheena'ochi ukkureena'o " 'Yesuusin toonoone; Baribaasin nooch biishe!" getiree qollabote!" iqqi asheena'on kocciyeete. 12Ebich Yihudee iraashoo Phelaaxoosi wochinnoon "Hini 'Ayihudeena'ochi taatoo' iqqi ittoshi gettii beeton aabichibate?" iqqi echahe. 13Asheena'o wochiqqi, "Yoode!" iqqi cookeeheete. 14Yihudee iraashoo Phelaaxoosiyoo, "Amoyichiye? Bi gondochi amoone?" iqqi echahe. Tunatee boonoshi wochiqqi, "Yoode!" iqqi caagaa cangachaheete. 15Ebich Yihudee iraashoo Phelaaxoosi asheena'on emirikkoyicha iqqi Baribaasin biichiichii Yesuusin arangoona bi xoobbiitoyee gub, "Yoodote!" iqqi beshii immiye. 16Arooba ginee naayina'o kakallee dageexi firaatoriyoo gettee beeti kexooch daammiqqi echati boonoshi guuphina'o bullin ikkooch ceeggiyeete. 17Ceegee boonoshi waatoyee gub Yesuusich ceella tahoon tajiyeete; taatee mallatoon tunati gubbichoon angixoochee gengiqqinoo bi qellooch ukiiheete. 18Aroochee bi waan giddaqqi, "Ayihudeena'ochi taatoocho! Ne taatittino manjibe" iibee moo'ee diggiyoon diggiiheete. 19Wotta bi qelloon shimaroona xoobbiyeete; cudonoo bi toommooch cuddiyeete; wotta gurataqqi goyinnaheete. 20Eechiqqi boonoshi coonatoyee gub, boonoshi tajiti ceella tahoon shottiichii, biichon tajiqqi yoodoyich daammiyeete. 21Hammii boonoshi beetee, Iskindiroosinaa Rofaasinochi nihoo Simooni gettee beeti Qereenachi uro goyachi gafoochee waa beshaa bi beetee danaqqi, "Masqaloon shaage!" iqqi yechiyeete. 22Aroochee "Golgooti" oohee "Qellee koofee xaa'oo" gettee beeti xaa'ooch Yesuusin daammiyeete. 23Arooch shaggiiqqi haraboo bacceeti woyinee uyoon "Uye!" iqqi Yesuusich immiyeete; tunaballi uyaano qajiye. 24Aree hillooch masqalee toommooch xuuree xogoona biin xogiqqi yooddiyeete. Ebiyee gub, bi tahoon ixoo kuxxiqqi qoodeeheete. 25Boonoshi yooddito maaddee keeja saatoochiye. 26Boonoshi taggee mallatoo tunati "Ayihudeena'ochi taatoo" ii beeti cuufoon arooch biyee took kichiqqi xogiyeete. 27Wotta biinna tookkii gutta bokkeena'on ikkoon bi qanna bad, ikkoonoo bi yoocha bad yooddiyeete. 28[Arooba Yaafa Macaafooch "Calloon shaaddatina'ona tookkii haddeehe" getee kooreeto ceenniye.] 29Aroona beshaa beeti gommachina'o boonoshi qelloon shuurikkiibee naagaheete; "Eeh! Yaafee Kexon hapiichi wochiree keeja qemona haggeshocho! 30Eke masqalee toommoochee kindiree ne qelloon wodibe!" iyeete. 31Wotta qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'ona coonaabee ishichiyeete:- "Bareena'on wodiito bi qelloon wodiyoo mawiiha? 32Biyoo Isra'eelee taatoo Kiristoosi bi gaata, eke and masqaloochee kindibe. Bi kindee beegiree ibariibone" iyeete. Arooba biinna tookkii yooddeeti bokkeena'o wotta biin naaggiyeete. 33Aree hillooch haree shiritta saatoochee tiijiqqi yiixiya saato beddimmi wottoon shawoo bulli mandarahe. 34Yiixiya saato ceenee, Yesuusi "Eloohe! Eloohe! Laamaa sabaqitaani?" iqqi bi qaaroon oogichiqqi cookiye. Ishi geto "Ta Nuggushoocho! Ta Nuggushoocho! Akkiya taan qajane?" getone. 35Aree gaata arooch neexaqqi beetina'ochi daggoochee ikkikkeena'o waayaqqi, "Eliyaasin ceeggii beetoche!" iyeete. 36Bekkach ara asheena'ochi daggoochee ikkoo woccii hammii, kiikkara uyee daggooch isponjoon hacciqqi deebii, "Eke qayotee Eliyaasi waa biin bi kindiiyemmo gaata beegone" iibee shimaree gumboona bi noonooch giddiihe. 37Aree hillooch Yesuusi oogichiqqi bi cookitoyee gub, bi kasho abbatahe. 38Arooba Yaafee Kexooch tipeeti maccillaatoo dambee tiijiqqi desh beddaahee gutta bad kappheeqqi keexaa kechiye. 39Aree gaata masqalee ciinooch neexaqqi beeti balla ginee iraashoo Yesuusi aabichii [cookiqqi] bi kasho abatato gaata beeggiqqi, "Ibaroon hini uro Yeerichi Bushoone" iye. 40Wotta ikkikka maacheena'o wokkii neexaachii ciinnii beeheete. Yesuusi Galiilee shawooch bi beehooba boonoshi daggooch biin dabbii deggii gaachaa beeti Magidalachi Maariyami, Yaaqoobi giishonaa Yoosayinochi indee Maariyaminaa Soloomina eboshi beetina'one. Biinna tookkii Yerusalem kechiti meeti bara maacheena'o beetina'one. 42Aroochee woyimikkoo wottaqqi Shambatoo gimooch giddahe. Ayihudeena'ochi qaniyee aabo bi tunatoyich, 43Ayihudeena'o oogii beeti nallacho tunati Arimaatachi Yooseefi waahe. Biyoo wotta woyemmi Yeerichi taatittineen quyaa beeti uroone. Aroo aafoon kupphaqqi Yihudee iraashoo Phelaaxoosichi aafooch giddaqqi, "Yesuusichi cahoon taach imbe!" iqqi qollahe. 44Phelaaxoosi "Yesuusi aabi goora kaataa qitiye?" iqqi gabiye. Ebich masqalee ciinooch neexati balla ginee iraashoon ceeggiiqqi, "Yesuusichi kasho kechii yagita?" iqqi echahe. 45Hini ara balla ginee iraashoo waanee Yesuusichi qitoon xiishii manjiiqqi tiyii Yooseefich daaggiye. 46Aroochee Yooseefi andra kaafanoon kemaaqqi, Yesuusichi cahoon masqaloochee kindii kaapiye. Xaqqee guudoochee gooshiiqqi bi shuuniiti opooch daammii arooch duukkiye. Wotta ooga xaqqoon gedirikiqqi ara opee kelloon hicciye. 47Arooba Magidalachi Maariyaminaa Yoosayichi indee Maariyamina Yesuusi aabiich bi duukkeeto gaata ciinnii beeheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\